• Tartalom

95/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

95/2009. (VII. 30.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet módosításáról

2009.07.30.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a (4) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(4) Az ügyfél köteles:]

d) az üzleti tervhez kapcsolódó kommunikációs tervben – amely tartalmazza a kommunikációs eszköz bemutatását, használatának módját, ütemezését és a használatára tervezett nettó összeget – vállalt feladatokat a megadott ütemezésnek megfelelően az azt igazoló dokumentumok alapján, és az üzleti terv részét képező SFH-betétlap alapján vállalt EUME méreteket az ütemezésnek megfelelően teljesíteni;”

(2) Az R. 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározottak esetében a támogatásra jogosult ügyfél számára megengedett az üzleti tervben megnevezett termékek helyettesítése más ágazatok (állattenyésztés, kertészet, növénytermesztés) termékeivel is.”

2. § Az R. 7. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

„(2) Azon támogatási határozattal rendelkező ügyfél, aki kifizetési kérelmét a támogatási határozat kézhezvételét követő 45 napon túl adta postára, vagy kifizetési kérelmet nem nyújtott be, újabb kifizetési kérelmet nyújthat be a 2010. január 1–31. közötti időszakban.”

3. § Az R. 8. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Amennyiben az ügyfél teljesíti a 7. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettségét, az MVH a támogatási összeg 90%-át egy összegben fizeti ki.
(2) A támogatási összeg fennmaradó 10%-ának kifizetésére az ügyfélnek kifizetési kérelmet kell benyújtania. A kifizetési kérelem benyújtására legkésőbb a támogatási határozat kézhezvételétől számított negyedik év első kifizetési időszakában kerülhet sor, amennyiben az ügyfél eleget tett a 3. § (2) bekezdésben, a 4. § (4) bekezdés a) pontjában szereplő feltételeknek, valamint a 4. évre vállalt üzemméret teljesítésének igazolására csatolta a 7. § (1) bekezdés c) pontjában előírt blokktérképet.”

4. § (1) Az R. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 4. § (4) bekezdésének b)–c), illetve e)–g) pontjában foglaltakat, az igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.”

(2) Az R. 9. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Amennyiben az ügyfél nem teljesíti a 7. § (1) bekezdésében meghatározott bármelyik kötelezettségét, a támogatási határozatát az MVH visszavonja, és az eljárást megszünteti.”

(3) Az R. 9. §-a a következő (7)–(8) bekezdésekkel egészül ki:

„(7) Az MVH a helyszíni ellenőrzés keretében ellenőrizheti, hogy a kérelemben, illetve a döntést követően a határozatban foglalt adatok, tények, körülmények megfelelnek-e a valóságnak. Az MVH a 4. § (4) bekezdés d) pontjának teljesülése tekintetében az ellenőrzés időpontját megelőző naptári éveket is ellenőrizheti. Nem vonatkozik a jogkövetkezmény a támogatási határozat jogerőre emelkedésének évére, amennyiben a határozat jogerőre emelkedése május és december hónapok közötti időszakra esett.
(8) Amennyiben
a) az ügyfél gazdaságának üzemmérete a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő naptári évtől kezdődően az üzleti tervben az adott évre megadott EUME mérettől 30%-ot meghaladóan marad el, akkor az ügyfél köteles a 30%-ot meghaladó elmaradáson túl százalékpontonként a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni;
b) az ügyfél az üzleti tervhez kapcsolódó kommunikációs tervben vállalt feladatok ütemezésének megfelelő teljesítését adott évre vonatkozóan elmulasztja, az ügyfél köteles a kifizetett támogatási összeg 2%-át visszafizetni.”

5. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a 2007. december 3. és 2008. február 7. között benyújtott támogatási kérelmek esetében kell alkalmazni.

(2) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése alapján új támogatási kérelmet nem lehet benyújtani.

(3) Az R. 5. §-ának (1) bekezdése a hatályát veszti.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére