• Tartalom

10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet

10/2010. (XII. 16.) NGM rendelet

az ajkai térségben bekövetkezett vörösiszap-ömlés által okozott károk helyreállítása és az újjáépítések körében felmerült illeték megállapításának mellőzéséről

2018.01.01.

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a Magyar Alumínium Zrt. iszaptárolója gátjának 2010. október 4-i átszakadása miatt bekövetkezett károk helyreállítása körében felmerülő illeték megállapításának (kiszabásának) mellőzéséről a következőket rendelem el:

1. §1 Az állami adóhatóság azokban a 2012. december 31-ig illetékkiszabásra bejelentett illetékügyekben, ahol az illetékkötelezettség 2010. október 4. után keletkezett, mellőzi a lakás (ideértve a lakás résztulajdonát is), illetve a lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzését terhelő visszterhes vagyonátruházási vagy ajándékozási illeték megállapítását (kiszabását) személyenként egy lakás vagy egy lakásra vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzése után, azon magánszemély vagyonszerző kérelmére, aki a megszerzett lakásban, vagy a megszerzett vagyoni értékű joggal terhelt lakásban lakóhelyet létesít, feltéve, hogy 2010. október 4-én

a) a lakcímnyilvántartás szabályai szerinti lakóhelye, tartózkodási helye a Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely településeken lévő,

aa) a Magyar Alumínium Zrt. iszaptárolója gátjának átszakadása (a továbbiakban: iszapömlés) következtében életveszélyessé vált, bontásra ítélt vagy már elbontott lakástulajdona vagy őt megillető vagyoni értékű joggal terhelt lakás volt,

ab) az aa) pont alá nem tartozó olyan lakástulajdona vagy őt megillető vagyoni értékű joggal terhelt olyan lakás volt, amelybe már nem kíván visszatérni;

b) lakóhely, tartózkodási hely hiányában életvitelszerűen az a) pont szerinti lakásban lakott.

2. § Az okmányiroda a magánszemély kérelmére mellőzi

a) személyenként egy gépjármű, egy pótkocsi (a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: gépjármű) tulajdonjoga vagy gépjárműre vonatkozó vagyoni értékű jog megszerzését terhelő visszterhes vagyonátruházási vagy ajándékozási illeték és a gépjármű tulajdonosának, vagyoni értékű jog jogosultjának személyében bekövetkezett változásnak megfelelő forgalmi engedély, törzskönyv kiállításáért járó eljárási illeték megállapítását, ha a gépjárműszerzésre olyan gépjármű vagy azon fennálló vagyoni értékű jog pótlása érdekében kerül sor, mely 2010. október 4-én Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések valamelyikén az iszapömlés következtében olyan mértékben károsodott, hogy azt a gépjármű tulajdonosa vagy az azon fennálló vagyoni értékű jog jogosultja helyreállítani nem kívánja, és ezért annak forgalomból történő kivonását és bontását kezdeményezte.

b) Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések valamelyikén az iszapömlés következtében megrongálódott, illetve megsemmisült, okmányirodai hatáskörben kiállított okmányok pótlásának kezdeményezéséért fizetendő eljárási illeték megfizetésére történő felhívást.

3. § Az iskolai bizonyítványok, a szakmai végzettséget igazoló és nyelviskolai bizonyítványok valamint az oklevelek (a továbbiakban együtt: bizonyítvány) másodlatának kiadására jogosult intézmény a magánszemély kérelmére mellőzi a Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések valamelyikén az iszapömlés következtében megrongálódott, illetve megsemmisült bizonyítvány pótlása céljából kért – bizonyítványonként egy darab – másodlat kiadásért fizetendő eljárási illeték megfizetésére történő felhívást.

4. § A vagyonszerző

a) azt, hogy életvitelszerűen az 1. § a) pontja szerinti lakásban lakott, a lakástulajdon fekvése szerinti települési önkormányzat jegyzője által kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

b) azt, hogy a megvásárolt lakásban állandó lakóhelyet létesít, nyilatkozatával,

c) azt, hogy a gépjármű helyrehozhatatlanul, vagy olyan mértékben megrongálódott, hogy azt a gépjármű tulajdonosa vagy az azon fennálló vagyoni értékű jog jogosultja helyreállítani nem kívánja, és ezért annak forgalomból történő kivonását és bontását kezdeményezte, bontási átvételi igazolással,

d) azt, hogy a gépjármű az iszapömlés következtében rongálódott meg, a megrongálódás helye szerinti települési önkormányzat jegyzője által illetékmentesen kiállított hatósági bizonyítvánnyal,

e) azt, hogy az illeték megállapításának mellőzését más gépjármű, más pótkocsi vonatkozásában nem kérte, nyilatkozatával,

f) azt, hogy a pótolni kért iratok és bizonyítványok az iszapömlés következtében semmisültek meg, nyilatkozatával

köteles igazolni az 1. § szerinti esetben, legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig, a 2. § szerinti esetben az okmányiroda eljárásának kezdeményezésekor, a 3. § szerinti esetben a másodlat kiadásának kezdeményezésekor.

5. § A jegyző mellőzi a 4. §-ban előírt igazolások kiadásért fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetésére történő felhívást.

5/A. §2 A vörösiszap-ömlés károsultjait ért károk megtérítése iránti perekben a – polgári perrendtartásról szóló törvény alapján eljárni jogosult – bíróság mellőzi a felpereseknél a bírósági eljárás során felmerült illeték megállapítását, illetve az illeték megfizetésére történő felhívást.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

7. § E rendeletet a hatálybalépés napján az állami adóhatóság által jogerősen el nem bírált és a 2012. december 31-ig illetékkiszabásra bemutatott ügyekben is alkalmazni kell.

8. §3

1

Az 1. § nyitó szövegrésze az 5/2011. (II. 11.) NGM rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

2

Az 5/A. §-t a 46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet 27. §-a iktatta be, szövege az 52/2017. (XII. 29.) NGM rendelet 19. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 8. §-t a 462012. (XII. 27.) NGM rendelet 28. §-a hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére