• Tartalom

10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet

10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről1

2010.05.06.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (8) bekezdés g) és m) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés a), d) és f) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (2) bekezdés 21–24. és 27. pontjában, a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 34. § (12) bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. § (2) bekezdés a) pontjában, c) pont cb) és cf) alpontjában, az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (4) bekezdés c) pontjában, a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a)–c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a hadköteleseknek a rendkívüli állapot idejére szóló ideiglenes meghagyásának követelményeiről szóló 9/2003. (VII. 9.) KvVM rendelet tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § (1) A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:]

h) a tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, a vízilétesítmény megépítésével érintett ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását;”

(2) Az R. 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha a kérelmező az (1) bekezdés c) vagy h) pontjában meghatározott, a bíróság vagy más hatóság által nyilvántartott jogosultságot igazoló okiratot nem csatolja, a vízügyi hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.”

2. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Ha a vízjogi engedélyezési eljárás során kérelemre vagy a vízbázis biztonságba helyezése érdekében hivatalból indult eljárásban – külön jogszabály előírásaira figyelemmel – védőidomot, védőterületet vagy védősávot kell kijelölni, a vízjogi létesítési engedély iránti kérelemhez csatolni kell, illetőleg a kijelölést elrendelő határozat teljesítése érdekében be kell nyújtani:]

b) a tervezett védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanok adatait, az ingatlanokhoz kapcsolódó jogokat és jogilag jelentős tényeket, valamint azok jogosultjainak az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényben meghatározott adatait;”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kérelemhez mellékelni kell a tervezett védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartási tulajdoni lapjáról készített hiteles másolatot, valamint helyszínrajzot, térképet.”

(3) Az R. 4. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha a kérelmező az (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés szerint meghatározott, a bíróság vagy más hatóság által nyilvántartott jogosultságot igazoló okiratot nem csatolja, a vízügyi hatóság adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.”

3. § (1) A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet (a továbbiakban: KTM rendelet) 16. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A kutatási engedélyt vissza kell vonni, ha
a) a kutatás során a kutatásvezető vagy a kutatásvezető-helyettes a természet védelmét szolgáló jogszabályban vagy a kutatási engedélyben foglalt előírást megsérti,
b) a (4) bekezdésben meghatározott kötelezettséget nem, nem megfelelő tartalommal vagy nem határidőben teljesítik,
c) az újonnan bejelentett barlangi kutatásvezető vagy kutatásvezető-helyettes az e rendeletben meghatározott feltételeknek nem felel meg, vagy
d) a természetes személy jogosult – a (2) és (6) bekezdésben foglaltakra tekintettel – feltáró kutatás esetén új kutatásvezető-helyettest nem jelöl meg.”

(2) A KTM rendelet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzés óraszámát, szakmai követelményeit, a képzés végzésére való jogosultság feltételeit, a vizsgakövetelményeket, a vizsga rendjét, valamint a vizsga díját, megfizetésének szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) A következő jogszabályok az alábbiak szerint módosulnak:

a) az R. 10. § (1) bekezdésében a „vízügyi közigazgatási ügyben” szövegrész helyébe a „vízügyi hatósági eljárásban” szöveg, a „vízügyi közigazgatási eljárásra” szövegrész helyébe a „vízügyi hatósági eljárásra” szöveg,

b) a termelt és szolgáltatott vizek gázmentesítéséről szóló 12/1997. (VIII. 29.) KHVM rendelet 4. § (3) bekezdésében az „az illetékes vízügyi hatóságnak” szövegrész helyébe az „a vízügyi hatóságnak” szöveg,

c) a polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet (a továbbiakban: Ptr.) 4. § (1) bekezdésében a „magyar állampolgár” szövegrész helyébe a „magyar állampolgár, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, bevándorolt vagy letelepedett személy” szöveg,

d) a KTM rendelet 7. § (4) bekezdésében a „közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 78. §-ának (1) bekezdésében foglalt” szövegrész helyébe a „közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti” szöveg, 17. § (1) bekezdés b) pontjában az „oktatáson” szövegrész helyébe a „képzésen” szöveg, 17. § (1) bekezdés c) pontjában az „az oktatást” szövegrész helyébe az „a képzést”, szöveg, 17. § (3) bekezdésében az „az oktatás” szövegrész helyébe az „a képzés” szöveg, 17/D. § (1) bekezdésében az „az oktatás” szövegrész helyébe az „a képzés” szöveg, 3. számú melléklet III. pont 3. alpontjában az „oktatási” szövegrész helyébe a „képzési” szöveg, 3. számú melléklet VII. pont címében az „Az oktatásra jogosultak” szövegrész helyébe az „A képzést folytatókra vonatkozó követelmények” szöveg, 3. számú melléklet VII. pontjában az „Az oktatás végzésére jogosult mindazon jogi személy, amelyik rendelkezik” szövegrész helyébe az „A képzés folytatójának rendelkeznie kell” szöveg, 3. számú melléklet VII. pont b) alpontjában a „képzettséggel rendelkező gyakorlati oktatóval” szövegrész helyébe a „képzettséggel rendelkező gyakorlatvezetővel” szöveg,

e) a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 8. § (2) bekezdésében az „érvényességi időtartamáig” szövegrész helyébe „hatályának lejártáig” szöveg, 10. § (2) bekezdés d) pontjában az „az érvényességi időt” szövegrész helyébe az „a határozat hatályát” szöveg, 15. §-ában a „díj” szövegrész helyébe a „költségtérítés” szöveg,

f) a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendelet (a továbbiakban: KöViM rendelet) 5. § (2) bekezdésében az „az ÁNTSZ illetékes megyei intézetét is, amely az üzemeltetés további feltételeiről határoz” szövegrész helyébe az „az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) illetékes megyei intézetét, amely dönt az üzemeltetés további feltételeiről” szöveg, 12. § (5) bekezdésében az „államigazgatási eljárást” szövegrész helyébe „közigazgatási hatósági eljárást” szöveg, 14. § (9) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz” szövegrész helyébe az „a következő európai uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja” szöveg,

g) az 50 MWth és annál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 10. § (2) bekezdésében a „megfelelően” szövegrész helyébe a „megfelelően állapítja meg” szöveg, 10. § (4) bekezdésében az „a gazdasági ügyekért” szövegrész helyébe az „az iparügyekért” szöveg a „környezetvédelmi feladatok ellátásáért” szövegrész helyébe a „környezetvédelemért” szöveg, 11. § (3) bekezdésében a „szerinti” szövegrész helyébe a „szerint” szöveg,

h) az elektromos és elektronikai berendezések hulladékai kezelésének részletes szabályairól szóló 15/2004. (X. 8.) KvVM rendelet 4. § (1) bekezdésében az „Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőség” szövegrész helyébe az „Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség” szöveg, valamint

i) a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdésében, 12. § (3) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében a „30 napon belül” szövegrész helyébe a „22 munkanapon belül” szöveg, 12. § (4) bekezdésében, 13. § (1) és (2) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 16. § (2) és (3) bekezdésében a „15 napon belül” szövegrész helyébe a „10 munkanapon belül” szöveg, 13. § (4) bekezdésében a „90 napon belül” szövegrész helyébe a „3 hónapon belül” szöveg

lép.

(3) Hatályát veszti

a) a víz- és környezeti károk elleni védekezésnél foglalkoztatottak járandóságáról szóló 6/1989. (V. 13.) KVM rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezetre,” szövegrész,

b) a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet 1. § b) pontja,

c) az R. 2. § a) pontja, valamint 4. § (1) bekezdésében a „– külön jogszabály előírásaira figyelemmel –” szövegrész,

d) az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet megszűnésével, az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaság alapításával összefüggő jogutódlásokról szóló 21/1996. (X. 4.) KHVM rendelet,

e) az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet 7. § (8) bekezdésében a „valamint az Árvízvédelmi és Belvízvédelmi Központi Szervezet Közhasznú Társaság (a továbbiakban: ÁBKSZ Kht.)” szövegrész, 8. § (1) bekezdésében az „ , az ÁBKSZ Kht.-nél pedig központi szövegrész”, 8. § (4) bekezdésében az „az ÁBKSZ Kht. és” szövegrész,

g) a Ptr. 4. § (1) bekezdésében a „ , büntetlen előéletű” szövegrész,

h) az egyes környezetvédelmi nemzeti szabványok kötelezővé nyilvánításáról szóló 12/1999. (XII. 25.) KöM rendelet,

i) a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdésében a „– annak tudomásra jutásától számított 30 napon belül –” szövegrész,

j) a géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 4. §-ának (1)–(4) bekezdésében meghatározott engedélyezési eljárásokban szakhatóságként közreműködő szerv kijelöléséről szóló 20/2000. (VIII. 25.) KöM rendelet,

k) a poliklórozott bifenilek és a poliklórozott terfenilek és az azokat tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól szóló 5/2001. (II. 23.) KöM rendelet 10. §-a, 13. §-ában az „a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban” szövegrész,

l) a KöViM rendelet 3. § (2) bekezdésében az „a területileg illetékes vízügyi felügyelet (a továbbiakban: vízügyi hatóság), illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) területileg illetékes megyei intézetének előzetes egyetértésével” szövegrész, 8. § (2) bekezdésében az „azzal, hogy az üzemeltetési szabályzat kiadásához szükséges a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság vagy a területileg illetékes természetvédelmi hatóság egyetértése is” szövegrész, valamint 13. § (2) bekezdése,

m) a hadköteleseknek a rendkívüli állapot idejére szóló ideiglenes meghagyásának követelményeiről szóló 9/2003. (VII. 9.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 5. pontja,

n) a KvVM rendelet 7. § (1) és (9) bekezdésében a „határozatában” szövegrész, 10. § (2) bekezdésében a „határozatban állapítja meg” szövegrész, 10. § (4) bekezdésében a „határozatban” szövegrész, 10. § (5) bekezdésében a „határozatával” szövegrész, 11. § (3) bekezdésében a „határozatában” szövegrész, 8. számú mellékletében a „határozatban” szövegrész,

o) a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja.

(4) Ez a rendelet 2010. július 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelethez

1. A KTM rendelet 3. számú melléklet V. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„V. Tananyag, vizsga
A részletes tananyagot és óraszámot, a képzés lebonyolításának és a vizsga pontos követelményeit a Minisztérium – a barlangkutató szervezetek véleményének figyelembevételével – határozza meg és adja ki.
A vizsga időpontját és helyszínét a képzés befejezésére vonatkozó tájékoztatás kézhezvételét követően a Minisztérium állapítja meg úgy, hogy a képzés befejezésének napja és a vizsga időpontja között legalább 30 nap, legfeljebb 60 nap teljen el.”
1

A rendelet a 4. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. július 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére