• Tartalom

12/2010. (XII. 23.) BM rendelet

12/2010. (XII. 23.) BM rendelet

egyes miniszteri rendeleteknek az egyes migrációs tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2010. évi CXXXV. törvény végrehajtásához szükséges módosításáról szóló BM rendeletről1

2011.02.19.

A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés a) és d) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § és a 14–19. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (2) bekezdés b) pontjában, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (3) bekezdés a) pontjában;

a 21–22. § tekintetében a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 86. § (3) bekezdésében és a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 114. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró külügyminiszterrel egyetértésben –,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

1. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tartózkodási kártyát]

b) a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kártya formátumban – tartózkodási engedély megnevezéssel – kell kiadni.”

2. § Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tartózkodási kártya cseréjére illetékes regionális igazgatóság az új tartózkodási kártyát – a meglévő matrica formátumú tartózkodási kártya érvénytelenítése, vagy a kártya formátumú tartózkodási kártya bevonása mellett – a magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére kiadja, illetve az EGT-állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagjának – a meglévő tartózkodási kártya bevonása mellett – kiadja.”

3. § Az R1. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtag a kártya formátumú tartózkodási kártyát, vagy a matrica formátumú tartózkodási kártyát tartalmazó úti okmányát elvesztette, az megsemmisült vagy azt eltulajdonították, illetve ha az úti okmány vagy a benne lévő tartózkodási kártya megrongálódás miatt a benne foglalt adatok igazolására alkalmatlanná vált, a tartózkodási kártyát a bejelentett lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóság az e rendelet 5. mellékletében meghatározott formanyomtatványon benyújtott kérelemre pótolja.”

4. § Az R1. a 10. §-t követően a következő alcímmel és 10/A. §-sal egészül ki:

„A tartózkodási jogot igazoló okmányok érvénytelenítése
10/A. § A tartózkodási jogot igazoló okmányt az érvénytelenségét megállapító, az okmány cseréjét vagy pótlását végző regionális igazgatóság matrica formátumú okmány esetén „ÉRVÉNYTELEN” szövegű nedves bélyegzőlenyomat elhelyezésével, kártya formátumú okmány esetén kilyukasztással érvényteleníti, és gondoskodik az érvénytelenség tényének, okának és időpontjának a központi idegenrendészeti nyilvántartásba történő bejegyzéséről.”

5. § Az R1. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az Szmtv. 60. § (1) bekezdése és a Harmtv. 53.§ (1) bekezdése alapján rögzített ujjnyomat adatok tekintetében az adatfeldolgozó szerv a Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet.”

6. § Az R1. 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

16. § A Harmtv. vhr. 64. §-ában meghatározott meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelmet az e rendelet 8. mellékletében foglalt formanyomtatványon kell benyújtani.”

7. § Az R1. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § A három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelmet az e rendelet 10. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, amelyhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelmet saját kezűleg alá kell írni. A cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét a törvényes képviselő írja alá.”

8. § Az R1. 18. §-a a következő (10)–(12) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Az önkéntes tevékenység folytatása céljából kiadott tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 27. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(11) A nemzeti tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 28. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.
(12) A harmadik országbeli állampolgár a tartózkodási engedély iránti kérelme benyújtásakor az e rendelet 29. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyilatkozik, hogy a kérelem elutasítása esetén vállalja-e a Harmtv. 42. § (3) bekezdésében meghatározott önkéntes távozást.”

9. § Az R1. 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Magyar Köztársaság területén született harmadik országbeli állampolgár gyermek részére a Harmtv. 33. § (3) bekezdésében meghatározott ideiglenes letelepedési engedélyt, illetve nemzeti letelepedési engedélyt az e rendelet 23. mellékletében meghatározott bejelentőlap és betétlap alapján kell kiadni.”

10. § (1) Az R1. a 22. §-át követően a következő 22/A. és 22/B. §-sal és azt követően a következő alcímmel egészül ki:

22/A. § (1) A harmadik országbeli állampolgár a Harmtv. 83. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 30. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.
(2) A hontalanként elismert személy a Harmtv. 85. § (1) bekezdése szerinti úti okmány iránti kérelmet az e rendelet 31. mellékletében meghatározott formanyomtatványon nyújtja be.
Az aláírás minta
22/B. § A tartózkodási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély okmány kiadása, meghosszabbítása, valamint a tartózkodási, bevándorlási, ideiglenes-, nemzeti- és EK letelepedési engedély okmány pótlása, valamint cseréje iránti kérelem formanyomtatványán a bekeretezett aláírás minta rovatot a kérelmező saját kezűleg írja alá. Ha a cselekvőképes kérelmező írásképtelen, a bekeretezett aláírás minta rovatba az „Írásképtelen” megjegyzést az eljáró hatóság tünteti fel. A cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes kérelmező írásképtelensége esetén a bekeretezett aláírás minta rovatot a törvényes képviselő írja alá.”

11. § (1) Az R1. 23. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A harmadik országbeli állampolgárt terhelő költségek megállapítása során a következő kiadásokat kell figyelembe venni:]

c) a harmadik országbeli állampolgár ellátásával kapcsolatos költségek, beleértve az idegenrendészeti őrizet, a kiutasítást előkészítő őrizet időtartama alatt a tartására és ellátására fordított költségeket is,”

(2) Az R1. 23. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) Az őrizetes tartására és ellátására fordított költségek megállapításánál a következő kiadásokat kell figyelembe venni:
a) az őrizetes étkezésére fordított költséget,
b) tisztálkodásához biztosított eszközök beszerzésére fordított költséget,
c) ruházatának és ágyneműjének tisztításához szükséges eszközök beszerzésére fordított költséget,
d) az őrizetes polgári ruházattal történő ellátására fordított költséget, amennyiben az használhatatlanná vált vagy nem az évszaknak megfelelő és más módon nem biztosítható,
e) az őrizetes sürgősségi és alapellátásnak nem minősülő gyógykezelésével kapcsolatos, továbbá az őrizetes életét és testi épségét szándékosan károsító magatartása miatt szükségessé vált egészségügyi ellátás költségét,
f) az őrizet végrehajtásával össze nem függő ügyben biztosított tolmács közreműködésének költségét.
(2b) Az őrizetet elrendelő hatóság megkeresésére az őrzött szállás soron kívül megküldi az őrizet időtartama alatt az őrizetes tartására és ellátására fordított költségekről készített jegyzéket. Az őrizetet elrendelő idegenrendészeti hatóság a költségjegyzék alapján haladéktalanul elkészíti a költség-végzést.”

12. § Az R1. 31. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 1–3. §-a, 12. §-a és 1. melléklete a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelete végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

13. § (1) Az R1. 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R1. 8. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az R1. 20. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az R1. 21. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az R1. 22. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az R1. 23. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az R1. a 26. mellékletét követően a 7–11. mellékletek szerinti 27–31. mellékletekkel egészül ki.

2. Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló
27/2007. (V. 31.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

14. § Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) Az EGT-állampolgárral vagy családtagjával, illetve harmadik országbeli állampolgárral szemben (a továbbiakban: őrizetes) idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet (a továbbiakban: őrizet) végrehajtásának helye – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – az elrendelő idegenrendészeti hatóság székhelye szerint illetékes, a Rendőrség által fenntartott őrzött szállás. Az őrzött szállás a személyes szabadságában korlátozott külföldi elhelyezésére szolgáló, az őrizet céljaira sajátosan kialakított objektum.”

15. § Az R2. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A befogadott őrizetes csak előzetes orvosi vizsgálat után, a vizsgálatot végző orvos írásbeli egyetértése alapján helyezhető el közösségben.
(2) Nem helyezhető el közösségben az az őrizetes, aki fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó. A fertőző beteg vagy kórokozó-hordozó őrizetest a többi őrizetestől el kell különíteni és haladéktalanul értesíteni kell az őrzött szállás helye szerint illetékes egészségügyi államigazgatási szervet.
(3) Amennyiben az őrizetes egészségi állapota miatt nem helyezhető el őrzött szálláson, haladéktalanul egészségügyi intézménybe kell szállítani.
(4) A származási országában kínzás, nemi erőszak vagy egyéb erőszakos cselekményeket elszenvedett különös bánásmódot igénylő őrizetesnek a befogadáshoz szükséges vizsgálatot végző orvos véleménye alapján biztosítani kell az említett cselekményekkel okozott sérülések megfelelő szakorvosi kezelést.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott orvosi vizsgálatnak ki kell terjednie az őrizetesen lévő külsérelmi nyomok megállapítására (látlelet), annak okára, illetőleg rögzíteni kell, hogy az őrizetesen külsérelmi nyomok nem találhatók.
(6) Ha az őrizetesen külsérelmi nyomok találhatók, nyilatkoznia kell a keletkezés okáról és körülményeiről. A nyilatkozatot az őrzött szállás fenntartójának jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A jegyzőkönyvet két tanú jelenlétében kell az őrizetesnek és az őrzött szállás fenntartójának aláírnia.
(7) A látleletet és a (6) bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvet az őrzött szállás törvényességi felügyeletét ellátó ügyésznek meg kell küldeni.”

16. § Az R2. az 5. §-t követően a következő 5/A–5/B. §-sal egészül ki:

5/A. § (1) Az őrizetesek – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – a lakótérben található helyiségeket az őrizet időtartama alatt, a házirendben foglaltak szerint szabadon használhatják és az őrzött szállás erre kijelölt részein korlátozás nélkül mozoghatnak. A lakótér az őrizetes elhelyezésére, biztonságos őrzésére szolgáló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas épület vagy épületrész, amely magába foglalja a hálókörletet, az étkezésre, a szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi, mosdó, zuhanyozó, WC, valamint az elkülönítő helyiségeket.
(2) Az őrizetes az alábbi esetekben köteles a számára kijelölt hálókörletben tartózkodni:
a) ha a házirend, illetve jogszabályban meghatározott módon tudomására hozott jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatás ellenére kötelezettségeit megszegte,
b) rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a rendkívüli esemény elhárításának időtartama alatt,
c) az éjszakai pihenőidő alatt.
(3) A (2) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott esetekben az őrizetes a hálókörletet kizárólag az őrszemélyzet engedélyével hagyhatja el.
(4) Rendkívüli eseménynek minősül az őrizetet érintő természeti katasztrófa, továbbá minden olyan esemény, tevékenység vagy mulasztás, amely az őrizetes, az őrizetesek őrzéséért, kíséréséért, szállításáért és ellátásáért, valamint e feladatokat végrehajtó állomány irányításáért felelős személyek és az ellenőrző személyek életét, testi épségét, egészségét, az őrzött szállás rendjét, az őrzésbiztonságot sérti vagy súlyosan veszélyezteti, így különösen:
a) az őrizetes által az őrzött szálláson elkövetett bűncselekmény, szökés, vagy ezek kísérlete,
b) az őrzött szállás állománya jogszerű eljárásával szembeni csoportos ellenszegülés,
c) az őrzött szállás rendjének csoportos megzavarása,
d) az őrizetes öngyilkossági kísérlete vagy szándékos egészségkárosítása, vagy halála.
(5) A (2)–(4) bekezdésben foglalt rendkívüli események miatti korlátozó intézkedéseket azonnal meg kell szüntetni, ha az intézkedés alapjául szolgáló körülmények elhárultak.
5/B. § A családok, illetve házastársak számára a családi együttélés alapvető feltételeinek megfelelő elkülönített lakóteret kell biztosítani.”

17. § Az R2. 6. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Naponta háromszori – kiskorúak esetén ötszöri – étkezést kell biztosítani.
(4) Az őrizetes részére naponta legalább 10900 joule energiatartalmú élelmet kell biztosítani. Az élelmezésnél az őrizetes egészségi állapotát, korát, és – lehetőség szerint – vallásának étkezési előírásait figyelembe kell venni. Terhes és kisgyermekes anyának, valamint kiskorúnak naponta egy liter tejet, gyümölcsöt, illetve – ha az egészségügyi okból indokolt – azzal egyenértékű más élelmiszert kell biztosítani.”

18. § Az R2. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az őrizetes számára a megfelelő személyi felszerelési tárgyakat, szükség szerint évszaknak megfelelő ruházatot, a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket az őrzött szállás biztosítja. Kiskorú őrizetes számára az életkorának megfelelő speciális higiéniai eszközöket kell biztosítani.”

19. § (1) Az R2. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az őrizetes a kijelölt körletrészen a közművelődési és sportolási lehetőségeket, a könyvtárat használhatja, rádióműsort hallgathat, a televízió műsorát nézheti.”

(2) Az R2. 17. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az őrzött szálláson családjával tartózkodó kiskorúnak biztosítani kell a korának és fejlettségének megfelelő oktatási és szabadidős tevékenységhez szükséges feltételeket, illetve eszközöket, így különösen játszószoba használatát, gyermekpedagógus vagy speciálisan képzett szociális gondozó által nyújtott foglalkoztatást. A tanköteles kiskorú őrizetes fejlettségi szintjének megfelelő oktatás biztosítása érdekében az őrzött szállás vezetője haladéktalanul megkeresi az őrzött szállás helye szerint illetékes önkormányzat jegyzőjét.”

20. § Az R2. a 28. §-t követően a következő 29. §-sal egészül ki:

29. § E rendelet 5/B. §-a, 6. §-a, 14. §-a, valamint 17. §-a a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

3. A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló
28/2007. (V. 31.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek módosítása

21. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról szóló 28/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Elsősorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni]

b) a tartózkodási engedély kiadására és a tartózkodási engedély átvételére jogosító vízum kiadására irányuló és a fellebbezési eljárás díját,”

[ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél terjesztik elő.]

(2) Az R3. 3.§ (3) bekezdés a következő c) és d) ponttal egészül ki:

[Elsősorban euróban vagy más konvertibilis valutában, kivételesen a kérelem előterjesztésének helye szerinti állam törvényes fizetőeszközével, a konzuli díjakra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni]

c) a három hónapot meg nem haladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem elutasítása, megsemmisítése, vagy visszavonása tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját,
d) a kishatárforgalmi engedély iránti kérelem tárgyában hozott döntés elleni fellebbezés díját”

[ha a kérelmet a konzuli tisztviselőnél terjesztik elő.]

22. §2

4. A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet egyes rendelkezéseinek módosításáról

23. § A menekültügy szervezeti rendszeréről szóló 52/2007. (XII. 11.) IRM rendelet 8. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

[E rendelet – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvénnyel, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelettel együtt – a következő közösségi jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:]

d) az Európai Parlament és a Tanács 439/2010/EK (2010. május 19.) rendelete az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról.”

5. Záró rendelkezések

24. § (1) E rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározottak kivételével – 2010. december 24-én lép hatályba.

(2)3 A 21. § (2) bekezdése 2011. április 5-én lép hatályba.

(3)4 Az 1. §, a 2. §, a 3. §, a 12. § és az 1. melléklet 2011. május 20-án lép hatályba.

25. § E rendelet

a)5 a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK tanácsi rendelet, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendelet [1–3. §, az 1. melléklet];

b) a harmadik országok illegálisan tartózkodó állampolgárainak visszatérésével kapcsolatban a tagállamokban használt közös normákról és eljárásokról szóló, 2008. december 16-i 2008/115/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [8. §, 16–19. §];

c)6 a Közösségi Vízumkódex létrehozásáról szóló (Vízumkódex), 2009. július 13-i 810/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [a 21. § (2) bekezdése];

d) az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal létrehozásáról szóló, 2010. május 19-i 439/2010/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet [23. §]

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez

Az R1. 6. melléklet 2b) pontja helyébe a következő szöveg lép:
„2. Tartózkodási kártya
b) magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére
Magyar állampolgár harmadik ország állampolgárságával rendelkező családtagja részére a tartózkodási kártya a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló, 2002. június 13-i 1030/2002/EK tanácsi rendeletben, valamint a harmadik országok állampolgárai tartózkodási engedélye egységes formátumának megállapításáról szóló 1030/2002/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. április 18-i 380/2008/EK tanácsi rendeletben meghatározott formátumú és adattartalmú okmányként kerül kiállításra.
Az okmány megnevezése: tartózkodási engedély / residence permit
Az okmány formátuma: ID-1-es kártya, mely tároló elemet tartalmaz
Az okmány adattartalma a következő:
1. az okmányazonosító (elnevezése, száma);
2. név – családi és utónév (nevek) –;
3. arcfénykép;
4. érvényességi idő;
5. kiállítás helye, ideje;
6. a kártya típusa;
7. megjegyzések [„tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére”/ „residence card issued to family members of Hungarian citizens”];
8. a kiállító hatóság aláírása, bélyegzője;
9. a Magyar Köztársaság címere;
10. géppel olvasható terület.”

2. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez

Magyar Köztársaság
République de Hongrie / Republic of Hungary

Sorszám:
Numéro/Number

Meghívólevél hatósági záradékolása iránti kérelem/ une demande pour clause
officielle de la lettre d
invitation / Request for official endorsement of the invitation letter

Alulírott / Je, soussigné(e) / I, the undersigned

Családi név / Nom / Surname

Utónév (-nevek) / Prénom(s) / First name

Születési családi és utónév/ Nom et prénom /Surname and first name at birth
Anyja születési családi és utóneve/Nom de la mère/Mothers name

Születési hely (ország/város) /Né(e) en (pays,ville) / place of birth (country and town)

……………………………………………………………………………………………………………………

Születési idő / Date de la naissance / Date of birth ......... év ......................... hó ............ nap

Állampolgárság /Citoyenneté/ Nationality

Neme/Sexe/Sex

Foglalkozás / Profession / Profession

Személyazonosító okmány típusa és száma /Le type et le numéro du carte didentité/ Type and No. of document

Tartózkodási jogcím (külföldiek esetében) /Titre de séjour (seulement en cas les éstrangers) /Residence title (applicable to foreigners)

Lakóhely/tartózkodási hely /Adresse /Address

Jogi személy megnevezése / Le nom de la personne morale /Name of legal entity

Székhelye/ Son adresse de siège / Registered headquarters

Kötelezettségvállalásra jogosult személy neve/ Nom de la personne ayant droit de contracter une obligation / Name of the person entitled to undertake obligations

Jogi személy cégjegyzék-száma/ Numéro de registre du commerce et des sociétés de la personne morale / Company register number of the legal entity

Jogi személy adószáma/ Le numéro fiscal de la personne morale / Tax number of the legal entity

az idegenrendészeti hatóság előtt kötelezettséget vállalok arra, hogy / m engage auprès du service des étrangers à héberger / take full resonsibility towards the aliens authority for accomodating

Családi név / Nom / Surname

Utónév / Prénom(s) / First name
Anyja születési családi és utóneve/ Nom de la mère/Mothers name

Születési hely (ország, város) / Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

……………………………………………………………………………………………………………………

Születési idő/ Date de la naissance / Date of birth ......... év/year ......................... hó/month ............ nap/day

Állampolgárság/Citoyenneté/Nationality

Neme/Sexe/Sex

Útlevél száma / Numéro de passeport / Passport No.

Lakóhelye/tartózkodási helye / Adresse / Address

Kérelmezővel való kapcsolata/ Lien de parenté avec le demandeur / Family relationship to applicant

Vele együtt utazó házastársa/Accompagné(e) de son conjoint /Accompanied by his or her spouse
Családi név /Nom /Surname Utónév /Prénom /First name Születési idő/Né(e) le /Date of birth, Születési hely (ország, város) /Né(e) en (pays,ville) / place of birth (country and town)
Anyja születési családi és utóneve/Nom de la mère/Mothers name: Állampolgárság/ Citoyenneté /Nationality/

Neme/Sexe/Sex

Vele együtt utazó gyermekei / Accompagné(e) de ses enfants / Accompanied by children
Családi név /Nom /Surname Utónév /Prénom /First name Születési idő / Date de la naissance//Date of birth, Születési hely(ország, város)/ Né(e) en (pays,ville) / Place of birth (country and town)

Anyja neve / Nom de la mère/Mothers name Állampolgárság/ Citoyenneté/ Nationality

Neme/Sexe/Sex

A meghívás célja/Le motif de linvitation/Purpose of the invitation :

A meghívott magyarországi szálláshelye/Laccomodation de létranger en Hongrie / Address of accomodation
of the invited person in Hungary:

részére 20.. .. .. -től 20.. .. .. -ig terjedő időszakban ... napra / du...au... pendant ...jours/ from .. to... for ... days

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 2. § alapján a meghívott harmadik országbeli állampolgár részére – a Magyar Köztársaság területén történő tartózkodása időtartamára – szállást biztosítok, eltartásáról gondoskodom, továbbá – ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik – egészségügyi ellátásának, valamint kiutazásának költségeit fedezem.

And providing him/her with financial support, the expenses of medical care (unless otherwise provided by an international agreement) and the expenses of leaving the country, as prescribed by section 2 of Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals on the entry and stay of foreigners.

Je déclare que selon larticle 2 de la loi no. II. de 2007 sur lentrée et séjour des ressortissants des pays tiers je fournie le logement, les aliments pour mon invité(e) pendant le temps de sa résidence en Hongrie et – en manquement les disposition divers dun accord international – je couverts les frais du service sanitaire assuré pour mon invité(e) et les frais de son retour.

Tudomásul veszem, hogy a meghívólevélben vállalt kötelezettségek elmulasztásával a másnak okozott kárt és költségeket köteles vagyok megtéríteni.

A meghívott számára biztosított szállás adatai, amennyiben az nem egyezik meg a meghívó lakó- / tartózkodási helyével:
Adresse du logement dans lequel lhébergement sera assuré, au cas il serait différent du logement habituel de lhébergeant.
Address of the lodging where accomodation will be provided, if different from undersigneds normal address.

Kijelentem, hogy
– a kötelezettségvállaláshoz szükséges feltételekkel rendelkezem.
– Az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek.

Je déclare que

– je réunis des conditions de la pris de lengagement.

– les informations susmentionnés sont conformes à la réalité.

I hereby declare that

– I am able to provide the conditions necessary to fulfill the obligation.

– the data stated above are true.

Kelt/ Date/ Date:

_______________________________
Aláírás vagy cégszerű aláírás
/
Signature / Signature

Hatósági záradék
A meghívólevél a beutazás és tartózkodás anyagi fedezetének igazolásaként elfogadható.

Clause delautorité
La lettre dinvitation peut accepter comme lecerificat de lexistence de la couverture financière delentrée et duséjour.

Official approval of the authority
The letter of invitation can be accepted as verification of financial resources necessary for entry and stay.

Kelt/ Date/ Date:

P. H./ Cachet / Stamp

Hatósági megjegyzések / Remarques dofficial / Official remarks:

A ………………………. számú meghívólevelet átvette/ Jai reçu le lettre dinvitacion no …………../ I received the invitation letter no………….:

 

Kelt/Date/Date:

………………………..…………

Aláírás vagy cégszerű aláírás/
Signature / Signature”

3. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
Letelepedési kérelem

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

Kérelem átvételének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Arcfénykép

Kérelemhez tartozó betétlapok:
A: __ db B: __ db C: __ db
D: __ db E: __ db F: __ db

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni! A szülei, házastársa(i), gyermekei, Önnel együtt letelepedni szándékozók és eltartottai vonatkozásában ne felejtse el a megfelelő betétlapot kitölteni! A tájékoztató szerinti iratokat a kérelemhez mellékelni kell!

[Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

A hatóság tölti ki!

Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):

______

_________________________

Adatbevitel dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Milyen típusú letelepedési engedélyt kérelmez?

⬜ ideiglenes letelepedési engedély

⬜ nemzeti letelepedési engedély

⬜ EK letelepedési engedély

I. A letelepedési engedélyt kérő személyi adatai

Kérelmező neve

I/1. Családi neve:

______________________________

I/2. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

I/3. Családi neve:

______________________________

I/4. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

I/5. Családi neve:

______________________________

I/6. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

I/7. Ország:

______________________________

I/8. Település:

______________________________

I/9. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

I/10. Neme:

Férfi: ⬜ Nő: ⬜

I/11. Állampolgársága:

______________________________

I/12. Előző állampolgárságai:

______________________________

______________________________

I/13. További állampolgárságai:

______________________________

I/14. Családi állapota:

⬜ Nőtlen/Hajadon

⬜ Házas

⬜ Özvegy

⬜ Elvált

I/15. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

______________________________

I/16. Szakképzettsége:

______________________________

I/17. Iskolai végzettsége:

⬜ Alapfokú

⬜ Középfokú

⬜ Felsőfokú

II. Magyarországra érkezése előtti külföldi lakóhelye

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

III. Magyarországra érkezése előtt a kérelmező foglalkozása, munkáltatója

III/1. Foglalkozása:

______________________________

III/2. Munkáltatójának neve:

______________________________

______________________________

III/3. Munkáltatójának székhelye:

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

IV. Úti okmány adatai

IV/1. Útlevelének száma:

___________

IV/2. Útlevelének típusa:

⬜ Magánútlevél

⬜ Szolgálati útlevél

⬜ Diplomata útlevél

⬜ Egyéb éspedig ________________________

Útlevelének kiállítási helye:

IV/3. Ország:

______________________________

IV/4. Település:

______________________________

IV/5. Kiállítási ideje:

____év __ hónap __ nap

IV/6. Érvényességi ideje:

____év __ hónap __ nap

IV/7. A kérelmező útlevelében szereplő olyan gyermekek adata, akiknek letelepedését a kérelemben nem kérte.
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)

Betétlap sorszáma

Gyermek neve

__

______________________________

__

______________________________

__

______________________________

__

______________________________

__

______________________________

V. Magyarországi tartózkodására vonatkozó adatok

V/1. Megszakítás nélküli jogszerű magyarországi tartózkodásának kezdete:

____év __ hónap __ nap

V/2. Kiadott vízumának száma:

_-_______

V/3. Vízumát kiadó hatóság megnevezése:

______________________________

V/4. Vízumkiadás dátuma:

____év __ hónap __ nap

V/5. Vízum érvényessége:

____év __ hónap __ nap

V/6. Ha rendelkezik tartózkodási engedéllyel, a tartózkodási engedély száma:

______

V/7. Tartózkodási engedély kiállításának időpontja:

____év __ hónap __ nap

V/8. Tartózkodási engedély érvényessége:

____év __ hónap __ nap

V/9. A tartózkodási engedélyt kiadó hatóság:

______________________________

V/10. A tartózkodási engedély kiállításának célja:

⬜ Látogatás

⬜ Hivatalos

⬜ Keresőtevékenység

⬜ Önkéntes tevékenység

⬜ Családi együttélés biztosítása

⬜ Tanulmány

⬜ Gyógykezelés

⬜ Kutatás

⬜ Egyéb

V/11. Ha rendelkezik letelepedési engedéllyel, annak típusa:
V/12. Letelepedési engedély száma:
V/13. Az okmány érvényességi ideje:
V/14. Az engedélyt kiadó hatóság:

V/16. A kérelem benyújtása előtti években külföldön töltött napok száma:
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___
Év: ____
Napok száma: ___

VI. A kérelem kedvező elbírálását lehetővé tevő körülmények

⬜ Családi együttélés biztosítása

(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)

⬜ Korábbi magyar állampolgárságra vonatkozó adatok

(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)

⬜ Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok

(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)

VII. A Magyarországon élő családtagok adatai
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)

Betétlap sorszáma

Név

Rokonsági fok

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

VIII. Korábbi magyar állampolgárságára vonatkozó adatok

VIII/1. Volt-e magyar állampolgár?

⬜ Igen ⬜ Nem

VIII/2. Magyar állampolgársága mikor szűnt meg?

____év __ hónap __ nap

VIII/3. Magyar állampolgársága megszűnésének oka?

____________________

VIII/4. Élt-e korábban Magyarországon magyar állampolgárként?

⬜ Igen ⬜ Nem

IX. Felmenője magyar állampolgárságára vonatkozó adatok

IX/1. Voltak-e szülei, nagyszülei vagy távolabbi felmenői magyar állampolgárok?

⬜ Igen ⬜ Nem

IX/2. Magyar állampolgár felmenőinek adatai
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

X. Jelenlegi magyarországi tartózkodási helyének adatai

X/1. Tartózkodási helyének pontos címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

X/2. Jelenlegi tartózkodási hely jellege:

⬜ Kereskedelmi szálláshely

⬜ Magánszálláshely

X/3. Magánszálláshely esetén az ott-tartózkodás jogcíme:

⬜ Tulajdonos

⬜ Albérlő

⬜ Bérlő

⬜ Családtag

⬜ Haszonélvező

⬜ Egyéb, éspedig ____________________

XI. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XII. A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai

XII/1. A lakásban való tartózkodás jogcíme:

⬜ Tulajdonos

⬜ Albérlő

⬜ Bérlő

⬜ Családtag

⬜ Haszonélvező

⬜ Egyéb, éspedig ____________________

XII/2. Szobák száma: _ + _ 1/2

XII/3. Lakás alapterülete:____._ m2

XII/4. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __

XII/5. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma: __

XII/6. Alapterülete: ____._ m2

XII/7. Meddig tartózkodhat lakásban:

⬜ Határozatlan ideig

⬜ Határozott ideig, éspedig

____év __ hónap __ nap

XIII. Magyarországi megélhetésének forrása

⬜ Pénzintézetnél elhelyezett megtakarítás

(Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!)

⬜ Magyarországi vagyon, vagyoni értékű jog

(Kérjük töltse ki a XV. kérdéscsoportot!)

⬜ Keresőtevékenység (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony)

(Kérjük töltse ki a XVI. kérdéscsoportot!)

⬜ Egyéb kereső tevékenység

(Kérjük töltse ki a XVII. kérdéscsoportot!)

⬜ Külföldről folyósított nyugdíj, járadék

(Kérjük töltse ki a XVIII. kérdéscsoportot!)

⬜ Magyarországon élő családtagja biztosítja

(Kérjük töltse ki a XIX. kérdéscsoportot!)

⬜ Egyéb, éspedig

XIV. Ha megélhetését pénzintézetnél elhelyezett készpénz-megtakarításból kívánja biztosítani

XIV/1. Számlát vezető pénzintézet neve:

___________________________________

XIV/2. Bankszámlaszáma:

___________________________________

XIV/3. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

XIV/4. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:

_______________

___

_______________

___

_______________

___

_______________

___

XIV/5. Számlát vezető pénzintézet neve:

___________________________________

XIV/6. Bankszámlaszáma:

___________________________________

XIV/7. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

XIV/8. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:

_______________

___

_______________

___

_______________

___

_______________

___

XIV/11. Számlát vezető pénzintézet neve:

___________________________________

XIV/12. Bankszámlaszáma:

___________________________________

XIV/13. A számla felett rendelkezésre jogosult(ak) neve:

___________________________________________________________

___________________________________________________________

XIV/14. Rendelkezésre álló készpénz összege valutanemenként:

_______________

___

_______________

___

_______________

___

_______________

___

XV. Megélhetését magyarországi vagyonából, vagyoni értékű jogából kívánja biztosítani

XV/1. Vagyon, vagyoni érték megnevezése:

___________________________________

___________________________________

XV/2. Becsült forgalmi értéke:

______________ HUF

XV/3. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai:

__________________________

XV/4. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XV/5. Vagyon, vagyoni érték megnevezése:

___________________________________

___________________________________

XV/6. Becsült forgalmi értéke:

______________ HUF

XV/7. A tulajdonjogot igazoló okirat azonosító adatai:

__________________________

XV/8. Ingatlan esetén az ingatlan helye (pontos címe):

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI. Ha megélhetése kereső tevékenységből (munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyból) biztosított

Az elmúlt naptári évben és a folyó évben elért összevont jövedelme:

XVI/1. A kérelem benyújtását megelőző évben az APEH igazolása alapján munkavégzésből származó összevont éves nettó jövedelme: ______________ HUF

XVI/2. A kérelem benyújtásának évében munkáltatói igazolással (igazolásokkal) igazolt összevont havi nettó jövedelme: ______________ HUF

Az előző naptári évi és a folyó évi munkáltatói; ha háromnál több van, akkor az utolsó kettő:

XVI/3. Munkáltató neve:

___________________________________

___________________________________

XVI/4. Munkáltató székhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI/5. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye nem egyezik meg a munkáltató székhelyével:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI/6. Munkaköre: _________________________

XVI/7. Havi bruttó jövedelme:

______________ HUF

XVI/8. Havi nettó jövedelme:

______________ HUF

XVI/9. Foglalkoztatás kezdete:

____ év __ hónap __ nap

XVI/10. Foglalkoztatás vége:

____ év __ hónap __ nap

XVI/11. Munkáltató neve:

___________________________________

___________________________________

XVI/12. Munkáltató székhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI/13. Munkavégzés helye, ha a munkavégzés nem változó helyen történik, és a munkavégzés helye nem egyezik meg a munkáltató székhelyével:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVI/14. Munkaköre: _______________________________________

XVI/15. Havi bruttó jövedelme: ___________ HUF

XVI/16. Havi nettó jövedelme: ___________ HUF

XVI/17. Foglalkoztatás kezdete:

____év __ hónap __ nap

XVI/18. Foglalkoztatás vége:

____év __ hónap __ nap

Az előző naptári évi és a folyó évi munkavállalási engedélye(i):

XVI/19. Jelenleg érvényes munkavállalási engedély száma:

_________________________

XVI/20. Munkavállalási engedély érvényessége:

____év __ hónap __ nap

XVI/21. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:

_________________________

_________________________

XVI/22. Előző munkavállalási engedély száma:

_________________________

XVI/23. Munkavállalási engedély érvényessége:

____év __ hónap __ nap

XVI/24. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:

_________________________

_________________________

XVII. Ha megélhetése egyéb kereső tevékenységből (pl. vállalkozói tevékenységből) biztosított

XVII/1. Jövedelemszerző tevékenység végzésének jellege:

⬜ Egyéni vállalkozóként

⬜ Gazdasági társaság tulajdonosaként/vezető tisztségviselőjeként

⬜ Egyéb, éspedig

_______________________

XVII/2. Gazdasági társaság/vállalkozás neve:

_________________________

_________________________

XVII/3. A gazdasági társaság/vállalkozás székhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVII/4. Az alkalmazottak száma:

_______

XVII/5. A befektetett saját tőke nagysága:

_______ HUF

Az elmúlt naptári évben és a folyó évben megszerzett jövedelme:

XVII/6. Az APEH igazolása alapján vállalkozói tevékenységből vagy gazdasági társaság vezető tisztségviselőjeként szerzett előző évi összevont jövedelme: __________ HUF

XVII/7. A kérelem benyújtásának évében szerzett összevont havi nettó jövedelme: __________ HUF

XVIII. Ha megélhetését külföldről folyósított nyugdíjból, járadékból kívánja biztosítani

XVIII/1. A jövedelem típusa:

⬜ Nyugdíj

⬜ Járadék

⬜ Egyéb, éspedig

__________

XVIII/2. Havi összege (érték, valutanem):

__________

___

XVIII/3. Kifizető magyar pénzintézet neve:

_________________________

_________________________

XVIII/4. Folyósítás kezdete:

____év __ hónap __ nap

XVIII/5. Megállapító külföldi társadalombiztosító intézmény megnevezése:

_________________________

_________________________

XVIII/6. Székhelye:

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

XIX. Ha megélhetését Magyarországon élő családtag biztosítja

XIX/1. A megélhetést biztosító családtag adatai
(Az itt szereplő személyekről „B” vagy „C” betétlapot kell kitölteni!)

Betétlap sorszáma

Név

Rokonsági fok

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

XX. A kérelmezővel együtt letelepedni szándékozók adatai
(Az itt szereplő személyekről „A” betétlapot kell kitölteni!)

Betétlap sorszáma

Név

Rokonsági fok

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

XXI. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok

XXI/1. Volt-e korábban büntetve?

⬜ Igen ⬜ Nem

XXI/2. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, melyik bíróság vagy más hatóság, milyen büntetést, intézkedést róttak ki?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

XXI/3. Magyar vagy más külföldi hatóság előtt büntetőeljárás van-e Ön ellen folyamatban?

⬜ Igen

⬜ Nem

XXI/4. Ha igen, milyen hatóság előtt, milyen bűncselekmény miatt?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

XXI/5. Az előzőeken kívül elmarasztalta-e magyar hatóság más jogszabálysértés – különösen szabálysértés – miatt?

⬜ Igen

⬜ Nem

XXI/6. Ha igen, milyen hatóság, mikor, milyen szabálysértés miatt, milyen szankciót alkalmazott?

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

XXI/7. Kiutasították-e korábban Magyarországról vagy más országból?

⬜ Igen ⬜ Nem

XXI/8. Ha kiutasították, mikor, melyik országból, milyen indokok alapján?

XXI/9. Kiutasítás dátuma:

____ év __ hónap __ nap

XXI/10. Kiutasító ország:

_________________________

XXI/11. Kiutasítás indokai:

_________________________

XXI/12. Kiutasítás dátuma:

____ év __ hónap __ nap

XXI/13. Kiutasító ország:

_________________________

XXI/14. Kiutasítás indokai:

_________________________

XXI/15. Hazájában vagy más országban van-e tartozása?

⬜ Igen ⬜ Nem

XXI/16. Ha van tartozása, melyik országban, mekkora összegű, milyen jogcímen?

XXI/17. Az ország, ahol tartozása van:

_________________________

XXI/18. A tartozás összege (érték, valuta):

___________ ___

XXI/19. A tartozás jogcíme:

_________________________

XXI/20. Az ország, ahol tartozása van:

_________________________

XXI/21. A tartozás összege (érték, valuta):

___________ ___

XXI/22. A tartozás jogcíme:

_________________________

XXI/23. Van-e tartási kötelezettsége (szülő, gyermek, házastárs)? ⬜ Igen ⬜ Nem

XXI/24. A kérelmezőt terhelő tartási kötelezettség alapján eltartott(ak) adatai
(Az itt szereplő személyekről „B”, „C” vagy „D” betétlapot kell kitölteni!)

Betétlap sorszáma

Név

Rokonsági fok

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

__

_____________________________

____________________

XXI/25. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

⬜ Igen

⬜ Nem

XXI/26. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?

⬜ Igen

⬜ Nem

XXII. Részletes önéletrajz

(Életút, külföldön élő közeli hozzátartozójának neve, lakóhelye, foglalkozása, iskolai tanulmányok, előző külföldi munkahelyei, nyelvismerete, katonai szolgálat teljesítésének helye és ideje, társadalmi megbízatásai, szabadidős elfoglaltsága, érdeklődési köre, magyarországi rokonainak, barátainak neve, lakóhelye stb.)

 

 

 

 

XXIII. A letelepedés célja, indokai, megalapozottsága

 

 

 

 

Megjegyzés, kiegészítés:

(Ha az adatlapon valamely adat megadására alkalmas rovat nem szerepelt, akkor itt az adatokat megadhatja.)

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását, illetőleg az engedély visszavonását vonja maga után, továbbá a kérelmemben, valamint a csatolt mellékletben foglalt adataimban bekövetkező változást 8 napon belül köteles vagyok a kérelmemet elbíráló regionális igazgatósághoz bejelenteni.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a nemzetiségemre vonatkozó adatokat az idegenrendészeti hatóság a kérelem elutasítása esetén annak időpontjától, egyéb esetben a letelepedett jogállás megszűnésétől számított 20 évig nyilvántartsa.

Kelt: ...................................

.............................................

(a kérelmező aláírása)

A hatóság feljegyzései

(A kérelmet átvevő ügyintéző feljegyzései, tolmács közreműködésének rögzítése, kapcsolódó kérelmek jelzése stb.)

Illetékbélyeg helye

A kérelem teljesítése esetén

A hatóság tölti ki!

A letelepedési engedély megadásának indokai:

A kérelmező letelepedését engedélyezem.

Kelt: .....................................

..................................

....................................

javaslattevő ügyintéző

engedélyező vezető

A hatóság tölti ki!

A kiadott letelepedési engedély(ek) száma:

_________ _________

_________ _________ _________

_________ _________

Okmány(ok) kiállításának dátuma:

____év __ hónap __ nap

Okmányok érvényességének dátuma:

____év __ hónap __ nap

A bevont tartózkodási engedély(ek) száma:

_________ _________

_________ _________ _________

_________ _________

A kiadott letelepedési engedély(eke)t átvettem.

Kelt: ..................................

P. H.

.....................................

..................................

ügyintéző aláírása

(a kérelmező aláírása)

A kérelem elutasítása esetén

A hatóság tölti ki!

Elutasító határozat száma: _________

A határozat kelte: ____év __ hónap __ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

Kelt: ............................

..............................................

..........................................

javaslattevő ügyintéző

jóváhagyó vezető

„A” betétlap
A kérelmező külföldi 14 év alatti gyermeke, aki vele együtt kérelmezi a letelepedést

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Betétlap sorszáma: __

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám

_______________

A/1. A gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében?

⬜ Igen

⬜ Nem

Arcfénykép

[Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

A gyermek neve

A/2. Családi neve:

______________________________

A/3. Utóneve(i):

______________________________

Előző neve

A/4. Családi neve:

______________________________

A/5. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

A/6. Családi neve:

______________________________

A/7. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

A/8. Ország:

______________________________

A/9. Település:

______________________________

A/10. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

A/11. Neme:

Férfi: ⬜ Nő: ⬜

A/12. Állampolgársága:

______________________________

A/13. Előző/további állampolgárságai:

______________________________

______________________________

A/14. Nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

______________________________

A/15. A gyermek magyarországi tartózkodási helyének pontos címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

A/16. Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

⬜ Igen

⬜ Nem

A/17. Amennyiben a gyermek a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van,részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?

⬜ Igen

⬜ Nem

Kelt: ............................

..........................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ___________

Betétlap sorszáma: __

„B” betétlap
A kérelmező Magyarországon élő külföldi állampolgár családtagja, aki nem
kérelmezi vele együtt a letelepedést

B/1. A családtag és a kérelmező viszonya: ⬜ Házastárs gyermeke ⬜ Kérelmező apja ⬜ Kérelmező anyja ⬜ Kérelmező házastársa ⬜ Kérelmező gyermeke ⬜ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője

B/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében?
(A IV/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

B/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

B/4. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, aki a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

B/5. Ez a családtag Magyarországon élő külföldi, és családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VII-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

Családtag neve

B/6. Családi neve:

______________________________

B/7. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

B/8. Családi neve:

______________________________

B/9. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

B/10. Családi neve:

______________________________

B/11. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

B/12. Ország:

______________________________

B/14. Település:

______________________________

B/15. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

B/16. Neme:

Férfi: ⬜ Nő: ⬜

B/17. Állampolgársága(i):

______________________________

B/18. Ha Magyarországon élő külföldi családtag, akkor annak állampolgársági jogállása:

⬜ Menekült

⬜ Bevándorolt

⬜ Letelepedési engedéllyel rendelkező

⬜ Tartózkodási engedéllyel rendelkező

B/19. Nemzetisége:

______________________________

B/20. Szakképzettsége:

______________________________

B/21. Iskolai végzettsége:

⬜ Alapfokú

⬜ Középfokú

⬜ Felsőfokú

B/22. Lakóhelye:

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

B/23. Foglalkozása:

______________________________

B/24. Munkáltatójának neve:

______________________________

______________________________

B/25. Munkáltatójának székhelye:

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:

B/26. Ország:

______________________________

B/27. Település:

______________________________

B/28. Házastárs esetén a házasságkötés ideje:

____ év __ hónap __ nap

B/29. Magyarországi családi életközösség kezdete:

____ év __ hónap __ nap

B/30. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor

Havi jövedelme:

_________ HUF

A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma:

__

Kelt: ............................

..........................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ___________

Betétlap sorszáma: __

„C” betétlap
A kérelmező Magyarországon élő magyar állampolgár családtagja

C/1. A családtag és a kérelmező viszonya: ⬜ Házastárs gyermeke ⬜ Kérelmező apja ⬜ Kérelmező anyja ⬜ Kérelmező házastársa ⬜ Kérelmező gyermeke ⬜ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője

C/2. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

C/3. A családtag a kérelmező megélhetését fogja biztosítani? (A XIX/1-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

C/4. Ezt a családtagot családegyesítéshez családtagként jelöli meg? (A VII-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

C/4. Ezt a szülőt magyar felmenőjeként jelölte meg? (A IX/2-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

Családtag neve

C/5. Családi neve:

______________________________

C/6. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

C/7. Családi neve:

______________________________

C/8. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

C/9. Családi neve:

______________________________

C/10. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

C/11. Ország:

______________________________

C/12. Település:

______________________________

C/13. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

C/14. Neme:

Férfi: ⬜ Nő: ⬜

C/15. Állampolgársága(i):

______________________________

______________________________

C/16. Szakképzettsége:

______________________________

C/17. Iskolai végzettsége:

⬜ Alapfokú

⬜ Középfokú

⬜ Felsőfokú

C/18. Lakóhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

C/19. Foglalkozása:

______________________________

C/20. Munkáltatójának neve:

______________________________

______________________________

C/21. Munkáltatójának székhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:

C/22. Ország:

______________________________

C/23. Település:

______________________________

C/24. Házastárs esetén a házasságkötés ideje:

____ év __ hónap __ nap

C/25. Magyarországi családi életközösség kezdete:

____ év __ hónap __ nap

C/26. Ha a családtag biztosítja a letelepedést kérelmező megélhetését, akkor

Havi jövedelme:

_________ HUF

A családtag által eltartottak és eltartásra jogosultak száma:

__

Kelt: ............................

..........................................

aláírás

 

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ___________

Betétlap sorszáma: __

„D” betétlap
A kérelmező külföldön élő letelepedését nem kérelmező külföldi állampolgár családtagja

D/1. A családtag és a kérelmező viszonya: ⬜ Házastárs gyermeke ⬜ Kérelmező apja ⬜ Kérelmező anyja ⬜ Kérelmező házastársa ⬜ Kérelmező gyermeke ⬜ Kérelmező és házastársának eltartott felmenője

D/2. A kérelmező kiskorú gyermeke esetén a gyermek adatai szerepelnek a kérelmező útlevelében?
(A IV/7-es kérdésben meg kell adni a gyermek nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

D/3. A kérelmezőnek eltartási kötelezettsége van a családtaggal szemben? (A XXI/24-es kérdésben meg kell adni a családtag nevét!)

⬜ Igen

⬜ Nem

Családtag neve

D/4. Családi neve:

______________________________

D/5. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

D/6. Családi neve:

______________________________

D/7. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

D/8. Családi neve:

______________________________

D/9. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

D/10. Ország:

______________________________

D/11. Település:

______________________________

D/12. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

D/13. Neme:

Férfi: ⬜ Nő: ⬜

D/14. Állampolgársága(i):

______________________________

______________________________

D/15. Nemzetisége:

______________________________

D/16. Lakóhelye:

Irányítószám:

_________

Ország:

______________________________

Település:

______________________________

Közterület neve:

______________________________

Házszám:

___________

Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

________________

D/17. Foglalkozása:

______________________________

D/18. Munkáltatójának neve:

______________________________

______________________________

Ha a személy a kérelmező házastársa, akkor a házasságkötés helye:

D/19. Ország:

______________________________

D/20. Település:

______________________________

D/21. Házastárs esetén a házasságkötés ideje:

____ év __ hónap __ nap

Kelt: ............................

..........................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ___________

Betétlap sorszáma: __

„E” betétlap
A kérelemben megjelölt jövőbeni lakóhely bejelentésére

Kérelmező neve

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

A kérelmező születési helye

3. Ország:

______________________________

4. Település:

______________________________

5. Kérelmező születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

6. A kérelmező állampolgársága:

______________________________

7. Jövőbeni magyarországi lakóhelyének a címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

A jövőbeni magyarországi lakóhelyének adatai

8. A lakásban való tartózkodás jogcíme:

⬜ Tulajdonos

⬜ Albérlő

⬜ Bérlő

⬜ Családtag

⬜ Haszonélvező

⬜ Egyéb, éspedig ____________________

9. Szobák száma: _ + _ 1/2

10. Lakás alapterülete:____._ m2

11. A lakásban tartózkodó személyek száma (a kérelmezővel együtt): __

12. A kérelmező által kizárólagosan használt szobák száma: __

13. Alapterülete: ____._ m2

14. Meddig tartózkodhat lakásban:

_ Határozatlan ideig

_ Határozott ideig, éspedig

____év __ hónap __ nap

Kelt: ............................

..........................................

szállásadó aláírása

 

A hatóság tölti ki!

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: ___________

Betétlap sorszáma: __

„F” betétlap
A kérelemhez mellékelt okiratok jegyzéke

Okirat típusa

Száma

Kelte

A felsorolt okiratokat átvettem.

Kelt: ............................

..........................................

ügyintéző aláírása

4. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez

Tartózkodási okmány cseréje iránti kérelem

Hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Kérdőívet átvevő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

Kérdőív átvételének dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Arcfénykép

Kérdőívet adatrögzítő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

A gépi adatrögzítés dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!

[Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. Kérelmező okmány szerinti adatai

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

3. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

4. Útlevelének száma:

____________________

5. A tartózkodási engedély okmány száma:

____________________

6. Szálláshelye/Lakóhelye:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

II. Milyen adatváltozást kíván bejelenteni? (Több válasz is megjelölhető!)

⬜ Családi nevének megváltozását

⬜ Utóneve megváltozását

⬜ Neme megváltozását

⬜ Állampolgársága megváltozását

⬜ Egyéb változást, éspedig

_________________________

Neve:

7. Családi neve:

_________________________

8. Utóneve(i):

_________________________

9. Neme:

Férfi: ⬜

Nő: ⬜

10. Állampolgársága:

_________________________

11. Egyéb adatai: .......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

A hatóság tölti ki!

A _________ számú tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.

Kelt: ................................

P. H.

............................................................

(az ügyintéző aláírása)

A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ................................

............................................................

(a kérelmező aláírása)

TÁJÉKOZTATÓ

A kérelmet a bejelentett szálláshely/lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell:

– az adatváltozást igazoló okmányt vagy annak hiteles másolatát,

– az érvényes tartózkodási engedély okmányt,

– 1 db arcfényképet.

Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ha a letelepedési engedély okmány gyártáshibás vagy az abba bejegyzett adatot tévesen tartalmazza, azt a regionális igazgatóság díjmentesen kicseréli.”

5. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez
Tartózkodási okmány pótlása iránti kérelem

A hatóság tölti ki!

Gépi ügyszám: _________

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

______

_______________

_______________

Kérelem átvételének dátuma:

Arcfénykép

____ év __ hónap __ nap

Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):

______

_______________

_______________

Adatbevitel dátuma:

____ év __ hónap __ nap

Kérjük olvashatóan, nyomtatott, latin betűkkel kitölteni!

[Kérelmező (törvényes képviselő) saját kezű aláírás mintája.] Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmező adatai

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

3. Születési ideje:

____ év __ hónap __ nap

4. Útlevelének száma:

____________________

5. A cserélendő tartózkodási engedély okmány száma:

____________________

6. Szálláshelyének/Lakóhelyének pontos címe:

Irányítószám: ____

Település: _________________________

Kerület: __

Közterület neve: ____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.): ______________

Házszám: __________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

7. Bejelentem, hogy a tartózkodási engedély okmányom

⬜ Elveszett.

⬜ Eltulajdonították.

⬜ Megsemmisült.

⬜ Megrongálódott.

Az esemény részletes leírása

Kelt: .................................................

...............................................................

(a kérelmező aláírása)

A hatóság tölti ki!

A _________ számú megrongálódott tartózkodási engedélyt bevontam, és a leadott okmányt átvettem.

Kelt: ..........................................

P. H.

.........................................................................

(az ügyintéző aláírása)

A _________ számú tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ..........................................

.........................................................................

(a kérelmező aláírása)

TÁJÉKOZTATÓ

A kérelmet a bejelentett szálláshely/lakóhely szerint illetékes regionális igazgatóságnál kell előterjeszteni. A kérelemhez mellékelni kell:

– 1 db arcfényképet,

– a megrongálódott tartózkodási engedély okmányt

– egyéb dokumentum (pl. feljelentési jegyzőkönyv, hatósági igazolás stb.)

Az eljárásért a külön jogszabályban meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Ha az elveszettnek hitt okmányt az új okmány kiadása előtt megtalálják, azt a jogosultjának az illetékes regionális igazgatóság visszaadja.”

6. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez

Az R1. 23. melléklet a 3. pontot követően a következő szöveggel egészül ki:
Az R1. 23. melléklet a 3. pontot követően a következő szöveggel egészül ki:
„BETÉTLAP
a bevándorolt / letelepedett szülők Magyarországon született gyermeke bejelentéséről kiállított adatlaphoz
Az anya ( törvényes képviselő) adatai:

Neve:

Leánykori neve:

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja leánykori neve:

Állampolgársága:

Útlevelének száma:

Magyarországi lakcíme:

Tartózkodásának jogcíme:

Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének száma:

Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének érvényessége:

 

Az apa ( törvényes képviselő) adatai:

Neve:

Előző neve:

Születési helye:

Születési ideje:

Anyja leánykori neve:

Állampolgársága:

Útlevelének száma:

Magyarországi lakcíme:

Tartózkodásának jogcíme:

Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének száma:

Magyarországi tartózkodásra jogosító engedélyének érvényessége:

 

…………….., 20………………………………

 

 

Anya (törvényes képviselő) aláírása

Apa (törvényes képviselő) aláírása”

7. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez

8. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez

Nemzeti tartózkodási engedély kérelem

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

 

 

 

 

 

 

 

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

 

Arcfénykép

 

beutazás helye:

 

 

 

 

 

 

 

beutazás ideje:

 

 

 

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

Nemzeti vízum száma és érvényessége:

 

 

 

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

 

 

 

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

 

A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

 

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
⬜ özvegy
⬜ házas
⬜ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége*:

iskolai végzettsége*:
⬜ alapfokú ⬜ középfokú ⬜ felsőfokú

Mo.-ra érkezést megelőző foglalkozás*:

 

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
magánútlevél ⬜ szolgálati ⬜ diplomata ⬜ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

 

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap


⬜ Magyar nyelv megőrzése, ápolása

⬜ Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése

⬜ Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli
oktatás, illetve tanulmányokkal összegfüggő ismeretek gyarapítása

⬜ Családegyesítést kivéve, családi kapcsolatok erősítése

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

5. A kérelmezőt fogadó családtag / egyéb személy

családi neve:

utóneve:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:
.......... év ........ hó ........ nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

családi kapcsolat:
⬜ szülő ⬜ házastárs ⬜ szülő házastársa ⬜ gyámolt
⬜ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek
házastársa ⬜ egyéb

tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár
tartózkodási vízum ⬜ tartózkodási engedély
⬜ bevándorlási engedély ⬜ letelepedési engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély ⬜ nemzeti letelepedési engedély ⬜ EK letelepedési engedély
⬜ menekültként elismert

személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma:

6. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

Ki biztosítja magyarországi megélhetését?
családtag ⬜ kérelmező

családtag rendelkezésére álló megtakarítás:

kérelmező rendelkezésére álló megtakarítás:

családtag munkáltatója (név, székhely):

családtag havi bruttó jövedelme:

kérelmező munkáltatója (név, székhely):

kérelmező havi bruttó jövedelme:

7. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?
⬜ igen ⬜ nem

vízummal?
igen ⬜ nem

menetjeggyel?
igen ⬜ nem

anyagi fedezettel?
igen, összege:

⬜ nem

8. Kérelmező Magyarországon tartózkodó házastársa, gyermeke, szülője

név/rokonság foka:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély

név/rokonság foka:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély

név/rokonság foka:

születési hely, idő:

állampolgárság:

tartózkodása jogcíme:
vízum
⬜ tartózkodási engedély
⬜ ideiglenes letelepedési engedély
⬜ EK letelepedési engedély
⬜ egyéb

⬜ tartózkodási vízum
⬜ letelepedési engedély
⬜ nemzeti letelepedési engedély
⬜ bevándorlási engedély

9. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
igen ⬜ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
igen ⬜ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
igen ⬜ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
igen ⬜ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

 

 

Illetékbélyeg helye:

 

 

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

 

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

 

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜hónap ⬜nap

Az elutasítás indoka (röviden):

 

TÁJÉKOZTATÓ

 

A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az útlevélnek az engedélyezett tartózkodási jogosultság lejártakor még legalább 3 hónapig érvényesnek kell lennie.

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

a családi kapcsolat igazolására

születési anyakönyvi kivonat

házassági anyakönyvi kivonat

örökbefogadott esetén örökbefogadásról szóló okirat

egyéb családi kapcsolat fennállását igazoló okirat

a lakhatás jogcímét igazoló okirat

tulajdonában álló ingatlan esetén tulajdoni lap

lakásbérleti szerződés

szívességi lakáshasználatról szóló okirat

egyéb okirat

a megélhetést igazoló okirat

a fogadó családtag eltartást vállaló nyilatkozata

előző évi adóhatósági jövedelemigazolás

munkáltató által kiállított jövedelemigazolás

egyéb okirat

teljes körű egészségügyi ellátásra való jogosultságot igazoló okirat

 

Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is
felhívhatja!

Ha a tartózkodási engedély meghosszabbítása iránti kérelem benyújtásakor a tartózkodási engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek nem változtak meg, az ezt igazoló okiratot ismételten nem kell csatolnia.

Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

„A” BETÉTLAP
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermek adatai

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

 

 

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

 

 

 

 

 

 

 

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

 

 

 

beutazás helye:

 

 

 

 

 

 

 

beutazás ideje:

 

 

 

......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

 

 

 

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

Tartózkodási engedély meghosszabbítása

 

 

 

Tartózkodási engedély száma és érvényessége:

 

A kérelmező (törvényes képviselő) aláírása.
Az aláírásnak a kereten belül kell maradnia!

 

H ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜ ......... év ........ hó ........ nap

 

 

 

 

1. A kiskorú gyermek személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:

⬜ férfi ⬜ nő

állampolgársága:

születési idő:

............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

 

2. A kiskorú gyermek magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület:

lépcsőház:

emelet:

ajtó:

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:

tulajdonos ⬜ bérlő ⬜ családtag ⬜ szívességi lakáshasználó ⬜ egyéb, éspedig:

 

3. Egyéb adatok

Tudomása szerint a gyermek szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
igen ⬜ nem

Amennyiben a gyermek fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
igen ⬜ nem

 

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(aláírás, pecsét)

 

Kiadott tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

.....................................................
(a kérelmező aláírása)

 

Hosszabbítás esetén a visszavont tartózkodási engedély száma: ⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜⬜

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: ⬜⬜⬜⬜ év ⬜⬜ hónap ⬜⬜ nap

Az elutasítás indoka (röviden):

9. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez

NYILATKOZAT
a tartózkodási engedély iránti kérelem elutasítása esetén az önkéntes távozás vállalására

Alulírott

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
⬜ férfi ⬜ nő

családi állapot:
nőtlen/hajadon
⬜ özvegy
⬜ házas
⬜ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

 

 

 

 

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
magánútlevél ⬜ szolgálati ⬜ diplomata ⬜ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

vállalom az Európai Unió tagállamainak önkéntes elhagyását:
igen
nem7
amennyiben a tartózkodási engedély iránti kérelem tárgyában jogerős és végrehajtható elutasító döntés születik.

10. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez

KÉRELEM
BEVÁNDOROLT/LETELEPEDETT KÜLFÖLDI ÚTI OKMÁNYÁNAK
KIADÁSÁRA/HOSSZABBÍTÁSÁRA

Hatóság tölti ki!

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

Kérelem átvételének dátuma:

év hónap nap

 

Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcfénykép

 

 

 

 

 

 

 

Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):

Adatbevitel dátuma:

Év hónap nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel vagy

írógéppel, latin betűkkel kitölteni!

 

 

/Kérelmező (törvényes képviselő) sajátkezű aláírása/
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

I. A kérelmező adatai

1.Családi neve:

2.Utóneve(i):

 

3.Születési ideje:

 

4. Állampolgársága:

 

5.Magyarországi lakóhelyének pontos címe

Irányítószám:

Település:

Kerület:

Közterület neve:

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

6.Kérem az idegenrendészeti hatóságtól:

első bevándorolt/letelepedett úti okmány kiállítását,

jelenlegi ____________ számú úti okmányom érvényességi idejének meghosszabbítását

jelenlegi ___________ számú elveszett/megrongálódott/eltulajdonított úti okmányom pótlását

 

 

A 7. pontban megjelöltek indokolása:

 

 

 

 

 

……………., 20... _____év_____------__ hó______ nap

_________________________

(kérelmező aláírása)

Mellékletek:

a)

2 db arcfénykép,

b)

kiskorú vagy gondnokság alatt álló külföldi esetén a szülők (törvényes képviselő) közjegyző, gyámhatóság vagy az idegenrendészeti hatóság előtt tett hozzájáruló nyilatkozata

c)

bevándorolt/letelepedett külföldi állampolgár nyilatkozata arról, hogy a származási országa érvényes útlevelével nem rendelkezik és az rajta kívül álló okból nem pótolható

d)

illetékbélyeg

 

Hatóság tölti ki!

A kérelmező bevándorlása/letelepedése engedélyezésének kelte:

Illetékbélyeg

helye

 

A kérelmező bevándorlási/letelepedési engedélyének száma:

_______________________

 

A kérelmező személyazonosító igazolványának száma:

________________________

 

A 2007. évi II. törvény 83.§-ban előírtaknak megfelel/nem felel meg.

 

…………….., 20… _____év_____________ hó ______ nap

 

………………………………

 

 

(ügyintéző aláírása)

 

 

Az úti okmány kiadását/érvényének meghosszabbítását engedélyezem/nem engedélyezem:

……………, 20… _____év_____________ hó _____ nap

__________________________

engedélyező aláírása

A kérelmező tölti ki:
A mai napon a ___________________ számú, _____________________________-ig
érvényes bevándorolt/letelepedett úti okmányomat átvettem:
………….., 20….. ___év________ hó_____ nap
kérelmező (törvényes képviselő)

11. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez

KÉRELEM
HONTALANKÉNT ELISMERT SZEMÉLY ÚTI OKMÁNYÁNAK
KIADÁSÁRA/HOSSZABBÍTÁSÁRA

Hatóság tölti ki!

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

Kérelem átvételének dátuma:

év hónap nap

 

Gépi ügyszám: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arcfénykép

 

 

 

 

 

 

 

Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):

Adatbevitel dátuma:

Év hónap nap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Kérelmező (törvényes képviselő) sajátkezű aláírása/
Az aláírásnak teljes terjedelmével a keretvonalon belülre kell esni!

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel vagy
írógéppel, latin betűkkel kitölteni!

 

I. A kérelmező adatai

1.Családi neve:

2.Utóneve(i):

 

3.Születési ideje:

 

 

4.Megszűnt állampolgársága:

 

5.Állampolgársága megszűnésének időpontja:

6.Magyarországi szállásának/lakóhelyének pontos címe

Irányítószám:

Település:

Kerület:

Közterület neve:

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

Házszám:

Épület:

Lépcsőház:

Emelet:

Ajtó:

7.Kérem az idegenrendészeti hatóságtól:

első hontalan úti okmány kiállítását,

jelenlegi ____________ számú úti okmányom érvényességi idejének meghosszabbítását

jelenlegi ___________ számú elveszett/megrongálódott/eltulajdonított úti okmányom pótlását

Kijelentem, hogy jelenleg nem rendelkezem külföldi állampolgársággal.

Hatóság tölti ki!

A kérelmező hontalan státusza megállapításának kelte:

 

 

A kérelmező bevándorlási/letelepedési engedélyének száma:

 

 

A kérelmező személyazonosító igazolványának száma:

Illetékbélyeg

 

A 2007. évi II. törvény 83.§-ban előírtaknak megfelel/nem felel meg.

 

 

…………….., 20… _____év_____________ hó ______ nap

helye

 

 

 

 

 

………………………………

 

 

Az úti okmány kiadását/érvényének meghosszabbítását engedélyezem/nem engedélyezem:

 

……………, 20… _____év_____________ hó _____ nap

 

__________________________

engedélyező aláírása

A kérelmező tölti ki:
A mai napon a ___________________ számú, _____________________________-ig
érvényes hontalan úti okmányomat átvettem:
………….., 20….. ___év________ hó_____ nap
_____________________________
kérelmező (törvényes képviselő)

12. melléklet a 12/2010. (XII. 23.) BM rendelethez8

1

A rendeletet az 1/2011. (II. 18.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte 2011. május 21. napjával.

2

A 22. §-t az 1/2011. (II. 18.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 24. § (2) bekezdése az 1/2011. (II. 18.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 24. § (3) bekezdése az 1/2011. (II. 18.) BM rendelet 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 25. § a) pontja az 1/2011. (II. 18.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

6

A 25. § c) pontja az 1/2011. (II. 18.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

7

A megfelelő rész aláhúzandó

8

A 12. mellékletet az 1/2011. (II. 18.) BM rendelet 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére