• Tartalom

10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet

10/2010. (III. 2.) NFGM rendelet

egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2010.03.05.

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés b) és f) pontjában, továbbá a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésének e) és f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a 2. § vonatkozásában az adópolitikáért felelős miniszterrel és a közigazgatási informatikáért felelős miniszterrel egyetértésben,

a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendeletben foglaltak végrehajtására, az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról és törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2004. évi XXIX. törvény 140. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 67. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a 11. § vonatkozásában az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben,

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 26/2008 (II. 14.) Korm. rendelet 10. § d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

– a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b), valamint c) pontjában foglalt feladatkörben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

36. § (1) A nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítésére, javítására, árverésére irányuló tevékenységet, továbbá az ilyen tárgyak forgalmazására irányuló kereskedelmi tevékenységet a Hivatal akkor engedélyezi, ha a vállalkozás az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint köztartozásmentes adózónak minősül, és
a) ezt 30 napnál nem régebben kiállított közokirattal igazolja, vagy
b) szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint belföldön köztartozása nincs.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységre jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét,
b) a kérelmező által folytatni kívánt tevékenységet,
c) a kérelmező cégjegyzékszámát, illetve az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát,
d) a kérelmező székhelyét és azon magyarországi telephelyének, műhelyének címét, ahol a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, illetve forgalmazás esetében az e) pontban meghatározott tevékenység folytatásának címét,
e) a kérelmező által folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység formáját a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (4) bekezdése szerint,
f) amennyiben a 8. § (1) bekezdése alapján szükséges, az engedélyeztetni kívánt névjel adatát.
(3) Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje tíz munkanap. A Hivatal a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazását végző vállalkozás esetében az engedélyt, valamint a (2) bekezdésben meghatározott adatokat, és dokumentumokat közli a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározottak szerint a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzővel.
(4) A Hivatal az engedély megadásával egyidejűleg a vállalkozást nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás tartalmazza:
a) a nyilvántartás sorszámát,
b) a nyilvántartásba vétel időpontját,
c) a vállalkozás nevét,
d) a vállalkozás tevékenységét,
e) a vállalkozás cégjegyzékszámát, illetve egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
f) a vállalkozás székhelyét, azon magyarországi telephelyének,műhelyének címét, ahol a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet folytat, illetve kereskedelmi tevékenység esetében az g) pontban meghatározott tevékenység folytatásának címét,
g) kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység formáját a Kertv. 3. § (4) bekezdése szerint,
h) az engedélyezett névjel adatát,
i) a hatósági ellenőrzés megállapításait,
j) a nyilvántartásból való törlés tényét és annak időpontját.
(5) A Hivatal a vállalkozás engedélyét visszavonja és egyidejűleg a vállalkozást a nevének és névjelének kivételével, a nyilvántartásból törli, ha
a) az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn,
b) a vállalkozás működését megszüntette,
c) ha jogszabálysértés miatt az R. 12. § (6) bekezdés d) pontja szerinti jogkövetkezmény alkalmazására kerül sor.
(6) A (4) bekezdés szerint nyilvántartásba vett vállalkozás a nyilvántartásba vett adatokban bekövetkezett változást, valamint működése megszűnését köteles haladéktalanul a Hivatalnak bejelenteni.
(7) A nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítését, javítását, árverését folytató vagy ilyen tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozás az engedély (5) bekezdés szerinti visszavonása, és a nyilvántartásából történő törlését követő 10 munkanapon belül köteles a névjel beütésére szolgáló eszközt megsemmisítés céljából a Hivatalnak átadni.
(8) A Hivatal az engedély visszavonását és a vállalkozás nyilvántartásból való törlését közli
a) egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozót nyilvántartásba vevő körzetközponti jegyzővel, egyéni cég, gazdasági társaság esetén – törvényességi felügyeleti intézkedés megtétele iránt – az illetékes cégbírósággal,
b) a Vám- és Pénzügyőrséggel, valamint
c) kereskedelmi tevékenység esetében a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzővel.
(9) A Hivatal a nyilvántartásnak az állami ellenőrzés megállapításait tartalmazó rovatáról kizárólag az iparügyekért, valamint a kereskedelemért felelős miniszter, a Vám- és Pénzügyőrség Parancsnoka, illetve nyomozás elrendelése esetén az illetékes nyomozó hatóság írásbeli megkeresése esetén ad kivonatot.
(10) A Hivatalnál vezetett hatósági nyilvántartás alapján a (4) bekezdésben meghatározott adatokat – a (4) bekezdés g) és h) pontjában meghatározott adatok kivételével – a Hivatal a Kormányzati Portálon keresztül is elérhető honlapján folyamatos frissítéssel, valamint a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben negyedévente közzéteszi.
(11) A 2009. október 1. előtt a Hivatal által nyilvántartásba vett, a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítését, javítását, árverését folytató vagy az ilyen tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozásnak a (2) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változás esetén kell az e § szerinti engedély iránti kérelmet benyújtania.”

(2) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

37. § (1) Ha a nemesfémből készült ékszereket, díszműárukat és egyéb tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozás a 36. § (2) bekezdésében meghatározott helyen kívül a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően alkalmi rendezvényen, közterületi értékesítés keretében a húsvéti, karácsonyi és szilveszteri ünnepeken, valamint évente egy alkalommal, továbbá a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló kormányrendeletben foglaltak szerint vásáron, illetve piacon kíván forgalmazni, köteles 3 munkanappal a forgalmazás megkezdése előtt bejelenteni a Hivatalnak az értékesítés helyét és időpontját.
(2) A Hivatal a bejelentésről értesíti a területileg illetékes vámhatóságot, valamint a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerint a kereskedőről nyilvántartást vezető jegyzőt.”

2. § A fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési, továbbá az egyenértékűség megállapítási tevékenységéért, valamint a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak készítését, javítását, árverését folytató, illetve az ilyen tárgyakat kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozások tevékenységének engedélyezéséért, és nyilvántartásba vételéért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét a melléklet tartalmazza.”

3. § (1) Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet 2. § (1)–(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A rendelet hatálya alá tartozó hegesztett szerkezet szerelése, átalakítása, javítása során az ömlesztőhegesztést csak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: hatóság) által kiadott engedéllyel (a továbbiakban: hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó engedély) rendelkező szervezet végezhet.
(2) A hatóság akkor adja ki a hegesztett szerkezetek gyártására vonatkozó engedélyt, ha a gyártó
a) az 1. számú mellékletben meghatározott minőségügyi követelményeknek választása szerint eleget tesz,
b) a hegesztésekkel kapcsolatos kiegészítő követelményeket a rendelet 2. számú melléklete szerint teljesíti, és
c) a nemzeti szabványok szerint minősített hegesztőket, forrasztókat, hegesztő-gépkezelőket foglalkoztat.
(3) A (2) bekezdés szerinti követelmények teljesítését az iparügyekért felelős miniszter által a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett szervezetek igazolják. E szervezetekkel szemben támasztott, a tevékenységhez kapcsolódó személyi, szakmai és tárgyi feltételeket a 3. melléklet tartalmazza.”

(2) Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hatóság az engedélyt a 2. § (3) bekezdése szerinti szervezet tanúsítása alapján adja ki. Az engedélyben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl fel kell tüntetni a kiadásához alapot adó dokumentumok azonosító jelét, a tanúsítást végző szervezet nevét és (azonosításra alkalmas) adatait.”

(3) Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A hatóság ellenőrzi, hogy a gazdálkodó szervezet megfelel-e a 2. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítja, hogy az érintett gazdálkodó szervezet nem felel meg ezeknek a követelményeknek, a hatóság az engedélyt visszavonja.”

(4) Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet 4. §-ának helyébe az következő rendelkezés lép:

4. § A hatóság köteles az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek és a hatóság által visszavont engedélyek jegyzékét a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben félévenként közzétenni.”

(5) Az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:

4/A. § (1) A Hatóság által e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott hatósági bizonyítványokkal megszerzett jogosultság az e rendelet szerinti engedélyezési eljárás lefolytatása nélkül gyakorolható.
(2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 26. §-a alapján vezetett nyilvántartás a 2009. október 1-jét megelőzően kiadott hatósági bizonyítványokkal rendelkező gazdálkodó szervezetek adatait is tartalmazza.”

4. § (1) A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 6. § (3) bekezdés a) pont ad) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[6. § (3) A létesítési engedély iránti kérelemhez két példányban mellékelni kell:

a) a létesítményt ismertető engedélyezési dokumentációt, amely tartalmazza]

„ad) a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot,”

(2) A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A használatbavételi engedély hatályosságának feltétele az R. 9–10. §-a szerinti időszakos hatósági ellenőrzésének kérelmezése. A hatóság az időszakos hatósági ellenőrzést az üzemben tartó kérelmére legalább 30 nappal az ellenőrzési tervben a 12. § (2) bekezdése alapján meghatározott ciklusidőhöz tartozó határnap előtt folytatja le.”

(3) A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 16. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti engedély három évre szól. Az engedélyezés feltételeinek fennállását a hatóság az engedély hatálya alatt legalább egy alkalommal ellenőrzi.”

(4) A nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 16. § (3) bekezdésének felvezető szövege helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A tevékenység folytatására vonatkozó engedély kiadására irányuló kérelem tartalmazza”

5. § A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 3/A.–3/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3/A. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: hatóság) annak a gázkiskereskedőnek ad turista használatú palackba történő pébégáz átfejtésére vonatkozó engedélyt (a továbbiakban: engedély), aki
a) maga vagy a tevékenységet ténylegesen végző alkalmazottja a 18. életévét betöltötte, és rendelkezik propán-bután cseretelep kezelő vizsgával, propán-bután gázlefejtő és töltőberendezés kezelői vizsgával, tűzvédelmi szakvizsgával, valamint ismeri a 3/B. § b) pontjában meghatározott technológiai utasításban foglaltakat,
b) rendelkezik
ba) a pébégáz általa történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására vonatkozóan a rendelet 4. §-a szerinti pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval megkötött, legalább egyéves időtartamra szóló szerződéssel,
bb) hitelesített ellenőrző mérleggel,
bc) a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtésére alkalmas, a 3/B. §-ban foglalt feltételeknek megfelelő saját tulajdonú vagy minimum egyéves időtartamra szóló bérleti szerződéssel bérelt átfejtő berendezéssel.
(2) Az engedély iránti kérelemben meg kell jelölni a tevékenység végzésének helyét (címét).
(3) A kérelemhez csatolni kell
a) az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt vizsgák letételét igazoló dokumentumokat eredetiben vagy másolatban,
b) a pébégáz gázkiskereskedő által történő értékesítéséhez szükséges cseretelep kiszolgálására pébégáz-forgalmazási engedéllyel rendelkező gázforgalmazóval kötött szerződés másolatát,
c) a turista használatú palackba történő pébégáz átfejtő berendezés műszaki-biztonsági szempontból történt felülvizsgálatát bizonyító dokumentumot eredetiben vagy másolatban.
(4) A hatóság az engedélyt visszavonja, ha kiadásának feltételei már nem állnak fenn.
3/B. § A pébégáz kiskereskedő által használt átfejtő berendezésnek a következő feltételeknek kell megfelelnie:
a) rendelkezik az átfejtő berendezés használatára vonatkozóan elkészített, kellően részletes technológiai utasítással,
b) rendelkezik munkavédelmi szakértővel elvégeztetett, a berendezés és a technológia vizsgálatára vonatkozó munkahelyi kockázatértékeléssel.”

6. § (1) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § (2) Az (1) bekezdés szerinti engedélykérelmekhez csatolni kell:]

a) Az engedélyezési eljárás során a Hivatal vizsgálhatja, hogy a kérelmező rendelkezik-e az áru behozatalához, valamint belföldi forgalmazásához, forgalomba hozatalához, feldolgozásához, tárolásához, illetőleg a kivitelhez, valamint az előállításához más jogszabály szerint előírt egyéb hatósági engedéllyel, illetve nyilvántartásba vételi kötelezettségének eleget tett-e.”

(2) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 6. §-át megelőző alcíme helyébe a következő alcím lép:

„A vállalkozási import engedélyezésére vonatkozó szabályok”

(3) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[6. § (3) A (2) bekezdés szerinti engedélykérelemhez mellékelni kell]
a) első alkalommal a kérelmező képviseletére vagy jegyzésre jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját, illetve az ezekkel egyenértékű, aláírás-mintaként szolgáló más közhiteles okmányt,”
(4) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 7. § (1) bekezdése felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal a vállalkozási importszerződések engedélyezése során vizsgálja, hogy
a) a külföldi vállalkozó székhelye szerinti állam milyen mértékben korlátozza a magyar vállalkozások vállalkozási szerződéses tevékenységét, valamint”
(5) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[8. § (3) A külön (tevékenységi) engedély iránti kérelemhez csatolni kell:]
c) a kérelmező képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját vagy azok közjegyző által hitelesített másolatát, illetőleg az ezekkel egyenértékű, aláírás-mintaként szolgáló más közhiteles okmányt;”
(6) Az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 1. és 2. számú melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

7. § (1) Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § (1) Az e rendelet 4. §-ában meghatározott előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan tárolótartálynak, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban állítottak elő az ott irányadó előírásoknak megfelelően, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme tekintetében az e rendeletben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
(2) Az (1) bekezdés vonatkozásában az engedélyező hatóság állapítja meg, hogy a fogyasztók védelme tekintetében fennáll-e az egyenértékű védelem.”

(2) Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 4. mellékletének 4. e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[4. A kérelem mellékletei]

e) idegen vagy közös tulajdonban álló ingatlanon elhelyezendő létesítmény esetében a tulajdonos (kezelő, használó, haszonélvező tulajdonostárs) hozzájáruló nyilatkozatát vagy az ezt pótló jogerős bírósági ítéletet, megszerzett ingatlan azonnali birtokba adását elrendelő határozatot,”

8. § A mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről szóló 6/2001. (III. 19.) GM rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet a mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/34/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

9. § A nem automatikus működésű mérlegek méréstechnikai követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 62/2004. (IV. 24.) GKM rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet a nem automatikus működésű mérlegekről szóló, 2009. április 23-i 2009/23/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

10. § A kontingentált vállalkozási export engedélyezésének rendjéről szóló 53/1999. (IX. 24.) GM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. § (2) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:]

b) az adott kontingensévben benyújtásra kerülő első engedélykérelemhez a cég és alvállalkozó képviseletére vagy jegyzésére jogosult személy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintáját;”

11. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal előtt kezdeményezett alább felsorolt eljárásokért:]

b) a 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelettel szabályozott utazásszervezői és -közvetítői tevékenység engedélyezéséért, adatváltozás és nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások kötelező bejelentésének bejegyzéséért, nyilvántartásból kérelemre való törléséért;”

(2) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal előtt kezdeményezett alább felsorolt eljárásokért:]

d) a gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendeletben szabályozott csatlakozóvezeték- és felhasználói berendezés-létesítési, a biztonsági előírást érintő felszerelési és időszaki ellenőrzési tevékenységet folytató gázszerelő engedélyezésért, a nyilvántartás adataiban történő változások bejegyzéséért, valamint a nyilvántartásból kérelemre való törléséért;”

(3) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés f)–g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[1. § (1) Igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal előtt kezdeményezett alább felsorolt eljárásokért:]

f) a nemesfémtárgyak és termékek fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és – hitelesítési tevékenységéért, az egyenértékűség megállapítási-, valamint az engedélyezési eljárásért;
g) az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kategóriákba sorolható termékek forgalomba hozójának (és/vagy gyártójának), és üzletének vagy telephelyének engedélyezéséért.”

12. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Az e rendelettel megállapított vagy módosított rendelkezéseket az e rendelet hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről szóló 25/2007. (II. 28.) GKM rendelet,

b) a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdése,

c) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által lefolytatott egyes eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról 101/2005. (XI. 24.) GKM rendelet 1. § (1) bekezdés a) és f) pontja, 1. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint 1. § (3) bekezdése,

d) a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet 38. §-a,

e) a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 10. §-ának (3) bekezdése,

f) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdésének a) pontjában a „(TEÁOR 40.22)” szövegrész, az 5. § (1) bekezdésében az „és közzétételét” szövegrész,

g) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontja, 2. § (3) és (5) bekezdései, 4. § (2) bekezdése, 4. § (3) bekezdésében a „haladéktalanul” szövegrész és az „az engedély iránti kérelem elbírálásába bevont szakhatóságot és” szövegrész, 6. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdésének első fordulatában az „az érintett országos gazdasági kamarákkal egyeztetve” szövegrész, valamint az „adminisztratív intézkedésekkel” szövegrész, 8. § (3) bekezdés b) pontja, 8. § (3) bekezdésének e) pontjában a „például szerződések, üzleti ajánlatok, szándéknyilatkozatok hiteles” szövegrész, 8. § (4) bekezdése, 10. § (1)–(2) bekezdése,12. § (1), (3) és (6) bekezdése, 13. § (1) bekezdése, 13. § (2) bekezdésében az „a Gazdasági Tájékoztatóban, valamint” szövegrész,

h) az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12) IKIM rendelet 2. § (4) bekezdése,

i) az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet. 8. § (2) bekezdése, 4. melléklete 2. a) pontja, 4. melléklete 2. b) pontjában a „szakterületi főosztálya” szövegrész, 4. melléklete 4. c) pontjában a „szakhatóságokkal és” szövegrész, 4. melléklete 4. d) pontja, 4. melléklete 4. g) pontjában a „szakhatósági hozzájárulásokat és” szövegrész, 4. mellékletének 7. pontja, 4. mellékletének 11. ce) alpontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a fémjelzési, nemesfémtartalom-vizsgálati és -hitelesítési tevékenységért, valamint az egyenértékűség megállapítási eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 57/2006. (VIII. 3.) GKM rendelet melléklete III. Egyéb díjak címének a) pontjában a „nyilvántartásba vétel” szövegrész helyébe a „nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy készítését, javítását, árverését folytató, illetve kereskedelmi tevékenység keretében forgalmazó vállalkozás tevékenysége engedélyezésének” szöveg,

b) a nyomástartó és töltőlétesítmények műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről szóló 63/2004. (IV. 27.) GKM rendelet 3. § 18. pontjában, a 16. § (1) bekezdésében és a 17. § (6) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe „vállalkozás” szöveg, a 6. § (5) bekezdésében és a 21. § (2) bekezdésének a) pontjában az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg, a 6. § (10) bekezdésében, a 8. § (6) bekezdésében és a 9. § (2) bekezdésében az „érvényét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg, a 8. § (6) bekezdésében az „érvényesség vesztés” szövegrész helyébe a „az engedély hatálytalanná válásának” szöveg, a 16. § (1) bekezdésének b) pontjában a „való alkalmasságát tanúsító jóváhagyásával” szövegrész helyébe a „vonatkozó engedélyével” szöveg, a 16. § (5) bekezdésében a „tanúsítványt” szövegrész helyébe az „engedélyt” szöveg, az „a hatósági jóváhagyással” szövegrész helyébe az „az engedéllyel” szöveg, a 17. § (2) bekezdésében és a 17. § (9) bekezdésében a „gazdálkodó szervezete” szövegrész helyébe a „vállalkozása” szöveg, a 21. § (2) bekezdésének a) pontjában az „érvényben” szövegrész helyébe a „hatályban” szöveg, a 21. § (2) bekezdésének b) pontjában az „érvényességi idején belül” szövegrész helyébe a „hatálya alatt” szöveg,

c) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 67/2004. (IV. 28.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg, 7. § (3) bekezdésében a „15 napon” szövegrész helyébe a „10 munkanapon” szöveg, 9. § (3) bekezdésében az „a 8. § (3) bekezdésének b)–c) pontjai” szövegrész helyébe az „a 8. § (3) bekezdés c) pontja” szöveg, a „hiteles másolatát, valamint új cégszerű nyilatkozatokat” szövegrész helyébe a „másolatát” szöveg, 12. § (4) bekezdésében az „érvényét” szövegrész helyébe a „hatályát” szöveg,

d) a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet 2. § d) pontjában a „gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. § c) pont)” szövegrész helyébe a „vállalkozás” szöveg, az 5. § (2) bekezdésében a „Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: GKM) hivatalos lapjában” szövegrész helyébe „Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben” szöveg, az 5. § (4) bekezdésében, a 6. § (4) bekezdésében és a 6. § (5) a „GKM hivatalos lapjában” szövegrész helyébe „Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben” szöveg,

e) az egyes hegesztett szerkezetek gyártását végző gazdálkodó szervezetek alkalmasságának igazolásáról szóló 3/1998. (I. 12.) IKIM rendelet 3. § (2) bekezdésében az „A hatósági bizonyítvány a kibocsátás” szövegrész helyébe az „Az engedély a megadásának” szöveg, valamint az „érvényes” szövegrész helyébe a „hatályos” szöveg,

f) az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 6. § (3) bekezdésében az „Ipari és Kereskedelmi Minisztérium” szövegrész helyébe az „iparügyekért felelős miniszter” szöveg, 6. § (4) bekezdésében az „Ipari és Kereskedelmi Közlönyben” szövegrész helyébe a „Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben” szöveg, 10. § (1) bekezdésében a „30 napon” szövegrész helyébe a „22 munkanapon” szöveg, 4. melléklete 8. b) pontjában a „8 napon” szövegrész helyébe az „5 munkanapon” szöveg, 4. melléklete 13. b) pontjában a „90 napon” szövegrész helyébe a „3 hónapon” szöveg, 4. melléklete 15. a) pontjában „az IKM-nek külön rendelete szabályozza” szövegrész helyébe a „külön jogszabály határozza meg” szöveg, 4. melléklete 10. b) pontjában az „érvényességi idején belül” szövegrész helyett a „hatálya alatt” szöveg,

g) a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet 7. §-ának (1) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „vállalkozás” szöveg, 8. §-a (1) bekezdése első mondatában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „vállalkozás” szöveg, valamint a „nyilvántartásba vétel” szövegrész helyébe az „a 36. §-ban meghatározott engedély iránti” szöveg, a 8. § (1) bekezdésének második mondatában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „vállalkozás” szöveg, valamint a „nyilvántartásba vételi” szövegrész helyébe az „a 36. §-ban meghatározott engedélyezési” szöveg, 8. § (4) bekezdésében a „gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont]” szövegrész helyébe a „vállalkozás” szöveg, 11. § (2) bekezdésében, 12. § (2)–(3) bekezdésében, 15. §-ában, 16. § (1) bekezdésében, valamint 23. §-ában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „vállalkozás” szöveg, 26. § f) pontjában a „gazdálkodó szervezethez” szövegrész helyébe a „vállalkozáshoz” szöveg, 27. § (4) bekezdésében, 34. §-ában, és 39. §-ában a „gazdálkodó szervezet” szövegrész helyébe a „vállalkozás” szöveg

lép.

13. § (1) A 7. § (1)–(2) bekezdése az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. és 2. fejezeteinek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(2) A 8. § (1) bekezdése a mérőműszerekre és a metrológiai ellenőrzés módszereire vonatkozó közös rendelkezésekről szóló, 2009. április 23-i 2009/34/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(3) A 8. § (2) bekezdése a nem automatikus működésű mérlegekről szóló, 2009. április 23-i 2009/23/EK parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

14. § E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Melléklet a 10/2010. (III. 2.) NFGM rendelethez

Engedélykérelem adattartalma
□Export    □Import
◻Tranzit
◻Devizamentes

1.

Kérelmező neve:

 

 

adószáma: ...........................

 

cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma:

 

 

 

székhely szerinti címe:

 

VPID száma: .......................

 

levelezési címe:

 

 

2.

Ügyintéző neve, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme:

 

3.

Belföldi átadó/átvevő neve:
székhely szerinti címe:

 

adószáma: ...........................

4.

Szerződő ország/országcsoport neve:

 

kódja: ....................................

5.

Rendeltetési/származási ország/országcsoport neve:

 

kódja: ....................................

6.

Árumegnevezés érvényes Kombinált
Nómenklatúra szerint:

 

KN kód: ..................................

7.

Mennyiségi egység:

kódja: .............................

8.

Kérelmezett mennyiség:

9.

Devizanem:

kódja: .............................

10.

Kérelmezett érték:

11

Különleges ügylet neve:

 

 

devizában ...........................

 

kódja: ............................

 

ezer Ft-ban ........................

12.

Kérelmezett érvényesség: ...................................-tól    ..............................................-ig

Vállalkozási engedélykérelem adattartalma
□Export     □Import

1.

Kérelmező cég neve:

adószáma: ...........................

 

Székhely szerinti címe:

irányítószáma: ...................

 

Telephelyének címe:

irányítószáma: ...................

 

Cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának száma:

 

2.

Képviselő neve:

telefonszáma:

 

3.

Alvállalkozó neve (egynél több alvállalkozó esetén ki kell tölteni az A. mellékletet is):

 

 

 

 

 

adószáma: ...........................

 

címe:

 

 

 

irányítószáma: ...................

4.

Szerződő ország neve:

5.

Rend./szárm. ország neve:

 

kódja: .........

 

 

kódja: .........

6.

Szerződő fél neve:

 

 

azonosító jele: ...................

 

címe:

 

 

 

irányítószáma: ...................

7.

Munkahely címe
(egynél több munkahely esetén ki kell tölteni a B. mellékletet is):

irányítószáma: ...................

8.

Vállalkozási tevékenység megnevezése:

TEÁOR kódja: .....................

9.

Devizanem kódja: .....................................

10.

Különleges ügylet kódja: ....................................................

11.

Vállalkozási szerződés teljes árbevétele devizában: ...............................................

12.

Szállásköltség:
igen:□ nem:□

 

13.

Vállalkozás fajtája:

14.

Módosítás

igen:□ nem:□

15.

Előző engedély száma: ........................................................

16.

Garanciális

igen:□ nem:□

17.

Kérelmezett érvényesség: ................-................ ................

18.

Átlaglétszám: .........................................

19.

Maximális létszám: ................................................................

20.

Anyagos vállalkozási árbevétel
devizában: ........................................

21.

Vállalkozási árbevétel
devizában: .............................................................................

22.

Fajlagos anyagos vállalkozási árbevétel:
............................................................

23.

Fajlagos vállalkozási
árbevétel: ..............................................................................

ENGEDÉLY
áruknak a 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 4. §-a szerinti kiviteléhez/behozatalához*
Sorszám: 000000

Engedélyszám:

Engedély érvényességi időtartama:

Kérelmező neve, címe, cégjegyzékszáma, illetve vállalkozói igazolványának
száma:

Adószáma:

Belföldi átadó/átvevő neve, címe:

Adószáma:

Szerződő ország/országcsoport:

Kódja:

Rendeltetési/származási ország/országcsoport:

Kódja:

Termék megnevezése érvényes vámtarifa szerint:

Kódja:

Mennyiség:

Érték:

Különleges ügylet:

Engedélykérelem iktatószáma ügyintézője:

ZÁRADÉK:

P. H.

Dátum:    Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Készítendő 3 példányban, guilloche mintázatú címeres papírra, melyek:
* Megjegyzés:
– „Kérelmező példány”
– „A kiállító hatóság példánya”
– „Vám példány”
1

A rendelet a 14. § alapján hatályát vesztette 2010. március 6. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére