• Tartalom

2009. évi XCVI. törvény

2009. évi XCVI. törvény

az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról1

2009.11.11.

Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLVII. törvényben meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja.

A főösszegek alakulása

1. § (1) Az Országgyűlés az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: ORTT) 2008. évi költségvetése végrehajtását 1 538,464 M Ft, azaz egymilliárd-ötszázharmincnyolcmillió-négyszázhatvannégyezer forint bevétellel és 1 509,216 M Ft, azaz egymilliárd-ötszázkilencmillió-kettőszáztizenhatezer forint kiadással jóváhagyja.

(2) Az ORTT 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. és 2. melléklete tartalmazza.

A bevételek részletezése

2. § (1) Az ORTT általános működési és felhalmozási kiadásainak fedezetére a Műsorszolgáltatási Alap által – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 84. § (2) és (3) bekezdése alapján – átutalt összes támogatás 1 028,468 M Ft, azaz egymilliárd-huszonnyolcmillió-négyszázhatvannyolcezer forint.

(2) A Műsorszolgáltatási Alaptól kapott rendkívüli finanszírozás 467,709 M Ft, azaz négyszázhatvanhétmillió- hétszázkilencezer forint.

(3) Az ORTT intézményi működési és felhalmozási bevétele 15,380 M Ft, azaz tizenötmillió-háromszáznyolcvanezer forint.

(4) Az előző években képzett pénzmaradvány elszámolt bevétele 25,407 M Ft, azaz huszonötmillió-négyszázhétezer forint.

(5) A lakásépítési kölcsön visszatérülése miatt elszámolt bevétele 1,500 M Ft, azaz egymillió-ötszázezer forint volt.

A kiadások részletezése

3. § (1) Az ORTT általános működési kiadásai összesen 1 477,930 M Ft, azaz egymilliárd-négyszázhetvenhétmillió- kilencszázharmincezer forint, a felhalmozási kiadás 31,286 M Ft, azaz harmincegymillió-kettőszáznyolcvanhatezer forint.

(2) A működési kiadásokból 894,045 M Ft, azaz nyolcszázkilencvennégymillió-negyvenötezer forint a személyi juttatás, 276,828 M Ft, azaz kettőszázhetvenhatmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer forint a munkaadókat terhelő járulék és 307,057 M Ft, azaz háromszázhétmillió-ötvenhétezer forint a dologi kiadás.

A pénzmaradvány jóváhagyása

4. § (1)2 Az Országgyűlés az ORTT 2008. évi módosított pénzmaradványát az éves mérleg források oldalán szereplő összegével egyezően 29.248 MFt, azaz huszonkilencmillió-kettőszáznegyvennyolcezer forint értékben hagyja jóvá.

(2) A pénzmaradvány összege a 2008. évi kötelezettségvállalások 2009. évre áthúzódó pénzügyi teljesítésének fedezetére használható fel.

Költségvetésen kívüli ORTT kezelésű bevételek és kiadások alakulása

5. § (1) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2008. évi bevétele 6 622,783 M Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhuszonkettőmillió- hétszáznyolcvanháromezer forint.

(2) Az ORTT költségvetésen kívüli, ORTT kezelésű 2008. évi kiadása 6 625,660 M Ft, azaz hatmilliárd-hatszázhuszonötmillió- hatszázhatvanezer forint.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és a (2) bekezdésben megállapított kiadások részletezését e törvény 3. és 4. melléklete tartalmazza.

A Műsorszolgáltatási Alap költségvetésének végrehajtása

6. § Az Országgyűlés az Rttv. 32. §-ában és a 77. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ORTT zárszámadásának mellékleteként jóváhagyja a Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét (5. melléklet).

Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

1. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Millió forintban

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. évi teljesítés

Fix összegű támogatás

1 028,468

1 028,468

1 028,468

Rendkívüli finanszírozás

467,709

467,709

467,709

Működési és felhalmozási bevételek

7,423

15,380

15,380

2007. évi pénzmaradvány felhasználása

 

25,342

25,342

Előző évek tartalékának felhasználása

 

0,065

0,065

Lakáskölcsön visszatérülése

 

1,500

1,500

Összesen

1 503,600

1 538,464

1 538,464

2. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT 2008. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Millió forintban

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. évi teljesítés

Személyi juttatások

892,423

894,448

894,045

Munkaadókat terhelő járulékok

274,318

276,958

276,828

Dologi kiadások

314,259

334,028

307,057

Felhalmozási kiadások

22,600

33,030

31,286

Összesen

1 503,600

1 538,464

1 509,216

3. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Millió forintban

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. évi teljesítés

Műsorszolgáltatási díj

4 991,380

5 219,335

5 219,335

Frekvencia pályázati díj

1,000

0,873

0,873

Támogatási pályázati díj

86,217

62,213

62,213

ÁFA

1 015,719

1 054,381

1 054,381

ÁFA kötelezettség finanszírozás MA-tól

 

42,136

42,136

Késedelmi kamat

3,500

7,508

7,508

Kötbér

450,000

96,854

96,854

Bírság

20,000

54,906

54,906

Óvadék

 

81,725

81,725

Bankköltség térítése

 

2,046

2,046

MA támogatás (átfutó)

 

0,035

0,035

Függő bevétel

 

0,771

0,771

Összesen

6 567,816

6 622,783

6 622,783

4. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Millió forintban

Előirányzat neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2008. évi teljesítés

Műsorszolgáltatási díj

4 991,380

5 219,335

5 173,000

Frekvencia pályázati díj

1,000

0,873

1,107

Támogatási pályázati díj

86,217

62,213

63,699

ÁFA

1 015,719

1 054,381

1 060,893

Finanszírozott ÁFA
visszatérítés MA-nak

 

42,136

31,915

Késedelmi kamat

3,500

7,508

6,567

Kötbér

450,000

96,854

95,257

Bírság

20,000

54,906

58,202

Óvadék

 

81,725

132,887

Bankköltség kifizetése

 

2,046

2,046

MA támogatás átfutó

 

0,035

0,035

Függő kiadás

 

0,771

0,052

Összesen

6 567,816

6 622,783

6 625,660

5. melléklet a 2009. évi XCVI. törvényhezA Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének teljesítése – bevételi oldal

adatok M Ft-ban
9M38562_0


előirányzat


    előirányzat

2008. év

előirányzat

2008. év (módosított)

előirányzat

2008. év teljesítés

előirányzat

1.

 

üzembentartási díj

25 711,708

 

25 711,708

 

25 852,636

 

 

1.1.

 

átvállalt üzembentartási díj

 

24 936,700

 

24 936,700

 

24 936,700

 

1.2.

 

átvállalással nem érintett üzembentartási díj

 

775,008

 

775,008

 

915,936

2.

 

műsorszolgáltatási díj

4 991,380

 

4 991,380

 

5 038,776

 

 

2.1.

 

MTM-SBS Televízió Zrt.

 

1 845,652

 

1 845,652

 

1 852,552

 

2.2.

 

Magyar RTL Televízió Zrt.

 

1 676,537

 

1 676,537

 

1 682,805

 

2.3.

 

Danubius Rádió Műsorszolgáltató Zrt.

 

183,333

 

183,333

 

200,000

 

2.4.

 

Sláger Rádió Műsorszolgáltató Zrt.

 

200,000

 

200,000

 

200,000

 

2.5.

 

nem országos műsorszolgáltatási jogosultságok

 

1 085,858

 

1 085,858

 

1 103,419

3.

 

pályázati díjak

87,217

 

87,217

 

39,568

 

4.

 

kötbér, kártérítés, bírság

473,500

 

473,500

 

134,537

 

5.

 

önkéntes befizetések

0

 

0

 

0

 

6.

 

egyéb bevételek

76,894

 

76,894

 

163,616

 

7.

 

az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa térülése

 

 

40,110

 

 

 

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

31 340,699

 

31 340,699

 

31 269,243

 

 

 

Pénzmaradvány változás

0

 

640,306

 

297,966

 

 

 

ÖSSZES BEVÉTEL

31 340,699

 

31 981,005

 

31 567,209

 

 

 

Költségvetési bevételek

31 340,699

 

31 340,699

 

31 567,209

 

 

 

Költségvetési kiadások

31 340,699

 

31 981,005

 

31 567,209

 

 

 

EGYENLEG

0

 

–640,306

 

–297,966

 


A Műsorszolgáltatási Alap 2008. évi költségvetésének teljesítése – kiadási oldal
adatok M Ft-ban
9M38562_1


előirányzat


    előirányzat

2008. év

előirányzat

2008. év (módosított)

előirányzat

2008. év teljesítése

előirányzat

1.

 

továbbutalandó üzembentartási díj

24 169,005

 

24 169,005

 

24 323,713

 

 

1.1.

 

Magyar Televízió Zrt.

 

10 284,683

 

10 284,683

 

10 350,618

 

1.2.

 

Magyar Rádió Zrt.

 

7 199,278

 

7 199,278

 

7 245,433

 

1.3.

 

Duna Televízió Zrt.

 

6 170,810

 

6 170,810

 

6 210,371

 

1.4.

 

ORTT

 

257,117

 

257,117

 

258,526

 

1.5.

 

közalapítványok összesen

 

257,117

 

257,117

 

258,765

2.

 

céltámogatások

2 369,616

 

2 369,616

 

2 235,168

 

 

2.1.

 

közszolgálati műsorszámok támogatása

 

262,781

 

262,781

 

26,588

 

2.2.

 

közszolgálati műsorok támogatása

 

746,677

 

746,677

 

1 088,888

 

2.3.

 

digitális műsorterjesztés fejlesztése és a digitális átállás költségei

 

811,454

 

811,454

 

593,297

 

2.4.

 

nem nyereségérdekelt műsorszolgáltatók támogatása

 

274,352

 

274,352

 

252,131

 

2.5.

 

közműsor-szolgáltatók támogatása

 

274,352

 

274,352

 

274,264

3.

 

továbbutalandó műsorszolgáltatási díj

2 028,985

 

2 028,985

 

2 052,552

 

 

3.1.

 

Magyar Televízió Zrt.

 

1 291,956

 

1 291,956

 

1 296,786

 

3.2.

 

Duna Televízió Zrt.

 

553,696

 

553,696

 

555,766

 

3.3.

 

Magyar Rádió Zrt.

 

183,333

 

183,333

 

200,000

4.

 

kiegészítő támogatások

977,045

 

1 444,754

 

1 444,663

 

 

4.1.

 

ORTT

 

771,351

 

1 239,060

 

1 237,651

 

4.2.

 

közalapítványok összesen

 

205,694

 

205,694

 

207,012

5.

 

Igazgatóság

851,892

 

971,500

 

792,417

 

 

5.1.

 

személyi juttatások

 

406,600

 

447,698

 

389,179

 

5.2.

 

munkaadót terhelő járulékok

 

125,806

 

140,546

 

122,996

 

5.3.

 

dologi kiadások

 

290,408

 

323,499

 

262,274

 

5.4.

 

felhalmozási kiadások

 

29,078

 

59,757

 

17,968

6.

 

szerzői jogdíjak

210,731

 

210,731

 

210,731

 

7.

 

pályázatok bírálatának költségei

86,217

 

86,457

 

49,941

 

8.

 

az ORTT-t terhelő, műsorszolgáltatók által be nem fizetett áfa

33,235

 

33,235

 

42,136

 

 9.

 

rendkívüli finanszírozás az ORTT részére

467,709

 

0

 

 

10.

 

műsorszolgáltatási díjjal és egyéb jogi költségekkel összefüggő kiadások

146,264

 

147,674

 

2,046

 

11.

 

egyedi támogatások

 

509,048

 

395,884

 

12.

 

szabad keret terhére kiírt pályázati eljárások

 

10,000

 

12,018

 

13.

 

az Oktatási és Kulturális Minisztériumtól átvett pénzeszközhöz kapcsolódó pályázati eljárás kifizetése

 

 

5,940

 

 

 

ÖSSZES KIADÁS

31 340,699

 

31 981,005

 

31 567,209

 

1

A törvényt az Országgyűlés a 2009. október 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2009. október 22.

2

A 4. § (1) bekezdése a 2009: CIX. törvény 52. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére