• Tartalom

2010. évi CXIII. törvény

2010. évi CXIII. törvény

a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény módosításáról1

2010.11.24.

Az Országgyűlés mint alkotmányozó hatalom az Alkotmány 19. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva az Alkotmányt a következők szerint módosítja:

1. § Az Alkotmány a következő 7/A. §-sal egészül ki:

7/A. § (1) Általánosan kötelező magatartási szabályt az Alkotmányban megjelölt, jogalkotó hatáskörrel rendelkező szerv által kiadott jogszabály állapíthat meg.
(2) Jogszabály a törvény, a kormányrendelet, a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, a miniszterelnöki rendelet, a miniszteri rendelet, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének rendelete és az önkormányzati rendelet. Jogszabály továbbá a Honvédelmi Tanács rendkívüli állapot idején és a köztársasági elnök szükségállapot idején kibocsátott rendelete.
(3) A jogszabályt a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában ki kell hirdetni. Az önkormányzati rendelet, a Honvédelmi Tanács, a köztársasági elnök és a Kormány 35. § (3) bekezdés szerinti rendelete kihirdetésének szabályait a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadott törvény eltérően is megállapíthatja.
(4) A jogalkotásról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”

2. § (1) Az Alkotmány 26. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A köztársasági elnök a megküldött törvényt annak kézhezvételétől számított tizenöt napon – az Országgyűlés elnökének sürgősségi kérelmére öt napon – belül aláírja, és elrendeli annak kihirdetését.”

(2) Az Alkotmány 26. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az Országgyűlés a törvényt újra megtárgyalja és elfogadásáról ismét határoz. Az Országgyűlés elnöke által ezt követően megküldött törvényt a köztársasági elnök öt napon belül köteles aláírni és elrendelni annak kihirdetését.”

(3) Az Alkotmány 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Ha az Alkotmánybíróság – soron kívüli eljárásban – az alkotmányellenességet megállapítja, a köztársasági elnök a törvényt az Országgyűlésnek visszaküldi, egyébként öt napon belül köteles a törvényt aláírni és elrendelni annak kihirdetését.”

3. § Az Alkotmány 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

27. § Az Országgyűlés tagjai az állampolgári, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosaihoz, az Állami Számvevőszék elnökéhez, a legfőbb ügyészhez és a Magyar Nemzeti Bank elnökéhez kérdést, a Kormányhoz és a Kormány bármely tagjához interpellációt és kérdést intézhetnek a feladatkörükbe tartozó minden ügyben.”

4. § Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A köztársasági elnök]

i) külön törvényben meghatározott személy vagy szervek javaslatára kinevezi és felmenti a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét és az egyetemi tanárokat; megbízza és felmenti az egyetemek rektorait; kinevezi és előlépteti a tábornokokat; megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét,”

5. § Az Alkotmány 32/D. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Magyar Nemzeti Bank elnöke külön törvényben meghatározott feladatkörében rendeletet bocsát ki, amely törvénnyel nem lehet ellentétes. A Magyar Nemzeti Bank elnökét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt alelnök helyettesítheti.”

6. § (1) Az Alkotmány 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A miniszterelnök a miniszterek közül rendeletben miniszterelnök-helyettest jelöl ki.”

(2) Az Alkotmány 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kormány a feladatkörében rendeletet bocsát ki és határozatot hoz, amelyek törvénnyel nem lehetnek ellentétesek.”

(3) Az Alkotmány 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Kormány tagja törvényben vagy kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján feladatkörében eljárva, önállóan vagy más miniszter egyetértésével rendeletet ad ki, amely törvénnyel és kormányrendelettel nem lehet ellentétes.”

7. § Az Alkotmány a 40/C. §-t követően a következő VIII/A. Fejezettel egészül ki:

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
40/D. § (1) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a Magyar Köztársaság pénzügyi közvetítő rendszert felügyelő, ellenőrző és szabályozó szerve. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete törvényben meghatározott módon felelős a pénzügyi közvetítő rendszer zavartalan működéséért.
(2) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, alelnökeit a miniszterelnök nevezi ki hat évre.
(3) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke a Felügyelet tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek.
(4) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke törvényben meghatározott feladatkörében, törvényben kapott felhatalmazás alapján rendeletet bocsát ki, amely törvénnyel, kormányrendelettel és a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletével nem lehet ellentétes. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnökét rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt alelnök helyettesítheti.”

8. § Az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi képviselő-testület a feladatkörében rendeletet alkothat, amely nem lehet ellentétes más jogszabállyal.”

9. § (1) Az Alkotmány 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészét a köztársasági elnök javaslatára az Országgyűlés választja, a legfőbb ügyész helyetteseit a legfőbb ügyész javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A legfőbb ügyész megválasztásához az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”

(2) Az Alkotmány 53. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az ügyészségről, valamint az ügyészek szolgálati viszonyáról szóló törvény elfogadásához a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.”

10. § Az Alkotmány 20. § (5) bekezdésében a „Kormány tagja és az államtitkár” szövegrész helyébe a „Kormány tagja, az államtitkár és a kormánymegbízott” szöveg, 39. § (2) bekezdésében a „Kormány tagjai és az államtitkárok” szövegrész helyébe a „Kormány tagjai, az államtitkárok és a kormánymegbízottak” szöveg lép.

11. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

(2) Az 1–2. §, a 4–8. §, a 10. §, valamint a (3) bekezdés 2011. január 1-jén lép hatályba.

(3) Hatályát veszti az Alkotmány 7. § (2) bekezdése.

(4) Ez a törvény nem érinti a hatálybalépése előtt alkotott jogszabályok hatályát.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 8-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. november 16. A törvényt a Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezései 31. cikk (3) bekezdés k) pontja hatályon kívül helyezte 2012. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére