• Tartalom

9/2009. (VI. 9.) KvVM rendelet

a Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

2009.06.24.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Országos Természetvédelmi Tanács 1211/1954. számú határozatával védetté nyilvánított, valamint a Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 121/2007. (XII. 27.) KvVM rendelettel fenntartott védettségű Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét a melléklet szerint állapítom meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

Melléklet a 9/2009. (VI. 9.) KvVM rendelethez

A Várpalotai homokbánya természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

1. Természetvédelmi célkitűzések

– A területen található felhagyott homokbányában található, alpi-kárpáti-dinári viszonylatban nemzetközi regionális jelentőségű földtani alapszelvény megóvása.

– A területen található földtani természeti értékek természetvédelmi célú bemutatása.

2. Természetvédelmi stratégiák

– Aktív természetvédelmi kezelés a feltárás homokfala eróziójának lassítása, a feltárásban megfigyelhető üledékföldtani jelenségek és ősmaradványok épségének, tanulmányozhatóságának biztosítása érdekében.

– A nem őshonos növényfajok kiszorítása a területről, és helyükre őshonos, a termőhelynek megfelelő fajok telepítése.

– Zavartalan feltételek biztosítása a terület természeti értékeinek megismerését és fenntartását szolgáló kutatásokhoz.

– A természettudományi és természetvédelmi célú ismeretterjesztés, valamint a természetvédelmi szemlélet erősödésének elősegítése különös tekintettel a természetvédelem és földtani örökségünk jelentőségének hangsúlyozására a bemutatás során.

3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak

3.1.1. Földtani, felszínalaktani természeti értékek, barlangok védelme

– A feltárás homokfalának felületét évente legalább egyszer fokozott óvatossággal meg kell tisztítani a kipergő és lerakódó homokszemcséktől.

– A feltárás homokfalában megtelepedett növényzetet rendszeresen, körültekintő vegyszeres kezeléssel kell eltávolítani.

– A területen – az erre jogosult szakemberek által végzett, tudományos kutatás céljából történő gyűjtés kivételével – tilos a kőzet- és ősmaradványgyűjtés.

3.1.2. Élőhelyek kezelése, fenntartása

– A területen a spontán terjedő akác (Robinia pseudo-acacia), az ezüstfa (Elaeagnus angustifolia), a gyalogakác (Amorpha fruticosa) egyedeit el kell távolítani. A bányafal feletti ruderális jellegű növényzetet (Artemisia vulgaris, Ambrosia artemisiifolia stb.) fel kell számolni, és kaszálással – szükség szerint felülvetéssel – el kell érni a gyep záródását.

– A bányafal nem fedett, omladozó, erodálódó, becserjésedett részeit rézsűzni kell, a rézsű felszínét őshonos pázsitfűfélékkel kell gyepesíteni.

3.1.3. Látogatás

– A terület kizárólag szakvezető kíséretében látogatható.

– A látogatók csak a kijelölt útvonalakat használhatják.

3.1.4. Oktatás és bemutatás

– Szakvezetéssel kell biztosítani a látogatók földtani ismereteinek a gyarapodását.

3.1.5. Kutatás, vizsgálatok

– A földtani alapszelvény tudományos vizsgálatának lehetőségét az erre jogosult kutatók számára folyamatosan kell biztosítani.

3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra

– A területen kizárólag a természetvédelmi célkitűzések megvalósítását szolgáló építmények helyezhetők el.

– A területen található sétautakat rendszeresen takarítani kell, gondoskodni kell fenntartásukról.

– A szabadtéri ismeretterjesztés, illetve a látogatók pihenése céljából fából ácsolt padokat, asztalokat kell elhelyezni a terület parkosított részén.

– Irányító és tájékoztató táblákat kell elhelyezni a területen.

– A feltárás homokfala fölé emelt védőtető állapotát folyamatosan ellenőrizni kell. Szükség esetén gondoskodni kell a védőtető javításáról.

– A feltárás homokfalának aljától 2-3 méter távolságra fa védőkorlátot kell létesíteni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére