• Tartalom

10/2010. (XII. 22.) BM rendelet

10/2010. (XII. 22.) BM rendelet

egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosításáról1

2011.01.01.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 1. és 5. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 117. § a) pontjában foglalt feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben, a Kr. 37. § d), e), n) és q) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A rendelet hatálya kiterjed az egészségügyi alapellátás tekintetében:
a) a rendvédelmi szervek és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok közalkalmazottaira, köztisztviselőire és kormánytisztviselőire;
b) a hivatásos, a közalkalmazotti, a köztisztviselői vagy a kormánytisztviselői állományból nyugállományba helyezettekre.”

2. § Az R. 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

b) rendvédelmi szerv országos parancsnoka: az országos rendőrfőkapitány, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv főigazgatója, a rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv főigazgatója, a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka, valamint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója,”

3. § Az R. 22. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A rendőrségről szóló törvényben meghatározott terrorizmust elhárító szerv főigazgatója az általa vezetett szervnél az általa meghatározott alkalmassági kategóriákba sorolt szolgálati beosztást betöltő vonatkozásában az időszakos alkalmassági vizsgálatra az (1) bekezdésben meghatározott időszakokat legfeljebb a felére csökkentheti.”

4. § Az R. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

5. § (1) Az R. 1. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „a Rendőrség, a” szövegrész helyébe az „a rendőrség, a” szöveg, a 2. § e) pontjában az „a Rendőrség, a” szövegrész helyébe az „a rendőrség, a” szöveg, a 18. § (1) bekezdésében az „A Rendőrségnél a” szövegrész helyébe az „A rendőrségnél a” szöveg, a 18. § (2) bekezdésében az „a Rendőrség hivatásos” szövegrész helyébe az „a rendőrség hivatásos” szöveg, a 18. § (3) bekezdés a) pontjában az „a Rendőrség hivatásos” szövegrész helyébe az „a rendőrség hivatásos” szöveg, a 19. § (2) bekezdésében az „a Rendőrség hivatásos” szövegrész helyébe az „a rendőrség hivatásos” szöveg, a 19. § (5) bekezdés a) pontjában az „a Rendőrségnél, a” szövegrész helyébe az „a rendőrségnél, a” szöveg, a 23. § (2) bekezdés a) pontjában az „a Rendőrségnél az” szövegrész helyébe az „a rendőrségnél az” szöveg, a 26. § (5) bekezdés a) pontjában az „a Rendőrség, a” szövegrész helyébe az „a rendőrség, a” szöveg, a 27. § (4) bekezdés a) pontjában az „a Rendőrségnél, a” szövegrész helyébe az „a rendőrségnél, a” szöveg, a 28. § (3) bekezdés a) pontjában az „a Rendőrségnél az” szövegrész helyébe az „a rendőrségnél az” szöveg, a 28. § (4) bekezdés a) pontjában az „a Rendőrségnél az” szövegrész helyébe az „a rendőrségnél az” szöveg, a 34. § (4) bekezdés a) pontjában az „a Rendőrség esetében” szövegrész helyébe az „a rendőrség esetében” szöveg, az 50. § (2) bekezdésében az „a Rendőrség alapellátó” szövegrész helyébe az „a rendőrség alapellátó” szöveg lép.

(2) Az R. 1. § (1) bekezdés d) pontjában a „közalkalmazotti, köztisztviselői” szövegrészek helyébe a „közalkalmazotti, kormánytisztviselői, köztisztviselői” szöveg, a 3. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti, illetve köztisztviselői” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, kormánytisztviselői, illetve köztisztviselői” szöveg, a 31. §-t megelőző címében a „köztisztviselők munkaköri” szövegrész helyébe a „köztisztviselők, kormánytisztviselők munkaköri” szöveg, a 31. §-ában a „köztisztviselői jogviszonyban” szövegrész helyébe a „köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyban” szöveg, a „köztisztviselői állományába” szövegrész helyébe a „köztisztviselői, kormánytisztviselői állományába” szöveg, az 50. § (1) bekezdésében a „közalkalmazotti vagy köztisztviselői” szövegrész helyébe a „közalkalmazotti, kormánytisztviselői vagy köztisztviselői” szöveg lép.

(3) Az R. 2. § e) pontjában az „a vám- és pénzügyőrség, az” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az” szöveg lép.

(4) Az R. 18. § (1) bekezdésében, a 26. § (1), (6) és (7) bekezdésében, a 26. §-t megelőző alcímében, valamint a 2. melléklet Alkalmassági vizsgálatra rendelő lap a) pontjában az „intézményben végzettek” szövegrészek helyébe az „intézmény hallgatóinak és tanulóinak” szöveg, a 18. § (2) bekezdésében, és (3) bekezdés a) pontjában az „intézményben végzettek” szövegrész helyébe az „intézmény hallgatói és tanulói” szöveg, a 19. § (8) bekezdésében az „intézményben végzett” szövegrész helyébe az „intézménnyel hallgatói vagy tanulói jogviszonyban álló” szöveg lép.

6. § Hatályát veszti

b) az R. 23. § (2) bekezdés c) pontjában az „– a d) pontban meghatározott kivétellel –” szövegrész.

7. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2010. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az R. 7. melléklet „A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:” címe a „BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság” sorát követően a következő sorral egészül ki:
(A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:)
„BSZKI Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet”
2. Az R. 7. melléklet „A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:” címe az „NNI Nemzeti Nyomozó Iroda” sorát követően a következő sorokkal egészül ki:
(A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:)
„NOPVK Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központ
NVSZ Nemzeti Védelmi Szolgálat”
3. Az R. 7. melléklet „A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:” címe az „OKI Oktatási Igazgatóság” sorát követően a következő sorral egészül ki:
(A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:)
„ORFK GF GEI Országos Rendőr-főkapitányság Gazdasági Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Igazgatóság”
4. Az R. 7. melléklet „A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:” címe az „RTF Rendőrtiszti Főiskola” sorát követően a következő sorral egészül ki:
(A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések:)
„TEK Terrorelhárítási Központ”
5. Az R. 7. melléklet 1. függelékének „A Rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása” cím helyébe az „A rendőrségről szóló törvényben meghatározott általános hatáskörű rendőri szervnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása” cím lép.
6. Az R. 7. melléklet 1. függelékének „A Rendőrségnél rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása” pont „1. Vezetői beosztások” címet követő táblázat helyébe a következőt táblázat lép:
(1. Vezetői beosztások)

Szerv

Vezető szint

Munkakör
(beosztás)

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

Központi

a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 245/H. § (2) bekezdés szerinti illetményre jogosult

országos rendőrfőkapitány

III.

IV.

bűnügyi főigazgató (országos rendőrfőkapitány-helyettes)

III.

IV.

rendészeti főigazgató (országos rendőrfőkapitány-helyettes)

III.

IV.

gazdasági főigazgató (országos rendőrfőkapitány-helyettes)

IV.

IV.

KŐE parancsnoka (országos rendőrfőkapitány-helyettes)

III.

III.

főosztályvezetői illetményre jogosult

kiemelt főtanácsadó (főkapitányi biztos)

IV.

IV.

szolgálatvezető (ORFK személyügyi, ellenőrzési)

IV.

IV.

hivatalvezető (ORFK)

IV.

IV.

főosztályvezető

III., IV.

IV.

igazgató

IV.

IV.

parancsnokhelyettes (KŐE főosztályvezető)

II.

III.

parancsnokhelyettes (KŐE gazdasági igazgató)

IV.

IV.

szolgálatvezető (KŐE személyügyi)

IV.

IV.

hivatalvezető (KŐE)

IV.

IV.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

igazgatóhelyettes

IV.

IV.

főosztályvezető-helyettes (KŐE)

III.

IV.

szolgálatvezető (KŐE ellenőrzési)

III.

IV.

osztályvezetői illetményre

osztályvezető

III., IV.

IV.

titkárságvezető

IV.

IV.

Területi

főosztályvezetői illetményre jogosult

rendőrfőkapitány

III.

IV.

igazgató (NNI, RRI, BSZKI)

III.

IV.

parancsnok (KR)

III.

IV.

bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

III.

IV.

rendészeti rendőrfőkapitány-helyettes (BRFK)

III.

IV.

igazgató (ORFK GF GEI)

III.

IV.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető (BRFK, NNI, KR)

III., IV.

IV.

hivatalvezető (BRFK)

IV.

IV.

bűnügyi igazgató (rendőrfőkapitány-helyettes)

IV.

IV.

rendészeti igazgató (rendőrfőkapitány-helyettes)

IV.

IV.

rendészeti parancsnokhelyettes (KR)

III.

IV.

parancsnokhelyettes (KR)

III.

IV.

igazgatóhelyettes (NNI, RRI, BSZKI)

III.

IV.

szolgálatparancsnok (KR tűzszerész)

II.

III.

igazgató

III.

IV.

támogató igazgató (parancsnokhelyettes) (KR)

IV.

IV.

zászlóaljparancsnok (BRFK)

II.

III.

parancsnok (ÁFSZ, LRP)

II., III.

III.

igazgatóhelyettes (OKI)

III.

IV.

szolgálatvezető

I., II., III.

III.

hivatalvezető

IV.

IV.

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

I., II., III., IV., „S”

IV.

szolgálatparancsnok (KR pénzkísérő)

II.

III.

parancsnokhelyettes (LRP)

II.

III.

szakcsoportvezető (OKI)

III.

IV.

Helyi

főosztályvezetői illetményre jogosult

kapitányságvezető (kiemelt)

III.

IV.

kapitányságvezető

III.

IV.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

kapitányságvezető-helyettes (kiemelt)

III.

IV.

határrendészeti kirendeltségvezető

III.

III.

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

II., III.

IV.

hivatalvezető (kiemelt)

IV.

IV.

őrsparancsnok (osztály jogállású)

I., II.

III.

 

 

 

 

7. Az R. 7. melléklete a következő 1/A. függelékkel egészül ki:
1. A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása:
1.1. Vezetői beosztások

Szerv

Vezető szint

Munkakör
(beosztás)

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

NVSZ

Hszt. 245/H. § (2) bekezdés szerinti illetményre jogosult

főigazgató

IV.

IV.

főigazgató-helyettes

IV.

IV.

főosztályvezetői illetményre jogosult

igazgató

IV.

IV.

igazgató-helyettes

IV.

IV.

főosztályvezető

III., IV.

IV.

szolgálatvezető (humán)

IV.

IV.

hivatalvezető

IV.

IV.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-helyettes

IV.

IV.

főosztályvezető-helyettes (osztályvezető)

III.

IV.

osztályvezetői illetményre jogosult

osztályvezető

III., IV.

IV.

biztonsági vezető

IV.

IV.

1.2. I. Besorolási osztály

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör
(beosztás)

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

NVSZ

VI.

kiemelt főreferens (kirendeltség-vezető)

III.

IV.

kiemelt főreferens

III.

IV.

V.

főreferens

III.

IV.

2. A Terrorelhárítási Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása:
2.1. Vezetői beosztások

Szerv

Vezető szint

Munkakör
(beosztás)

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

TEK

Hszt. 245/H. § (2) bekezdés szerinti illetményre jogosult

főigazgató

III., IV.

IV.

főigazgató-helyettes

III., IV.

IV.

főosztályvezetői illetményre jogosult

igazgató

„S”, III.

„S”, IV.

hivatalvezető

IV.

IV.

főosztályvezető

„S”, II., III.

„S”, III., IV.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

főosztályvezető-helyettes

„S”, II., III.

„S”, III., IV.

osztályvezető

„S”, I., II., III.

„S”, II., III., IV.

osztályvezetői illetményre jogosult

irodavezető

II.

III.

2.2. I. Besorolási osztály

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör
(beosztás)

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

TEK

VI.

kiemelt főreferens

„S”, II., III.

„S”, III., IV.

osztályvezető-helyettes

„S”, I., II., III.

„S”, II., III., IV.

belső ellenőr

III.

IV.

jogtanácsos

IV.

IV.

csoportvezető

IV.

IV.

pszichológus

IV.

IV.

ügyeletvezető

III.

III.

V.

főreferens

III., IV.

IV.

kiemelt főelőadó

II., III.

III., IV.

mentőtiszt

IV.

IV.

kiemelt biztonsági főtiszt

I.

I.

főmérnök

III., IV.

IV.

IV.

főelőadó

III., IV.

IV.

szolgálatparancsnok

II., III.

III.

III.

előadó

III., IV.

IV.

2.3. II. Besorolási osztály

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör
(beosztás)

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

TEK

IV.

referens

„S”

„S”

gépjárművezető

I., II., III.

III., IV.

biztonsági gépjárművezető

I.

I.

lakásbiztosító

I.

I.

helyszínbiztosító

I.

I.

objektumőr

I., II.

II.

szolgálatparancsnok

II.

III.

3. A Nemzetközi Oktatási és Polgári Válságkezelési Központnál rendszeresített hivatásos szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása:
3.1. Vezetői beosztások

Szerv

Vezető szint

Munkakör
(beosztás)

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

NOPVK

főosztályvezetői illetményre jogosult

főigazgató

III.

IV.

főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult

főigazgató-helyettes

IV.

IV.

főosztályvezető

IV.

IV.

osztályvezetői illetményre jogosult

főosztályvezető-helyettes

IV.

IV.

osztályvezető

IV.

IV.

3.2. I. Besorolási osztály

Szerv

Beosztási kategória

Munkakör
(beosztás)

Felvételkor, valamint a 40 éves kor alatti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

40 éves kor feletti állományban lévőkre vonatkozó alkalmassági kategóriába sorolás

NOPVK

VI.

osztályvezető-helyettes

IV.

IV.

alosztályvezető

IV.

IV.

kiemelt főreferens

IV.

IV.

V.

kiemelt főelőadó

IV.

IV.

Az 1–3. pontban meghatározott azon beosztásoknál, munkaköröknél, ahol több kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét beosztásának, munkakörének figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a humánigazgatási szolgálatok feladata.
1

A rendelet a 7. § alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére