• Tartalom

88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet

88/2009. (IV. 13.) Korm. rendelet

a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről1

2009.04.16.

A Kormány a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 28. § (3) bekezdése alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében, az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: társadalompolitikai miniszter) a Kormánynak

a) a társadalompolitika összehangolásáért,

b) a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért,

c) a nemzetpolitikáért,

d) a kisebbségpolitikáért

felelős tagja.

2. § A társadalompolitikai miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit,

c) előkészíti a Kormány és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) a Kormány határozatában megállapított rend szerint gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés- előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

h) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

i) gondoskodik – a statisztikáról szóló törvényben meghatározottak szerint – a feladat- és hatáskörével kapcsolatos statisztikai információrendszer kialakításáról, működtetéséről és fejlesztéséről,

j) közreműködik a strukturális alapok és Kohéziós Alap hazai felhasználásához kapcsolódó Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében és nyomon követésében,

k) meghatározza a hatáskörébe tartozó honvédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit és a honvédelmi felkészítés ágazati feladatainak végrehajtását.

3. § A társadalompolitikai miniszter

a) a nemzetpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen a határon túli magyarokra vonatkozó,

b) a kisebbségpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen a nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetével és jogaival összefüggő

jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet ad ki.

4. § A társadalompolitikai miniszter a társadalompolitika összehangolásáért való felelőssége körében

a) közreműködik a kormányzati társadalompolitikai feladatok ellátásában,

b) összehangolja a Kormány társadalompolitikájának végrehajtását,

c) társadalompolitikai tárgyú kérdésekben javaslatokat tesz a feladatkörrel rendelkező miniszternek, illetve a Kormánynak és a Kormánykabinetnek,

d) összehangolja a „Legyen jobb a gyermekeknek!” Nemzeti Stratégiával kapcsolatos kormányzati feladatok végrehajtását,

e) képviselője útján részt vesz a szakmapolitikai munkacsoport munkájában,

f) vezeti a Társadalompolitikai Kabinetet,

g) tagként vesz részt a Kormánykabinet munkájában.

5. § A társadalompolitikai miniszter a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért való felelőssége körében

a) javaslatot tesz a Kormány társadalmi partnerekkel való egyeztetésének programjára,

b) összehangolja a társadalmi párbeszéd intézmény- és fórumrendszerében képviselt kormányzati álláspont kialakítását, közreműködik annak képviseletében,

c) kapcsolatot tart és egyeztet a szövetkezeti szövetségekkel,

d) fogadja és nyilvántartja a kormányzati cselekvésre irányuló társadalmi kezdeményezéseket, továbbá összehangolja azok megvalósítását.

6. § A társadalompolitikai miniszter a nemzetpolitikáért való felelőssége körében ellátja a határon túli magyarsággal kapcsolatos kormányzati feladatokat, összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek ezzel összefüggő tevékenységét.

7. § A társadalompolitikai miniszter a kisebbségpolitikáért való felelőssége körében

a) összehangolja a nemzeti és etnikai kisebbségekkel összefüggő kormányzati feladatokat,

b) a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzése vonatkozásában együttműködik az önkormányzati miniszterrel a törvényességi ellenőrzést ellátó szervek szakmai irányításában.

8. § A társadalompolitikai miniszter irányítja a Miniszterelnöki Hivatal társadalompolitikai miniszter tevékenységében közreműködő államtitkárának, a Miniszterelnöki Hivatal kisebbség- és nemzetpolitikáért felelős szakállamtitkárának, valamint a Miniszterelnöki Hivatal társadalompolitikai szakállamtitkárának tevékenységét.

9. § A társadalompolitikai minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter helyettesíti.

10. § A társadalompolitikai miniszter megnevezésének rövidítéseként a „TM” megjelölést kell alkalmazni.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követően megalakuló első Kormány megalakulásával egyidejűleg lép hatályba.

12. § (1) Az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 8. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A miniszter összehangolja az „Új rend és szabadság” program végrehajtását.”

(2) A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A miniszter a kormányzati tevékenység összehangolásáért való felelőssége körében elősegíti és szervezi a Kormány és az országgyűlési képviselőcsoportok közötti együttműködést.”

(4) A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a a következő új i)–k) pontokkal egészül ki:

[A nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány]

i) kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért,
j) tudománypolitika koordinációjáért,
k) űrkutatásért”

[felelős tagja.]

(5) Az R2. 3. §-a a következő új (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért való felelőssége körében előkészíti különösen
a) a kutatás-fejlesztésről,
b) a technológiai innovációról,
c) a magyar formatervezési díjról,
d) az iparjogvédelmi támogatásokról
szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.”

(6) Az R2. 4. §-a a következő új (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A miniszter a kutatás-fejlesztésért és a technológiai innovációért való felelőssége körében irányítja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt.”
10/A. § (1) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége körében
a) képviseli a kormányzati tudománypolitikát a Kormány, valamint – a Kormány döntése szerint – az Országgyűlés előtt,
b) koordinálja – a Magyar Tudományos Akadémia elnöke közreműködésével – a kormányzati tudománypolitika kidolgozását és érvényesítését,
c) részt vesz a kormányzati technológia- és innovációpolitika kidolgozásában, koordinálja a nemzetközi tudományos szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
d) felelős az európai integrációból eredő tudományos és tudománypolitikai feladatok végrehajtásáért és az integrációs szakmai kapcsolatok szervezéséért, irányításáért,
e) irányítja a tudománypolitikát és annak megvalósítását, a kormányzati technológia- és innovációpolitika keretében irányítja az ágazati technológia- és innovációpolitikát és annak megvalósítását, meghatározza az ágazati minőségpolitikát.
(2) A miniszter a tudománypolitika koordinációjáért való felelőssége körében
a) elősegíti a tudományos eredmények hasznosulását az új ismeretek előállításában, a tudás intézményes átörökítésében és a társadalmi innováció folyamatában,
b) kezdeményezi a nem közvetlen gazdasági haszon elérésére irányuló tudományos kutatások – így különösen a tiszta alapkutatások – költségvetési és európai uniós forrásainak összehangolt felhasználását,
c) kezdeményezi, elősegíti és koordinálja az irányítása alá tartozó intézmények kutatási tevékenységét.
(3) A minisztert az űrkutatással kapcsolatos feladatainak ellátásában véleményező testületként a Magyar Űrkutatási Tanács és Űrkutatási Tudományos Tanács segíti, amelynek tagjait a miniszter kéri fel.
(4) A miniszter gyakorolja a fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetőjének hatásköreit a XXXIV. Kutatás és technológia fejezet felett.”

(8) Hatályát veszti a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 103/2008. (IV. 29.) Korm. rendelet.

(9) Az egészségügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 161/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 7/A. §-ában az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli miniszter” szöveg, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 14/B. §-ában „az önkormányzati miniszter” szövegrész helyébe az „a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter” szöveg lép, továbbá a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről szóló 177/2007. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. § (2)–(3) bekezdése, valamint (4) bekezdésében az „a Miniszterelnöki Hivatalnak a (2) bekezdésben foglaltak szerint kijelölt államtitkára (a továbbiakban: államtitkár), a miniszter titkárságának vezetője,” szöveg hatályát veszti, illetve a 3. § (6) bekezdésében a „külügyminiszter” szövegrész helyébe a „Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter” szöveg lép.

(10) Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kihirdetett rendelet vagy közzétett kormányhatározat

a) nemzetpolitikáért, kisebbségpolitikáért vagy a kormányzati társadalmi kapcsolatok összehangolásáért való felelősség körében a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert említi, azon a társadalompolitika összehangolásáért felelős tárca nélküli minisztert,

b) az „Új rend és szabadság” programért felelős kormánybiztost említi, azon az igazságügyi és rendészeti minisztert,

c) a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli minisztert említi, azon a nemzeti fejlesztési és gazdasági minisztert

kell érteni.

(11) A Miniszterelnöki Hivatal jogutódja – a feladat- és hatáskörök ellátásához kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre is kiterjedően – az e kormányrendelet alapján

a) az igazságügyi és rendészeti miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium,

b) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium.

(12) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 14. § (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása szempontjából a Miniszterelnöki Hivatal jogutódjának az e kormányrendelet alapján

a) az igazságügyi és rendészeti miniszterhez átkerülő feladatkörök tekintetében az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumot,

b) a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszterhez átkerülő feladatkörök tekintetében a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumot

kell tekinteni.

1

A rendeletet a 212/2010. (VII. 1) Korm. rendelet 121. § (2) bekezdés n) pontja hatályon kívül helyezte 2010. július 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére