• Tartalom

2010. évi C. törvény

2010. évi C. törvény

a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról1

2010.11.03.

1. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról,
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

1. § A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 45. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy [4. § o) pontja] a pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles a foglalkoztatójának bejelenteni az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét és pénzforgalmi számlájának számát.”

2. § Hatályát veszti a Tbj.

2. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

3. § A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E törvény hatálya alá tartoznak:)

d) a pénztár tagjai,”

4. § Az Mpt. 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A magánnyugdíjpénztárhoz önkéntes döntéssel csatlakozó személy a pénztártaggá válásától számított 15 napon belül köteles a foglalkoztatójának bejelenteni az általa választott magánnyugdíjpénztár megnevezését, címét és pénzforgalmi számlájának számát.”

5. § Az Mpt. 23. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A pénztártag tagsági jogviszonya)

f) a törvény 123. § (6) bekezdése szerinti visszalépéssel, a visszalépés napjával,”

(szűnik meg.)

6. § Az Mpt. 24. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Megállapodást köthet a pénztárral a tagdíjfizetésre az a pénztártag, aki nem rendelkezik a tagdíj alapjául a Tbj.-ben meghatározott járulékalapot képező jövedelemmel.
(5) A tagdíjfizetésre kötött megállapodás a megkötése napján, legkorábban a tárgyhónap első napján jön létre. A megállapodásban rendelkezni kell a tagdíj alapjáról és összegéről, és az esetleges tagdíj-kiegészítés vállalásáról is. A megállapodás megkötését követően a tagdíjat a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig kell az érintett magánnyugdíjpénztárhoz megfizetni. A pénztártag a megállapodás megszűnését a magánnyugdíjpénztár részére írásban köteles bejelenteni. A tagdíj fizetését – támogatási megállapodás alapján – a tag helyett más is átvállalhatja. A támogatás jogosultja a pénztártag. A támogatás felhasználására a tagdíjra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.”

7. § Az Mpt. 24. § (10)–(11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A 23. § (1) bekezdés f) pontjában meghatározott esetben a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés szándékát a pénztártagnak annak a magánnyugdíjpénztárnak kell bejelentenie, amelyikben tagsági jogviszonnyal rendelkezik.
(11) A pénztár a visszalépő tagok tagdíj-kiegészítéssel csökkentett – a tagsági jogviszony megszűnésének napjára vonatkozó piaci értékelés szerint számított – követelésének értékét a tagok portfoliójában lévő eszközökben adja át a Magyar Államot képviselő, a Kormány által kijelölt szerv részére. A követelésnek a visszalépő tag portfolióján belüli állampapír-aránynak megfelelő részét állampapírban kell átadni.”

8. § (1) Az Mpt. 123. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A társadalombiztosítási nyugellátásban nem részesülő, e törvény hatálybalépését követően pénztártaggá vált természetes személy 2011. december 31-ig kezdeményezheti a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépést.”

(2) Az Mpt. 123. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) A (6) bekezdésben meghatározott pénztártag 2011. március 31-ig tértivevénnyel ellátott levélben kap tájékoztatást a visszalépés lehetőségéről.”

9. § Az Mpt. 123/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

123/A. § (1) Az a személy, akinek 2012. január 1-jét megelőzően a Tny. 12. § (7) bekezdése és a 28. § (2) bekezdése alapján a Tny. 6. § (1) bekezdésének a)–b) pontjában – ideértve a Tny. 6. § (4) bekezdésében felsorolt ellátásokat is – meghatározott nyugellátást állapítottak meg, 2011. december 31-ig kérheti nyugellátása összegének a Tny. 12. § (6) bekezdésének alkalmazásával történő módosítását.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés által érintett személy 2011. március 31-ig tértivevénnyel ellátott levélben kap tájékoztatást a nyugellátás módosításával kapcsolatos eljárásról.
(3) Az (1) bekezdés szerinti módosítási kérelmet (a továbbiakban: módosítási kérelem) ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz kell benyújtani, amelytől az érintett személy nyugdíjszolgáltatásban részesült, illetve amelynek tagja. A pénztár a kérelmet annak beérkezésétől számított 8 napon belül köteles megvizsgálni. Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem állnak fenn, a magánnyugdíjpénztár erről értesíti a kérelmezőt.
(4) Amennyiben a kérelmező már részesült magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatásban, az igénybe vett szolgáltatás összegét köteles a módosítási kérelem benyújtásától számított 60 napon belül a magánnyugdíjpénztár részére visszafizetni. A magánnyugdíjpénztár a visszafizetési kötelezettség teljesítését követően, legkésőbb a módosítási kérelem kézhezvételétől számított 90 napon belül köteles a magánnyugdíjpénztári nyugdíjszolgáltatás megállapításának vagy biztosítóintézettől történt megvásárlásának időpontjában a pénztártag egyéni számláján nyilvántartott jogszerű követelésének megfelelő összeget a Nyugdíjbiztosítási Alapba átutalni és erről a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet – a módosítási kérelem másolatának megküldésével együtt – értesíteni.
(5) Amennyiben a kérelmező részére nyugdíjszolgáltatást nyújtó magánnyugdíjpénztár jogutód nélkül megszűnt, a (4) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelem benyújtását, illetve az igénybe vett magán-nyugdíjpénztári szolgáltatás igazolt összegének visszafizetését az érintett személynek az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére kell teljesítenie.
(6) A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv a (4)–(5) bekezdésben foglaltak szerint átutalt összeg beérkezését követő hónap utolsó napjáig intézkedik a nyugellátás összegének a megállapítás időpontjára visszamenőleges, az időközben végrehajtott nyugdíjemelések figyelembevételével történő módosításáról.”

10. § Az Mpt. 134. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:)

j) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés, továbbá az egyéni számlakövetelés átadásának és elszámolásának részletes szabályait;”

11. § Az Mpt. a 134. §-t követően a következő 134/A. §-sal egészül ki:

134/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a 24. § (11) bekezdésében említett szervet rendeletben jelölje ki.”

12. § Az Mpt. 24. § (7) bekezdésének első mondatában a „d) és f) pontjaiban meghatározott esetekben” szövegrész helyébe a „d) pontja szerinti esetben” szöveg lép.

13. § Hatályát veszti az Mpt.

b) 3. § (2) bekezdésében a „pályakezdőnek nem minősülő” szövegrész,

d) 4. § (2) bekezdés c) pontjában a „pályakezdőként vagy önkéntes döntés alapján” szövegrész,

f) 22. § (2) bekezdésében „– a (7) és (8) bekezdésben foglalt esetek kivételével –” szövegrész,

h) 22. § (7) bekezdésének második mondata,

j) 24. § (7) bekezdésének negyedik és hatodik mondata,

3. Más kapcsolódó törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezése

14. § (1) Hatályát veszti a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény 226. §-a.

(2) Hatályát veszti a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi CIX. törvény 53. §-a.

4. Záró rendelkezések

15. § E törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. október 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. november 2. A törvény a 15. § alapján hatályát vesztette 2010. november 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére