• Tartalom

116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelet

116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelet

egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2010.04.16.

A Kormány a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés g) pontjában,

a 2. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 30. pontjában,

a 3–11., 28. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 2., 3., 5., 7., 19., 34. pontjában, és

a 12–27. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 2., 8., 25., 26., 28. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában megállapított feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosítása

1. § A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. melléklete a következő új 18.8. ponttal egészül ki:

„18.8. Ha a felhasználó, illetve a díjfizető a számla ellenértékét a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtónál fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel egyenlíti ki, a fizetési késedelem jogkövetkezményei legkorábban a késedelembe eséstől számított második naptól alkalmazhatók.”

2. A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló
382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

2. § A villamosenergia-ipari építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 382/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 37. §-a a következő új (6)–(7) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az egyszerűsített engedélyezési eljárás során a szakhatóság eljárására irányadó ügyintézési határidő nem hosszabbítható meg.
(7) Ha az egyszerűsített engedélyezési eljárás során a szakhatóság az előírt határidőn belül nem ad ki állásfoglalást, és ellenérdekű ügyfél az első fokú eljárásban nem vesz részt, a hozzájárulását megadottnak kell tekinteni.”

3. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

3. § A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: VET Vhr.) 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Amennyiben a felhasználó megváltoztatja felhasználási helyét, érvényes villamosenergia-vásárlásra vonatkozó szerződését más engedélyessel történő szerződéskötés vagy a villamosenergia-fogyasztással történő felhagyás érdekében felmondja, a hálózati engedélyes a felhasználó szándékának írásbeli bejelentését követő öt munkanapon belül köteles a felhasználó és a részére villamos energiát értékesítő engedélyes között végelszámolás alapjául szolgáló mérőállást az üzletszabályzat vagy a hálózat használati szerződés rendelkezései szerint rögzíteni. A rögzített mérőállást a hálózati engedélyes köteles az érintett kereskedők felé a rögzítést követő két munkanapon belül megadni.”

4. § A VET. Vhr. 21/A. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

21/A. § (1) Az engedélyes biztosítja, hogy a számlázás és az elszámolás a tényleges energiafogyasztáson alapuljon, megjelenítése világos, érthető módon történjen, a távlehívható fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó esetén minden alkalommal, a távlehívható mérővel nem rendelkező felhasználó (profil elszámolású felhasználó) esetén a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A távleolvasott adatokhoz való, internetes honlapon keresztül történő hozzáférést az engedélyes az üzletszabályzatában meghatározott módon biztosítja a felhasználó számára.
(2) A villamosenergia-kereskedő köteles évente egy alkalommal az elszámoló számlán vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul feltüntetni:
a) a villamos energia tényleges, aktuálisan alkalmazott (és évközi árváltozás esetén az évközi időszakos) értékesítési árát és az elszámolási időszakra vonatkozó nyitó és záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt a tényleges energiafogyasztást,
b) a felhasználó elszámoló számlában elszámolt energiafogyasztásának az azt megelőző elszámolási időszakban mért fogyasztással való összehasonlítását, ha ez az adat ugyanazon szerződés alapján rendelkezésre áll,
c) a lakossági fogyasztók részére az átlagos villamosenergia-fogyasztással történő összehasonlítást, vagy az összehasonlítási lehetőség elérhetőségét, és
d) a 23/A. §-ban megjelölt elérhetőséget.”

5. § A VET Vhr. 24. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást a villamosenergia-kereskedő naptári évenként egyszer köteles teljesíteni. Ezt követően – kivéve, ha a védendő fogyasztó szociálisan rászorulóként való nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei az utolsó tájékoztatás óta változtak és a lakossági fogyasztó személyében változás következett be – a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a villamosenergia-kereskedő a naptári éven belül a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvétel lehetőségére vonatkozó emlékeztető megküldésével is teljesítheti.”

6. § A VET Vhr. 28. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A beadványok intézése során az engedélyesnek 15 napos határidőn belül érdemben írásban választ kell adnia a felhasználó részére. A 15 napos válaszadási határidő a (3) bekezdés szerinti eljárási illetékesség megállapításának, illetve a (4) bekezdés szerinti egyeztetéseknek az időtartamával meghosszabbodhat, ha ezen eljárások lefolytatásának helye van. A válaszadási határidőbe nem számít bele a felhasználóval történő időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő.”

7. § A VET Vhr. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

29. § (1) Az engedélyes üzletszabályzatában köteles a felhasználói beadványok kezelésére, valamint a felhasználók panaszai benyújtására vonatkozó részletes szabályokat feltüntetni.
(2) A 28. § (3)–(4) bekezdéseiben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az elosztó és a kereskedő ügyfélszolgálati tevékenységét azonos szervezeti egység vagy szervezet látja el.”

8. § (1) A VET Vhr. 32. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a mérő felszereléséig felhalmozódott és fennálló tartozások kiegyenlítéséről a villamosenergia-kereskedő és a szociálisan rászoruló fogyasztó köteles megállapodni. A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint a megállapodást megelőző 12 hónapban számlázott fogyasztásból számított
a) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 1 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 4 hónap,
b) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 1 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó, de 3 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 10 hónap, vagy
c) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 3 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó tartozás esetén 12 hónap.
A részletfizetés időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetési kötelezettség nem terhelheti.
(7) Amennyiben a lakossági fogyasztó a díjtartozás miatti kikapcsolás időtartama alatt vagy a díjtartozás miatti kikapcsolást követően kezdeményezi a szociálisan rászoruló fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, akkor ezzel egyidejűleg – a nyilvántartásba történő felvételének esetére – kérheti az előre fizető mérő felszerelését a (6) bekezdésben foglalt feltételekkel.”

(2) A VET Vhr. 32. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (6) bekezdés szerinti megállapodásban a felek kötelesek rögzíteni, hogy ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a teljesítéssel késedelembe esik, az előre fizető mérő feltöltésekor
a) 75 000 forintnál kisebb összegű tartozás esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg 25%-át, vagy
b) 75 000 forint vagy annál nagyobb összegű tartozás esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg 50%-át
a kereskedő a fennálló tartozás csökkentésére fordíthatja, feltéve, hogy az előre fizető mérő felszerelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a VET-ben, valamint e rendeletben foglaltaknak megfelelően eleget tett.”

9. § (1) A VET Vhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. § (1) A VET Vhr. 23. §-ának (1), (3), valamint (11) bekezdésében „a villamosenergia-kereskedő és az egyetemes szolgáltató” szövegrész helyébe az „egyetemes szolgáltató” szöveg, a VET Vhr. 23. §-ának (9) bekezdésében a „kereskedő” szövegrész helyébe az „egyetemes szolgáltató” szöveg, a VET Vhr. 23. §-ának (12), valamint (14) bekezdésében a „villamosenergia-kereskedő” szövegrész helyébe az „egyetemes szolgáltató” szöveg, a VET Vhr. 23. § (13) bekezdésében a „villamosenergia-kereskedőkre” szövegrész helyébe az „egyetemes szolgáltatókra” szöveg, a VET Vhr. 23. § (15) bekezdésében a „kereskedelmi, illetve egyetemes szolgáltatói” szövegrész helyébe „egyetemes szolgáltatói” szöveg lép.

(2) A VET Vhr. 24. §-ának (9) bekezdésében a „postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon” szövegrész helyébe a „postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon” szövegrész, a 28. §-ának (8) bekezdésében a „felhasználó által nem elfogadható minőségben adott válasza” szövegrész helyébe a „felhasználó részéről nem elfogadható minőségben adott válasza” szövegrész, az „egyéb felhasználó esetén” szövegrész helyébe a „vagy” szövegrész lép.

11. § Hatályát veszti a VET Vhr. 28. § (8) bekezdésében az „a lakossági fogyasztó esetén” szövegrész.

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

12. § A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) 1. § (1) bekezdése a következő 5a. ponttal egészül ki:

[1. § (1) E rendelet alkalmazásában:]

„5a. Fogyasztási jelleggörbe: az engedélyes üzletszabályzatában közzétett, az éves gázfogyasztás naptári hónapokra eső részének százalékos arányát tartalmazó adatsor.”

13. § A GET Vhr. 23/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

23/A. § A földgázkereskedő köteles honlapján közzétenni és ügyfélszolgálatán térítésmentesen a felhasználók rendelkezésére bocsátani a szolgáltatási területén működő, az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. §-a szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző tanúsítók listáját és elérhetőségét, továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőségét.”

14. § A GET Vhr. 24. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A (2) bekezdés szerinti tájékoztatást a földgázkereskedő naptári évenként egyszer köteles teljesíteni. Ezt követően – kivéve, ha a védendő fogyasztó szociálisan rászorulóként való nyilvántartásba vételének jogszabályi feltételei az utolsó tájékoztatás óta változtak, vagy a lakossági fogyasztó személyében változás következett be – a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségét a földgázkereskedő a naptári éven belül a védendő fogyasztói nyilvántartásba történő felvétel lehetőségére vonatkozó emlékeztető megküldésével is teljesítheti.”

15. § A GET Vhr. 51. § (1)–(3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A földgázkereskedő köteles a felhasználó felmondását a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül levélben visszaigazolni, egyidejűleg a felhasználó részére tájékoztatást adni az elszámolás feltételeiről, a felmondás esetleges akadályairól, továbbá a GET 71. § (3) bekezdése szerinti igazolásokat kiadni a felhasználási hely egyedi azonosítójának feltüntetésével. A felhasználó felmondási jogának kizárása semmis, azonban – az egyetemes szolgáltatáson kívüli körben – a felek megfelelő ellentételezés fejében a felmondás jogának korlátozásában vagy határozott idejű szerződésben is megállapodhatnak.
(2) A felhasználót ellátó földgázkereskedő az ellátás megszűnésének időpontját megelőző 10. napig köteles a rendszerüzemeltetőknél a földgázelosztási szerződés módosítását kezdeményezni. Az új földgázkereskedő a felhasználó megbízásából a korábbi kereskedelmi szerződés megszűnésének napja előtt legalább 8 nappal köteles a 87. § (1) bekezdés szerinti átadandó kapacitás tekintetében a földgázelosztási szerződést megkötni vagy módosítani a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával.
(3) A felmondási jog gyakorlásának feltételeként előírt – GET 37. § (1) bekezdés szerinti – igazolás átadása esetén a korábbi földgázkereskedő köteles a kapacitásszerződéseit az ellátás megszűnésének napjára az érintett, általa korábban az adott felhasználó számára lekötött kapacitásokkal csökkenteni.”

16. § (1) A GET Vhr. 52. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Kereskedőváltás esetén a felhasználó és a korábbi földgázkereskedő kötelesek egymással elszámolni. A tartozás meghatározásának és megfizetésének módjára a földgázkereskedő üzletszabályzatában előírtak irányadók azzal, hogy az üzletszabályzatban – az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználók részére – az elszámolás módja tekintetében legalább két változatot kell kialakítani. Az elszámolási módok közül történő választásra a felhasználó jogosult. Ha a felhasználó a felajánlott elszámolási módok közül nem választott, vagy a választásáról a kereskedőváltás időpontjáig írásban nem értesíti a földgázkereskedőt, az elszámolás a földgázkereskedő által választott módszer szerint történik.
(2) Az elszámolás a következők szerint történhet:
a) egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó esetén
1. a földgázkereskedő a felmondás visszaigazolásával egyidejűleg a felhasználó felé előlegszámlát állít ki a kereskedőváltás napjáig várhatóan felhasználásra kerülő mennyiségről; az előleg összegét a Vhr. 2. számú melléklet 8. § (8) bekezdése szerint kell megállapítani,
2. az előlegszámla fizetési határideje a kereskedőváltás napját megelőző 15. nap,
3. a felek kötelesek a kereskedőváltás napjával a kereskedőváltást követő 8 napon belül egymással elszámolni, és
4. az elszámolásra kerülő földgázmennyiség megállapítása a felhasználót a kereskedőváltásig ellátó engedélyes üzletszabályzata szerint történik.
b) egyetemes szolgáltatásra nem jogosult felhasználó esetén az alkalmazott elszámolási módot a felhasználó és a földgázkereskedő a választást követő 8 munkanapon belül köteles megállapodásban rögzíteni. Ha a felek előleg fizetésében állapodnak meg, az előlegszámla értékének meghatározásakor figyelembe vehető földgázmennyiség nem haladhatja meg az előző év adott, a felmondással érintett időszakában elfogyasztott mennyiség 1,2-szeresét.”

(2) A GET Vhr. 52. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a (2) bekezdés a) pontjának 2. alpontja szerinti fizetési határidőre a felhasználó a számláit nem rendezi, a felhasználót ellátó földgázkereskedővel fennálló szerződés nem szűnik meg, és a földgázkereskedő köteles erről a földgázelosztót és az ellátásra szerződést kötő új földgázkereskedőt 2 munkanapon belül értesíteni.”

17. § A GET Vhr. 53. § (11)–(12) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(11) A földgázelosztó az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó rendelkezések szerint köteles ügyfélszolgálati irodát létesíteni. A földgázelosztó és az egyetemes szolgáltató megállapodása esetén a földgázelosztói ügyfélszolgálat az egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálattal közös helyiségben is működtethető.
(12) Közös helyiségben működtetett elosztó hálózati és egyetemes szolgáltatói ügyfélszolgálat esetén az ügyfelek számára az egyes jogviszonyokkal összefüggő önálló ügyintézés lehetőségét biztosítani kell.”

18. § A GET Vhr. 54. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A beadványok intézése során az engedélyesnek 15 napos határidőn belül érdemben írásban választ kell adnia a felhasználó részére. A 15 napos válaszadási határidő a (3) bekezdés szerinti eljárási illetékesség megállapításának, illetve a (4) bekezdés szerinti egyeztetéseknek az időtartamával meghosszabbodhat, ha ezen eljárások lefolytatásának helye van. A válaszadási határidőbe nem számít bele a felhasználóval történő időpont egyeztetéstől a beadvánnyal kapcsolatos helyszíni vizsgálat elvégzéséig eltelt idő.”

19. § A GET Vhr. 55. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az 54. § (3)–(4) bekezdéseiben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha a földgázelosztó és a földgázkereskedő ügyfélszolgálati tevékenységét azonos szervezeti egység vagy szervezet látja el.”

20. § (1) A GET Vhr. 58. § (6)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az előre fizető mérő felszerelésével egyidejűleg a mérő felszereléséig felhalmozódott és fennálló tartozások kiegyenlítéséről a földgázkereskedő és a szociálisan rászoruló fogyasztó köteles megállapodni. A részletfizetés időtartama nem lehet kevesebb, mint a megállapodást megelőző 12 hónap fogyasztása külön jogszabályban és az üzletszabályzatban előírt jelleggörbe szerinti felosztásából származó fogyasztás alapján meghatározott,
a) az előző év azonos időszakra vonatkoztatott 1 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 4 hónap,
b) az előző év azonos időszakának 1 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó, de 3 havi fogyasztásának ellenértékét meg nem haladó tartozás esetén 10 hónap, vagy
c) az előző év azonos időszakának 3 havi fogyasztásának ellenértékét meghaladó tartozás esetén 12 hónap.
A részletfizetés időtartama alatt a kedvezménnyel érintett díjfizetési kötelezettség vonatkozásában a fogyasztót kamatfizetési kötelezettség nem terhelheti.
(7) Amennyiben a lakossági fogyasztó a díjtartozás miatti kikapcsolás időtartama alatt vagy a díjtartozás miatti kikapcsolást követően kezdeményezi a szociálisan rászoruló fogyasztók nyilvántartásába történő felvételét, akkor ezzel egyidejűleg – a nyilvántartásba történő felvételének esetére – kérheti az előre fizető mérő felszerelését a (6) bekezdésben foglalt feltételekkel.”

(2) A GET Vhr. 58. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) A (6) bekezdés szerinti megállapodásban a felek kötelesek rögzíteni, hogy ha a szociálisan rászoruló fogyasztó a teljesítéssel késedelembe esik, az előre fizető mérő feltöltésekor
a) 150 000 forintnál kisebb összegű tartozás esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg 25%-át, vagy
b) 150 000 forint vagy annál nagyobb összegű tartozás esetén a szociálisan rászoruló fogyasztó által befizetett összeg 50%-át
a földgázkereskedő a fennálló tartozás csökkentésére fordíthatja, feltéve, hogy az előre fizető mérő felszerelésével kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségének a GET-ben, valamint e rendeletben foglaltaknak megfelelően eleget tett.”

21. § A GET Vhr. 73. §-át követően a következő 73/A. §-sal egészül ki:

73/A. § (1) A felhasználási hely tulajdonosa a felhasználási helyet bérlőnek vagy egyéb jogcímen használónak a kapacitás lekötésének jogát átadhatja.
(2) Az ingatlan (1) bekezdés szerinti jogszerű használója a nyilvántartott kapacitás mértékéig jogosult kapacitás lekötésre. A felhasználási hely vásárolt és nyilvántartott kapacitásainak mértékéről kizárólag a felhasználási hely tulajdonosa rendelkezhet.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti jogszerű használónak a nyilvántartott kapacitáshoz történő hozzáférése szerződésszegés, vagy jogszabály rendelkezése folytán felfüggesztésre kerül, a felhasználási hely tulajdonosa akkor rendelkezhet ismételten a nyilvántartott kapacitásokról, ha ő vagy a kapacitás feletti rendelkezési joggal bíró személy biztosítja a felfüggesztés megszüntetéséhez szükséges garanciákat és feltételeket.
(4) A felhasználási hely tulajdonosa akkor rendelkezhet ismételten a nyilvántartott kapacitások lekötésének jogával, ha az (1) bekezdésben meghatározott jogcím megszűnt, vagy a felek írásban megállapodtak a rendelkezési jog visszaszármaztatásáról és e megállapodás az érintett rendszerüzemeltetőnek bemutatásra került.
(5) Ha a nyilvántartott kapacitások lekötésével történő rendelkezési jog a felhasználási hely tulajdonosához visszakerül, és ezen kapacitások szerződéssel is lekötöttek, a felhasználási hely tulajdonosa köteles a kapacitás szerződésekben a korábbi jogosult helyébe lépni.”

22. § (1) A GET Vhr. 90. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felhasználó az ÜKSZ-ben rögzített éves kapacitás lekötési folyamat során jogosult a nyilvántartott kapacitásait egy vagy több gázévre lekötni. A nyilvántartott kapacitást a legutolsó szerződéses értékre kell csökkenteni, ha két egymást követő gázévben a nyilvántartott érték nem került lekötésre. Ha a felhasználó – a vásárolt kapacitás terhére – növelni kívánja a nyilvántartott értéket, kérnie kell a nyilvántartást vezetőnél a többletigény nyilvántartásba vételét. A rendszerüzemeltetőnek az ÜKSZ-ben meghatározott kapacitás lekötési folyamatban foglaltak figyelembevételével az üzletszabályzatában részletes eljárásrendet kell kialakítania a szabad kapacitások felhasználói nyilvántartásba vételére.”

(2) A GET Vhr. 90. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A nyilvántartott kapacitásigényt nem meghaladó forrásoldali kapacitásigényre legfeljebb két gázévre köthető szerződés. A nyilvántartott kapacitásigényt meghaladó forrásoldali kapacitásigényre legfeljebb egy gázévre köthető szerződés, ha a rendszeren van szabad kapacitás.”

23. § A GET Vhr. 115/A. § (1)–(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek:

115/A. § (1) Az engedélyes biztosítja, hogy a számlázás és az elszámolás a tényleges energiafogyasztáson alapuljon, megjelenítése világos, érthető módon történjen, a távlehívható fogyasztásmérővel rendelkező felhasználó esetén minden alkalommal, a távlehívható mérővel nem rendelkező felhasználó esetén pedig a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően. A távleolvasott adatokhoz való, internetes honlapon keresztül történő hozzáférést az engedélyes az üzletszabályzatában meghatározott módon biztosítja a felhasználó számára.
(2) A földgázkereskedő és az egyetemes szolgáltató köteles évente egy alkalommal az elszámoló számlán vagy ahhoz csatoltan tájékoztatásul feltüntetni:
a) a földgáz tényleges, aktuális (és évközi árváltozás esetén az évközi időszakos) értékesítési árát és az elszámolási időszakra vonatkozó nyitó és záró fogyasztásmérő-állásokkal együtt a tényleges energiafogyasztást,
b) a felhasználó elszámoló számlában elszámolt energiafogyasztásának az azt megelőző elszámolási időszakban mért fogyasztásnak az összehasonlítását, ha ez az adat ugyanazon szerződés alapján rendelkezésre áll,
c) a lakossági fogyasztók részére az átlagos földgázfogyasztással történő összehasonlítást vagy az összehasonlítási lehetőség elérhetőségét, és
d) a 23/A. §-ban megjelölt elérhetőséget.”

24. § A GET Vhr. 156. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

156. § (1) A rendszerüzemeltető a határkeresztező vezetékre vonatkozó hosszú távú kapacitás lekötések során lehetővé teszi a vezeték szabad kapacitásának a 2009/2010. gázévet követő két gázévre történő lekötését az ÜKSZ-ben meghatározott, az igények beérkezésének sorrendjén alapuló eljárásrend szerint.
(2) A 2012/13. gázévre és az azt követő gázévekre vonatkozó hosszú távú kapacitás lekötések során a határkeresztező vezeték kapacitásait az ÜKSZ-ben meghatározott aukciós allokációs technikával kell felosztani az engedélyesek között.
(3) A rendszerirányító az ÜKSZ módosításának a (2) bekezdés rendelkezéseivel összhangban álló tervezetét 2010. október 1-jéig jóváhagyásra benyújtja a Hivatalhoz.”

25. § (1) A GET Vhr. 1. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

26. § (1) A GET Vhr. 24. §-ának (9) bekezdésében a „postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő 5. munkanapon” szövegrész helyébe a „postai kézbesítés megkísérlésének napját követő 10. munkanapon” szövegrész, az 51. § (6) bekezdésében a „földgázkereskedő” szövegrész helyébe a „felhasználó, vagy az érintett földgázkereskedő” szövegrész, a „kérelmet nyújthat be” szövegrész helyébe az „írásban kérelmet nyújthat be” szövegrész, az 54. §-ának (8) bekezdésében a „felhasználó által nem elfogadható minőségben adott válasza” szövegrész helyébe a „felhasználó részéről nem elfogadható minőségben adott válasza” szövegrész, az „egyéb felhasználó esetén” szövegrész helyébe a „vagy” szövegrész lép.

(2) A GET Vhr. 57. §-ának (4) bekezdésében és az 58. §-ának (6) bekezdésében a „külön jogszabályban és” szövegrész helyébe „a 13. számú mellékletben szereplő vagy” szövegrész lép.

27. § Hatályát veszti a GET Vhr. 54. § (4) bekezdésének utolsó mondata, valamint az 54. § (8) bekezdésében az „a lakossági fogyasztó esetén” szövegrész.

5. Záró rendelkezések

28. § A VET Vhr. 128. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

128. § E rendeletnek – az egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ával megállapított – 28. § (5) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell azzal, hogy a 15 napos határidőt az R. 6. §-ának hatálybalépésétől kell számítani.”

29. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet 1–8. §-a, 9. § (1) és (3)–(4) bekezdése, 10–21. §-a, 22. § (1) bekezdése, 23. §-a, 25. § (1)–(2) és (4) bekezdése és 26–28. §-a az e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

(3) E rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint 25. § (3) bekezdése a kihirdetést követő hetedik hónap első napján lép hatályba.

(4) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 25. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(7) Az (5) bekezdésben foglalt biztosítékul hitelintézettel vagy biztosítóval e célra megkötött fedezeti megállapodás (bankgarancia, biztosítási szerződés alapján kiállított – garanciát tartalmazó – biztosítói kötelezvény, hitelintézet vagy biztosító szerződésben vállalt készfizető kezessége), zálogjog, óvadék vagy a bányászatért felelős miniszter által kezelt, a bányabezárásra fordítandó központi költségvetési előirányzat alapján, támogatási szerződéssel lekötött keretösszeg szolgálhat.
(8) A fedezeti megállapodás, az óvadéki és a zálogjogi szerződés módosításához vagy megszüntetéséhez a bányafelügyelet hozzájárulása szükséges. A bányafelügyeleti hozzájárulás szükségességét a fedezeti megállapodásnak, az óvadéki és a zálogjogi szerződésnek tartalmaznia kell. A biztosíték igénybevételéről a bányafelügyelet végrehajtást elrendelő döntésben rendelkezhet.”

1. melléklet a 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelethez

1. A VET Vhr. 1. számú melléklet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha a felhasználó a felhasználási helyről elköltözik vagy az egyetemes szolgáltatás igénybevételével felhagy, az egyetemes szolgáltató köteles 2 munkanapon belül felhívni az elosztó hálózati engedélyest a csatlakozó és mérőberendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére. A felhívásra az elosztó az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést térítésmentesen elvégezni, és az ellenőrzés eredményét – ideértve a mérőállást is – jegyzőkönyvben rögzíteni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos véleményeltérését, állásfoglalását a felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni, és esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz ügyintézése esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. Az ettől eltérő eljárásrend – tekintet nélkül arra, hogy az ellenőrzést az elosztó hálózati engedélyes végzi – az egyetemes szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül.”
2. A VET Vhr. 1. számú melléklet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az elszámolási időszak időtartamában, valamint a számlázási időszakban a felek a villamosenergia-vásárlási szerződésben állapodnak meg. Erre vonatkozó eltérő megállapodás hiányában az elszámolási időszak a leolvasási időszakkal egyezik meg. Ha az elszámolási, illetve a leolvasási időszak időtartama az egy hónapot meghaladja, akkor az egyetemes szolgáltató – ha a felek eltérően nem állapodtak meg – az elszámolási időszak hónapjainak számánál eggyel kevesebb számú részszámlát jogosult kibocsátani. Az egyetemes szolgáltató az elszámolási időszak utolsó napjára köteles elszámoló számlát kibocsátani és a felhasználóval az elszámolási időszakra vonatkozóan teljeskörűen elszámolni.”
„(14) Ha a felhasználó a számla ellenértékét a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtónál fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel egyenlíti ki, a fizetési késedelem jogkövetkezményei legkorábban a késedelembe eséstől számított második naptól alkalmazhatók.”
4. A VET Vhr. 1. számú melléklet 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A felhasználó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kiegyenlítésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számla összege az előző év azonos időszakára vetített díj 150%-át meghaladja.”

2. melléklet a 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelethez

„(15) Az egyetemes szolgáltató a felhasználó kérésére a részszámlát, valamint az elszámoló számlát elektronikus úton bocsátja ki.”

3. melléklet a 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelethez

1. A VET Vhr. 2. számú melléklet 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul:
„(2) A VET 36. § (2) bekezdés e) pontja szerinti szüneteltetés időtartama nem haladhatja meg:
a) március 1. és november 30. között egynapos munka esetén a 12 órát, többnapos munka esetén a napi 8 órát és összesen a heti 3 napot, valamint a havi 5 napot, és
b) december 1. és február 29. között egynapos munka esetén a 8 órát, többnapos munka esetén a napi 6 órát és összesen a heti 3 napot, valamint a havi 5 napot.
Nem lakossági fogyasztó esetén a felek a fentiektől eltérően is megállapodhatnak.”
2. A VET Vhr. 2. számú melléklet 17. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A fogyasztásmérő-berendezés hitelességi idejének lejárta miatti cseréje esetén szükséges munkavégzés, a fogyasztásmérő-berendezés ellenőrző leolvasása, vagy a felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzés időpontjáról a hálózati engedélyes a (4) bekezdésben meghatározott határidőknek megfelelően, írásban köteles a rendszerhasználót értesíteni. Amennyiben a rendszerhasználó számára az értesítésben megadott időpont nem megfelelő, a hálózati engedélyes köteles a rendszerhasználóval egyeztetni a megfelelő időpont kijelölése érdekében. A rendszerhasználó köteles a hálózati engedélyes által megküldött értesítésben megjelölt, vagy a közös megegyezéssel kijelölt időpontban a hálózati engedélyes felhasználási helyhez tartozó mérőhelyen történő munkavégzését lehetővé tenni.”
3. A VET Vhr. 2. számú melléklete a „Szerződésszegés” alcímet követően és a 23. §-át megelőzően a következő 22/A. §-sal egészül ki:
22/A. § (1) A felhasználási helyen végzett ellenőrzés során annak eredményét minden esetben írásbeli dokumentumban kell rögzíteni (ténymegállapító jegyzőkönyv, egyszerűsített jegyzőkönyv, mérő felülvizsgálati lap, munkalap stb.).
(2) A felhasználási helyen végzett ellenőrzés csak a felhasználó, vagy képviselője, vagy független tanú jelenlétében folytatható le.
(3) Az ellenőrzést végzőknek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölni kell a felhasználóval vagy képviselőjével, vagy a tanúval az eljárás célját.
(4) Az ellenőrzést végzőknek fel kell kérni a felhasználót vagy képviselőjét, vagy a tanút, hogy az ellenőrzés teljes időtartama alatt tartózkodjon az ellenőrzés helyszínen. Amennyiben a felkért személy ennek a kérésnek nem tesz eleget, ennek tényét az írásbeli dokumentumban rögzíteni kell.
(5) Az ellenőrzést végzők nem intézhetnek a felhasználóhoz vagy képviselőjéhez, vagy a tanúhoz olyan kérést, amelynek teljesítése az ellenőrzés helyszínének elhagyását igényli.
(6) A felhasználó vagy képviselője az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során az ellenőrzést végzőkkel köteles együttműködni, így különösen a felhasználási helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni, annak teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni, a felvett írásbeli dokumentumot aláírni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó, vagy képviselője jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. (7) Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végzők szerződésszegést, vagy annak alapos gyanúját állapítják meg, arról videofelvételt vagy fényképet kell készíteni olyan módon, hogy az alkalmas legyen a jegyzőkönyvben rögzített tények bizonyítására.
(8) A szerződésszegés vagy annak alapos gyanúja esetén felvett ténymegállapító jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a hálózati engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.”
4. A VET Vhr. 2. számú melléklet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
23. § (1) A szerződésszegés azon eseteit, amelyeknél azonnali felmondásnak van helye, valamint a kötbérre vonatkozó részletes rendelkezéseket – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a hálózati engedélyes üzletszabályzata tartalmazza, egyebekben a szerződésszegésre a VET és a Ptk. általános szabályai az irányadók.
(2) A VET 47. § (9) bekezdése, valamint e rendelet 25. §-ának (5) bekezdése szerinti határidőre figyelemmel amennyiben a tartozás rendezését követő visszakapcsolásra 48 óránál később kerül sor a hálózati engedélyes köteles kötbért fizetni a felhasználónak. A kötbér mértéke a villamos elosztó hálózati engedélyesek és az egyetemes szolgáltató által a felhasználó igénye alapján, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások köréről és díjairól szóló rendeletben meghatározott, a felhasználónak a villamosenergia-ellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásáért kért külön díj
a) 50%-a, amennyiben a hálózati engedélyes érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a felhasználó tartozásának rendezését követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor,
b) 100%-a, amennyiben a hálózati engedélyes érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a felhasználó tartozásának rendezését követő 72 óránál később kerül sor.
(3) Amennyiben a tartozás rendezését követő visszakapcsolásra vonatkozó jogszabályi határidők elmulasztása az egyetemes szolgáltató érdekkörében felmerült okból történt, a hálózati engedélyes a felhasználónak kifizetett kötbért az egyetemes szolgáltatótól követelheti.”

4. melléklet a 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelethez

[2. Az elosztó hálózati engedélyesek kötelesek az I. pontban előírtakon felül üzletszabályzatukban szabályozni, illetve feltüntetni:]
v) az alaptevékenységen kívül végzett tevékenységek bemutatását, így különösen
va) az engedélyes által végzett, az alaptevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások felsorolását, és
vb) az engedélyes által a felhasználók igénye alapján külön díj ellenében végezhető, alapszolgáltatáson túli kiegészítő szolgáltatások körét és díját.”

5. melléklet a 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelethez

„(5) A rögzített mérőállást az elosztói engedélyes köteles az érintett kereskedők felé a rögzítést követő két munkanapon belül megadni.”
2. A GET Vhr. 1. számú melléklet 46. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[(2) A rendszerhasználó részéről a földgázelosztási szerződés megszegésének minősül különösen, ha ő, vagy a vele szerződésben álló felhasználó:]
i) a fogyasztói vezetéket engedély nélkül átalakítja, továbbá a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja.”
3. A GET Vhr. 1. számú melléklet 46. § (2) bekezdése az i) pontját követően a következő í) ponttal egészül ki:
[(2) A rendszerhasználó részéről a földgázelosztási szerződés megszegésének minősül különösen, ha ő, vagy a vele szerződésben álló felhasználó:]
í) a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, felhasználói berendezést használ, vagy azokat az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes módon használja,”
4. A GET Vhr. 1. számú melléklet 47. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[47. § (1) A 46. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szabálytalan vételezésnek minősül, ha a felhasználó:]
a) a gázmérőn vagy mérési rendszeren elhelyezett nyomóbélyegzővel lezárt zárópecsét vagy egyéb jogi zár (a továbbiakban együtt: plomba) sérülését a földgázkereskedőnek, vagy a földgázelosztónak a sérülés észlelését követő 2 munkanapon belül nem jelenti be, illetve a plomba sérülésének körülményei a felhasználó vétlenségét nem támasztják alá,”
5. A GET Vhr. 1. számú melléklet 47. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[47. § (1) A 46. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szabálytalan vételezésnek minősül, ha a felhasználó:]
f) a nyomás alatti gázellátó rendszert (szállító- és elosztóvezetéket vagy a csatlakozóvezetéket) megbontja, a gázmérőt vagy a mérési rendszert, vagy a nyomásszabályozót jogosulatlanul eltávolítja, vagy a szerződésben meghatározott felhasználási helyen kívüli területre vezet át földgázt, és ezen magatartások valamelyikével méretlenül vételez,”
6. A GET Vhr. 1. számú melléklet 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
48. § (1) A felhasználási helyen végzett ellenőrzés eredményét minden esetben írásbeli dokumentumban kell rögzíteni (ténymegállapító jegyzőkönyv, egyszerűsített jegyzőkönyv, mérő felülvizsgálati lap, munkalap stb.).
(2) A felhasználási helyen végzett ellenőrzés csak a felhasználó, vagy képviselője, vagy tanú jelenlétében folytatható le.
(3) Az ellenőrzést végzőknek az ellenőrzés megkezdésekor egyértelműen közölni kell a felhasználóval, képviselőjével, vagy a tanúval az eljárás célját.
(4) Az ellenőrzést végzőknek fel kell kérni a felhasználót, képviselőjét, vagy a tanút, hogy az ellenőrzés teljes időtartama alatt tartózkodjon az ellenőrzés helyszínen. Ha a felkért személy ennek a kérésnek nem tesz eleget, ennek tényét az írásbeli dokumentumban rögzíteni kell.
(5) Az ellenőrzést végzők nem intézhetnek a felhasználó, képviselője vagy a tanú felé olyan kérést, amelynek teljesítése az ellenőrzés helyszínének elhagyását igényli.
(6) A felhasználó vagy képviselője az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során az ellenőrzést végzőkkel köteles együttműködni, így különösen a felhasználási helyre történő bejutást és az ellenőrzést lehetővé tenni, annak teljes időtartama alatt a helyszínen tartózkodni, az írásbeli dokumentumot aláírni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó, vagy képviselője jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni.
(7) Ha az ellenőrzés során az ellenőrzést végzők szerződésszegést, vagy annak alapos gyanúját állapítják meg, arról videofelvételt vagy fényképet kell készíteni olyan módon, hogy az alkalmas legyen a jegyzőkönyvben rögzített tények bizonyítására.
(8) A szerződésszegés vagy annak alapos gyanúja esetén felvett ténymegállapító jegyzőkönyv tartalmi követelményeit az elosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza.
(9) Ha a szabálytalan vételezés pontos időtartama hitelt érdemlően nem állapítható meg, havi mérőleolvasásos felhasználó esetén legfeljebb 30 napos, egyéb esetekben 50 napos vélelmezett fogyasztási időtartamot kell figyelembe venni.”
7. Hatályát veszti a GET Vhr. 1. számú melléklet 47. § (1) bekezdés g) pontjában „a felhasználó” szövegrész.

6. melléklet a 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelethez

1. A GET Vhr. 2. számú melléklet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a felhasználó a felhasználási helyről elköltözik vagy az egyetemes szolgáltatás igénybevételével felhagy, az egyetemes szolgáltató köteles 2 munkanapon belül felhívni a földgázelosztót a csatlakozóvezeték és mérőberendezés állapotának helyszíni ellenőrzésére. A felhívásra a földgázelosztó az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az ellenőrzést térítésmentesen elvégezni, és az ellenőrzés eredményét – ideértve a mérőállást is – jegyzőkönyvben rögzíteni. Az ellenőrzéssel, annak körülményeivel, illetve eredményével kapcsolatos állásfoglalását a felhasználó jogosult a jegyzőkönyvben feltüntetni. A jegyzőkönyv felek által aláírt egy példányát az egyetemes szolgáltató köteles a felhasználónak átadni, másik példányát megőrizni és esetleges hatósági ellenőrzés vagy felhasználói panasz ügyintézése esetén az eljáró hatóságnak bemutatni. E kötelezettségek megszegése – tekintet nélkül arra, hogy az ellenőrzést a földgázelosztó végzi – az egyetemes szolgáltató súlyos szerződésszegésének minősül.”
2. A GET Vhr. 2. számú melléklet 10. §-a a következő új (16) bekezdéssel egészül ki:
(16) Ha a felhasználó a számla ellenértékét a pénzforgalmi szolgáltatást nyújtónál fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel egyenlíti ki, a fizetési késedelem jogkövetkezményei legkorábban a késedelembe eséstől számított második naptól alkalmazhatók.”
3. A GET Vhr. 2. számú melléklet 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A felhasználó a számla ellen az egyetemes szolgáltatónál kifogást emelhet. A kifogás bejelentésének a számla kifizetésére csak akkor van halasztó hatálya, ha a számlán elszámolt földgázmennyiség az előző év azonos időszakára vetített mennyiség 150%-át meghaladja. Azonos időszak alatt egyforma elszámolási időszak értendő. Ha az elszámolási időszak mértékében változás következik be, az azonos időszakra vetített mennyiséget jogszabályban, illetve az egyetemes szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott jelleggörbe szerinti megosztással kell kiszámítani.”
4. A GET Vhr. 2. számú melléklet 13. § (1) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[13. § (1) A felhasználó szerződésszegésének esetei:]
„4. a fogyasztói vezetéket engedély nélkül átalakítja, továbbá a felhasználó vagy a megbízásából eljáró, gázszerelőnek nem minősülő személy a fogyasztói vezetéket megbontja.”
5. A GET Vhr. 2. számú melléklet 14. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Szabálytalan vételezésnek minősül különösen, ha a felhasználó a Gázelosztási Szabályzat 47. § (1) bekezdése szerinti magatartások valamelyikét tanúsítja.”
6. A GET Vhr. 2. számú melléklet 14. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A plomba sérülésére az egyetemes szolgáltató csak abban az esetben hivatkozhat, ha azokat a felhasználó dokumentáltan, azonosítható módon, sérülésmentes állapotban vette át az engedélyestől. A plombák számára, azonosítójára és sérülésmentes külsejére vonatkozóan a felhasználót írásban tájékoztatni kell.”
7. A GET Vhr. 2. számú melléklet 14. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 12–14. §-ban meghatározott szerződésszegések jogkövetkezményei alkalmazásának részletes szabályait – az (5)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel – az egyetemes szolgáltató üzletszabályzata tartalmazza.”
„(5) A GET 38. §-ának (1) bekezdés f) pontjában meghatározott szerződésszegés esetén az egyetemes szolgáltató kötbért köteles fizetni a felhasználónak, amelynek mértéke a földgáz elosztói és egyetemes szolgáltatói engedélyesek vagy megbízottaik által fogyasztói igény alapján, külön díj ellenében végezhető szolgáltatások kizárólagos körének meghatározásáról szóló rendeletben meghatározott, a felhasználónak a földgázellátásból való jogszerű kizárása (kikapcsolása) utáni visszakapcsolásáért kért külön díj
a) 50%-a, amennyiben az elosztói engedélyes vagy az egyetemes szolgáltatói engedélyes érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a fogyasztó tartozásának rendezését követő 48 óránál később, de 72 órán belül kerül sor,
b) 100%-a, amennyiben az elosztói engedélyes vagy az egyetemes szolgáltatói engedélyes érdekkörében felmerült okból a visszakapcsolásra a fogyasztó tartozásának rendezését követő 72 óránál később kerül sor.
(6) Amennyiben a tartozás rendezését követő visszakapcsolásra vonatkozó jogszabályi határidők elmulasztása a földgázelosztó érdekkörében felmerült okból történt, az egyetemes szolgáltató a felhasználónak kifizetett kötbért a földgázelosztótól követelheti.”
9. A GET Vhr. 2. sz. melléklet 10. § (5) bekezdésében a „külön jogszabályban, illetve” szövegrész helyébe a „13. számú mellékletben vagy” szövegrész, a 11. § (1) bekezdésében a „jogszabályban, illetve” szövegrész helyébe „a 13. számú mellékletben vagy” szövegrész lép.
10. Hatályát veszti a GET Vhr. 2. számú melléklet 13. § (1) bekezdés 2. pontja és az 5. pont b) alpontja.

7. melléklet a 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelethez

„(17) Az egyetemes szolgáltató a felhasználó kérésére a részszámlát, valamint az elszámoló számlát elektronikus úton bocsátja ki.”

8. melléklet a 116/2010. (IV. 15.) Korm. rendelethez

Fogyasztási jelleggörbe

 

A

B

C

D

E

F

G

1

Hónap

Január

Február

Március

Április

Május

Június

2

Éves fogyasztás %-a

19,4281

16,3743

14,0081

8,0834

2,8712

0,9973

3

Hónap

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

4

Éves fogyasztás %-a

0,8046

0,8877

1,7422

5,8505

11,7688

17,1838

A kereskedő jogosult a felhasználói szokások és fogyasztási adatok elemzése alapján a fenti jelleggörbe mellett továbbiakat alkalmazni, ha azokat üzletszabályzatában szerepelteti.
1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 259. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére