• Tartalom

9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelet

9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelet

egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

2009.04.19.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (2) bekezdés b), c), h) és k) pontjában kapott felhatalmazás alapján – a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) és c) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: Ir.) 12. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A (2) bekezdés szerinti értesítéshez mellékelni kell a megállapodás tervezetét, valamint az intézmény házirendjét.”

2. § Az Ir. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A fogyatékos személyek, illetve a pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményébe történő felvétel, valamint a fogyatékos személyek és a pszichiátriai betegek nappali ellátásának igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell az igénybe vevő szakorvosának, kezelőorvosának szakvéleményét.”

3. § Az Ir. 22/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A vagyoni értékű jogok becsült forgalmi értékének meghatározásakor az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvénynek a vagyoni értékű jogok értékére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.”

4. § (1) Az Ir. 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

(2) Az Ir. 2. számú melléklete e rendelet 2. melléklete szerint módosul.

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosítása

5. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (6) bekezdés szerinti vezetői megbízással, illetve kinevezéssel rendelkező személy a megbízást, kinevezést követő két éven belül köteles – a személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SZCSM rendelet 5. § (1)–(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a szociális szakvizsgát letenni. Ha a vezető a szociális szakvizsgát határidőben nem teszi le, a (6) bekezdés szerinti vezetői beosztásban a szociális szakvizsga megszerzéséig nem foglalkoztatható.”

6. § Az R. 19. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az alapszolgáltatások nyújtását a fenntartó nem szüneteltetheti, a folyamatos működésről távollét esetén a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon, a szolgáltatást végző személynek a 3. számú mellékletnek megfelelő képesítéssel rendelkező személlyel történő helyettesítése, illetve másik szociális szolgáltatóval, intézménnyel, illetve annak fenntartójával kötött megállapodás révén gondoskodik.”

7. § Az R. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A csak jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülők száma szolgáltatónként, intézményenként, illetve az Szt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az ellátottak összesített számának figyelembevételével nem haladhatja meg a házi segítségnyújtásban részesülő személyek számának háromszorosát, azzal, hogy az arány a normatív állami hozzájárulás elszámolásakor figyelembe vehető napi átlag ellátotti létszámra vonatkozik. Ha a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő ellátott házi segítségnyújtást igényel, és a külön jogszabályban meghatározott gondozási szükséglete fennáll, a részére jelzőrendszeres házi segítségnyújtást biztosító köteles a házi segítségnyújtást is nyújtani, illetve az Szt. 65. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben megszervezni.”

8. § Az R. 39/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

39/I. § Közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor munkakörben alkalmazott személynek a foglalkoztatás kezdő időpontjától rendelkeznie kell a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által kiadott közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzés tanúsítványával. Felmentés adható, amennyiben a munkakört betöltendő személy a képzésben már hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és azt két éven belül elvégzi. A közösségi pszichiátriai ellátással kapcsolatos képzésre történő jelentkezéseket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézethez kell benyújtani.”

9. § Az R. 10. számú melléklete e rendelet 3. melléklete szerint módosul.

Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet módosítása

10. § Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Vr.) 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az orvos, illetve a klinikai szakpszichológus képesítéssel rendelkezők esetében az (1) és (2) bekezdés szerinti képzéseknél az elméleti oktatás 40 óra, a gyakorlati oktatás 10 óra.”

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az R. 39/I. §-ának a közösségi gondozó vagy közösségi koordinátor munkakörben alkalmazott személyek képzésére vonatkozó – e rendelettel megállapított – módosítását a munkaköröknek e rendelet hatálybalépését követő betöltése esetén kell alkalmazni.

(3) A Vr. 16. §-ának – e rendelettel megállapított – (5) bekezdése szerinti rendelkezést az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő képzések esetében is alkalmazni kell.

(4) Hatályát veszti

a) az Ir.

ab) 18. §-a,

b) az R.

ba) 13. § d) pontjában a „bentlakásos intézmény esetén” szövegrész,

bb) 14. §-át megelőző „Az intézmények munkájának segítése, az intézmények közötti szakmai koordináció szabályai” alcím,

bc) 29. §-át megelőzően a „4. Cím” szövegrész,

bd) 29. § (3) bekezdésének második és harmadik mondata,

(5) Az

a) Ir.

aa) 22. § (4) bekezdésében a „7” szövegrész helyébe a „8” szöveg,

ab) 9. és 10. számú mellékletében az „igénylő” szövegrészek helyébe az „igénylő/abban részesülő” szöveg,

ac) 10. számú mellékletében a „vagyonérték” szövegrész helyébe a „vagyonérték, ismételt kiállítás esetén az ellátás igénylésekor megállapított vagyonérték” szöveg;

b) R.

ba) 3. § (2) bekezdésében a „házigondozó, a személyi segítő” szövegrész helyébe a „személyes gondoskodást végző személy,” szöveg,

bc) 21. § (3) bekezdésében a „vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer-előállítás és -forgalmazás feltételeiről szóló 80/1999. (XII. 28.) GM–EüM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Ér.) 2. számú” szövegrész helyébe a „vendéglátó termékek előállításának feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 10.) GKM–EüM–FVM– SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Vr.)” szöveg,

bd) 23. § (3) bekezdésében az „az Ér. 2. számú” szövegrész helyébe az „a Vr.” szöveg,

be) 30. §-át megelőző „Családsegítés” alcím helyébe a „4. Cím Családsegítés” szöveg,

bf) 45. § (1) bekezdésében a „lakóotthon” szövegrész helyébe a „rehabilitációs célú lakóotthon” szöveg,

bg) 2. számú melléklete I. Alapszolgáltatások részének 3. pontjában a „30 000 lakosonként” szövegrész helyébe a „30 000 lakosra vetítve” szöveg,

bh) 7. számú melléklete Útmutató a forgalmi napló fejlécének kitöltéséhez részének 2. pontjában a „30-áig” szövegrész helyébe a „31-éig” szöveg, 7. pontjának 7.2 alpontjában a „kapcsolati” szövegrész helyébe a „kapcsolati (7.2.1 családon belüli bántalmazás)” szöveg, 9. pontjában a „Családtámogatás” szövegrész helyébe a „Családlátogatás” szöveg

lép.

1. melléklet a 9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelethez

1. Az Ir. 1. számú melléklete A részének 2.6. lakóotthon pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.6. lakóotthon
fogyatékos személyek lakóotthona    ⬜
ápoló-gondozó célú    ⬜
rehabilitációs célú    ⬜
pszichiátriai betegek lakóotthona    ⬜
szenvedélybetegek lakóotthona    ⬜”

2. Az Ir. 1. számú melléklete C III. részének 6. pontjában a „Becsült forgalmi érték” szövegrész helyébe az „Ingatlan becsült forgalmi értéke” szöveg lép.

2. melléklet a 9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelethez

Az Ir. 2. számú mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Szociális helyzetére vonatkozó adatok:
a) részesült-e az igénybevételt megelőző 6 hónapon belül:
aa) nappali ellátásban,
ab) étkeztetésben,
ac) házi segítségnyújtásban,
ad) jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban,
ae) otthonápolásban,
af) támogató szolgáltatásban,
ag) családsegítésben,
ah) pszichiátriai betegek közösségi ellátásában,
ai) szenvedélybetegek közösségi ellátásában,
aj) pénzbeli vagy természetbeni szociális segélyben,
ak) átmeneti otthoni elhelyezésben.”

3. melléklet a 9/2009. (IV. 11.) SZMM rendelethez

Az R. 10. számú mellékletében az „Ellátottak száma összesen: ......” szövegrész helyébe a következő rendelkezés lép:
„Ellátottak száma – pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása kivételével – összesen: ......
Pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátása esetén az Szt. 94/B., illetve 94/D. §-a szerinti megállapodással rendelkezők száma összesen: ......”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére