• Tartalom

1/2010. (I. 14.) KvVM rendelet

1/2010. (I. 14.) KvVM rendelet

a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV. 26.) KTM rendelet módosításáról

2010.01.22.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről szóló 8/1991. (IV. 26.) KTM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-ának (3) bekezdése a következők szerint módosul:

„(3) A terület természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat az a nemzeti park igazgatóság látja el, amelynek működési területén a terület elhelyezkedik.”

2. § Az R. 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervét a Melléklet tartalmazza.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet az 1/2010. (I. 14.) KvVM rendelethez

A Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési terve
1. Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A történelmi Magyarország – s egyben a Kárpát-medence – földrajzi középpontjában emelt emlékmű és természeti környezetének megőrzése.
1.2. A terület tájképi-tájesztétikai értékének megőrzése, fejlesztése és bemutatása.
1.3. A terület történelmi és földrajzi jelentőségének megőrzése és fejlesztése nevelési-oktatási programok és történelmi megemlékezések helyszíneként.
2. Természetvédelmi stratégiák
2.1. A terület fenntartása aktív kezeléssel (parkfenntartás, az ültetett fás vegetáció ápolása).
2.2. A terület bemutatását szolgáló infrastruktúra fejlesztése (tervezés és kivitelezés), a bemutatás Szarvas város turisztikai elképzeléseivel összhangban történő megvalósítása.
2.3. A terület rendeltetésével és az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel nem összeegyeztethető tevékenységek korlátozása.
2.4. A terület rendeltetésével és az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzésekkel nem összeegyeztethető tömegrendezvények kizárása.
2.5. A horgászat és egyéb egyéni szabadidős tevékenységek korlátozása.
3. Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása
3.1.1.1. A területen a füves területek ápolását rendszeres kaszálással és a lekaszált növényi anyag eltávolításával kell biztosítani.
3.1.1.2. A kaszálást évente legalább kétszer, június 15. és október 31. között kell elvégezni.
3.1.1.3. A területen tilos az égetés.
3.1.1.4. Mechanikai talajmegmunkálásra és talajlazításra csak kivételesen indokolt esetben, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: igazgatóság) történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.
3.1.2. Táji- és kultúrtörténeti értékek
3.1.2.1. A területen található emlékmű állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, a szükséges karbantartást el kell végezni.
3.1.3. Látogatás
3.1.3.1. A terület látogatása csak gyalogosan történhet.
3.1.3.2. Közösségi és egyéb rendezvények csak engedéllyel, az igazgatósággal történt előzetes egyeztetést követően kerülhet sor.
3.1.4. Terület- és földhasználat
3.1.4.1. Tilos az olyan használat, tevékenység, amely nem az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célkitűzések megvalósítása érdekében történik – kivéve a már meglévő infrastruktúra, létesítmények állagmegóvása, fenntartása érdekében végzett tevékenységeket, amelyek esetében a felvonulás és anyagtárolás helyét lehetőség szerint a területen kívül kell kijelölni. Amennyiben ez műszaki okok miatt nem valósítható meg, a felvonulást és anyagtárolást a terület minimális igénybevételével és károsításával, a természetvédelmi kezelésért felelős szervvel egyeztetett módon kell megoldani.
3.1.4.2. A területhez tartozó partszakaszról a Holt-Körösből történő felszíni vízkivétel tűzoltáshoz szükséges tűzivízen kívül tilos.
3.1.4.3. Parkolás, gépkocsi tárolása tilos a területen.
3.1.5. Természetvédelmi infrastruktúra
3.1.5.1. A területen sétautakat, pihenőhelyeket kell létesíteni, a terület jelentőségét és értékeit bemutató tájékoztató táblákat kell kihelyezni.
3.1.5.2. A terület bemutatását szolgáló infrastruktúra és a park egyéb berendezéseinek állapotát az igazgatóságnak rendszeresen ellenőriznie kell, a szükséges karbantartást tájba illő módon, a területre jellemző, hagyományos, természetes eredetű építőanyagok felhasználásával kell elvégezni.”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére