• Tartalom

98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet

98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet

a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról1

2009.04.25.

A Kormány a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-a (1) bekezdésének 2., 5., 7., 9. és 20. pontjában, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint a fogyasztói árkiegészítésről szóló 2003. évi LXXXVII. törvény 9. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva – a 14. § (1)–(3) bekezdések tekintetében a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 153. §-a (3) bekezdése előírása alapján a Magyar Rektori Konferenciával egyetértésben – a következőket rendeli el:

1. § A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FR.) 6. §-a (2) bekezdése a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzési szakokra és az egységes, osztatlan szakokra vonatkozóan tartalmazza]

a) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a felvétel feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelőzően, valamint a két évvel későbbi felvételi eljárásokra vonatkozóan a 3. számú mellékletben felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül közösen kiválasztott – és a minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott – érettségi vizsgatárgyakat és a vizsgák szintjét,”

2. § Az FR. 8. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Minden évben két felvételi eljárás hirdethető:
a) a februárban induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: keresztféléves felvételi eljárás) határideje – minden képzési szintre vonatkozóan – a képzés indítását megelőző év november 15. napja,
b) a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi eljárás) esetén a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év február 15. napja.”

3. § (1) Az FR. 11. §-a (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adatfeldolgozás során – a kérelem hiányos benyújtása esetén – a Hivatal legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 30. napig – a keresztféléves felvételi eljárásban a 20. napig – a jelentkezőt a Ket. 37. §-a szerinti hiánypótlásra szólítja fel.”

(2) Az FR. 11. §-a (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az általános felvételi eljárás esetén március 25. és április 5. között kell nyilvánosságra hozni a felvételi eljárás statisztikai adatait.”

(3) Az FR. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A felsőoktatási intézmény, amennyiben a jelentkező az intézmény által meghatározott – intézményspecifikus – mellékletet nem nyújtja be, a besorolási döntés időpontja előtt 45 nappal – keresztféléves felvételi eljárás esetében 30 nappal – felhívja a jelentkezőt ennek pótlására.”

4. § Az FR. 12. §-a (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2) A Hivatal – a hiánypótlással érintett kérelmek kivételével – a felsőoktatási intézmény számára továbbítja
a) legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 40. napig – a keresztféléves felvételi eljárásban 15. napig – az adott felsőoktatási intézménybe jelentkezett pályázók személyi (név, születési név, anyja születési neve, születési idő és hely), elérhetőségi adatait (postázási cím) és az adott intézményt érintő jelentkezési adatait (képzés szintje, munkarendje, finanszírozási forma, szak neve),
b) legkésőbb a jelentkezési határidőt követő 60. napig – a keresztféléves felvételi eljárásban 45. napig – az adott intézménybe a jelentkező által benyújtott, felvételi kérelme elbírálásához szükséges, a központi nyilvántartásban rögzített adatait.”

5. § Az FR. 15. §-ának (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni:
a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek – a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított – összegét kettővel meg kell szorozni,
b) az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.”

6. § (1) Az FR. 16. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 2005. előtt tett érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkező által a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelmére az érettségi vizsga letételének időpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés időpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai tartalmának összevetése alapján az Oktatási Hivatal elnöke hatósági eljárás keretében állapítja meg. Az Oktatási Hivatal elnöke köteles a tantárgyi megfeleltetésre, amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább 75%-a megegyezik, illetve az elutasításra, amennyiben az egyezés nem éri el az 50%-ot. A megfeleltetett érettségi vizsgatárgyak jegyzékét a Hivatal a honlapján közzéteszi.”

(2) Az FR. 16. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az 1996. előtt érettségi vizsgát tett, felsőfokú végzettségű jelentkező érettségi pontjait, amennyiben az (1) bekezdés szerint meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül csak egy eredményével rendelkezik, az ennek alapján megállapított eredményének kétszerezésével kell meghatározni.”

7. § (1) Az FR. 19–20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § (1) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként
a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra, vagy
b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra
jogosult.
(2) A jelentkező az (1) bekezdés alapján legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
(3) Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni.
(4) Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg – a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyidejűségének kivételével – több jogcím alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. A képzés nyelvéből szerzett nyelvvizsgáért, illetve a képzés nyelvéből letett emelt szintű érettségiért többletpont nem kapható.
20. § (1) A jelentkező a felsőoktatási intézmény szabályzatában meghatározottak szerint a felvételi eljárás során
a) az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján az eredmény elérésekor
aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,
ab) a FIDE által szervezett Sakkolimpián,
ac) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián
szereplő sportágban világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16, országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 többletpontra;
b) a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpontra;
c) tárgyanként legfeljebb egy, a ca)–cb) alpontok szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények a 16. § (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak,
ca) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenyén elért 1–10. helyezésért 80, 11–20. helyezésért 40, 21–30. helyezésért 20 többletpontra,
cb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak 24, az első díjasoknak 12 többletpontra;
d) az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontra;
e) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 többletpontra;
f) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a [(1)] (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra
jogosult.
(2) Az (1) bekezdés ca) pontja alkalmazása során a döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.
(3) Az (1) bekezdés a), b), d), e) és f) pontja alkalmazása során jogcímenként legfeljebb egy-egy többletpontra jogosító eredmény alapján jogosult többletpontra a jelentkező.”

(2) Az FR. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

22. § (1) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 20 többletpontra jogosult.
(2) A halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.
(3) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.
(4) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.
(5) Az (1)–(4) bekezdések szerinti jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 12. § (3) bekezdésében meghatározott határidőig kell igazolni.”

8. § (1) Az FR. 25. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Hivatal a besorolási döntést
a) a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év január 15. napjáig,
b) az általános felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig
hozza meg. A besorolási döntés időpontját a Hivatal állapítja meg.”

(2) Az FR. 26. §-a (1) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felsőoktatási intézmény a felvételről szóló döntését határozatban
a) a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját követő nyolc napon belül
b) az általános felvételi eljárásban augusztus 1-jéig
írásban közli a jelentkezővel. A felsőoktatási intézmény azt a jelentkezőt veszi fel, aki hozzá lett besorolva.”

9. § Az FR. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

35. § (1) A 14–16. §, 18–21. §, 23–24. §-ban foglaltak a mesterképzésre történő jelentkezésre nem alkalmazhatók.
(2) A jelentkező teljesítményét pontozásos rendszerben kell értékelni a felvételi teljesítményért és a többletteljesítményért kapható maximális pontszám meghatározásával, melyek összege legfeljebb 100 pont.
(3) A többletteljesítményekért adható többletpontok – beleértve a (6) bekezdésben meghatározottakat – jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét, az intézmény a szabályzatában határozza meg azzal, hogy az előnyben részesítendők többletpontja nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
(4) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény a szabályzatában határozza meg.
(5) A művészeti, művészetközvetítő és sporttudományi képzési területre jelentkezők esetében a jelentkezők teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is meg lehet állapítani.”

10. § Az FR. 45. §-a (8) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A (4) bekezdés alapján az intézményeket illető részt a Hivatal két részletben utalja át az intézményeknek. Az őket illető rész 75%-át a 12. § (2) bekezdés a) pontban megállapított határidőt követő 60 napon belül, a fennmaradó részt a jogorvoslati eljárások lezárását követő 30 napon belül.”
„(2) Az 15. § (1) bekezdése alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a Nemzeti Alaptanterv szerinti „Ember a természetben”, „Földünk és környezetünk” műveltségi terület fejlesztési feladatainak teljesítését lehetővé tevő tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány).
(3) A középiskolák által oktatott tantárgynak a (2) bekezdésben említett műveltségi területnek való megfeleltetését a középiskola – pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó – kérelmére hatósági eljárás keretében az Oktatási Hivatal elnöke a tantárgy követelményeinek szakmai vizsgálata alapján állapítja meg. Az Oktatási Hivatal elnöke köteles a kérelem elfogadására, amennyiben a kérelemben megjelölt tantárgy követelményrendszere legalább 60%-ban tartalmazza legalább egy, a (2) bekezdésben megjelölt tantárgy egy tanév során teljesítendő követelményét. Az érettségi vizsga során választható természettudományos tantárgyként megfeleltetett tantárgyak jegyzékét a Hivatal a honlapján közzéteszi.”

12. § (1) Az FR. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.

(2) Az FR. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú melléklete szerint módosul.

(3) Az FR.

a) 15. §-a (4) bekezdésében és 16. §-a (8) bekezdésében az „a felsőoktatási intézmény dönt” szövegrész helyébe az „a Hivatal dönt” szövegrész;

b) 19. §-a (1) bekezdésében az „a középfokú C típusú nyelvvizsga” szövegrész helyébe az „a középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga” szövegrész;

c) 19. §-a (3) bekezdésében az „a középfokú A vagy B típusú” szövegrész helyébe az „a középfokú (B2) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú” szövegrész;

d) 19. §-a (3) bekezdésében az „a felsőfokú A vagy B típusú” szövegrész helyébe az „a felsőfokú (C1) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú nyelvvizsga” szövegrész;

e) 45. §-a (3) bekezdésében az „Az alapdíjból” szövegrész helyébe az „A befizetett alapdíjból” szövegrész

lép.

13. § (1) A felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szóló 50/2008. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NR.) 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az államilag támogatott hallgatók képzésének költségvetési támogatása a normatív képzési, tudományos célú és fenntartói támogatással történik, amelynek e rendelet alapján számított intézményi költségvetési támogatási mértéke – az éves költségvetésben meghatározott felsőoktatási támogatás összegétől függően – legfeljebb 10%-kal csökkenhet, és amit kiegészíthet egyes speciális feladatok támogatása.”

(2) Az NR. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A felsőoktatási törvény 3. számú mellékletében meghatározott számítási alap összege a költségvetési évben 260 000 Ft.”

14. § (1) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BR.) 1. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(2) A BR. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(3) A BR. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

15. § A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 10. számú mellékletének

a) V. pontjában a „Keltezés, aláírások, záradékok” szövegrész, a „Keltezés, záradékok, aláírás” szövegrész helyébe a „keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradék” szövegrész lép;

b) V. pontja kiegészül e rendelet 6. számú mellékletében meghatározott V/G. ponttal;

c) VI. pontja helybe e rendelet 7. számú melléklete lép.

16. § (1) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet

a) 45. §-a (4) bekezdése a) pontjában és 54. §-a (2) bekezdése b) pontjában a „középfokú „C” típusú” szövegrész helyébe a „középfokú (B2) komplex típusú” szövegrész lép;

b) 45. §-a (4) bekezdése b) pontjában és 54. §-a (3) bekezdése b) pontjában az „alapfokú „C” típusú” szövegrész helyébe az „alapfokú (B1) komplex típusú” szövegrész lép;

c) 45. §-a (5) bekezdése a) pontjában a „fokozatú „A” típusú” szövegrész helyébe a „fokozatú szóbeli típusú” szövegrész lép;

d) 45. §-a (5) bekezdése b) pontjában a „fokozatú „B” típusú” szövegrész helyébe a „fokozatú írásbeli típusú” szövegrész lép;

e) 54. §-a (1) bekezdése b) pontjában és 54. §-a (4) bekezdésében a „felsőfokú „C” típusú” szövegrész helyébe a „felsőfokú (C1) komplex típusú” szövegrész lép;

f) 54. §-a (5) bekezdése a) pontjában a „felsőfokú „A” típusú” szövegrész helyébe a „felsőfokú (C1) szóbeli típusú” szövegrész lép;

g) 54. §-a (5) bekezdése b) pontjában a „felsőfokú „B” típusú” szövegrész helyébe a „felsőfokú (C1) írásbeli típusú” szövegrész lép;

h) 56/A. §-a (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet

a) 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában az „álló hallgató (a továbbiakban: hallgató)” szövegrész helyébe az „álló hallgató, doktorjelölt (a továbbiakban együttesen: hallgató)” szövegrész lép;

b) 9. §-a (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nappali oktatás munkarendje szerint tanulók, a képzési kötelezettségüket teljesítők, illetve az 1. § (1) bekezdésének d) pontjában meghatározott jogosultak részére a nappali tagozat, az esti tagozat munkarendje szerint tanulók részére az esti tagozat, a levelező tagozat munkarendje szerint tanulók, illetve az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére a levelező tagozat diákigazolványát, az egyéb munkarend szerint tanulók részére a távoktatási tagozat diákigazolványát kell kiállítani. A doktorjelöltek számára a levelező tagozat munkarendje szerinti diákigazolványt kell kiállítani.”

(3) A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet

a) 3. §-ának (1) bekezdésében a „Tanulói jogviszonya” szövegrész helyébe a „Tanulói, hallgatói, doktorjelölti jogviszonya” szövegrész lép;

b) 3. §-ának (1) bekezdése kiegészül a következő bd) alponttal:

[(1) Tanulói, hallgatói, doktorjelölti jogviszonya alapján az 1. számú mellékletben meghatározott kedvezményre jogosult:]

bd) a felsőoktatási intézmények levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő hallgatója, illetve doktorjelöltje a lakóhely és az oktatási intézmény között megváltható kedvezményes menetjeggyel,”

c) 1. számú melléklete 10. pontját megelőző alcím helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép;

17. § (1) E rendelet – a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1-4. §-a, 6. § (1) bekezdése, 8. §-a, 10. §-a, 12-16. §-a az e rendelet kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) E rendelet

a) 7. §-a 2010. december 1-jén;

b) 5. §-a és 11. §-a 2012. január 1-jén

c) 6. §-ának (2) bekezdése, 9. §-a 2009. szeptember 15-én lép hatályba.

(4) Nem lép hatályba a felsőoktatási képzés feltételeiről szóló egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 92/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet.

(5) A felsőoktatási hallgatói diákigazolványról és doktorjelölti diákigazolványról szóló 295/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet és a közoktatási diákigazolvány kiadásáról és használatáról szóló 296/2008. (XII. 11.) Korm. rendelet nem lép hatályba.

1. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

Szakirányú továbbtanulás meghatározása felvételi pontszámítás szempontjából
Szakirányú továbbtanulásnak minősülő képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékről szóló
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet és az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti
szakmacsoportok esetében

Szakmacsoport

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai

egészségügy

orvos- és egészségtudomány

szociális szolgáltatások

pedagógusképzés
társadalomtudomány

oktatás (oktatás, pedagógia)

pedagógusképzés

művészet, közművelődés, kommunikáció (zene-, tánc-, képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, színházművészet, sajtó, közművelődés)

művészet
művészetközvetítés
társadalomtudomány

gépészet (gépgyártás, gépszerelés, gépkezelés, bányászat, kohászat, finommechanika, anyagvizsgálat, automatika, hegesztés, felületkezelés, minőségbiztosítás)

műszaki

elektrotechnika-elektronika (elektrotechnika, elektronika, távközléstechnika)

műszaki informatika

informatika (szoftver)

informatika

vegyipar (vegyipar, laborvizsgálatok)

műszaki természettudományok

építészet (építészet, építőipar, építőanyag-ipar)

műszaki

könnyűipar (ruha-, textil-, bőr-, szőrme-, cipőipar)

műszaki

faipar

műszaki

nyomdaipar

műszaki

közlekedés

műszaki

környezetvédelem-vízgazdálkodás

agrár
gazdaságtudományok
műszaki

közgazdaság

gazdaságtudományok

ügyvitel

bölcsészettudomány,
gazdaságtudományok,
jogi és igazgatási

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (kereskedelem, marketing, üzleti adminisztráció, menedzselés, nem gazdasági ügyintézés, szervezés)

gazdaságtudományok

vendéglátás-idegenforgalom (vendéglátás, idegenforgalom, turizmus)

gazdaságtudományok

egyéb szolgáltatások (személyi, biztonsági, polgári védelmi, rendészeti szolgáltatások, honvédelem, tűzvédelem, munkavédelem, kis- és kézművesipar)

nemzetvédelmi és katonai

mezőgazdaság (növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés, erdészet, vadászat, halászat, térképészet)

agrár

élelmiszeripar

agrár

Szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési területek, szakok az Országos Képzési Jegyzékről
és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti szakképesítések/elágazások esetében

Szakképesítés

Szakiránynak megfelelő továbbtanulás képzési területe(i), szakjai

adatbázistervező

informatika

adatelemző

informatika

adóigazgatási szakügyintéző

gazdaságtudományok
jogi és igazgatási

adózási szakellenőr

gazdaságtudományok

agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

agrár, gazdaságtudományok

agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

agrár

agrárrendész

agrár

alkalmazott fotográfus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

alkalmazott grafikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

államháztartási mérlegképes könyvelő

gazdaságtudományok

államháztartási szakellenőr

gazdaságtudományok

állategészségügyi technikus

agrár

állattenyésztő technikus

agrár

általános festő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

általános rendszergazda

informatika, műszaki

általános vegyipari laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

ápoló

orvos- és egészségtudomány

aranyműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

artista

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

artista művész

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

audiológiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

audiovizuális szakasszisztens

társadalomtudomány,
művészet,
művészetközvetítés,
műszaki,
informatika

autisták gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

automatikai technikus

műszaki,
informatika

autótechnikus

műszaki

banki szakügyintéző

gazdaságtudományok

baromfitenyésztő és
baromfitermék-előállító technológus

agrár

befektetési tanácsadó

gazdaságtudományok

befektetéskezelési referens

gazdaságtudományok

beszédátviteli rendszertechnikus

műszaki,
informatika

beszédfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

biotechnológus technikus

műszaki,
természettudományok

biztonságszervező i.

nemzetvédelmi és katonai

biztosítási tanácsadó

gazdaságtudományok

bor- és pezsgőgyártó technikus

agrár

bortechnológus

agrár
természettudomány

bőrfeldolgozó-ipari technikus

műszaki

bőrműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

bronzműves és szoboröntő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

bútoripari technikus

műszaki

bútorműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

cad-cam informatikus

informatika,
műszaki

citológiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

cizellőr

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

ct, mri szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

cukoripari technikus

agrár

családpedagógiai mentor

pedagógusképzés

csecsemő- és gyermekápoló

orvos- és egészségtudomány

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó

bölcsészettudomány
pedagógusképzés,
társadalomtudomány

dekoratőr

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

designer

informatika

diabetológiai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

díszítő festő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

díszítő szobrász

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

díszlet- és jelmeztervező asszisztens

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

díszműkovács

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

divat- és stílustervező

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

dohányipari technikus

agrár

drágakőfoglaló

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

drog és toxikológiai laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

drog- és toxikológiai technikus

műszaki,
természettudományok

édesipari technikus

agrár

eeg szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

egészségügyi gyakorlatvezető

orvos- és egészségtudomány

egészségügyi menedzser

orvos- és egészségtudomány

egészségügyi operátor

orvos- és egészségtudomány

egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő

gazdaságtudományok

e-játék fejlesztő

informatika

e-learning tananyagfejlesztő

informatika

elektronikai technikus

műszaki,
informatika

elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszertechnikus

műszaki,
informatika

elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszer-technikus

műszaki,
informatika

elektronmikroszkópos szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

élelmezési menedzser

gazdaságtudományok

élelmiszer-higiénikus

agrár

élelmiszeripari gépésztechnikus

műszaki

élelmiszeripari menedzser

agrár,
gazdaságtudományok
természettudomány

élelmiszerminősítő laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

emberi erőforrás ügyfélkapcsolati szakügyintéző

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi és igazgatási

endoszkópos szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

energetikai környezetvédő

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

energetikai mérnökasszisztens

műszaki,
gazdaságtudományok

epidemiológiai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

épített környezetmérnök-asszisztens

műszaki

építő- és anyagmozgató-gépész technikus

műszaki

építőanyagipari minőségellenőr

műszaki

építőanyag-ipari technikus

műszaki

épületgépész technikus

műszaki

erdésztechnikus

agrár

erdőgazdasági gépésztechnikus

műszaki

erjedés- és üdítőitalipari technikus

agrár

erőgazda

agrár

erősáramú elektrotechnikus

műszaki,
informatika

értékpapírpiaci szakügyintéző

gazdaságtudományok

értelmileg sérültek gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

Európai uniós üzleti szakügyintéző

gazdaságtudományok,
társadalomtudomány

ezüstműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

fafeldolgozó technikus

műszaki

faipari terméktervező

műszaki

faipari termelésszervező

műszaki

farmakológus

műszaki, természettudományok

farmakológus szakasszisztens

természettudomány

felnőtt anaeszteziológiai és intenzív szakápoló

orvos- és egészségtudomány

felületvédelmi technológus

természettudomány,
műszaki

fémműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

filmhangtervező

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

filmtechnikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

fizioterápiás szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

fluidumkitermelő technikus

műszaki

foglalkozásegészségügyi szakápoló

orvos- és egészségtudomány

foglalkoztatás-szervező

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

fogtechnikus és fülilleszték-készítő

orvos- és egészségtudomány

földmérő és térinformatikai technikus

agrár

földügyi térinformatikai szaktechnikus

agrár

fővilágosító

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

gazdálkodási menedzserasszisztens

gazdaságtudomány

gazdasági idegen nyelvű menedzser

bölcsészettudomány
társadalomtudomány
gazdaságtudományok
jogi- és igazgatási

gazdasági informatikus

informatika

gázipari technikus

műszaki

geológiai technikus

műszaki

gépgyártástechnológiai technikus

műszaki

gépipari mérnökasszisztens

műszaki

gépipari minőségellenőr

műszaki

geriátriai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

gerinchálózati rendszertechnikus

műszaki,
informatika

gerontológiai gondozó

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

gombatoxikológus

műszaki,
természettudományok

grafológus

nemzetvédelmi és katonai

gyakorlati oktató

pedagógusképzés

gyártásvezető

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

gyermek anaeszteziológiai és intenzív szakápoló

orvos- és egészségtudomány

gyermekotthoni asszisztens

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó

orvos- és egészségtudomány

gyógynövény- és
fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

agrár,
természettudomány

gyógypedagógiai asszisztens

pedagógusképzés

gyógyszeripari laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

gyógyszerkiadó szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

gyógyúszás foglalkoztató

orvos- és egészségtudomány

hajózási technikus

műszaki

hallásakusztikus

orvos- és egészségtudomány

hallásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

hálózati informatikus

műszaki, informatika

hangkultúra szak

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hangművész stúdiómenedzser

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hangrestaurációs technikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hangszerkészítő és -javító (hangszercsoport megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hangtárvezető

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hangtechnikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

hematológiai, transzfúziológiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

hídépítő és -fenntartó technikus

műszaki

hisztokémiai, immunhisztokémiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

honvéd zászlós (az ágazat megjelölésével) 3

nemzetvédelmi és katonai

hospice szakápoló

orvos- és egészségtudomány

hulladékgazdálkodási technológus

agrár,
műszaki
természettudomány

hulladékgazdálkodó

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

humángenetikai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

hús- és baromfiipari technikus

agrár

idegen nyelvi titkár

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi és igazgatási

idegenforgalmi szakmenedzser

gazdaságtudományok

idegenvezető

gazdaságtudományok

idegennyelvi kommunikátor

bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

ifjúságsegítő

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

infokommunikációs alkalmazásfejlesztő

informatika

információrendszer-elemző és -tervező

informatika

informatikai hálózattelepítő és -üzemeltető

informatika,
műszaki

informatikai műszerész

informatika,
műszaki

informatikai rendszerek szakellenőre

gazdaságtudományok

informatikai statisztikus és gazdasági tervező

informatika,
gazdaságtudományok
természettudomány

infostruktúra menedzser

informatika,
műszaki

ingatlankezelő

műszaki

ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő

gazdaságtudományok,
műszaki

internetes alkalmazásfejlesztő

informatika

intervenciós szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

intézményi kommunikátor

bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

ipari informatikai technikus

informatika

iskolatitkár

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi és igazgatási

it biztonság technikus

informatika

it helpdesk ügyfélkapcsolati szakügyintéző

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi és igazgatási

it kereskedő

informatika

it mentor

informatika

jazz-énekes

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

jazz-zenész (a hangszer megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

jogi asszisztens

jogi- és igazgatási

kántor-énekvezető

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kántor-kórusvezető

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kántor-orgonista

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kardiológiai és angiológiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

kataszteri szaktechnikus

agrár

katasztrófavédelmi és polgári védelmi főelőadó

nemzetvédelmi és katonai

kémiai laboratóriumi szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

képgrafikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

orvos- és egészségtudományi

képzési szakasszisztens

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

keramikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kereskedelmi bolthálózat szervező

gazdaságtudományok

kereskedelmi szakmenedzser

gazdaságtudományok

kertész és növényvédelmi technikus

agrár

kézinyomó

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kéziszövő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kézműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

kis- és középvállalkozási menedzser

gazdaságtudományok

kisgyermekgondozó, -nevelő

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

kishajóépítő és -karbantartó technikus

műszaki

klasszikus balett-táncos

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

klasszikus zenész (a hangszer megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

klinikai fogászati higiénikus

orvos- és egészségtudomány

kohómérnök asszisztens

műszaki

korrózióvédelmi technikus

műszaki

kortárs-, modern táncos

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző

gazdaságtudományok
természettudomány

könnyűipari mérnökasszisztens

műszaki
természettudomány

könyvműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

környezetvédelmi berendezés üzemeltetője

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

környezetvédelmi és vízminőségi laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

környezetvédelmi méréstechnikus

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

körzeti közösségi szakápoló

orvos- és egészségtudomány

kőszobrász

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

közbeszerzési referens

gazdaságtudományok

közlekedésautomatikai technikus

műszaki

közösségfejlesztő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

közösségi informatikai szolgáltató

informatika

külgazdasági üzletkötő

gazdaságtudományok

külkereskedelmi üzletkötő

gazdaságtudományok

külszíni bányaipari technikus

műszaki

lánckészítő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

látásfogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

légiutas-kísérő

műszaki

légzőszervi szakápoló

orvos- és egészségtudomány

létesítménygeodéta szaktechnikus

agrár

lízing referens

gazdaságtudományok

logisztikai műszaki
menedzserasszisztens

műszaki,
gazdaságtudományok
természettudomány

logisztikai ügyintéző

gazdaságtudományok

magánénekes

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

magasépítő technikus

műszaki

malom- és keveréktakarmány-ipari technikus

agrár

mechatronikai technikus

műszaki,
informatika

mechatronikai
mérnökasszisztens

műszaki,
gazdaságtudományok

médiatechnológus asszisztens

társadalomtudomány,
művészet,
művészetközvetítés, műszaki,
informatika

megújulóenergia-gazdálkodási technikus

műszaki

mélyépítő technikus

műszaki

mélyfúró technikus

műszaki

mélyművelési bányaipari technikus

műszaki

ménesgazda

agrár

mentálhigiénés asszisztens

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

mérlegképes könyvelő

gazdaságtudományok

mezőgazdasági gépésztechnikus

műszaki

mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens

agrár,
műszaki

mezőgazdasági laboratóriumi technikus

műszaki,
természettudományok

mezőgazdasági menedzserasszisztens

agrár,
gazdaságtudományok

mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens

agrár,
műszaki

mezőgazdasági technikus

agrár

mikrobiológiai szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

moderátor

bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

mozgókép-forgalmazó

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

mozgóképgyártó hangtechnikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

mozgóképi animációkészítő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

multimédiafejlesztő

informatika

munkaerőpiaci szervező, elemző

gazdaságtudományok

munkavédelmi technikus

műszaki

múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

múzeumi preparátor

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

műemlékfenntartó technikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

műsorvezető riporter

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

műszaki informatikai mérnökasszisztens

műszaki
informatika

műszaki informatikus

informatika

műtárgyvédelmi asszisztens

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

műtéti szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

nefrológiai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

nemzetközi pénzügyi referens

gazdaságtudományok

nemzetközi szállítmányozási ügyintéző

gazdaságtudományok

nemzetközi szállítmányozási
és logisztikai szakügyintéző

gazdaságtudományok,
műszaki

népi énekes

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

népi játék és kismesterségek oktatója (a tevékenységi kör megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

néptáncos

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

népzenész (a hangszer megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

nonprofit menedzser

gazdaságtudományok

növénytermesztő és növényvédelmi technikus

agrár

növénytermesztő és
növényvédő technológus

agrár

nukleáris energetikus

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

nukleáris medicina szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

nyomdaipari technikus

műszaki

oktatási kommunikációtechnikus

informatika

onkológiai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

orvosdiagnosztikai
laboratóriumi technológus

orvos- és egészségtudományi

orvosi elektronikai technikus

műszaki,
informatika

orvosi laboratóriumi technikai asszisztens

orvos- és egészségtudomány

ökológiai gazdálkodó

agrár

öntőtechnikus

műszaki

pantomim művész

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

papíripari technikus

műszaki,
természettudományok

parképítő és -fenntartó technikus

agrár

pénzügyi szakügyintéző

gazdaságtudományok

pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő

gazdaságtudományok

pénzügyi szervezeti szakellenőr

gazdaságtudományok

pénzügyőr ellenőrzési szakelőadó

gazdaságtudományok

pénzügyőr jövedéki szakelőadó

gazdaságtudományok

pénzügyőr rendészeti szakelőadó

gazdaságtudományok

pénzügyőr ügyviteli szakelőadó

gazdaságtudományok

pénzügyőr vám szakelőadó

gazdaságtudományok

porcelánfestő és -tervező asszisztens 2

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

produkciós hangmenedzser

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

projektmenedzser-asszisztens

gazdaságtudományok

protokollügyintéző

gazdaságtudományok

pszichés fejlődésben akadályozottak gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

pszichiátriai gondozó

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

pszichiátriai szakápoló

orvos- és egészségtudomány

rádióműsor-vezető, konferanszié

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

rádiós, televíziós hangmenedzser

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

rehabilitációs nevelő, segítő

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

rehabilitációs tevékenység terapeuta

orvos- és egészségtudomány

reklámszervező szakmenedzser

gazdaságtudományok

rekreációs mozgásprogram-vezető (a szakirány megjelölésével)

pedagógusképzés

rendezvény- és konferenciaszervező

gazdaságtudományok

repülőgéptechnikus

műszaki

restaurátor technikus (a szakirány megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

ruhaipari technikus

műszaki

sajtótechnikus

bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

segédkönyvtáros

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

segédlevéltáros

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

agrár

sportkommunikátor

bölcsészettudomány,
társadalomtudomány
sporttudomány

statisztikai szervező, elemző

gazdaságtudományok

sugárterápiás szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

súlyosan és halmozottan fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

sürgősségi szakápoló

orvos- és egészségtudomány

sütő- és cukrászipari technikus

agrár

szabványügyi menedzser

gazdaságtudományok,
műszaki

szállodai portás, recepciós

gazdaságtudományok

számítógéprendszer-karbantartó

informatika,
műszaki

számviteli szakügyintéző

gazdaságtudományok
természettudomány

szcenikai szakasszisztens

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

személyes pénzügyi tervezési referens

gazdaságtudományok

személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

gazdaságtudományok

szemészeti szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

szenvedélybeteg-gondozó

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

szerkesztő

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

színesfémkohászati technikus

műszaki

színész i.

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

színházi táncos

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

színháztechnikus, szcenikus

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

szociális asszisztens

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

szociális gondozó, szervező

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

szociokulturális animátor

pedagógusképzés,
társadalomtudomány

szoftverfejlesztő

informatika

szonográfus szakasszisztens

orvos- és egészségtudomány

szórakoztató zenész i.

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

szórakoztatótechnikai műszerész

informatika,
műszaki

szőlész, borász szaktechnikus

agrár,
természettudomány

társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó

gazdaságtudományok

tartalommenedzser

informatika

tartósítóipari technikus

agrár

távérzékelési szaktechnikus

agrár

távközlési informatikus

informatika

távközlési ügyfélkapcsolati szakügyintéző

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi és igazgatási

tejipari technikus

agrár

telekommunikációs asszisztens

Informatika
műszaki
társadalomtudomány
bölcsészettudomány

telekommunikációs informatikus

informatika

települési környezetvédelmi technikus

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

televízióműsor gyártó
szakasszisztens

társadalomtudomány,
művészet,
művészetközvetítés,
műszaki

televízióműsor-vezető, konferanszié

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

televíziós kameraman

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

térinformatikus

informatika

térképésztechnikus

agrár

terméktervező műszaki
menedzserasszisztens

műszaki

természet- és környezetvédelmi technikus

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

testi fogyatékosok gyógypedagógiai asszisztense

pedagógusképzés

textilipari technikus

műszaki

textilrajzoló és modelltervező asszisztens

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

titkárságvezető

gazdaságtudományok,
bölcsészettudomány,
társadalomtudomány

tűzoltó technikus

nemzetvédelmi és katonai,
műszaki

tűzvédelmi főelőadó

nemzetvédelmi és katonai,
műszaki

újságíró

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

utazásügyintéző

gazdaságtudományok

utazásszervező menedzser

gazdaságtudományok

útépítő és -fenntartó technikus

műszaki

utómunka szakasszisztens

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

ügyfélkapcsolati vezető

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi és igazgatási

ügyintéző titkár

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi és igazgatási

üvegműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

üzleti kommunikációs szakügyintéző

bölcsészettudományok,
gazdaságtudományok
jogi és igazgatási

üzletviteli szakmenedzser

gazdaságtudományok

vadgazdálkodási technikus

agrár

vadgazdálkodási technológus

agrár

vállalatfinanszírozási és -értékelési referens

gazdaságtudományok

vállalkozási szakellenőr

gazdaságtudományok

vám- és jövedéki szakellenőr

gazdaságtudományok

vaskohászati technikus

műszaki

vasútépítő és -fenntartó technikus

műszaki

vasúti árufuvarozási technológus

műszaki

vasúti forgalmi technológus

műszaki

vasúti személyfuvarozási technológus

műszaki

vasútijármű-technikus

műszaki

vegyész mérnökasszisztens

műszaki,
természettudomány

vegyipari gépésztechnikus

műszaki

vegyipari méréstechnológus

természettudomány,
műszaki

vegyipari minőségbiztosítási technikus

műszaki,
természettudományok

vegyipari technikus

műszaki,
természettudományok

vegyipari gépészmérnök-asszisztens

műszaki,
természettudomány

vendéglátó szakmenedzser

gazdaságtudományok

vésnök (tevékenység megjelölésével)

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

vidékfejlesztési technikus

agrár

villamosmérnök-asszisztens

műszaki

vízépítési búvár

műszaki

vízépítő technikus

műszaki

vízgazdálkodó

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

vízügyi technikus

agrár,
gazdaságtudományok,
műszaki

webmester

informatika,
műszaki

web-programozó

informatika,
műszaki

zeneelmélet-szolfézs szak

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

zeneszerzés szak

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

zománcműves

művészet,
művészetközvetítés,
társadalomtudomány

minden más szakképzés

az Oktatási Hivatal döntése szerint

2. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak
a) a kötelező érettségi vizsgatárgyak
– magyar nyelv és irodalom
– nemzetiségi nyelv és irodalom
– nemzetiségi nyelv
– magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett történelem
– magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett matematika
– az élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvekből tett vizsga;
b) a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett
– fizika
– kémia
– biológia
– földrajz
– informatika
– testnevelés
– természettudomány
– társadalomismeret
– belügyi rendészeti ismeretek
– katonai ismeretek
– gazdasági ismeretek
– latin;
c) a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak magyar nyelvű vizsgáztatás esetén
– egészségügyi alapismeretek
– elektronikai alapismeretek
– építészeti és építési alapismeretek
– gépészeti alapismeretek
– informatikai alapismeretek
– környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek
– közgazdasági alapismeretek
– közgazdasági-marketing alapismeretek
– közlekedési alapismeretek
– mezőgazdasági alapismeretek
– oktatási alapismeretek
– vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

3. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjainak jegyzéke

Képzési
terület

Képzési ág

Alapképzési szakok

Szakhoz
rendelt
kreditek
száma

agrár

agrár műszaki

földmérő és földrendező mérnöki*

180+30

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki*

tájrendező és kertépítő mérnöki*

erdőmérnöki

erdőmérnöki*

180+30

gazdasági, vidékfejlesztési és informatikus agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki*

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki*

élelmiszer- és kertészmérnöki

élelmiszermérnöki *

180+30

kertészmérnöki *

szőlész-borász mérnöki*

környezetgazdálkodási és természetvédelmi mérnök

környezetgazdálkodási agrármérnöki*

180+30

természetvédelmi mérnöki,*

vadgazda mérnöki*

mezőgazdasági

állattenyésztő mérnöki*

180+30

mezőgazdasági mérnöki*

mezőgazdasági szakoktató*

növénytermesztő mérnöki*

bölcsészet-
tudomány

magyar

magyar (pl. drámapedagógia, eszperantó, észt, finn, finnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, művelődéstudomány, nyelvmentor, nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel, neolatin szakirányok)

180

történelem

történelem (pl. történelem, levéltár, muzeológia, régészet szakirányok)

180

néprajz

modern filológia

anglisztika (pl. angol, amerikanisztika szakirányok)

180

germanisztika (pl. német, német nemzetiségi, néderlandisztika, skandinavisztika szakirányok)

romanisztika (pl. francia, olasz, portugál, román/román nemzetiségi, spanyol szakirányok)

romológia

szlavisztika (pl. orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemzetiségi szakirányok)

ókori és keleti filológia

ókori nyelvek és kultúrák (asszíriológia, egyiptológia, klasszika-filológia [latin, ógörög] szakirányok)

180

keleti nyelvek és kultúrák (pl. altajisztika, arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, mongol, tibeti, török, újgörög szakirányok)

pedagógia és pszichológia

andragógia (pl. felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező szakirányok)

180

pedagógia

pszichológia

szabad bölcsészet

szabad bölcsészet (pl. filozófia, esztétika, etika, vallástudomány, filmelmélet és filmtörténet, kommunikáció és médiatudomány, művészettörténet, elméleti nyelvészet szakirányok)

180

társadalom-
tudomány

politikatudomány

nemzetközi tanulmányok

180

politológia

szociális

szociális munka*

180+30

szociálpedagógia*

foglalkozási rehabilitáció*

180

társadalomismeret

informatikus könyvtáros

180

kommunikáció és médiatudomány

kulturális antropológia

szociológia

társadalmi tanulmányok

informatika

informatikai

gazdaságinformatikus*

210

mérnökinformatikus*

210

programtervező informatikus*

180

jogi és igazgatási

igazgatási

bűnügyi igazgatási (pl. bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi nyomozó szakirányokkal)

180

igazgatásszervező

igazságügyi igazgatási

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

nemzetközi igazgatási

rendészeti igazgatási (pl. biztonsági, büntetés-végrehajtási, határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki igazgatási szakirányokkal)

nemzet-
védelmi és

védelmi

biztonság- és védelempolitikai

180

büntetés-végrehajtási nevelő

nemzetbiztonsági

védelmi igazgatási

katonai

katonai vezetői

210

katonai gazdálkodási

gazdaság-
tudomá-
nyok

közgazdasági

alkalmazott közgazdaságtan

180

gazdaságelemzés

közszolgálati

üzleti

gazdálkodási és menedzsment*

180+30

kereskedelem és marketing*

180+30

emberi erőforrások

180

nemzetközi gazdálkodás*

180+30

pénzügy és számvitel*

180+30

turizmus-vendéglátás*

180+30

üzleti szakoktató*

180+30

műszaki

anyag-, fa- és könnyűipari mérnöki

anyagmérnöki*

210

faipari mérnöki*

könnyűipari mérnöki*

bio-, környezet- és vegyészmérnöki

biomérnöki*

210

környezetmérnöki *

vegyészmérnöki*

molekuláris bionika*

építőmérnöki és műszaki földtudományi

építőmérnöki*

240

műszaki földtudományi*

210

építészmérnök, ipari termék- és formatervező mérnöki

építészmérnöki *

240

ipari termék- és formatervező mérnöki*

210

gépész-, közlekedés-, mechatronikai mérnöki

gépészmérnöki *

210

közlekedésmérnöki *

mechatronikai mérnöki*

had- és biztonságtechnikai mérnöki

had- és biztonságtechnikai mérnöki*

210

villamos- és energetikai mérnöki

energetikai mérnöki*

210

villamosmérnöki*

műszaki menedzser, szakoktató

műszaki menedzser

210

műszaki szakoktató*

orvos- és egészségtu-
domány

egészségtudományi

ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)*

240

egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányokkal)*

egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező szakirányokkal)*

210

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, optometria szakirányokkal) *

240

pedagógus-
képzés

óvodapedagógus, tanító

óvodapedagógus (nemzetiségi szakiránnyal)

180

tanító (nemzetiségi szakiránnyal)

240

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)

csecsemő- és kisgyermeknevelő

180

gyógypedagógia

gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek pedagógiája, szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal)*

210+30

sporttudo-
mány

sport

testnevelő-edző

180

testkultúra

sportszervező

rekreációszervezés és egészségfejlesztés

humánkineziológia

természet-
tudomány

élő természettudomány

biológia*

180

élettelen természettudomány

fizika*

180

kémia*

föld- és földrajztudományi

földrajz*

180

földtudományi*

környezettudomány

környezettan (pl. technika szakirány)*

180

matematikatudomány

matematika*

180

természetismeret

természetismeret*

180

művészet

építőművészet

építőművészet*

180

iparművészet

kerámiatervezés*

180

üvegtervezés*

fémművesség*

formatervezés*

textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözékkiegészítés szakirányokkal) *

tervezőgrafika*

fotográfia*

alkalmazott látványtervezés*

design- és művészetelmélet

képzőművészet

képzőművészet elmélet

180

film- és videoművészet

mozgókép (adásrendező, adásrendező-szerkesztő, vágó, hangmester szakirányokkal)*

180

kameraman

gyártás szervező

televíziós műsorkészítő

animáció

zeneművészet

előadóművészet (klasszikus hangszer**, jazzhangszer**, klasszikus ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene**, népzene** szakirányokkal)

180

alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz- zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)

180

táncművészet

táncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)

180

koreográfus

180

táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)

180

multimédia

média design

180

multimédia programszerkesztő

művészet-
közvetítés

zenekultúra

ének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal)

180

vizuális kultúra

kézműves

180

környezetkultúra

plasztikai ábrázolás

képi ábrázolás

elektronikus ábrázolás

drámakultúra

drámainstruktor

180

mozgóképkultúra

mozgóképkultúra és médiaismeret

180

 * A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alkalmazása szempontjából – külső szakmai gyakorló helyen, intézményben vagy erre alkalmas szervezetnél teljesítendő, a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, legalább 6 hétig tartó szakmai gyakorlatot előíró képzések közül – gyakorlatigényesnek minősülő alapképzési szak.
** Választható szakirányok:
klasszikus hangszer: furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, lant, cimbalom, csembaló, zongora, orgona, harmonika
jazzhangszer: jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazzbasszusgitár, jazztrombita, jazzharsona, jazzszaxofon, jazzdob
egyházzene: egyházzene-orgona, egyházzene-kórusvezetés
népzene: népi vonós (népi hegedű, népi brácsa, népi nagybőgő-cselló-ütőgordon), népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós (népi furulya-duda, népi-klarinét-tárogató), cimbalom, népi ének.

4. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24) Korm. rendelethez

A ciklusokra bontott, osztott képzés és az egységes osztatlan képzés mesterképzési szakok jegyzéke1

Képzési terület

Alapképzés szak

Teljes alapképzési szak
beszámításával induló
mesterképzési szak

Egységes, osztatlan képzések

A mester-
szakhoz rendelt
kreditek száma

agrár3

 

 

állatorvosi2

300+30

földmérő és földrendező mérnöki

birtokrendező mérnöki

 

120

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki4

 

120

tájrendező és kertépítő mérnöki

tájépítész mérnöki4

 

120

erdőmérnöki

erdőmérnöki

 

120

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki

gazdasági agrármérnöki4

 

120

vidékfejlesztési agrármérnöki

élelmiszer-mérnöki

élelmiszermérnöki4

 

120

élelmiszerbiztonsági és
-minőségi mérnöki4

élelmiszer biotechnológus4

kertészmérnöki

kertészmérnöki

 

120

szőlészeti és borászati mérnöki4

díszkertészeti mérnöki4

környezetgazdálkodási agrármérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki4

 

120

mezőgazdasági mérnöki

mezőgazdasági biotechnológus4

 

120

agrármérnöki

mezőgazdasági vízgazdálkodási4

állattenyésztő mérnöki

állattenyésztő mérnöki4

 

120

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki4

növénytermesztő mérnöki

növényorvosi4

 

120

növénytermesztő mérnöki4

természetvédelmi mérnöki

természetvédelmi mérnöki

 

120

vadgazda mérnöki

vadgazda mérnöki

 

120

bölcsészettudomány

magyar

magyar nyelv és irodalom

 

120

finnugrisztika

irodalom- és kultúratudomány

nyelvtudomány

alkalmazott nyelvészet4

elméleti nyelvészet4

színháztudomány4

hungarológia

történelem

történelem

 

120

levéltár

történeti muzeológia4

régészet

vallástörténet4

néprajz

néprajz

 

120

anglisztika

anglisztika

 

120

amerikanisztika

germanisztika

német nyelv, irodalom és kultúra

 

120

német nemzetiségi nyelv és irodalom

néderlandisztika

skandinavisztika

romanisztika

francia nyelv, irodalom és kultúra

 

120

olasz nyelv, irodalom és kultúra

portugál nyelv, irodalom és kultúra

román nyelv, irodalom és kultúra

spanyol nyelv, irodalom és kultúra

romológia

romológia

 

120

szlavisztika

szlavisztika (pl. bolgár/ bolgár nemzetiségi, cseh, szlovák/szlovák nemzetiségi, horvát/horvát nemzetiségi, lengyel/lengyel nemzetiségi, orosz, szerb/szerb nemzetiségi, szlovén/szlovén nemzetiségi, ukrán/ukrán nemzetiségi szakirányokkal)

 

120

bolgár nyelv és irodalom

cseh nyelv és irodalom

horvát nyelv és irodalom

lengyel nyelv és irodalom

orosz nyelv és irodalom

szerb nyelv és irodalom

szlovák nyelv és irodalom

szlovén nyelv és irodalom

ukrán nyelv és irodalom

ruszisztika

keleti nyelvek és kultúrák

keleti nyelvek és kultúrák (pl. altajisztika, arabisztika, iranisztika, japán, kínai, mongol, turkológia szakirányokkal)

 

120

altajisztika

monogolisztika

tibetológia

arabisztika

indológia

iranisztika

japanológia

turkológia

sinológia

buddhizmus

iszlám

ókori nyelvek és kultúrák

ókori nyelvek és kultúrák (pl. asszíriológia, egyiptológia, hebraisztika, indológia, klasszika-filológia: latin, görög szakirányokkal)

 

120

klasszika filológia

hebraisztika

egyiptológia

asszíriológia

andragógia

andragógia

 

120

emberi erőforrás tanácsadó

kulturális mediátor

pályatervezési tanácsadó

pedagógia

neveléstudományi4

 

120

interkulturális pszichológia és pedagógia4

pszichológia

pszichológia

 

120

szabad bölcsészet

művészettörténet

 

120

filozófia

esztétika

etika

vallástudomány

filmtudomány

vizuális kultúra

fordító és tolmács4

 

120

reneszánsz tanulmányok4

 

120

logika és tudományelmélet4

 

120

természettudomány története és filozófiája4

 

120

kulturális örökség tanulmányok4

 

120

terminológia4

 

120

összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány4

 

120

szemiotika4

 

120

társadalomtudomány

nemzetközi tanulmányok

nemzetközi tanulmányok

 

120

politológia

politikai szakértő4

 

120

politikatudomány4

 

120

szociális munka

szociális munka4

 

120

szociálpedagógia

szociálpolitika4

 

120

informatikus könyvtáros

informatikus könyvtáros

 

120

kommunikáció és médiatudomány

kommunikáció- és médiatudomány4

 

120

kulturális antropológia

kulturális antropológia4

 

120

szociológia

szociológia4

 

120

társadalmi tanulmányok

társadalmi nemek tanulmánya4

 

120

survey statisztika

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás4

kisebbségpolitika4

 

kognitív tanulmányok4

 

120

informatika3

gazdaságinformatikus

gazdaságinformatikus

 

120

mérnökinformatikus

mérnök informatikus

 

120

programtervező informatikus

programtervező informatikus4

 

120

info-bionika4

 

120

orvosi biotechnológia4

 

120

jogi és igazgatási

 

 

jogász

300

rendészeti igazgatási

rendészeti vezető4

 

120

igazgatásszervező

közigazgatási

 

120

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási

 

120

nemzetközi igazgatási

európai és nemzetközi igazgatás4

 

120

nemzetvédelmi és katonai

védelmi igazgatási

védelmi igazgatási

 

120

biztonság- és védelempolitikai

biztonság- és védelempolitikai

 

120

nemzetbiztonsági

nemzetbiztonsági

 

120

katonai vezetői

katonai vezetői

 

90

büntetés-végrehajtási nevelő

büntetés-végrehajtási vezető

 

120

gazdaságtudományok

alkalmazott közgazdaságtan

közgazdasági elemző4

 

120

gazdaságelemzés

gazdaság-matematikai elemző

 

120

biztosítási és pénzügyi matematika4

közszolgálati

közgazdálkodás és közpolitika4

 

120

gazdálkodási és menedzsment

Master of Business Administration4 (MBA)

 

120

vállalkozásfejlesztés4

vezetés és szervezés

regionális és környezeti gazdaságtan4

kereskedelem és marketing

marketing4

 

120

logisztikai menedzsment4

 

nemzetközi gazdálkodás

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás

 

120

pénzügy és számvitel

pénzügy

 

120

számvitel

turizmus és vendéglátás

turizmus-menedzsment

 

120

műszaki3

anyagmérnöki

anyagmérnöki4

 

120

kohómérnöki4

fizikus mérnöki

faipari mérnöki

faipari mérnöki

 

120

könnyűipari mérnöki

könnyűipari mérnöki

 

120

biomérnöki

ipari és környezetvédelmi biomérnöki

 

120

élelmiszer-minősítő és egészségvédő biomérnöki

biomérnöki4

környezetmérnöki

környezetmérnöki

 

120

vegyészmérnöki

vegyészmérnöki4

 

120

gyógyszervegyész-mérnöki4

műanyag- és száltechnológiai mérnöki4

folyamatmérnöki

építőmérnöki

szerkezet-építőmérnöki

 

90

infrastruktúra-építőmérnöki

földmérő- és térinformatikai mérnöki

településmérnöki4

tűzvédelmi mérnöki4

létesítménymérnöki

műszaki földtudományi

bánya és geotechnikai mérnöki

 

120

olaj- és gázmérnöki

hidrogeológus mérnöki4

előkészítés-technikai mérnöki

földtudományi mérnöki

építész

 

építész2

300

építészmérnöki

építészmérnöki

 

90

ingatlanfejlesztő építészmérnöki

 

90

szerkezettervező építészmérnöki

tervező építészmérnöki

urbanista építészmérnöki

ipari terméktervező mérnöki

fa- és bútoripari terméktervező mérnöki

 

120

ipari terméktervező mérnöki

forma- és vizuális környezettervező mérnöki

 

120

gépészmérnöki

gépészmérnöki

 

120

gépészeti modellezés4

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnöki4

közlekedésmérnöki

közlekedésmérnöki

 

120

logisztikai mérnöki

járműmérnöki

mechatronikai mérnöki

mechatronikai mérnöki

 

120

had- és biztonságtechnikai mérnöki

biztonságtechnikai mérnöki

 

120

katasztrófavédelmi mérnöki

katonai logisztikai4

védelmi vezetéstechnikai rendszertervező4

energetikai mérnöki

energetikai mérnöki

 

120

villamosmérnöki

villamosmérnöki

 

120

műszaki menedzser

műszaki menedzser

 

120

egészségügyi mérnöki

 

120

orvos- és egészségtudomány

 

 

általános orvos2

360

fogorvos2

300

gyógyszerész2

300

ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)

ápolás4

 

90

egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr és védőnő szakirányokkal)

népegészségügyi4

táplálkozástudományi4

 

90

120

egészségügyi szervező (egészségbiztosítás, egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező szakirányokkal)

egészségügyi menedzser

 

90

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus (orvosdiagnosztikai analitikus, képalkotó diagnosztika, orvosi kutató laboratóriumi analitikus, optometria szakirányokkal)

klinikai laboratóriumi kutató

 

90

szociális munka

egészségügyi szociális munka4

 

120

 

egészségpszichológia

 

120

 

komplex rehabilitáció

 

120

pedagógusképzés neveléstudományi4

óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal)

neveléstudományi4

 

90–120

tanító (nemzetiségi szakirányokkal)

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal)

gyógypedagógia

gyógypedagógia

 

90

sporttudomány

testnevelő-edző

szakedző4

 

120

sportszervező

sportmenedzser

 

120

rekreáció szervezés és egészségfejlesztés

rekreáció4

 

120

humánkineziológia

humánkineziológia4

 

120

természettudomány

biológia

biológus

 

120

molekuláris biológia

hidrobiológus4

ökotoxikológus4

humánbiológia-antropológia4

immunológia

fizika

csillagász4

 

120

fizikus

biofizikus4

kémia

vegyész

 

120

földrajz

geográfus

 

120

földtudományi

geológus

 

120

meteorológus4

geofizikus4

földtudomány

térképész4

környezettan (pl. technika szakirány)

környezettudomány4

 

120

matematika

alkalmazott matematikus

 

120

matematikus

anyagtudomány4

 

120

m
ű
v
é
s
z
e
t

építő-
művészet
3

építőművészet

építőművész

 

120

 

 

építőművész2

300

iparművészet

kerámiatervezés

kerámiatervezés

 

120

üvegtervezés

üvegtervező-művész

 

120

fémművesség

fémműves formatervező művész

 

120

formatervezés

ipari formatervező művész

 

120

termék formatervező művész

textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözékkiegészítés szakirányokkal)

öltözéktervező művész

 

120

textiltervező művész

tervezőgrafika

tervező grafikus művész

 

120

fotográfia

fotográfustervező művész

 

120

alkalmazott látványtervezés

látványtervező művész4

 

120

design- és művészetelmélet

design- és művészetelmélet

 

120

design- és művészetmenedzser

iparművész menedzser4

 

60

képző-
művészet
3

 

 

festőművész

300

szobrászművész

300

grafikusművész

300

restaurátorművész

300

intermédia-művész

300

képzőművészet elmélet

képzőművészet elmélet

 

120

 

képzőművész menedzser4

 

60

színház-
művészet

 

 

színművész

300

színházrendező

300

színházi koreográfus

300

színházi dramaturg

300

 

színházművészeti menedzser4

 

60

film- és video-
művészet

mozgókép (adásrendező, adásrendező-szerkesztő, vágó, hangmester szakirányokkal)

film- és televízió rendező művész

 

120

kameraman

film- és televízió operatőr művész

 

120

televíziós műsorkészítő

televíziós műsorkészítő művész

 

120

animáció

animáció rendező művész

 

120

gyártásszervező

film- és televízió producer

 

120

 

 

filmdramaturg

300

 

filmművészeti menedzser4

 

60

zeneművészet

előadóművészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene, népzene szakirányokkal)

klasszikus hangszerművész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, ütőhangszerek, hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, zongorakísérő-korrepetitor, orgona, harmonika szakirányokkal)

 

120

régi-zene hangszerművész (csembaló, barokk hegedű, viola da gamba, barokk gordonka, blockflőte, barokk fuvola, barokk oboa, barokk fagott, cornetto, natúrtrombita, natúrkürt, barokk harsona, lant szakirányokkal)

 

120

jazzhangszer-művész (jazz-zongora, jazzbőgő, jazzgitár, jazz-basszusgitár, jazztrombita, jazz-harsona, jazzszaxofon, jazzdob szakirányokkal)

klasszikus énekművész (operaének és egyéb színpadi énekes szakirányokkal)

régi-zene énekművész

jazzének-művész

karmester (zenekari karmester, fúvós zenekari karnagy szakirányokkal)

kóruskarnagy

egyházzene-művész (egyházzene-orgonaművész, egyházzene-kóruskarnagy)

 

alkotóművészet és
muzikológia (zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)

zeneszerző

 

120

jazz-zeneszerző

muzikológus

zeneteoretikus

zeneművészeti színrevitel4 (zenei rendező, zenés színpadi rendező, zenei hangmester szakirányokkal)

 

Kodály-zenepedagógia4

 

60

 

zeneművészeti menedzser4

 

60

táncművészet3

táncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)

klasszikus balettművész

 

120

néptáncművész4

moderntáncművész

kortárstáncművész

színházi táncművész

koreográfus

koreográfus4

 

120

táncelmélet4

 

táncművészeti menedzser4

 

60

multimédia

média design

médiatervező művész

 

120

média látványtervező művész

multimédia programszerkesztő

multimédia programszerkesztő, programrendező művész

 

120

 

média menedzser4

 

60

1 A mesterképzési szakokról szóló melléklet nem tartalmazza a tanári mesterszakokat.
– A ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően választható tanári mesterszakon szerezhető szakképzettségeket a 3. sz. melléklet tartalmazza a Nemzeti Alaptanterv szerinti műveltségterületi és közismereti, szakmai, illetve művészeti tanári szakképzettségi bontásban. Az egyes képzési területeken, illetve képzési ágakban az alapképzési szakon, illetve annak szakirányain szerezhető szakképzettségek szerint differenciálódnak a tanári szakképzettségek.
– Tanári szakképzettség – a rendeletben meghatározottak szerint – szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy a művészeti területen a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.
2 A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény alkalmazása szempontjából – külső szakmai gyakorló helyen, intézményben vagy erre alkalmas szervezetnél teljesítendő, a szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott, legalább 6 hétig tartó szakmai gyakorlatot előíró képzések közül – gyakorlatigényesnek minősülő osztatlan mesterképzési szak.
3 A szakképzés, illetve a művészeti szakképzés területén szerezhető tanári szakképzettségek megjelölése a mesterképzési szakon szerzett szakképzettségnek megfelelően: mérnöktanár, agrármérnök-tanár, egészségügyi-tanár, közgazdásztanár, iparművésztanár, képzőművésztanár, zeneművésztanár, táncművésztanár, színházművészeti tanár, filmművészeti tanár.
4 A mesterszak képzési és kimeneti követelményeiről szóló miniszteri rendelet határozza meg azokat a további alapképzési szakokat, amelyre még az adott mesterszak a teljes alapképzési szak beszámításával épül.

5. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

A tanári mesterképzési szakon a ciklusokra bontott, osztott képzés alapképzési szakjaira épülően
választható első és második tanári szakképzettségek

Nevelés-oktatás területei

Tanári szakképzettségek1

Műveltségi területek

első közismereti tanári szakképzettségek2

kizárólag második tanári szakképzettségként
megszerezhető tanári szakképzettségek

magyar nyelv és irodalom

magyartanár

magyar mint idegen nyelv tanára
nyelv- és beszédfejlesztő tanár

idegen nyelv

angoltanár

 

némettanár/német- és nemzetiséginémet-
tanár

franciatanár

olasztanár

spanyoltanár

romántanár/román- és nemzetiségiromán-
tanár

romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra)

orosztanár

bolgártanár/bolgár- és nemzetiségibolgár-
tanár

lengyeltanár/lengyel- és nemzetiségilengyel-tanár

horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-
tanár

szerbtanár/szerb- és nemzetiségiszerb-
tanár

szlováktanár/szlovák- és nemzetiségiszlovák-tanár

szlovéntanár/szlovén- és nemzetiségiszlovén-tanár

ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrán-
tanár

latintanár

japántanár

kínaitanár

újgörögtanár/újgörög- és nemzetiségigörög-tanár

ógörögtanár

hollandtanár

portugáltanár

matematika

matematikatanár

ábrázológeometria- és műszakirajz-tanár

ember és társadalom

történelemtanár

filozófiatanár

kommunikációtanár

etikatanár

ember és társadalom műveltségterületi tanár3

esztétikatanár

pedagógiatanár

 

 

 

hon- és népismerettanár

ember a természetben

biológiatanár

ember és természet műveltségterületi tanár

kémiatanár

fizikatanár

természetismeret-tanár

földünk-környezetünk

földrajztanár

környezettan-tanár

művészetek

ének-zene tanár

művészettörténet-tanár

mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár

vizuális- és környezetkultúra-tanár

informatika

informatikatanár

 

testnevelés és sport

testnevelő tanár

gyógytestnevelő tanár

egészségfejlesztés-tanár

életvitel és gyakorlati ismeretek

 

technikatanár, háztartásgazdálkodás-tanár, életviteli és gyakorlati ismeretek műveltségterületi tanár

Szakképzés művészeti szakképzés,
illetve alapfokú művészetoktatás területei

Első szakmai vagy művészeti tanári
szakképzettségek

Kizárólag második tanári szakképzettségként megszerezhető szakképzettségek

műszaki, informatikai szakképzés

mérnöktanár (a műszaki, informatikai képzési terület alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)

 

agrár szakképzés

agrár-mérnöktanár (az agrár képzési terület alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)

 

gazdasági szakképzés

közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan, kereskedelem és marketing, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, vállalkozási ismeretek szakirányok szerint)

ügyviteltanár

egészségügyi szakképzés

egészségügyi tanár (az egészségtudományi képzési ág alapképzési szakjain szerezhető szakképzettségek szerint)

 

gyógypedagógiai

gyógypedagógia-tanár

 

művészeti szakképzés, alapfokúművészetoktatás

tanár (zeneművészeti képzési ág alapképzési szakjain, illetve szakirányain szerezhető szakképzettségek szerint)

karvezetőtanár
zeneelmélet-improvizáció-tanár
egyházzene-tanár
népzenetanár

 

 

Kodály-zenepedagógia-tanár

 

színjátéktanár

 

 

bábjátéktanár

 

 

tánctanár (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc, társastánc, divattánc, tánctörténet és -elmélet szakirányokkal)

 

 

Hitoktatási terület4

hittanár-nevelő tanár

 

 

A közismereti és a szakmai, illetve a művészeti nevelés-oktatás speciális területei

 

szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár (megjelölve az első tanári szakképzettséget)
drámapedagógia-tanár
múzeumpedagógia-tanár
játék- és szabadidő-szervező tanár
multikulturális nevelés tanára
fogyatékosok rekreációja-tanár
inkluzív nevelés tanára
család- és gyermekvédő tanár
tanulási- és pályatanácsadási-tanár
tehetségfejlesztő tanár
kollégiumi nevelőtanár
pedagógiai értékelés és mérés tanára
tantervfejlesztő tanár
minőségfejlesztés-tanár
andragógus tanár
könyvtárpedagógia-tanár

1 A második tanári szakképzettségként felvehető szakképzettségek – a képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint –, a nevelés-oktatás más területén is kapcsolódhatnak az elsőként felvett tanári szakképzettséghez.
2 Az elsőként választható tanári szakképzettség – a tanári szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott feltételekkel – második tanári szakképzettségként is választható.
3 A bölcsészettudományi képzési terület történelem, néprajz, pszichológia alapképzési szakján, a szabadbölcsészet alapképzési szak szakirányain, illetve a társadalomtudományi képzési területen a szociális és a társadalomismeret képzési ág kulturális antropológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakján szerezhető szakképzettségekre épülő tanári szakképzettség.
4 A hittanár-nevelő szakképzettség a katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szakra épülően szerezhető, amely a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény képesítési előírásai szerint jogosít pedagógus munkakör betöltésére. A hittanár-nevelő tanár szakképzettségre, a maximális hallgatói létszám megállapítása szempontjából, a hitéleti képzésekre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A szakképzés, illetve művészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári szakképzettségre épülő
tanári szakképzettségek1

Képzési terület

Tanári szakképzettségek2

agrár

 

agrármérnök tanár

informatika, műszaki

 

mérnöktanár

gazdaságtudományok

 

közgazdásztanár

orvos- és egészségtudomány

 

egészségügyi tanár

pedagógusképzés

 

gyógypedagógus tanár3

művészet

iparművészet

design- és vizuálisművészet-tanár

képzőművészet

képzőművész-tanár

színházművészet

színházművészeti tanár

film- és videoművészet

filmművészeti tanár

zeneművészet

zeneművész-tanár

táncművészet

táncművész-tanár

1 Tanári szakképzettség szerezhető mesterfokozat és szakképzettség birtokában vagy művészeti képzési területen, a mesterfokozat és nem tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanulmányokkal párhuzamosan is.
2 A tanári szakképzettségek, a mesterfokozaton szerzett szakterületi szakképzettségek szerint, differenciálódnak.
3 A tanári szakképzettség a mesterfokozatot adó nem tanári szakképzettséggel párhuzamosan vagy annak megszerzése után szerezhető, két tanári szakképzettséget adó képzésben. A gyógypedagógus-tanár szakképzettség bármely közismereti tanári szakképzettséggel társítható.

6. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

V/G. Mesterképzésben szerezhető oklevél, doktori cím viselésére jogosító szakképzettség esetén
Sorszám:
Intézményi azonosító:
OKLEVÉL
Ezt az oklevelet ... számára állítottuk ki, aki ... év ... hó ... napján ... ország ... településén ... néven született, és a(z) ... nevű felsőoktatási intézmény ... szak tanulmányi kötelezettségeinek eleget tett. A szak képzési ideje ... félév.
A záróvizsga-bizottság ... év ... hó ... napján kelt határozata alapján nevezett mesterfokozatot és ... szakképzettséget szerzett, oklevelének minősítése ... Az oklevél tulajdonosa ... rövidítésű doktori cím viselésére jogosult.
Keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírások, záradékok

7. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

VI. Az oklevelekben használható záradékok
Másodlat kiadásakor:
„Másodlat! Ezt az oklevelet a ... számú törzslap alapján állítottuk ki, tartalmában az eredeti oklevéllel mindenben megegyezik. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás”
Korábbi tanulmányok beszámításakor ugyanazon képzési szinten:
„Az oklevél tulajdonosa a tanulmányi követelményeket a ... felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányaiból ... számú kredit beszámításával teljesítette. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás”
Jogelőd felsőoktatási intézmény megjelenítésére:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányait a kiállító intézmény jogelődjében, a ... nevű felsőoktatási intézményben folytatta. A jogutódlásra ... év ... hó ... napján került sor. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás”
Képzéshez tartozó specializáció (önálló szakképzettséget nem eredményező szakirány) elvégzésekor:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... képzéshez tartozó specializáció (önálló szakképzettséget nem eredményező szakirány) követelményeit teljesítette. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás”
Idegen nyelven folyó képzés esetében:
„A képzést és a záróvizsgát az oklevél tulajdonosa ... nyelven teljesítette.”
Tanító szakképzettség esetén a műveltségi terület igazolására:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... műveltségi terület oktatásához szükséges tudást sajátította el. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás”
Az alapképzés során a tanári szakképzettséget megalapozó 50 kredites modul elvégzése esetén:
„Az oklevél tulajdonosa tanulmányai során a ... tanári szakképzettség megalapozásához szükséges 50 kredites modult elsajátította. keltezés, bélyegzőlenyomat, aláírás”

8. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

Tanulói és hallgatói, doktorjelölti jogviszony alapján igénybe vehető utazási kedvezmények

9. számú melléklet a 98/2009. (IV. 24.) Korm. rendelethez

 

Kedvezmények a helyközi közlekedésben

Kedvezmények a helyi közlekedésben

jegy-
kedvezmény

bérlet-
kedvezmény

bérletkedvezmény

(vasúti személyszállítás, HÉV, helyközi autóbusz-
közlekedés, komp- és
révközlekedés)

(helyi közúti és kötöttpályás közlekedés)

[%]

[%]

15.

levelező oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban a középiskola végéig a tanuló, a felsőoktatásban tanulmányokat folytató hallgató, továbbá a doktorjelölt az iskola, intézmény és lakóhely közötti viszonylatban

3. § (1) bb) és bd)

50

1

A rendeletet a 39/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 29. §-a hatályon kívül helyezte 2011. március 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére