• Tartalom

9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet

9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet

az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről1

2013.01.09.

Az 1–6. §, 15–32. §, 34–37. § tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében; az 1. §, 3. §, 6–15. §, 24–34. §, 38. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. §-a (2) bekezdésének j) pontjában; az 1–2. §, 4–6. §, 15–16. §, 24–32. §, 34–35. §, 38. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a (5) bekezdésének n)–o) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 2. §-ának d) pontjában foglalt feladatkörömben – a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A RENDELET HATÁLYA

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed

a)2

b)3

c)4

d)5

e) a miniszter feladatkörébe utalt

ea)6

eb)7

ec)8

ed)9

ee)10

kapcsolatos feladatok ellátása során példamutató, kimagasló tevékenységet végző, illetve kiemelkedő teljesítményt nyújtó, vagy eredményeket elérő természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek;

f) a minisztériumi szervek munkáját támogató magyar és külföldi személyek, szervezetek, közösségek

tevékenységének elismerésére.

(2)11

(3)12

II. Fejezet

AZ ELISMERÉSEK FAJTÁI

A foglalkoztatottak és a minisztérium munkáját segítők részére adományozható miniszteri díjak

2. § (1) Közigazgatásért Miniszteri Díj adományozható a közigazgatási tevékenység magas szintű végzéséért és a közigazgatási szakterületen szakmai, tudományos eredmény eléréséért, évente 1 fő részére.

(2) Közszolgálatért Miniszteri Díj adományozható az írott és elektronikus sajtóban dolgozó, a miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat végző szervek tevékenységének tárgyilagos és hiteles megismertetésében, illetve a feladataik teljesítéséhez nyújtott támogatásban kimagasló érdemeket szerzett személyek – évente 1 fő – részére.

(3) Az (1)–(2) bekezdés szerinti miniszteri díj megosztva is adományozható.

(4) Az átadásra

a) az (1) bekezdésben meghatározott miniszteri díj esetében a Köztisztviselők Napja (július 1-je),

b) a (2) bekezdésben meghatározott miniszteri díj esetében a Magyar Sajtó Napja (március 15-e)

alkalmából kerül sor.

3. §13

4. § (1) A miniszteri díjjal plakett, az adományozást igazoló oklevél és pénzjutalom jár.

(2) A miniszteri díjjal járó jutalom a mindenkori köztisztviselői illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

(3) A miniszteri díjak leírásának meghatározását az 1. melléklet tartalmazza.

Kitüntető címek, plakettek

5–11. §14

A hivatásos állomány részére adható egyéb elismerés

12–14. §15

Miniszteri emléktárgy

15. §16

Helyi önkormányzatokkal kapcsolatos elismerés

16. §17

17–21. §18

Turisztikai elismerés

22. §19

EGYÉB ELISMERÉS

Miniszteri Elismerő Oklevél

23. §20

III. Fejezet

AZ ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSÁNAK ELJÁRÁSI RENDJE

Általános rendelkezések

24. § Állami kitüntetés, miniszteri elismerés, más miniszter által adható elismerés adományozására, továbbá tábornoki előléptetésre vonatkozó kezdeményezésnek (a továbbiakban együtt: kezdeményezés) tartalmaznia kell az elismerésre javasolt nevét, azonosító adatait, a javasolt elismerés megnevezését. A kezdeményezés indokolásában ki kell térni a javasolt személy eddigi szakmai életútjára, csoportok, szervezetek, intézmények tevékenységére, kiemelve azt a rendkívüli teljesítményt vagy kimagasló eredményt, amely az elismerést megalapozza. A természetes személyre vonatkozó kezdeményezés kötelező adattartalmát a 15. melléklet tartalmazza.

25. § (1) Nem lehet elismerésben részesíteni, kitüntetésre, kitüntető címre vagy magasabb vezetői elismerésre felterjeszteni azt a természetes személyt,

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen elítéltek, a büntetés vagy intézkedés külön törvényben meghatározott bűnügyi nyilvántartása lejártáig,

b) aki ellen büntetőeljárás van folyamatban, továbbá

c) aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, vagy vele szemben fegyelmi eljárás van folyamatban.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti kizáró körülményekkel kapcsolatban az elismerésre javasolt természetes személy az elismerés kezdeményezője – foglalkoztatott esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója – részére nyilatkozatot tesz, amelynek hiányában nem lehet elismerésben részesíteni, illetve kitüntetésre felterjeszteni.

(3) Az elismerésre javasolt – kivéve a foglalkoztatottakat – az elismerési kezdeményezés miniszteri döntésre való felterjesztését megelőzően tett, személyes adatai kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozata hiányában elismerésben nem részesíthető.

(4) A (2)–(3) bekezdés szerinti nyilatkozat formanyomtatványát a 16. melléklet tartalmazza.

26. § (1) Az elismeréseket ünnepélyes keretek között a miniszter vagy más állami vezető adja át.

(2) Az elismerésben részesítettnek az adományozás tényét igazoló okiratot az elismeréssel együtt kell átadni.

27. § A foglalkoztatottnak a foglalkoztatási jogviszony fennállása alatt egyazon címet csak egyszer lehet adományozni. A más munkáltatótól korábban kapott címek nem zárják ki az e rendelet alapján történő címadományozást.

28. § A minisztérium a díjak adományozásáról, illetve annak visszavonásáról rendelkező miniszteri döntést a minisztérium honlapján közzé teszi.

Egyes elismerések adományozásának speciális eljárási szabályai

29. §21

30. § (1) Az érdemjelek, kitüntető címek odaítélését a minisztériumi állami vezetők és az 1. § (1) bekezdésének a)–d) pontjaiban meghatározott szervek vezetői – a hivatásos önkormányzati, a létesítményi tűzoltóság és tűzoltó egyesületek állományában dolgozók esetében az OKF útján – kezdeményezhetik.

(2) Az érdemjelek, kitüntető címek adományozásának feltétele – az 1. § (1) bekezdésének e)–f) pontjainak kivételével – az 1. § (1) bekezdésének a)–d) pontjai szerinti szervvel, a helyi önkormányzat szervével vagy intézményével fennálló, legalább 10 éves foglalkoztatási jogviszony fennállása, amelytől a miniszter kivételes esetekben eltérhet.

(3) Az 1. § (1) bekezdésének f) pontjában felsorolt személynek, szervezetnek és közösségnek a miniszter hatáskörébe tartozó elismerését a minisztériumi állami vezető, a miniszter irányítása alá tartozó szerv vezetője, más miniszter, központi államigazgatási szerv vezetője, társadalmi szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselőtestülete, jegyzője kezdeményezheti.

(4)22

31. §23

32. § (1) A 12. §-ban meghatározott jutalom adományozásánál:

a) az alkalmazási jogviszonyban történt megszakítás esetén valamennyi, a miniszter feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat végző szervnél korábban bármely foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött időt, illetőleg a Hszt. 42. § (2) bekezdése, illetőleg 43. §-a szerint más szervnél töltött szolgálati időt össze kell számítani;

b) folyamatos szolgálati időként kell figyelembe venni

ba) az illetmény nélküli szabadság teljes időtartamát, amennyiben az évente a 30 napot nem haladta meg, vagy gyermek gondozása céljából került engedélyezésre,

bb) a más okból engedélyezett illetmény nélküli szabadságból legfeljebb egy évet, ha az a foglalkoztatási jogviszonyba egyébként is beszámít,

bc) hivatásos szolgálati viszony esetén a más szervnél teljesített szolgálat idejét is;

c) akinek a korábbi foglalkoztatási jogviszonya nyugállományba helyezéssel szűnt meg, ismételt teljes munkaidőben történő foglalkoztatásakor a korábban elismert időt is figyelembe kell venni.

(2) Az esedékesség eredeti időpontjának megfelelően kell a 10. §-ban és a 12. §-ban meghatározott elismerésben részesíteni a hivatásos állomány tagját, ha arra az esedékesség idejében a 25. § (1) bekezdése szerinti kizáró körülmény fennállása miatt nem került sor, és az eljárás a hivatásos állomány tagjának elmarasztalása nélkül zárul.

(3) Nyugállományba helyezés esetén, amennyiben a 12. § szerinti jutalom az azt követő egy éven belül esedékes lenne, annak kifizetéséről a jogviszony megszűnésekor intézkedni kell.

33–34. §24

35. §25

36. §26

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. § (1) A miniszter által e rendeletben alapított díjakkal, kitüntető címekkel és egyéb elismerésekkel összefüggő kiadások fedezetét – a (2) bekezdés kivételével – a költségvetés Önkormányzati Minisztérium fejezetében a minisztérium igazgatási költségvetésében kell előirányozni.

(2) A 9. § szerinti elismerés elkészítésével összefüggő kiadások fedezetét az Önkormányzati Minisztérium költségvetésében a védelmi igazgatási feladatok támogatására rendelt összegből kell biztosítani.

38. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)–(3)27

1. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez


A Miniszteri Díj leírása

A Miniszteri Díj emlékplakett kör alakú, bronzból készült, átmérője 110 mm, vastagsága 12 mm. A plakett egyik oldalát a címer díszíti.

1.28

2. A Közszolgálatért Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve és a díjazás időpontja, továbbá körkörösen »AZ IGAZSÁG MINDIG A LEGERŐSEBB ÉRV« felirat kerül rávésésre.

3.29

4.30

2. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez31

3. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez32

4. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez33

5. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez34

6. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez35

7. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez36

8. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez37

9. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez38

10. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez39

11. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez40

12. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez41

13. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez42

14. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez43

15. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez


KEZDEMÉNYEZÉS

..................................................................
miniszteri elismerésre

NÉV:

Születési név:

Születési hely, idő:

Anyja neve:

Munkahelye:

Beosztása:

Foglalkoztatási jogviszony kezdete:

Lakcíme:

Elérhetősége:

Korábbi miniszteri elismerés időpontja:

Az elismerés átadásának javasolt időpontja:


INDOKOLÁS:


* Az elismerésre kezdeményezettel összefüggésben az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 25. §-a (1) bekezdésének c) pontjában rögzített kizáró ok nem áll fenn.

Dátum

........................................
munkáltató


Dátum

.........................................
kezdeményező aláírása

––––––––––––
* A hivatkozott kizáró ok tekintetében foglalkoztatott esetén munkáltatói jog gyakorlója tesz nyilatkozatot, egyéb esetben nem kell kitölteni!

16. melléklet a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelethez


Nyilatkozat

Alulírott,

1. hozzájárulok ahhoz, hogy a ........................................ miniszteri elismerés adományozását előkészítő eljárásban az Önkormányzati Minisztérium humánpolitikai hivatali egysége természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa.

2. Kijelentem, hogy velem szemben az önkormányzati miniszter által adományozható elismerésekről, az elismerésben részesíthetők köréről, valamint az elismerésben részesítés feltételeiről és rendjéről szóló 9/2009. (II. 27.) ÖM rendelet 25. §-a (1) bekezdésének a)–b) pontjában rögzített kizáró ok nem áll fenn.

3. Elismerésben részesítésem esetére hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium honlapján való közzétételéhez.

Dátum

....................................
elismerésre javasolt aláírása
1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 42. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés a) pontját a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (1) bekezdés b) pontját az 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet b) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (1) bekezdés c) pontját a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

Az 1. § (1) bekezdés d) pontját a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 1. § (1) bekezdés e) pont ea) alpontját a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az 1. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontját az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 1. § (1) bekezdés e) pont ec) alpontját a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdés g) pont ga) alpontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 1. § (1) bekezdés e) pont ed) alpontját az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 13. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 1. § (1) bekezdés e) pont ee) alpontját a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 1. § (2) bekezdését a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

12

Az 1. § (3) bekezdését a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 3. §-t a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

14

Az 5–11. §-t a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 12–14. §-t a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 15. §-t a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 16. §-t a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 17. §-t megelőző alcímet és a 17–21. §-t a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdés g) pont gb)–gc) alpontja hatályon kívül helyezte.

19

A 22. §-t az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 13. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

20

A 23. §-t a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 29. §-t a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 30. § (4) bekezdését a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 31. §-t a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 33–34. §-t a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 36. §-t az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 13. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

27

A 38. § (2)–(3) bekezdése e rendelet 38. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 1. melléklet 1. pontját a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

29

Az 1. melléklet 3. pontját a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

Az 1. melléklet 4. pontját a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 2. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 3. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 4. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

34

Az 5. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 6. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

36

A 7. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 8. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

38

A 9. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 10. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 11. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 12. mellékletet a 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 61. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 13. mellékletet a 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 11. § (5) bekezdés g) pont ge) alpontja hatályon kívül helyezte.

43

A 14. mellékletet az 1/2013. (I. 8.) NGM rendelet 13. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére