• Tartalom

11/2010. (III. 31.) PM rendelet

11/2010. (III. 31.) PM rendelet

egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról

2017.07.01.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (2) bekezdésében, valamint a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a külügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel és a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet hatálya

b) – ha a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) szerinti adó-visszaigénylésre jogosult a Jöt. 53. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában meghatározott személy, szervezet – a Jöt.12. § c) pontjának

végrehajtására terjed ki.

2. § (1)2 Az Áfa tv. 107. § (1) bekezdésében meghatározott személy, szervezet általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) alóli mentességre való jogosultságát (a továbbiakban: áfa-mentességre jogosított személy, szervezet), továbbá a Jöt. 53. § (1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában meghatározott személy, szervezet a jövedéki adó, dohánygyártmány esetében pedig a jövedéki adó és az áfa (a továbbiakban együtt: jövedéki adó) visszaigénylése iránti jogosultságát (a továbbiakban: jövedékiadó-mentességre jogosított személy, szervezet) – kérelmére – a fogadó állam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által kiállított okirattal igazolja.

(2) Az (1) bekezdésben említett okirat kötelező adattartalma – ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – a következő:

a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,

b)3 az áfa-mentességre jogosított személy, szervezet, a jövedékiadó-mentességre jogosított személy, szervezet (a továbbiakban együtt: feljogosított személy, szervezet) neve és a kiküldetés helye szerinti államban található állandó tartózkodási helyének, kirendeltségének, telephelyének, irodájának vagy székhelyének címe, a kiküldetés helye szerinti államban található állandó tartózkodási hely, kirendeltség, telephely, székhely hiányában állandó lakóhelyének vagy székhelyének címe,

c) hivatkozás együtt vagy külön-külön egyrészt a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv vagy az Áfa tv., másrészt a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv vagy a Jöt. megfelelő rendelkezésére, amelyre az okiratot a feljogosított személy, szervezet kérelmére a hatóság kiállította,

d)4 idő vagy más feltétel megjelölése az okirat hatályosságának megállapítására,

e) az okirat kiállításának helye és kelte,

f) az okiratot kiállító hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és

g) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására

(a)–g) pont a továbbiakban együtt: mentességi igazolás).

3. § (1)5 A feljogosított személykénti, szervezetkénti státuszt, ha a fogadó állam Magyarország, a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazolja.

(2)6 A feljogosított személykénti, szervezetkénti státuszt a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium igazolja:

a) fegyveres erő személyi állományának tagja,

b) fegyveres erő,

c) az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok jogállásáról, Párizsban, 1952. augusztus 28-án készült Jegyzőkönyvhöz történő csatlakozásról és a Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 1999. évi CXVI. törvénnyel kihirdetett Jegyzőkönyv (a továbbiakban: Párizsi Jegyzőkönyv) I. cikk b) vagy c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy nemzetközi szerződésben nemzetközi katonai parancsnokság jogállással felállított nemzetközi katonai szervezet

esetében.

4. §7 A mentességi igazolás hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellőzésével is érvényesen felhasználható, ha azt az Európai Unió valamely tagállamának hatósága bocsátotta ki, és azt az érintett tagállam hivatalosként elismert nyelvén vagy az Európai Unió valamely munkanyelvén (angol, francia, német) állították ki.

5. § (1) Termék értékesítésekor, szolgáltatás nyújtásakor, ha az áfa-mentesség úgy érvényesül, hogy az Áfa tv. 107. § (2) és (3) bekezdésének értelmében nem kell áfát áthárítani (a továbbiakban: közvetlen áfa-mentesség), az áfa-mentességre jogosított személy, szervezet mentességi igazolásának eredeti példányát legkésőbb az Áfa tv. rendelkezései szerint megállapított teljesítéséig adja át a termék értékesítésére, szolgáltatás nyújtására kötelezettnek, aki (amely) azt nyilvántartásában megőrzi.

(2) Az Áfa tv. 59. §-a szerinti előlegfizetés esetében, az (1) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a mentességi igazolást legkésőbb az előleg jóváírásáig, kézhezvételéig kell átadni.

(3)8 Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségnek elegendő csak egyszer, az első alkalommal eleget tenni, ha azt a mentességi igazolás hatályossága lehetővé teszi, és ez idő alatt a termék értékesítésére, szolgáltatás nyújtására kötelezett személye nem változik – ide nem értve a jogutódlás esetét –, továbbá a feljogosított személyre, szervezetre a közvetlen áfa-mentesség Áfa tv.-ben meghatározott feltételei változatlanul teljesülnek.

6. § (1) Ha az áfa-mentesség úgy érvényesül, hogy az áfa-mentességre jogosított személy, szervezet – az Áfa tv. 107. § (3) bekezdésének értelmében – a termék értékesítésekor, szolgáltatás nyújtásakor áthárított áfa utólagos visszatéríttetésére jogosult (a továbbiakban: áfa-visszatéríttetési jog), e joga a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása fejében járó, az áfát, és jövedéki termék értékesítése esetében a jövedéki adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítésével keletkezik.

(2)9 Az (1) bekezdést kell alkalmazni a jövedékiadó-mentességre jogosított személy, szervezet jövedékiadó-visszaigénylési jogának keletkezésére is azzal a kiegészítéssel, hogy jövedéki termék importja esetében a jövedékiadó-visszaigénylési jog az állami adó- és vámhatóság által megállapított jövedéki adó maradéktalan megfizetésével keletkezik.

7. § (1) A feljogosított személy, szervezet a naptári évben keletkezett áfa-visszatéríttetési és jövedékiadó-visszaigénylési jogát (a továbbiakban együtt: adó visszaigénylése iránti jog) a naptári évet követő év január 1. napjától kezdődően, legfeljebb azonban ugyanezen év szeptember 30. napjáig érvényesítheti.

(2)10 Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a fogadó állam nem Magyarország, a feljogosított személy, szervezet adó visszaigénylése iránti jogát – annak keletkezését követően – haladéktalanul is érvényesítheti.

(3)11 A (2) bekezdést lehet alkalmazni abban az esetben is, ha a fogadó állam Magyarország, és a naptári éven belül keletkezett adó visszaigénylése iránti jog összegében eléri vagy meghaladja a 40 000 forintot, vagy az adó visszaigénylése iránti jog érvényesítésére amiatt kerül sor, mert a feljogosított személy, szervezet viszonylatában Magyarország fogadó államkénti státusza megszűnik.

8. § (1)12 Az adó visszatérítése a feljogosított személy, szervezet írásbeli kérelmére történik. A kérelmet az állami adó- és vámhatóság jogszabályban kijelölt szervéhez kell benyújtani.

(2)13 A kérelemmel együtt a mentességi igazolás eredeti példányát is be kell nyújtani, kivéve, ha a mentességi igazolás hatályosságából más következik. Utóbbi esetben a mentességi igazolást a hatályossága alatt elegendő csak egyszer, az első alkalommal benyújtani, feltéve, hogy ez idő alatt az adó visszaigénylése iránti jog Áfa tv.-ben és Jöt.-ben meghatározott feltételei változatlanul teljesülnek.

(3)14 A magyarországi kiküldetés (akkreditálás) mentességi igazolásban jelzett időtartamának lerövidülése esetén a 3. § (1) és (2) szerinti hatóság – a rendelkezésére álló információk alapján – a mentességi igazolást visszavonja és erről haladéktalanul értesíti az állami adó- és vámhatóságot.

9. § (1) A 8. § (1) bekezdésében említett kérelem kötelező adattartalma – ha az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik – a következő:

a) a feljogosított személy, szervezet neve és levelezési címe, ha az eltér a mentességi igazolásban szereplő címtől,

b) a feljogosított személy, szervezet nyilatkozata arról, hogy az adó visszaigénylése iránti jog érvényesítése hivatalos vagy személyes célra történik,

c) annak az időszaknak a megjelölése, amelyre a feljogosított személy, szervezet kérelme vonatkozik,

d) a feljogosított személy, szervezet kötelezettségvállalása arra, hogy a részére nem jogszerűen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adót visszafizeti,

e) a feljogosított személy, szervezet részére visszatérítendő adó átutalás útján történő teljesítéséhez szükséges adatok és egyéb információk, beleértve a fizetési számla IBAN számát és a számlavezető BIC (SWIFT) kódját is és

f) a feljogosított személy, szervezet vagy a képviseletében eljáró aláírása.

(2) Az (1) bekezdésen kívül a kérelemnek tartalmaznia kell még a (3) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott okiratok szerinti részletezésben a következő adatokat is:

a) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának neve és címe,

b) a termék importjának kivételével a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma [Áfa tv. 258. § (3) bekezdés a) pontja], amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették,

c) az okirat kibocsátásának kelte és sorszáma,

d) az adó visszaigénylése iránti jog keletkezésének időpontja [6. §],

e) az áfa alapja és összege forintban kifejezve,

f)15 jövedéki termék esetében – a jövedéki termék importjának kivételével – a jövedéki adó összege forintban kifejezve, de legalább a jövedéki adó alapjának megállapításához szükséges adatok,

g)16 jövedéki termék importjának esetében az állami adó- és vámhatóság által megállapított jövedéki adó, és,

h)17 vendéglátóipari szolgáltatás esetén – ha az a diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet vagy nemzetközi szervezet által rendezett fogadás – a résztvevők száma főben kifejezve.

(3) A kérelemhez csatolandó továbbá:

a) a feljogosított személy, szervezet nevére szóló, az Áfa tv. és a Jöt. rendelkezéseivel összhangban kibocsátott számla eredeti példánya azzal, hogy üzemanyag esetében a számlának tartalmaznia kell az üzemanyaggal tankolt gépjármű forgalmi rendszámát is,

b)18 jövedéki termék importja esetében a feljogosított személy, szervezet nevére szóló, az állami adó- és vámhatóság által megállapított jövedéki adót közlő határozat számát tartalmazó irat, továbbá

c) mindazon okirat eredeti példánya, amely igazolja

ca) a 6. §-ban meghatározott feltétel, valamint szükség szerint

cb) az Áfa tv. 107. és 108. §-ában meghatározott egyéb, az áfa-visszatéríttetési jog érvényesítéséhez fűződő feltétel, valamint

cc)19 a Jöt.-ben a feljogosított személy, szervezet számára meghatározott egyéb, a jövedékiadó-visszaigénylési jog érvényesítéséhez fűződő feltétel teljesülését.

(4) Az eredeti példány helyett az arról készített másolatot kell csatolni, ha a (3) bekezdésben említett okiratok bármelyike elektronikus formában létrehozott okiratként áll a feljogosított személy, szervezet személyes rendelkezésére.

10. § (1) Az egymással közös háztartásban családtagként élő feljogosított természetes személyek a kérelmet a közös háztartásra összevontan is benyújthatják.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásának feltétele az is, hogy az érintett feljogosított természetes személyek maguk közül egy képviselőt jelöljenek ki, aki az adó visszaigénylése iránti eljárásban az eljárásjogi cselekmények alanyaként vesz részt.

11. §20 A kérelem hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellőzésével is benyújtható, ha azt az Európai Unió érintett tagállamának hivatalosként elismert nyelvén vagy az Európai Unió valamely munkanyelvén (angol, francia, német) állították ki.

12. § A visszatérítendő adó átutalás útján történő teljesítéséhez a feljogosított személy, szervezet csak olyan fizetési számlát adhat meg, amellyel természetes személy esetében az érintett maga vagy a vele közös háztartásban élő családtagja, egyéb esetekben pedig az érintett maga mint annak jogosultja rendelkezik.

13. § (1)21 Az állami adó- és vámhatóság a 9. § (3) bekezdés a) és b) pontjában említett mindazon okiratot, amelyet a feljogosított személy, szervezet kérelméhez csatolt, olyan jelzéssel látja el, amely egyértelművé teszi, hogy arra az okiratra a feljogosított személy, szervezet ismételt adó visszaigénylése iránti jogot – a 17. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak kivételével – nem alapíthat.

(2)22 Az (1) bekezdésben meghatározott jelzéssel ellátott okiratot – a 9. § (4) bekezdése szerint rendelkezésre bocsátott okirat kivételével –, valamint a 9. § (3) bekezdés c) pontjában említett mindazon okiratot, amelyet a feljogosított személy, szervezet kérelméhez csatolt, vagy azt követően nyújtott be, az állami adó- és vámhatóság azok beérkezésétől számított 30 napon belül a feljogosított személy, szervezet kérelmében megjelölt címére visszaküldi.

(3)23 A feljogosított személy, szervezet írásban kérheti, hogy az állami adó- és vámhatóság – a (2) bekezdéstől eltérve – a részére visszajuttatandó okiratokat legkésőbb az első fokú határozatának (végzésének) megküldésével egyidejűleg küldje meg.

14. §24 Ha az állami adó- és vámhatóság a rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján úgy ítéli meg, hogy a kérelemről megalapozott döntés nem hozható, írásbeli megkereséssel kiegészítő adatokat, egyéb információkat kérhet a feljogosított személytől, szervezettől.

15. § (1)25 A visszatérítendő adó forintban illeti meg a feljogosított személyt, szervezetet, amelynek átutalás útján történő teljesítéséről az állami adó- és vámhatóság hivatalból intézkedik.

(2) Ha a feljogosított személy, szervezet nem forintban kéri a visszatérítendő adó átutalását, az átváltás költsége a visszatérítendő adó összegéből tartandó vissza.

16. §26 Közvetlen áfa-mentesség jogosulatlan igénybevétele esetében [Áfa tv. 108. § (8) bekezdése] az állami adó- és vámhatóság határozattal kötelezi a feljogosított személyt, szervezetet az áfa megfizetésére úgy, hogy a megfizetéshez fűződő jogkövetkezményekről a közvetlen áfa-mentességre való jogosulatlanságot megalapozó ok, körülmény, egyéb feltétel bekövetkezésének időpontjára visszamenőleg rendelkezik.

17. § (1) Ha az az adóösszeg, amelyre az adó visszaigénylése iránti jog eredetileg vonatkozott, utólag változik, a változással megegyező összegben a visszatéríteni kért vagy a visszatérített adó összege is változik.

(2)27 Ha a kérelem benyújtását követően, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként az adó összege csökken, a feljogosított személy, szervezet köteles azt az állami adó- és vámhatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb attól az időponttól számított 15 napon belül bejelenteni, amelytől kezdődően a különbözet alapjául szolgáló okirat személyes rendelkezésére áll, és a különbözettel – az adó visszaigénylése iránti jog érvényesítéséhez fűződő egyéb feltételektől függetlenül – a visszatéríteni kért adót mérsékelni, vagy ha a különbözetet elbírált igényként az állami adó- és vámhatóság már visszatérítette, azt visszafizetni.

(3)28 Ha a kérelem benyújtását követően, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként az adó összege nő, a feljogosított személy, szervezet jogosult azt az állami adó- és vámhatóságnak bejelenteni, és a különbözettel – a különbözet alapjául szolgáló okirat eredeti példányának egyidejű csatolásával – a visszatéríteni kért adót növelni, vagy ha kérelmét már elbírálták, a kérelmet – az adó visszaigénylése iránti jog érvényesítéséhez fűződő egyéb feltételek teljesítése mellett – a különbözettel módosított tartalommal benyújtani.

18. § Az adó visszatérítésére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvénynek (a továbbiakban: Art.) a költségvetési támogatás kiutalására vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

19. § (1)29 A feljogosított személy, szervezet mentességi igazolását és kérelmét – az Art. 175. § (1) bekezdése alapján – az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített nyomtatványon nyújtja be, ha a fogadó állam Magyarország.

(2) Az (1) bekezdésen kívül nyomtatvány használata nem kötelező, kivéve, ha azt az Európai Unió kötelező jogi aktusa előírja.

20. § Ez a rendelet 2010. április 1-jén lép hatályba.

21. § E rendeletet azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben

a) közvetlen áfa-mentesség esetében, ha előlegfizetés nem történik, a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás Áfa tv. rendelkezései szerint megállapított teljesítésének időpontja, ha előlegfizetés is történik, az előleg jóváírásának, kézhezvételének időpontja,

b) az áfa-mentességre jogosított személy, szervezet áfa-visszatéríttetési jogának 6. § (1) bekezdése szerint megállapított keletkezési időpontja,

c) a jövedékiadó-mentességre jogosított személy, szervezet jövedékiadó-visszaigénylési jogának 6. § (1)–(2) bekezdése szerint megállapított keletkezési időpontja

a hatálybalépés napjára vagy az azt követő időpontra esik.

21/A. §30 Az egyes, az általános forgalmi adót és a jövedéki adót érintő kiváltságok, kedvezmények és mentességek érvényesítésének végrehajtásáról szóló 11/2010. (III. 31.) PM rendelet módosításáról szóló 22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított 3. § (2) bekezdést a Párizsi Jegyzőkönyv I. cikk b) vagy c) pontjának vagy XIV. cikkének hatálya alá tartozó, vagy nemzetközi szerződésben nemzetközi katonai parancsnokság jogállással felállított nemzetközi katonai szervezet hivatalos céljára, a Magyar Köztársaság területén szolgálati céllal tartózkodó külföldi fegyveres erők, valamint a Magyar Köztársaság területén felállított nemzetközi katonai parancsnokságok és állományuk nyilvántartásáról, valamint jogállásukhoz kapcsolódó egyes rendelkezésekről szóló 2011. évi XXXIV. törvény hatálybalépésének napjától történő termékbeszerzése vagy szolgáltatások igénybevétele tekintetében kell alkalmazni.

22. § (1) Ez a rendelet

a) az Áfa tv. 107. és 108. §-ával együtt a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 151. cikkének, továbbá

b)31 a Jöt.-tel együtt a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelv 12. és 13. cikkének

való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a jövedékiadó-mentességi igazolásról szóló 1996. január 10-i 31/96/EK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23. §32

1

Az 1. § a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdése a 22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet 3. §-a, a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (2) bekezdése a 22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 3–4. pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (3) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 5. pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (2) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 6. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. § (2) bekezdése a 22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

11

A 7. § (3) bekezdése a 22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 8. § (1) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

13

A 8. § (2) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

14

A 8. § (3) bekezdését a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 3. §-a iktatta be.

15

A 9. § (2) bekezdés f) pontja a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 8. pontja és 6. § 1. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 9. § (2) bekezdés g) pontja a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 6. és 9. pontja szerint módosított szöveg.

17

A 9. § (2) bekezdés h) pontját a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 4. §-a iktatta be.

18

A 9. § (3) bekezdés b) pontja a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 6. és 10. pontja szerint módosított szöveg.

19

A 9. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 11. pontja szerint módosított szöveg.

20

A 11. § a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 12. pontja szerint módosított szöveg.

21

A 13. § (1) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

22

A 13. § (2) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 7. pontja és 6. § 2. pontja szerint módosított szöveg.

23

A 13. § (3) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

24

A 14. § a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

25

A 15. § (1) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

26

A 16. § a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

27

A 17. § (2) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 7. és 13. pontja szerint módosított szöveg.

28

A 17. § (3) bekezdése a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 13. pontja szerint módosított szöveg.

29

A 19. § (1) bekezdése a 22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet 3. §-a, a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 7. pontja szerint módosított szöveg.

30

A 21/A. §-t a 22/2012. (VIII. 2.) NGM rendelet 2. §-a iktatta be.

31

A 22. § (1) bekezdés b) pontja a 18/2017. (VI. 30.) NGM rendelet 5. § 14. pontja szerint módosított szöveg.

32

A 23. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette 2010. április 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére