• Tartalom

1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat

1137/2010. (VII. 1.) Korm. határozat

a nemzeti ünnepek, valamint a kiemelkedő fontosságú rendezvények előkészítésének és lebonyolításának rendjéről1

2014.01.17.

A Kormány

a)2 a Magyarország nemzeti ünnepei

aa) az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója, március 15-e,

ab) az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a,

ac) az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emléknapja, október 23-a,

b)3 a kiemelt fontosságú rendezvények

ba) a Magyarországi Németek Elhurcolásának és Elűzetésének Emléknapja, január 19-e,

bb) a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja, február 25-e,

bc) a Holocaust Magyarországi Áldozatainak Emléknapja, április 16-a,

bd) a Nemzeti Összetartozás Napja, június 4-e,

be) Nagy Imre és mártírtársai újratemetésének Emléknapja, június 16-a,

bf) a Nándorfehérvári Diadal Emléknapja, július 22-e,

bg) az Aradi Vértanúk Emléknapja, október 6-a,

bh) a Nemzeti Gyász Emléknapja, november 4-e,

bi) a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és kényszermunkások Emléknapja, november 25-e,

bj) Magyarország karácsonya, valamint

bk) előre meg nem határozott kiemelt rendezvények

(az a) és b) pont a továbbiakban együtt: nemzeti rendezvény) előkészítésére és lebonyolítására az érintett miniszterek feladatait a következők szerint határozza meg:


1. A közigazgatási és igazságügyi miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata a nemzeti rendezvények tekintetében

a) a rendezvény koncepciójának kidolgozása,

b) a rendezvény hatósági és kiemelt intézményi koordinációjának irányítása,

c) a teljes körű lakossági kommunikációjának kidolgozása és irányítása,

d) a közszolgálati médiával való kapcsolattartás irányítása, valamint

e) a 7. pont szerinti Operatív Törzs, és a 10. pont szerinti Központi Bázis vezetőjének kijelölése,

f)4 az előre meg nem határozott események kiemelt fontosságú rendezvénnyé minősítéséről – melyre a társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár tesz javaslatot, és amely országos jelentőségű, eseti jellegű, év közben keletkezett, ezért előre nem tervezhető, kormányzati kötelezettségen alapuló eseményre vonatkozhat – történő döntése.

2.5 A miniszter minden év december 31-ig tesz javaslatot a Kormány számára a nemzeti rendezvények éves koncepciójára.

3.6 A miniszter a jóváhagyott koncepció alapján az ünnepség lebonyolításáról, a soron következő ünnep megrendezésének részletes programjáról, a feladatok és a tervezett költségek megosztásáról tájékoztatja a Kormányt.

4.7 A miniszter az e határozat szerinti feladatait az érintett miniszterekkel és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárral együttműködve látja el. Az együttműködés keretében

a) a belügyminiszter felel a rendőrség rendezvénybiztosítási feladatokat ellátó és díszelgő egységeinek, a katasztrófavédelem, a Terrorelhárítási Központ és az Alkotmányvédelmi Hivatal szerveinek rendezvénnyel kapcsolatos közreműködéséért,

b) a honvédelmi miniszter felel a Magyar Honvédség szárazföldi, légi és vízi bemutatón közreműködő, illetve műszaki alakulatainak és díszelgő egységeinek, valamint a Koronaőrség közreműködéséért,

c) a külügyminiszter felel a diplomáciai és az állami protokoll feladatainak ellátásáért, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár felel a miniszterelnöki megjelenések protokoll feladatainak ellátásáért,

d)8 az emberi erőforrások minisztere felel az egészségügyi szervek közreműködéséért,

e) a vidékfejlesztési miniszter felel az Országos Meteorológiai Szolgálat közreműködéséért.

5. A miniszter az egyes nemzeti rendezvények keretében

a)9 felel a nemzeti rendezvények Kormány által jóváhagyott programjának a jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a hatósági előírások szerinti előkészítéséért és biztonságos megvalósításáért;

b) dönt a programok nem biztonsági okokból, valamint az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető rendkívüli körülmény és más elháríthatatlan ok esetén a rendezvény helyszínének, programpontjainak módosításáról; továbbá

c) felel – az érintett szervek feladat- és hatáskörének sérelme nélkül – biztonsági okokból a rendezvény elhalasztására vagy megszakítására irányuló döntés meghozataláért.

6.10 A miniszter az 5. pontban felsorolt tevékenységek elősegítése és támogatása érdekében irányítja a 4. pontban megjelölt miniszterek és a Miniszterelnökséget vezető államtitkár által delegált tagokból álló Tárcaközi Koordináló Munkacsoport (a továbbiakban: TKM) tevékenységét.

7.11 A miniszter a TKM munkacsoportjaként működteti az Operatív Törzset (a továbbiakban: OT), amely a nemzeti rendezvények szervezett és biztonságos lebonyolításával kapcsolatos feladatokat látja el. Az OT-t a miniszter által kinevezett személy irányítja.

8.12 Az OT állandó tagjai:

a) a belügyminiszter,

b) a honvédelmi miniszter,

c) a külügyminiszter,

d)13 az emberi erőforrások minisztere,

e) a vidékfejlesztési miniszter

által delegált személyek. Az OT irányítójának megkeresése alapján a nemzeti rendezvény szervezésével kapcsolatos feladatok szakszerű ellátásához szükséges további személyek és szervezetek is részt vesznek az OT munkájában. Az OT működésének rendjét az OT első ülésén határozza meg.

9.14 Az OT elsődleges feladata az előkészítés folyamán a biztonsági szempontok konzultatív és kooperatív figyelemmel kísérése, a nemzeti rendezvényekkel kapcsolatban elkészített biztonsági terv, közlekedési terv, és egészségügyi terv szakmai véleményezése legkésőbb az ünnepet megelőző 15. napig és azok jóváhagyása a 7. pontban meghatározott OT irányítója által.

10.15 A miniszter a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó rendezvények teljes időtartama alatt – a kiemelt fontosságú rendezvényeknél szükség esetén – a rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében Központi Bázist működtet. A Központi Bázis működésének helyét, annak vezetőjét és tagjait a miniszter az OT tagjainak egyetértésével jelöli ki.

11. A Központi Bázis tagjai folyamatosan figyelemmel kísérik a nemzeti rendezvények lebonyolítását és – amennyiben a körülmények gondos mérlegelése alapján azt szükségesnek látják – a Központi Bázist vezető személynek együttes javaslatot tesznek az élet- és vagyon biztonságot veszélyeztető rendkívüli körülmény és más elháríthatatlan ok esetén a program egyes elemeinek vagy egészének elhalasztására, illetve megszakítására.

12. A Kormány felhívja a minisztert,

a)16 gondoskodjon annak fenntartásáról, hogy a nemzeti rendezvények szervezését, valamint a műszaki, művészeti, logisztikai, biztosítási feladatainak előkészítését és lebonyolítását, valamint az 1. pont c) alpontjában meghatározott feladatok lebonyolítását a Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft. lássa el,

b) biztosítsa a nemzeti rendezvények teljesítéséhez szükséges költségvetési forrásokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetben.

13.17 A Kormány felhívja a 4. pontban meghatározott feladatokat ellátó minisztereket és a Miniszterelnökséget vezető államtitkárt, hogy az ott meghatározott feladataik ellátásához a szükséges költségvetési forrásokat saját fejezeti előirányzatban biztosítsák.

1

A határozatot az 1432/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 15. pontja hatályon kívül helyezte 2014. augusztus 1. napjával.

2

A bevezető rész a) pontja az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított, az 1001/2014. (I. 16.) Korm. határozat 2. pontja szerint módosított szöveg.

3

A bevezető rész b) pontja az 1001/2014. (I. 16.) Korm. határozat 1. pontjával megállapított szöveg.

4

Az 1. pont f) alpontját az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 2. pontja iktatta be, szövege az 1001/2014. (I. 16.) Korm. határozat 3. pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. pont az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 3. pontjával megállapított szöveg.

6

A 3. pont az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 4. pontjával megállapított szöveg.

7

A 4. pont az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 5. pontjával megállapított szöveg.

8

A 4. pont d) alpontja az 1001/2014. (I. 16.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. pont a) alpontja az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 6. pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. pont az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 7. pontjával megállapított szöveg.

11

A 7. pont az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 8. pontja szerint módosított szöveg.

12

A 8. pont az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 9. pontjával megállapított szöveg.

13

A 8. pont d) alpontja az 1001/2014. (I. 16.) Korm. határozat 4. pontja szerint módosított szöveg.

14

A 9. pont az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 10. pontjával megállapított szöveg.

15

A 10. pont az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 11. pontja szerint módosított szöveg.

16

A 12. pont a) alpontja az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 12. pontjával megállapított szöveg.

17

A 13. pont az 1026/2011. (II. 15.) Korm. határozat 13. pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére