• Tartalom

110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelet

a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.04.17.

A Kormány – az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3., 12. és 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a 8–9. § tekintetében a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés g) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § a) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

a) érintett nyilvánosság: az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
aa) amelyre az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntés kihat, vagy kihathat, vagy
ab) amely az e rendelet szerinti eljárásban hozott döntésben egyébként érdekelt, ideértve a Kvt. 98. § (1) bekezdésében foglalt környezetvédelmi szervezetet is;”

2. § A Kr. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A környezethasználó előzetes vizsgálat iránti kérelmet nyújthat be a felügyelőséghez, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely megfelel a 3. számú mellékletben szereplő tevékenységnek, azonban az abban meghatározott küszöbértéket nem éri el vagy az ott szereplő kritériumot nem teljesíti, feltéve, hogy a tevékenység nem tartozik a 2. számú mellékletbe. Ha a felügyelőség az előzetes vizsgálat során az 5. § (2) bekezdés d) pont da) alpontja szerint dönt, akkor a tevékenység megkezdéséhez környezetvédelmi engedély szükséges.”

3. § A Kr. 28. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

28. § E rendeletnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

4. § A Kr. 30. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

30. § Ez a rendelet a Kvt.-vel együtt
a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelvnek és az azt módosító 97/11/EK tanácsi irányelvnek,
b) a környezettel kapcsolatos egyes tervek és programok kidolgozásánál a nyilvánosság részvételéről, valamint a nyilvánosság részvétele és az igazságszolgáltatáshoz való jog tekintetében a 85/337/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. május 26-i 2003/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és
c) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről szóló, 2008. január 15-i 2008/1/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfeleltetést szolgálja.”

5. § A Kr. 3., 4. és 5. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

6. § A Kr.

a) 3. § (1) bekezdésében az „előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni a felügyelőségnél” szövegrész helyébe „előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a felügyelőséghez” szöveg

b) 3. § (2) bekezdésében, 5/A. § (3) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében, 18. §-ában a „természetvédelmi és tájvédelmi” szövegrész helyébe „természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi” szöveg

c) 5. § (5) bekezdésében az „az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) tagállama” szövegrész helyébe az „az Európai Gazdasági Térségről szóló Megállapodásban részes állam (a továbbiakban: az EGT-megállapodásban részes állam)” szöveg

d) 12. § (3) bekezdésében és 15. § (3) bekezdésében az „az EGT tagállama” szövegrész helyébe az „az EGT-megállapodásban részes állam” szöveg

e) 6. számú melléklet 2. pontjának felvezető szövegében az „A tervezett tevékenység számba vett változata(i)nak részletes leírása” szövegrész helyébe az „A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba vett változatainak részletes leírása” szöveg

lép.

7. § Hatályát veszti a Kr. 25. § (5) bekezdése.

8. § A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vkr.) 3. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) A Hortobágyi Nemzeti Parknak a Tisza-tóra eső területrészein a vízi közlekedés 4 kW-nál nagyobb teljesítményű belső égésű motorral hajtott kishajóval és csónakkal – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivételekkel – tilos.
(2) Tilos belső égésű motor használata az Óhalászi-holtág, a Porong tava, az Ispán tava, a Hód, a Gaznyilas és a Partos fenék elnevezésű területeken.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben meghatározott korlátozások nem terjednek ki:
a) a Tisza fő medrére,
b) a tiszavalki kikötőből a IX. öblítő csatornán keresztül a Tisza fő medrébe vezető útvonalra,
c) a Füredi-Holt-Tiszától a X. öblítő csatornán keresztül a Tisza fő medrébe vezető útvonalra,
d) a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kijelölt túraútvonalakra.
(4) A (3) bekezdés d) pontjában megjelölt túraútvonalakon belső égésű motorral hajtott kishajó és csónak csak a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság által kiadott ökotúra-vezetői jogosítvány birtokában kaphat – legfeljebb 15 kW teljesítményig – üzemeltetési engedélyt. Az ökotúra-vezetői jogosítvány a hajózási hatóság által kiadott üzemeltetési engedéllyel együtt jogosít a (3) bekezdés d) pontjában megjelölt túraútvonalakon való közlekedésre.”

9. § A Vkr. a következő 9. §-sal egészül ki:

9. § E rendeletnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mód. Kr.) megállapított rendelkezéseit a Mód. Kr. hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.”

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

11. § E rendelet 1–7. §-a és 1. melléklete

a) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 1985. június 27-i 85/337/EGK tanácsi irányelv 2. és 4. cikkének, valamint II. és III. mellékletének és

b) az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 85/337/EGK irányelv módosításáról szóló, 1997. március 3-i 97/11/EK tanácsi irányelv 1. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 110/2010. (IV. 9.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 3. számú melléklet 88. pontja helyébe a következő pont lép:

„88.

1.

Országos közúthálózati kategóriába sorolható út (ha nem tartozik az 1. mellékletbe vagy a 87. pontba),
ha

 

 

 

a) 50 ha-nál nagyobb erdőtömböt szel át,

 

 

 

b) védett természeti területen halad át,

 

 

 

c)  Natura 2000 területen halad át, vagy

 

 

 

d) gyógyhelyen a tervezett átlagos napi forgalom 1800 egységjármű vagy annál több

 

2.

Kerékpárút védett természeti területen vagy Natura 2000 területen”

2. A Kr. 4. számú melléklet 1. b) pontjának helyébe a következő pont lép:
(Az 1. vagy a 3. mellékletbe tartozó tevékenységek esetén)
b) a tervezett tevékenység, továbbá ha vannak más ésszerű telepítési, technológiai vagy egyéb változatai (a továbbiakban együtt: számításba vett változatok), akkor azok alapadatai:
ba) a tevékenység volumene,
bb) a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, a kapacitás- kihasználás tervezett időbeli megoszlása,
bc) a tevékenység helye és területigénye, az igénybe veendő terület használatának jelenlegi és a település-rendezési eszközökben rögzített módja,
bd) a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények, valamint az azokhoz kapcsolódó létesítmények felsorolása és helye,
be) a tervezett technológia, vagy ahol nem értelmezhető, a tevékenység megvalósításának leírása, ideértve az anyagfelhasználás főbb mutatóinak megadását,
bf) a tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállításigényessége, szolgáltatást nyújtó tevékenységnél a szolgáltatást igénybe vevők által keltett jármű- és személyforgalomé is,
bg) a már tervbe vett környezetvédelmi létesítmények és intézkedések,
bh) a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek:
1. a telepítés miatt megnyitott bányaüzem, célkitermelőhely vagy lerakóhely létesítése és üzemeltetése, a telepítéshez szükséges tereprendezés vagy mederkotrás,
2. a telepítéshez és a megvalósításhoz szükséges szállítás, raktározás, tárolás, vízrendezés,
3. a megvalósítás során keletkező hulladék- és szennyvízkezelés,
4. az energia- és vízellátás, ha az saját energiaellátó-rendszerrel vagy vízkivétellel történik,
5. egyéb – a bd)–bg) pontokban nem szereplő – kapcsolódó művelet;
bi) Magyarországon új, külföldön már alkalmazott technológia bevezetése esetében külföldi referencia,
bj) a ba)–bi) pont szerinti adatok bizonytalansága, rendelkezésre állása, megadva azt, hogy a tervezés mely későbbi szakaszában és milyen információk ismeretében lehet azokat pontosítani,
bk) a telepítési hely lehatárolása térképen, megjelölve a telepítési hely szomszédságában meglévő vagy – a településrendezési tervekben szereplő – tervezett terület-felhasználási módokat,
bl) a tevékenység megvalósítása szükségessé teszi-e területrendezési tervek vagy a településrendezési eszközök módosítását.”
3. A Kr. 5. számú melléklet 1. pontjának helyébe a következő pont lép:
„1. A tevékenység és a kapcsolódó műveletek, létesítmények jellemzői:
a) terület igénybevételének nagysága, ideértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is;
b) más természeti erőforrás igénybevételének vagy használata korlátozásának nagysága;
c) kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagysága;
d) telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyisége, veszélyessége, kezelhetősége;
e) környezetterhelésének nagysága, jelentősége;
f) baleset, üzemzavar kockázatának mértéke, különös tekintettel a felhasznált anyagokra és az alkalmazott technológiára;
g) vonzereje más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában;
h) összeadódása más tevékenységekkel, figyelemmel arra, ha a tevékenység a telepítési helyen vagy az azzal szomszédos ingatlanon folytatott vagy tervezett azonos jellegű tevékenységgel együtt eléri vagy meghaladja a tevékenységre az 1. számú mellékletben meghatározott küszöbértéket.”
4. A Kr. 5. számú melléklet 3. pontjának helyébe a következő pont lép:
„3. A várható környezeti hatások jellemzői, figyelembe véve az 1. és 2. pontban lévő szempontokkal való összefüggést:
a) területi kiterjedés és a területen élő, várhatóan érintettek számának nagysága;
b) országhatáron történő átterjedés lehetősége;
c) összetettség (különös tekintettel a több környezeti elemre kiterjedő hatásfolyamatok kiváltásának lehetőségére, valamint a hatások szinergiájára);
d) hozzáadódás lehetősége a térségben másutt folytatott vagy tervezett tevékenység hatásaihoz;
e) nagyság, erősség;
f) bekövetkezés valószínűsége;
g) tartósság, gyakoriság, visszafordíthatóság (figyelembe véve az elkerülésre, csökkentésre tehető intézkedéseket);
h) a végső hatásviselőket (embert, természeti rendszereket) érő káros vagy zavaró hatások mértéke és
i) egyéb, a környezeti hatások szempontjából lényeges jellemzők.”
1

A rendelet a 10. § alapján hatályát vesztette 2010. április 18. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére