• Tartalom

109/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

109/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

a pénzügyi szolgáltatást közvetítő közvetítői díjáról

2010.06.01.

A Kormány a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés n) és – a második alcím tekintetében – a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A közvetítői díj a szerzési jutalékból és az 5. és a 6. §-ban meghatározott esetekben a szerzési jutalékot kiegészítő fenntartási jutalékból áll.

(2) A pénzügyi intézmények, pénzforgalmi intézmények az általuk fizetendő közvetítői díjat az 5. és a 6. §-on kívüli esetekben is jogosultak szerzési és fenntartási jutalékra megbontani. A szerzési jutalék a szerződéskötéssel összefüggésben, a fenntartási jutalék pedig a szerződés meghatározott időpontig történő fennállásáért illeti meg a közvetítőt.

(3) Az alkusznak fizetendő közvetítői díj kizárólag szerzési jutalékból áll.

2. § Pénzügyi intézménnyel, pénzforgalmi intézménnyel kötött megbízási szerződés esetén a szerzési jutalék akkor válik esedékessé, ha a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény és az ügyfél között a szerződés létrejött, érvényes, és a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény megkezdi a szerződésből eredő, ügyféllel szembeni pénzügyi szolgáltatás, kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségeinek teljesítését.

2. A közvetítői szerződés alakja és kötelező minimális tartalmi elemei

3. § (1) A pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény és a közvetítő közötti szerződést írásban kell megkötni.

(2) A pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény és a közvetítő közötti szerződésnek tartalmaznia kell legalább a közvetítő részére fizetendő közvetítői díj

a) formáját,

b) mértékét,

c) kifizetésének feltételeit, különös tekintettel a fenntartási jutalék kifizetésének alapját képező minőségi követelményekre és

d) esedékességének időpontját, ütemezését.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül az 5. és 6. §-ban meghatározott termékcsoportoknál a közvetítővel kötött szerződésnek tartalmaznia kell a közvetítői díj közvetítő általi visszatérítésére való kötelezettség feltételeit, megszűnésének időpontját, ami nem lehet korábbi mint a szerzési jutalék esedékességétől számított két év és a közvetítői díj visszatérítésére vonatkozó kötelezettség alóli mentesítés feltételeit.

(4) A pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény belső szabályzatában rögzíti a közvetítővel kötendő szerződés tartalmi elemeinek kialakításánál alkalmazott elveket.

4. § (1) Az alkusz és az ügyfél közötti szerződésnek tartalmaznia kell az alkuszt megillető szerzési jutalék mértékét és megfizetésének feltételeit.

(2) Az alkusz az üzletszabályzatban rögzíti az ügyféllel kötendő szerződés tartalmi elemeit. Az alkusz a szerződéskötést megelőzően köteles biztosítani az ügyfél számára az üzletszabályzat megismerését.

(3) Fogyasztóknak nyújtott hitel közvetítésekor, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítése esetén a (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatási kötelezettséget nem kell alkalmazni.

3. Egyes termékcsoportokra vonatkozó különös szabályok

5. § (1) Az ingatlanon alapított jelzálogjog (ideértve az önálló zálogjogot is) fedezete mellett öt évet elérő vagy azt meghaladó legrövidebb futamidőre kínált hitel és pénzkölcsön, valamint az ingatlan pénzügyi lízing (a továbbiakban együtt: ingatlannal fedezett kockázatvállalás) esetén a szerzési jutalék a szerződés alapján folyósított összeg arányában jár.

(2) Az ingatlannal fedezett kockázatvállalás esetén a fenntartási jutalékot a teljes közvetítői díj legalább 20%-ában kell megállapítani.

(3) Az ingatlannal fedezett kockázatvállalás esetén a fenntartási jutalékot a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény és a közvetítő közötti szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően évente, egyenlő részletekben kell megfizetni. A fenntartási jutalék utolsó részletének esedékessége nem határozható meg a szerzési jutalék megnyílásától számított második év, a tíz évet meghaladó futamidő esetén a futamidő egyötödének leteltét megelőző időpontra.

6. § A személy- és kishaszon-gépjármű hitel-, pénzügyi lízing- és gépjármű fedezet mellett nyújtott hitelszerződések (a továbbiakban együtt: gépjármű finanszírozási szerződések) esetében a fenntartási jutalékot a teljes közvetítői díj legalább 70%-ában kell megállapítani, és a teljes futamidő alatt folyamatosan, a közvetített pénzügyi szolgáltatás ügyfél általi szerződésszerű teljesítésével arányosan kell kifizetni.

4. Záró rendelkezés

7. § E rendelet 2010. június 1-jén lép hatályba.

8. § (1) Az e rendeletben foglaltakat – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – azon közvetített ügyletek esetében kell alkalmazni, amelyeknél a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésére a pénzügyi intézmény, pénzforgalmi intézmény és az ügyfél között 2010. szeptember 30-át követően kerül sor.

(2) A gépjármű finanszírozási szerződések esetében az e rendeletben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a pénzügyi intézmény és az ügyfél közötti pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésére az e rendelet hatálybalépését követően kerül sor.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére