• Tartalom

100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet

100/2010. (IV. 2.) Korm. rendelet

a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.04.10.

A Kormány a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 5. § b) pontja tekintetében egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A FAT elnöke – az (5) bekezdésben foglaltakon túl – az akkreditációs eljárás során
a) a hiánypótlásra megállapított határidőt és az ügyintézési határidőt meghosszabbíthatja,
b) az eljárást felfüggesztheti.”

2. § Az R. 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az intézmény- és programakkreditáció megadásáról szóló jogerős határozat jogosítottjának helyébe jogutódja léphet, ha az intézmény- és programakkreditáció megadásának alapjául szolgáló jogszabályi feltételek a jogutód vonatkozásában is maradéktalanul teljesülnek.”

3. § Az R. 14/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

14/A. § (1) A közoktatási feladatot ellátó – a közoktatásról szóló törvényben meghatározott – közoktatási intézmény intézmény-akkreditációs kérelme esetén a FAT az intézmény felnőttképzésre vonatkozó dokumentumait helyszíni szemle tartása nélkül egy szakértő bevonásával vizsgálja. Az eljárás a közoktatási intézmény tárgyi feltételeinek vizsgálatára nem terjed ki.
(2) Az egyszerűsített intézmény-akkreditációs eljárás lefolytatása iránti kérelem tartalmazza:
a) a közoktatási intézmény
aa) nevét,
ab) OM azonosító számát,
ac) címét,
ad) telefonszámát, faxszámát,
ae) elektronikus levelezési címét,
af) honlap címét,
ag) állandó felnőttképzési helyszíneinek címét,
ah) bankszámlaszámát,
b) a közoktatási intézmény képviseletére jogosult vezető
ba) nevét,
bb) elérhetőségét,
c) a felnőttképzési tevékenységért felelős vezető
ca) nevét,
cb) beosztását,
cc) elérhetőségét,
d) a felnőttképzési tevékenység céljának általános képzésként, nyelvi képzésként vagy szakmai képzésként történő megjelölését,
e) a felnőttképzési szolgáltatás formáinak megjelölését,
f) a közoktatási intézmény képzési programja és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás tekintetében:
fa) az akkreditáció iránti kérelem beadásának időpontjában érvényes felnőttképzési programok felsorolását képzési helyszínenként,
fb) azon iskolai rendszerű szakmai programok felsorolását, amelyeket az intézmény a felnőttképzés keretében azonos feltételek mellett valósít meg,
fc) az intézmény által nyújtott felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megnevezését képzési helyszínenként.
(3) A (2) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell
a) a humánerőforrás-tervet,
b) a minőségpolitikát,
c) a tárgyévi minőségcélokat,
d) a felnőttképzési és értékelési folyamat leírását,
e) a felnőttképzési intézmény által nyújtott szolgáltatások folyamatleírását,
f) az információs, ügyfélszolgálati és panaszkezelési rendszer leírását,
g) a képzésben részt vevők igényeinek feltárását és elégedettségük mérésének eredményét, valamint a mérési eredmények fejlesztésekbe történő visszacsatolását bemutató folyamat leírását,
h) az intézmény működési folyamatait meghatározó minőségirányítási rendszer leírását,
i) az önértékelési rendszer leírását és az önértékelés alapján készített fejlesztési tervet,
j) a felnőttképzés helyszínein megvalósított képzéseket – az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló jogszabályban foglaltak szerint – dokumentáló naprakész kimutatás másolatát,
k) kimutatást arról, hogy mely időpontban milyen felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatást vettek igénybe,
l) legalább egy akkreditált képzési program megvalósításának bemutatását, értékelését,
m) a gyakorlati képzés megszervezési módjának bemutatását,
n) a képzési programok és a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatások megvalósításához rendelkezésre álló feltételek bemutatását felnőttképzési helyszínenként a következők szerint:
na) a felnőttképzési tevékenységért felelős vezető végzettsége, felnőttképzési gyakorlatának időtartama, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának jellege és kezdete,
nb) az oktatói kör összetételének bemutatása képzési programonként, az oktatók végzettségének, szakmai, oktatói és felnőttképzési gyakorlata időtartamának, nyelvismeretének feltüntetésével, foglalkoztatásra irányuló jogviszonya jellegének megjelölésével,
nc) ügyfélszolgálat címe, telefonszáma, egyéb elérhetősége, nyitva tartási ideje.
(4) A FAT a kérelemnek helyt adó határozat meghozatalával egyidejűleg intézmény-akkreditációs tanúsítványt állít ki.”

4. § Az R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felnőttképzést folytató intézmény által kidolgozott képzési program akkreditációja iránti kérelem elbírálása során a FAT a 15. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását vizsgálja. A FAT a képzési program sajátosságai alapján állapítja meg a programakkreditáció hatályát. Az akkreditált képzési programot alkotó modulok önállóan nem képeznek akkreditált programot.”

5. § Hatályát veszti

a) az R. 12/B. §-át követő „A feltételes intézményakkreditáció” alcím,

b) az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI. 22.) FMM rendelet

bb) 4. számú mellékletében az

„I. Az intézmény tevékenységének ismertetése:

1. Az akkreditáció iránti kérelem beadásának időpontjában érvényes képzési programok és nyújtott felnőttképzési szolgáltatások felsorolása képzési helyszínenként.

2. Akkreditált képzési program megnevezése, megvalósításának bemutatása, értékelése.

3. A gyakorlati képzés megszervezési módjának (saját tanműhely, gazdasági szervezet stb.) bemutatása.

4. A képzési programok és nyújtott felnőttképzési szolgáltatások megvalósításához rendelkezésre álló feltételek bemutatása felnőttképzési helyszínenként az alábbiak szerint:

Felnőttképzési tevékenységért felelős személy:

– végzettsége,

– felnőttképzési gyakorlatának időtartama,

– foglalkoztatásra irányuló jogviszonyának jellege és kezdete.

Oktatók:

A felnőttképzési programok és a felnőttképzési szolgáltatások megvalósításához szükséges oktatói kör (tanár, tréner, instruktor, tutor, mentor stb.) összetételének bemutatását képzési programonként:

– az oktatók

= végzettsége,

= szakmai gyakorlatának időtartama az adott területen,

= oktatói gyakorlatának időtartama,

= felnőttképzési gyakorlatának időtartama,

= nyelvismerete.

Ügyfélszolgálat:

Címe:

Telefonszáma(i):

E-mail címe:

Honlapja:

Ügyfélszolgálat nyitva tartási ideje:” szövegrész.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 6. § alapján hatályát vesztette 2010. április 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére