• Tartalom

11/2010. (V. 7.) MeHVM rendelet

11/2010. (V. 7.) MeHVM rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosításáról1

2010.05.08.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 17. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. §-a (3) bekezdésének a), c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről szóló 29/2008. (II. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés h) és j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

2. § A digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „nem terjed ki” szövegrész helyébe a „– a Magyar Közlöny és a Hivatalos Értesítő elektronikus dokumentumként kiadott lapszámainak digitális archiválása kivételével – nem terjed ki” szöveg lép.

3. § A fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről szóló 7/2010. (III. 26.) MeHVM rendelet 5. § (1) bekezdés 7. pontjának b) alpontjában „az I. fejezet 3. § (1) c) és h) pontjaiban meghatározott előirányzatok” szövegrész helyébe „a 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti „9/2/25 Kisebbségpolitikai tevékenység támogatása” célelőirányzat, valamint a 3. § (1) bekezdés c) és h) pontjaiban meghatározott előirányzatok” szöveg lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1. §-a és 4. § (3) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az R. 2. melléklet I. fejezet 7. pontjának 7.6.1., 7.6.2. és 7.10. alpontja.

(4) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

1. melléklet a 11/2010. (V. 7.) MeHVM rendelethez


Az R. 1. mellékletében a 880–890 MHz és a 925–935 MHz sávra vonatkozó táblázatrészek helyébe a következő táblázatrészek lépnek:

[Rádióalkalmazási Táblázat]
0M14596_0

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

880–890 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H119

K

Páneurópai mozgó rádiótávközlő rendszer (GSM)
2. fázisú alkalmazásai a 880,1–890/925,1–935 MHz duplex sávban (EGSM).

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08
MSZ EN 301 419-1;
MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 7. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A GSM 2+ fázisú alkalmazások is megengedettek.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak az IMT-2000/UMTS sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át
(2. melléklet I. fejezet 7.4. alpont).


0M14596_1

FNFT-ben meghatározott polgári célra használható frekvenciasávok és rádióalkalmazások

Sávhasználati szabályok

Frekvenciasávok és rádiószolgálatok

Rádióalkalmazások

Nemzetközi és hazai dokumentumok

Speciális feltételek, egyedi követelmények

925–935 MHz

MOZGÓ, a légi mozgó kivételével

H119

K

Páneurópai mozgó rádiótávközlő rendszer (GSM)
2. fázisú alkalmazásai a 880,1–890/925,1–935 MHz duplex sávban (EGSM).

Két- és többoldalú nemzetközi koordinációs dokumentum
ERC/DEC/(95)01; ERC/DEC/(98)20
ECC/REC/(05)08
MSZ EN 301 419-1;
MSZ EN 301 419-2
MSZ EN 301 419-3
MSZ EN 301 502; MSZ EN 301 511

2. melléklet I. fejezet 7. pont
A sáv csak szolgáltatás céljára használható.
Frekvenciaelosztás módja: pályázat.
A végfelhasználói állomás egyedi engedélyezési kötelezettség alól mentesítve.
Az EU harmonizációs feltételeket a 4. melléklet tartalmazza.
A GSM 2+ fázisú alkalmazások is megengedettek.
A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog átruházható. A frekvenciahasználati jogosultság, illetve jog csak az IMT-2000/UMTS sávban szerzett frekvenciahasználati jogosultsággal együtt ruházható át
(2. melléklet I. fejezet 7.4. alpont).

1

A rendelet a 4. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére