• Tartalom

109/2010. (X. 28.) OGY határozat

109/2010. (X. 28.) OGY határozat

a Közszolgálati Közalapítvány, a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt. vagyona meghatározott körének a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap részére történő átadásáról1

2010.10.29.

Az Országgyűlés a rádiózásról és a televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Rttv.) 149/C. §-ának és a nemzeti hírügynökségről szóló 1996. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Nhtv.) 36/B. §-ának felhatalmazása alapján a Közszolgálati Közalapítvány, a Magyar Rádió Zrt., a Magyar Televízió Zrt., a Duna Televízió Zrt. és a Magyar Távirati Iroda Zrt. tulajdonában álló vagyon hatékonyabb kezelése és hasznosítása, továbbá a vagyonnal történő ésszerű gazdálkodás érdekében – a közszolgálati műsor- és hírszolgáltatás függetlenségének biztosítása és védelme, illetve színvonalának emelésének szándékával – az alábbi határozatot hozza:

1. A Közszolgálati Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) tulajdonában álló Magyar Rádió Zrt., Magyar Televízió Zrt., Duna Televízió Zrt. és Magyar Távirati Iroda Zrt. (a továbbiakban: közszolgálati részvénytársaságok) vagyona – a közszolgálati feladataik ellátásához szükséges vagyon, valamint a jogi személyiségükhöz közvetlenül kapcsolódó vagyoni értékű jogosultságok kivételével – teljes egészében, térítésmentesen, az Rttv. 149/C. § (1) bekezdése, illetve az Nhtv. 36/B. § (1) bekezdése alapján kerül a hivatkozott bekezdések szerinti tulajdonba, mely vagyon vonatkozásában a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét a Műsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelő Alap (a továbbiakban: Alap) – az alábbiakban kifejtett elvek mentén – gyakorolja.

2. A közszolgálati részvénytársaságok tulajdonában marad mindazon vagyon, amely a közszolgálati részvénytársaságok műsorszerkezetének, továbbá műsorainak, illetve műsorszámai tartalmának a – közszolgálati részvénytársaságok által történő, törvényben szabályozott – meghatározásához, megtervezéséhez, a műsorok elkészíttetéséhez és a műsor szolgáltatásához, valamint a nemzeti hírügynökségi feladatok ellátásához szükséges feltételrendszer fennállását biztosítja. Ezen vagyon pontos körének meghatározására az Rttv. 149/C. § (1) bekezdésében, illetve az Nhtv. 36/B. § (1) bekezdésében rögzített felhatalmazás szerint az adott közszolgálati részvénytársaság vezérigazgatójának a javaslata alapján a Közalapítvány jogosult és köteles.

3. Az Országgyűlés elhatározza, hogy a Közalapítványnak a közszolgálati részvénytársaságokon kívüli egyéb vagyona – a Közalapítvány feladatainak ellátásához szükséges vagyonrész kivételével – térítésmentesen, az Rttv. 149/C. § (1) bekezdése, illetve az Nhtv. 36/B. § (1) bekezdése alapján kerül a hivatkozott bekezdések szerinti tulajdonba, mely vagyon vonatkozásában a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az Alap – az alábbiakban kifejtett elvek mentén – gyakorolja.

4. Az Országgyűlés elhatározza, hogy a közszolgálati részvénytársaságok és a jogelődeik fennállása során, az általuk készített, sugárzott, illetve egyéb módon közreadott hang-, mozgókép-, valamint fényképfelvételek, továbbá a műsor- és hírszolgáltatás kapcsán keletkezett egyéb dokumentumok (a továbbiakban: Archívum) és a közszolgálati részvénytársaságok tulajdonában álló jelmez-, díszlet-, valamint kottatár – a jövendő generációk számára történő megőrzésük céljából – térítésmentesen, az Rttv. 149/C. § (1) bekezdése, illetve az Nhtv. 36/B. § (1) bekezdése alapján kerül a hivatkozott bekezdések szerinti tulajdonba, amely vagyon vonatkozásában a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az Alap – az alábbiakban kifejtett elvek mentén – gyakorolja.

5. Az Országgyűlés felkéri a Médiatanácsot, mint az Alap kezelőjét, hogy intézkedjen az átadott Archívum és a védelem alatt álló jelmez-, díszlet-, valamint kottatár elidegenítésének tilalmát biztosító szabályzat létrehozásáról.

6. Az Országgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen országgyűlési határozat hatálybalépését követő hat hónapon belül törvényt hoz, melyben biztosítja az Archívum és a védelem alatt álló jelmez-, díszlet-, valamint kottatár elidegenítésének tilalmát, annak érdekében, hogy ezen közkincsek a jövendő generációk számára is megőrzésre kerüljenek.

7. Az Országgyűlés elhatározza, hogy a közszolgálati részvénytársaságok, valamint a Közalapítvány tulajdonában álló ingatlanok térítésmentesen, az Rttv. 149/C. § (1) bekezdése, illetve az Nhtv. 36/B. § (1) bekezdése alapján kerülnek a hivatkozott bekezdések szerinti tulajdonba, mely ingatlanok vonatkozásában a tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét az Alap – az alábbiakban kifejtett elvek mentén – gyakorolja.

8. A Közalapítvány tulajdonában maradó vagyon pontos körének – az előző pontokban foglaltak figyelembevétele mellett történő – meghatározása érdekében a Közalapítvány jogosult és köteles döntést hozni. A Közalapítvány anyagi függetlenségének megőrzését az Rttv. 84. §-ában tett kötelezettségvállalás garantálja.

9. Az Országgyűlés kötelezi a Közalapítványt, hogy eljárjon a közszolgálati részvénytársaságok szerződéses jogviszonyaiból származó azon kötelezettségeknek az Alap által történő átvállalása érdekében, amely kötelezettségek átvállalása az átadott vagyonra tekintettel szükségessé válik.

10. Az Országgyűlés felkéri a Médiatanácsot, mint az Alap kezelőjét, hogy a közszolgálati részvénytársaságok vezérigazgatóival együttműködve gondoskodjon arról, hogy a jelen országgyűlési határozat 9. pontja szerinti kötelezettségeknek az Alap által történő átvállalása érdekében az Alap mindazon intézkedéseket megtegye, amelyek az átadott vagyonra tekintettel szükségessé válnak.

11. Az Országgyűlés kötelezi a Közalapítványt, hogy működjön közre a jelen országgyűlési határozat végrehajtásában, egyben kötelezi, hogy a végrehajtáshoz szükséges tulajdonosi döntéseket, beleértve a közszolgálati részvénytársaságok alaptőkéjének a vagyonátadás miatt történő leszállítása tárgyában szükségessé váló intézkedéseket tegye meg, továbbá működjön közre a jelen országgyűlési határozat alapján átadott vagyon kezeléséhez, hasznosításához szükséges személyi feltételeknek az Alap szervezetrendszerén belül történő biztosítása érdekében.

12. Az Országgyűlés felkéri a Médiatanácsot, mint az Alap kezelőjét, hogy gondoskodjon arról, hogy a jelen országgyűlési határozat végrehajtása érdekében az Alap a Közalapítvánnyal és a közszolgálati részvénytársaságokkal együttműködésben megtegye a szükséges intézkedéseket.

13. Az Országgyűlés az Rttv. 54. § (4) bekezdésére tekintettel felkéri a Médiatanácsot, mint az Alap kezelőjét, hogy az átadott vagyon hasznosítása, a vagyonnal történő gazdálkodása kapcsán az alábbiakban meghatározott irányelvek alapján határozza meg az átadott vagyon hasznosításának, a vagyonnal történő gazdálkodásnak a részletes szabályait, ideértve, hogy az egyes vagyonelemeket, vagyontárgyakat, eszközöket – közszolgálati feladataik teljesítése céljából – milyen feltételekkel vehetik igénybe a közszolgálati részvénytársaságok.

14. A vagyongazdálkodás részletes szabályainak meghatározása során a következő irányelveket kell figyelembe venni:

a) a vagyongazdálkodás elsődleges célja a vagyon hatékony működtetése, állagának védelme, értékének megőrzése, illetve gyarapítása a közszolgálati műsorszolgáltatás és a nemzeti hírügynökségi szolgáltatás ellátásának elősegítése érdekében;

b) a vagyongazdálkodási szabályok a vagyonnal kapcsolatos eljárásokra, jogügyletekre, jogviszonyokra, valamint a közszolgálati részvénytársaságokra és az Alapra terjednek ki;

c) a vagyongazdálkodás során az Alap ingyenesen nyújt szolgáltatást a közszolgálati részvénytársaságoknak, ideértve a közszolgálati részvénytársaságok folyamatos működőképességét biztosító szolgáltatásokat is;

d) a vagyongazdálkodás során a vagyon hasznosítására, értékesítésére irányuló eljárásokban, amennyiben a vagyon hasznosítása, értékesítése a jelen országgyűlési határozat 14/b) pontjában meghatározott személyeken kívüli személyek részére történik, a kiíró valamennyi résztvevő számára egyenlő esélyt köteles biztosítani az ajánlat megtételéhez szükséges információhoz jutás és az alkalmazott versenyfeltételek tekintetében;

e) a vagyongazdálkodás során a vagyonnak a jelen országgyűlési határozat 14/d) pontja szerinti hasznosítására irányuló szerződés nem köthető azzal, aki

ea) csőd- vagy felszámolási eljárás, végelszámolás, önkormányzati adósságrendezési eljárás alatt áll,

eb) tevékenységét felfüggesztette, vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,

ec) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. §-ának 20. pontja szerinti, hatvan napnál régebben lejárt esedékességű köztartozással rendelkezik,

ed) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. címében meghatározott közélet tisztasága elleni vagy XVII. fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény elkövetése miatt büntetett előéletű, aki gazdálkodó szervezetben vagy gazdasági társaságban vezető tisztség betöltését kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, illetve akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdése alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta,

ee) állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három évnél nem régebben lezárult – eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták;

f) a vagyon hasznosítására irányuló szerződést írásba kell foglalni.

15. A jelen országgyűlési határozatban meghatározott vagyon 2011. január 1. napjával kerül átadásra. A vagyon átadása érdekében szükséges intézkedéseket a hatálybalépést követően haladéktalanul meg kell kezdeni.

16. Jelen országgyűlési határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

1

A határozatot az Országgyűlés a 2010. október 25-i ülésnapján fogadta el.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére