• Tartalom

9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet

9/2009. (III. 6.) KHEM rendelet

a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet, valamint a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV. 10.) KöViM rendelet módosításáról1

2012.01.01.

A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (2) bekezdés b) és s) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a hajózási képesítések megszerzése feltételeinek és rendjének, valamint a kiadandó okmányok (bizonyítványok) formai és tartalmi követelményeinek meghatározása tekintetében az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró oktatási és kulturális miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1–9. §2

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 10. § (5)–(15) bekezdése, valamint a 4. melléklet a) és b) pontja 2009. május 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1–9. §-a, 10. § (17) bekezdése, valamint 1–6. melléklete 2009. május 2. napján hatályát veszti.

(4) Ez a rendelet 2014. január 2-án hatályát veszti.

(5) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóskapitány képesítéssel rendelkezők számára a hajózási hatóság kérelemre

a) „B” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki,

b) „A” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki eredményes tengeri vonalismereti (navigációs) különbözeti vizsga letételének igazolását követően. A különbözeti vizsgát a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokból (COLREG) és partmenti navigációs ismeretekből kell tenni.

(6) Az új képesítéssel együtt kiadott vonalvizsga bizonyítványba a hajózási hatóság a hajóskapitányi képesítésben szereplő vonalkiterjesztésnek megfelelő bejegyzést tesz.

(7) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóskapitány képesítés a Dunán és vízrendszerén a 2009. május 1. napját megelőzően hatályos korlátozásokkal legfeljebb 2010. december 31. napjáig érvényes, és a vonalvizsgának megfelelő vízterületen való hajóvezetésre jogosít.

(8) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető „A” képesítéssel rendelkezők számára a hajózási hatóság kérelemre

a) „B” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki a „B” kategóriájú hajóvezetői vizsga gyakorlati részéből tett eredményes vizsga letételének igazolását követően,

b) „A” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki a tengeri szakasz vonalismeretét tanúsító vonalvizsga bizonyítvány tulajdonosának eredményes különbözeti tengeri vonalismereti vizsga letételének igazolását követően. Különbözeti vizsgát a tengeren való összeütközések megelőzésére vonatkozó nemzetközi szabályokból (COLREG) és partmenti navigációs ismeretekből kell tenni.

(9) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető „A” képesítés a Dunán és vízrendszerén a 2009. május 1. napját megelőzően hatályos korlátozásokkal legfeljebb 2010. december 31. napjáig érvényes, és a vonalvizsgának megfelelő vízterületen való hajóvezetésre jogosít.

(10) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető „B” képesítés helyett a hajózási hatóság kérelemre

a) a hajóvezető „B” képesítésben megjelölt, valamint az arra vonatkozó jogszabályi méretkorlátozásokat tartalmazó, „C” kategóriájú hajóvezetői képesítést állít ki, és a korábban kiállított képesítést bevonja. Az új képesítéssel együtt kiadott vonalvizsga bizonyítványba a bevont képesítésben szereplő vonalkiterjesztésnek megfelelő bejegyzést tesz a hajózási hatóság;

b)3 „B” kategóriájú hajóvezető képesítést állít ki, ha a hajóvezető „B” képesítéssel rendelkező személy igazolja, hogy hajóvezető „B” képesítés birtokában legalább 6 havi hajóparancsnoki szolgálatot látott el és a „B” kategóriájú hajóvezetői vizsga gyakorlati részéből eredményes vizsgát tett.

(11)4

(12) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóvezető „B” képesítés a Dunán és vízrendszerén a 2009. május 1. napját megelőzően hatályos korlátozásokkal legfeljebb 2010. december 31. napjáig érvényes, és a vonalvizsgának megfelelő vízterületen való következő hajóvezetésre jogosít:

a) hajóparancsnoki szolgálat ellátására, legfeljebb 60 méter hosszú és 17 méter széles hajón és tolt, vontatott vagy mellévett köteléken, kivéve a 600 főnél nagyobb befogadóképességű személyszállító hajón,

b) géphajó kormányosi szolgálat ellátására, továbbá

c) vitorlás hajóra tett vizsga esetén vitorlás hajó vezetésére.

(13) A 2009. május 1. napja előtt kiállított hajóskapitányi és hajóvezető „A” képesítés 2010. december 1. napja után a Duna vízrendszerén kívüli vízterületre vonatkozó hajóvezetői képesítés kiadásához igazolásként nem szolgál.

(14) A 2009. május 1. napja előtt hatályos rendelkezéseknek megfelelő hajóskapitányi, hajóvezető „A” és hajóvezető „B” képesítés kiállítása, kiterjesztése, cseréje, pótlása 2009. május 1. napját követően kizárólag a 10. § (7), (9) és (12) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával történhet és azok a 10. § (7), (9) és (12) bekezdésében megjelölt határidőt követően érvényüket veszítik.

(15)5 A szolgálati célú nagyhajóra kiállított képesítés a vonalvizsgának megfelelően, de kizárólag Magyarország területére és az Európai Unió más tagállamával közös határvizekre érvényes.

(16) Személyhajón, utasok szállítása esetén az utasok biztonságát szolgáló intézkedések végrehajtása érdekében a hajószemélyzet vagy a kiszolgáló személyzet tagjaként szolgálatot teljesítő személyhajózási szakértő, elsősegélynyújtó és légzőkészülék-kezelő személyeknek a hajón való tartózkodására és a szolgálat ellátásra vonatkozóan a Rendelet 2. mellékletében foglalt rendelkezéseket

a) a nemzetközi forgalomban résztvevő hajókra 2012. január 1-jétől,

b) a csak belföldi forgalomban résztvevő hajókra 2014. január 1-jétől

kell alkalmazni.

(17)6

11. § Ez a rendelet a Közösségen belüli belvízi árufuvarozásra és személyszállításra vonatkozó nemzeti hajóvezetői bizonyítvány megszerzési feltételeinek összehangolásáról szóló, 1996. július 23-i 96/50/EK tanácsi irányelv 1. cikkének és I. mellékletének való megfelelést szolgálja.

1–6. melléklet a 9/2009. (III. 6.) KHEM rendelethez7

1

A rendelet – a 10. §-ának (4) bekezdése alapján – hatályát vesztette 2014. január 2. napján.

2

Az 1–9. § e rendelet 10. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 10. § (10) bekezdés b) pontja a 10/2010. (IX. 29.) NFM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 10. § (11) bekezdést a 10/2010. (IX. 29.) NFM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 10. § (15) bekezdése a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 64. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 10. § (17) bekezdése e rendelet 10. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1–6. melléklet e rendelet 10. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére