• Tartalom

119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

119/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet

az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékről, az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység végzéséről és annak feltételeiről, a szakértő működéséről1

2011.01.01.

A Kormány az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63/A. § (15) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 7. § (2) bekezdés tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység folytatásának engedélyezése

1. § (1)2 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) az esélyegyenlőségi szakértői tevékenység folytatását annak engedélyezi, aki

a) megfelel az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 63/A. § (11) bekezdés a) és d) pontjában megfogalmazott feltételeknek,

b) legalább két éves, az esélyegyenlőség területén szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik, és

c) esélyegyenlőségi szakértői képzésben részt vett vagy kijelölt szakértőként igazoltan részt vett közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési terv előkészítésében.

(2) Szakmai gyakorlatnak kell tekinteni a helyi esélyegyenlőségi programmal érintett hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – a romák, nők, fogyatékosok – esélyegyenlőségének megteremtéséért végzett szakmai tevékenységet, továbbá esélyegyenlőségi projektek, fogyatékosügyi programok kidolgozásában, végrehajtásában való részvételt.

(3)3 A Hivatal az engedélyt szerzett szakértőknek az Ebktv. 63/A. § (9) bekezdése szerinti adatait tartalmazó Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzéket (a továbbiakban: Névjegyzék) vezet.

(4)4 A szakértő a Névjegyzékben szereplő adataiban bekövetkezett változást, valamint azt, ha a törvényben meghatározott feltételeknek nem tesz eleget haladéktalanul köteles bejelenteni a Hivatalnak.

(5)5 A Hivatal a honlapján közzéteszi a Névjegyzék naprakész adatait.

2. A szakértői tevékenység szüneteltetése és felfüggesztése

2. § (1)6 A szakértő a Hivatalnak bejelentheti szakértői tevékenységének szüneteltetését. A szüneteltetés a szakértői tevékenység folytatásának Hivatalhoz történő bejelentéséig, de legkésőbb öt évig tart.

(2)7 Ha a szakértő az esélyegyenlőségi szakértők képzésének követelményeiről szóló kormányrendeletben meghatározott továbbképzésen második alkalommal nem vesz részt, a Hivatal a következő továbbképzésen való részvételig felfüggeszti a szakértő szakértői tevékenységét.

(3) A szüneteltetés vagy felfüggesztés tényét fel kell tüntetni a Névjegyzékben.

(4) A szüneteltetés és a felfüggesztés ideje alatt a szakértő szakértői tevékenységet nem végezhet.

3. Törlés a névjegyzékből

3. § A szakértői engedélyt vissza kell vonni és a szakértőt törölni kell a Névjegyzékből, ha

a) a szakértő bejelenti a szakértői tevékenységének megszüntetését,

b) a szakértő elhunyt,

c) a szakértő tevékenysége nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, vagy

d) a szakértői tevékenység folyamatos szüneteltetésének, illetve felfüggesztésének időtartama meghaladja az öt évet.

4. A szakértő kijelölése

4. § (1)8 A Hivatal a helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséhez és felülvizsgálatához a helyi önkormányzat vagy a többcélú kistérségi társulás kérelmére nyolc munkanapon belül a Névjegyzékben szereplő szakértők közül szakértőt jelöl ki.

(2) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésében és felülvizsgálatában szakértőként nem jelölhető ki

a) a helyi önkormányzat – többcélú kistérségi társulás esetén bármely önkormányzat – polgármestere, alpolgármestere, képviselő-testületének, közgyűlésének tagja, jegyzője, bizottságának külső tagja, továbbá az önkormányzat által közszolgálati, közalkalmazotti vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személy,

b) az a) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója, és

c) akitől tárgyilagos szakvélemény készítése nem várható el.

5. §9 A szakértőt szakértői tevékenységéért a Hivatallal kötött szerződés alapján díjazás illeti meg.

5. A szakértővel szembeni kifogás

6. § (1)10 A Hivatal a kijelölést kérelmező kifogására a szakértővel szemben vizsgálatot folytat le.

(2) A vizsgálat nem terjedhet ki a szakértő szakértői véleményének felülvizsgálatára.

(3)11 A Hivatal a kifogás megalapozottsága esetén – az ügy összes körülményeinek figyelembevételével – dönthet

a) a szakértői tevékenység határozott időre, de legfeljebb három évre történő felfüggesztéséről, és

b) új szakértő kirendeléséről.

(4)12 A Hivatal a vizsgálat idejére új szakértőt rendelhet ki.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) E rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rövidítése: Esztvr.

(3) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról szóló 291/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5/A. § a következő c) ponttal egészül ki:

[A Kormány a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként a Hivatalt jelöli ki]

c) az Országos Esélyegyenlőségi Szakértői Névjegyzékkel”
1

A rendelet a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b) pontja alapján hatályát vesztette 2012. március l. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § (4) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (5) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (1) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § c)–d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (2) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 4. § (1) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. § a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § f) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 6. § (1) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (4) bekezdése a 332/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 36. § b) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére