• Tartalom

122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet

122/2010. (IV. 20.) Korm. rendelet

a 2010. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásáról1

2012.03.10.

A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény 58. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § E rendelet hatálya kiterjed a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. számú mellékletének XV. Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium fejezet, 25. cím, 4. alcím, 3. Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (a továbbiakban: TRFC) jogcímcsoport

a) Központi fejlesztési feladatok jogcím és

b) Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése jogcím (a továbbiakban: VTT)

felhasználására és kezelésére.

2. § (1) A TRFC és a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdése szerinti jogelőd előirányzat terhére megítélt, azonban szerződésszegés miatt visszavont támogatás tárgyévi visszatérülése, valamint a projekt megvalósulásának teljes vagy részleges meghiúsulása vagy összköltség-csökkenése következtében tárgyévben felszabaduló források (a továbbiakban együtt: megtérülés) a TRFC és jogelőd előirányzata terhére kötött támogatási szerződések kezeléséhez kapcsolódó tárgyévi feladatok ellátását szolgálják. A megtérülés a támogatási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatok finanszírozásának kiegészítő fedezeteként használható fel.

(2)2 A megtérülésből elsődlegesen a területfejlesztésért és területrendezésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) és a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) között az (1) bekezdés szerinti célra már megkötött megállapodásban foglalt kötelezettségeket kell teljesíteni. Az ezen túlmenően teljesült tárgyévi megtérülés a döntéshozó területfejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik általános jogutódjaként eljáró megyei önkormányzat (1) bekezdés szerinti feladatai finanszírozásának kiegészítő fedezeteként használható fel.

3. § A TRFC terhére vállalt kötelezettségek pénzügyi teljesítését legkésőbb 2011. december 31-ig kell biztosítani. Az elszámolás alapját képező dokumentumok beérkezésének végső határideje 2011. november 30.

4. § Ha a TRFC támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódóan lefolytatott beszerzésekre a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, a támogatás feltétele, hogy a kedvezményezett kötelezettséget vállaljon olyan nyilvános és az ajánlattevők egyenlő elbánását biztosító eljárás lefolytatására, amely lehetővé teszi a beszerzési eljárás átláthatóságának biztosítását is.

II. Fejezet

KÖZPONTI FEJLESZTÉSI FELADATOK

1. Közös szabályok

5. § (1) A központi fejlesztési feladatok előirányzata terhére a miniszter forrást biztosít

a) területfejlesztési tervezésre, képzésre, elemzésre, kutatásfejlesztésre és a területfejlesztéssel kapcsolatos kommunikációra,

b) a támogatási rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokra,

c) transznacionális együttműködés keretében megvalósuló projektekre,

d) a 2011-es magyar EU-elnökség területfejlesztési feladatainak előkészítésére,

e)3

f) a Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja keretében az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése tervezésének és kivitelezésének támogatására és

g) a központi pályázati rendszer támogatási keretösszegére.

(2) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feladatok a miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) területfejlesztési tevékenységének szakmai háttértámogatását szolgálják.

(3)4 Az (1) bekezdés g) pontjában foglalt feladatok célja olyan, az Európai Unió fejlesztési forrásaiból támogatásban nem részesíthető fejlesztési programok és projektek támogatása pályázati rendszer keretében, amelyek az adott térség speciális problémáit a területi szempontok figyelembevételével és érvényesítésével kezelik.

6. §5 Az 5. § (1) bekezdés f) pontja szerinti feladatra a miniszter legfeljebb 200 millió forintot különít el. Az 5. § (1) bekezdés g) pontjában foglalt egyes feladatokra a miniszter úgy határozza meg a felhasználható forrás mértékét, hogy az feladatonként legfeljebb 10 projekt megvalósítását lehetővé tegye. A miniszter a forrásfelosztó döntését a minisztérium honlapján a döntéstől számított 5 napon belül közzéteszi.

7. § (1) A támogatás formája – az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás kivételével – vissza nem térítendő támogatás.

(2)6 Az 5. § (1) bekezdés c) pontja szerinti jogcím alapján vissza nem térítendő, végleges támogatásként a projekt közösségi támogatásban nem részesülő tevékenységei finanszírozhatóak. A közösségi támogatásból visszatérülő összeget a partner szervezet a projekt soron következő ütemeinek finanszírozására használhatja fel azzal, hogy a közösségi forrás terhére megkötött támogatási szerződésben rögzített projekt pénzügyi lezárását és a közösségi támogatás utolsó részletének tényleges utalását követően, a projekt végleges támogatására fordított összeg levonását követően fennmaradó összeget 30 napon belül átutalja a minisztérium részére.

8. § (1)7 Az 5. § (1) bekezdés c) és g) pontjában meghatározott feladatokra biztosított forrás terhére a támogatás 25%-ának megfelelő mértékű előleg folyósítható.

(2) Előleg igénybevétele esetén a támogatás fennmaradó része az előleggel való elszámolás elfogadását követően és a teljesítést igazoló számla alapján igényelhető.

9. § (1) Az 5. § (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feladatok ellátására a miniszter szerződést köt a feladatot ellátó kedvezményezettel.

(2)8 Az 5. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatok támogatása az előirányzat lebonyolítás céljából való átadásával történik, a lebonyolító által kiírt pályázati felhívás alapján.

(3) Az 5. § (1) bekezdés g) pontja szerinti pályázati rendszert a miniszter működteti.

10. § (1) Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 131. § (1) bekezdése szerinti kifogást írásban kell benyújtani, a jogszabálysértő döntést követő 30 napon belül. A kifogáshoz csatolni kell a kifogást megalapozó dokumentumokat.

(2)9 A miniszter a kifogás tárgyában, annak kézhezvételét követő 8 napon belül – az 5. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatok esetén 15 napon belül – dönt, és a felülvizsgálat eredményének megfelelően a kifogást elutasítja, vagy annak helyt ad.

(3) A miniszter a döntését a döntéshozóval és a kifogás benyújtójával írásban közli.

(4) A miniszter a kifogást és a kifogás tárgyában hozott döntését a minisztérium honlapján közzéteszi.

11. § (1)10 Az 5. § (1) bekezdés g) pontja szerinti támogatás esetén a döntés-előkészítést szakmai bizottság végzi.

(2) A szakmai bizottságot támogatási célonként kell felállítani.

(3)11 A szakmai bizottság felállításáról és összetételéről az 5. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatás esetén a pályázat lebonyolítója, az 5. § (1) bekezdés g) pontja szerinti támogatás esetén a miniszter dönt.

12. § (1)12 A szakmai bizottságnak tagja a minisztériumnál, az 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti jogcím esetén agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál és a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál, az 5. § (1) bekezdés f) pontja szerinti jogcím esetén a környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumnál foglalkoztatott köztisztviselő, és – az 5. § (1) bekezdés f) pontja szerinti támogatás esetén – a lebonyolítónál, annak munkaszervezeténél munkaviszony keretében alkalmazott munkavállaló lehet.

(2) A szakmai bizottság tagjainak száma legfeljebb 6 fő, akik e minőségükben nem utasíthatók és e tevékenységük ellátásáért külön díjazás nem illeti meg őket.

(3) A szakmai bizottság a munkáját ügyrend alapján végzi, amelyet alakuló ülésén fogad el. A szakmai bizottság vezetője az elfogadott ügyrendet annak elfogadását követő 10 napon belül megküldi a miniszternek.

(4) A szakmai bizottság üléséről emlékeztető készül. Az emlékeztető tartalmazza az ülés helyét és időpontját, a jelen lévő tagok nevét, a bizottság döntési javaslatát, vitás kérdés esetén a szavazatok arányát és bármely tag különvéleményét, ha azt a tag kéri.

13. § A befogadott pályázatokról a szakmai bizottság egyedi döntés-előkészítő értékeléssel és indokolással alátámasztott javaslatot készít és terjeszt a döntéshozó elé.

14. § (1) A lebonyolítás céljából átadott előirányzat lebonyolítója a miniszternek, a lebonyolító által támogatásban részesített kedvezményezett (a továbbiakban: végső kedvezményezett) a lebonyolítónak szakmai és pénzügyi beszámolási kötelezettséggel tartozik.

(2) A végső kedvezményezett beszámolóját a lebonyolító juttatja el a miniszternek.

15. §13 Kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódóan pályázati díj nem határozható meg. A lebonyolító a lebonyolítás céljából átadott előirányzat legfeljebb 5%-át a feladat ellátásával kapcsolatos kiadása fedezeteként használhatja fel.

2. 14 A Homokhátsági Speciális Célprogram támogatásának speciális szabályai

16–19. §15

3. A Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja támogatásának speciális szabályai

20. § Támogatás a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet (a továbbiakban: BKÜ) partinak és partközelinek nem minősülő, szennyvízelvezetési agglomerációkba nem tartozó, 2000 lakos-egyenérték szennyezőanyag-terhelés alatti, zárt rendszerű szennyvízelvezetéssel nem rendelkező településein az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések tervezéséhez és kiépítéséhez igényelhető.

21. § Támogatásban

a) a BKÜ területén lévő települési önkormányzat,

b) az a) pont szerinti települési önkormányzat többségi tulajdonában lévő vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaság vagy intézmény,

c) települési önkormányzatok jogi személyiségű társulása, ha annak tagja a BKÜ területén helyezkedik el, valamint

d) a 20. § szerinti településen állandó lakóhellyel rendelkező magánszemély

részesülhet.

22. § (1) A 21. § b) pontjában meghatározott kedvezményezett számára támogatás közszolgáltatások ellentételezése formájában nyújtható, ha a kedvezményezett a fejlesztés eredményeinek segítségével az érintett településen vagy településrészen maga nyújt közszolgáltatást.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg a közszolgáltatás ellátásának nettó költségét, azaz a közszolgáltatás működtetésével kapcsolatban felmerült költségek és az ezzel összefüggésben keletkezett bevételek különbségét, figyelembe véve egy, a közszolgáltatás ellátásához kapcsolódó sajáttőke-rész alapján várható ésszerű profitot is.

23. § (1) A 21. § d) pontja szerinti, gazdasági tevékenységet folytató kedvezményezettnek kizárólag az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 2. cikke szerinti támogatás nyújtható, ha a fejlesztés ezen tevékenységéhez kapcsolódik. Gazdasági tevékenységnek minősül bármely, az adott piacon termékek értékesítésével és szolgáltatások nyújtásával járó tevékenység.

(2) A csekély összegű támogatás nyújtásának feltétele a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy az adott pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év alatt általa igénybe vett csekély összegű támogatások támogatástartalma nem haladja meg a 200 000 eurónak, a közúti szállítási ágazatban a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. A több részletben fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes értékre kell diszkontálni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti támogatás nyújtásakor az adott pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év alatt nyújtott csekély összegű támogatás teljes összegét kell figyelembe venni.

(4) Az 1998/2006/EK bizottsági rendelet 3. cikk 1. pontja szerinti ellenőrzési kötelezettséget a támogatást nyújtó teljesíti.

24. § (1) A támogatás felhasználásában lebonyolítóként történő közreműködés céljából a miniszter megállapodást köt a Balaton Fejlesztési Tanáccsal (a továbbiakban: BFT).

(2)16 A megállapodás alapján a BFT a megállapodás aláírását követő 15 napon belül pályázati felhívást tesz közzé.

(3) A pályázati felhívást a BFT a közzétételét megelőzően egyezteti a miniszterrel, a környezetvédelemért és vízgazdálkodásért felelős miniszterrel, a pénzügyminiszterrel és a BKÜ területével érintett régiók regionális fejlesztési tanácsaival. A pályázati felhívás az egyeztetésben részt vevő szervek egyetértése esetén jelentethető meg a BFT és a minisztérium honlapján. A minisztérium honlapján történő közzététel minősül hivatalos közlésnek.

25. § (1)17 A támogatásról szóló döntést a BFT a felhívás közzétételét követő 90 napon belül hozza meg.

(2) A pályázat elbírálásakor – a pályázati felhívásban rögzítettek szerint – biztosítani kell, hogy az egy pályázatra adható maximális pontérték 10%-a annak értékelésére szolgáljon, hogy az egyedi szennyvízkezelés több épület szennyvízkezelését szolgálja-e.

(3) A támogatási szerződés előkészítése, megkötése és módosítása a BFT feladata. A támogatási szerződés mintáját a BFT készíti el, amelyet egyeztet a miniszterrel.

(4) A támogatási szerződés megkötésére a döntés meghozatalát követő 90 napon belül kerül sor.

(5) Ha a támogatási szerződés megkötésére a kedvezményezett mulasztásából a (4) bekezdés szerinti határidőn belül nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti.

(6) A támogatott projektek alapadatait – a kedvezményezett nevét, a támogatott fejlesztés megnevezését, a fejlesztés megvalósulásának helyszínét, a fejlesztés összköltségét, a támogatás összegét – a döntéssel egyidejűleg a BFT és a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

26. § A támogatással megvalósult fejlesztés fenntartását, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti üzemeltetését a kedvezményezettnek a projekt befejezésétől számított 7 éven keresztül folyamatosan biztosítania kell.

4. A központi pályázati rendszer támogatásának speciális szabályai

27. § (1) A miniszter az 5. § (1) bekezdés g) pontja szerinti támogatást nyújt

a) olyan innovatív, térségi hatással rendelkező integrált projektötletek megvalósításához, amelyek sikeres megvalósítás esetén mintaként szolgálhatnak hasonló foglalkoztatási, társadalmi problémákkal küzdő kistérségek számára,

b) a szomszédos országokhoz fűződő közúti közlekedési kapcsolatok erősítése érdekében a határátkelőhelyekhez vagy a határátlépési pontokhoz vezető helyi közutak, helyi kerékpárutak kiépítésének előkészítéséhez, és

c) a térségi fejlesztési tanácsok fejlesztési programjai megvalósításához.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás kizárólag a határátkelőhelyekhez vagy a határátlépési pontokhoz vezető helyi közutak és helyi kerékpárutak engedélyezési tervdokumentációjának elkészítéséhez nyújtható. Egy pályázat tárgya csak egy hálózati elemre készítendő engedélyezési tervdokumentáció lehet. Nem támogatható olyan tervdokumentáció elkészítése, amelyre vonatkozóan a pályázat benyújtója a pályázat benyújtásának időpontjában már tervezői megbízást adott.

(3) Az engedélyezési tervdokumentáció pénzügyileg és műszakilag külön-külön megvalósítható, üzembe helyezhető és működtethető egységek kialakítását tartalmazza.

28. § (1) Támogatásban

a) a 27. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatási cél esetében kistérségi fejlesztési tanács vagy többcélú kistérségi társulás,

b) a 27. § (1) bekezdés b) pontja szerint támogatási cél esetében települési önkormányzat,

c) a 27. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási cél esetében a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács, a Velencei-tó-Vértes Térségi Fejlesztési Tanács, a Szigetköz-Felső-Dunamente Térségi Fejlesztési Tanács, a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács, a „8-as főút” Térségi Fejlesztési Tanács, és a Duna-Tisza közi Hátsági és Ráckevei-Soroksári Dunaág Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban együtt: térségi tanács)

részesülhet.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja alapján kistérségenként csak egy szervezet részesülhet támogatásban.

29. § A 27. § (1) bekezdés a) és c) pontja alapján gazdasági tevékenységet folytató végső kedvezményezett esetében kizárólag csekély összegű támogatás nyújtható, amennyiben a támogatás ezen tevékenységéhez kapcsolódik. A csekély összegű támogatás nyújtására a 23. §-t megfelelően alkalmazni kell.

30. § (1) A 27. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti támogatás esetén elszámolható költségnek minősül a közvetlenül a projekt megvalósításához szükséges eszközöknek a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 47–48. §-a és 51. §-a szerinti bekerülési értéke és az igénybe vett, a projekttel közvetlenül összefüggő gazdasági szolgáltatás díja.

(2) A 27. § (1) bekezdés b) pontja szerinti jogcím esetén elszámolható költségnek minősül az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez és az engedélyezési eljárás lefolytatásához közvetlenül igénybe vett gazdasági szolgáltatás ellenértéke.

31. § (1) A miniszter a támogatásra vonatkozóan támogatási célonként külön pályázati felhívást készít és azt a minisztérium honlapján közzéteszi.

(2) A pályázati felhívásra 2010. június 30-ig lehet a pályázatot benyújtani, amely határidőt a miniszter egy alkalommal, legfeljebb 2010. július 31-ig meghosszabbíthat.

(3) A 27. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatási esetén a térségi tanács az összeállított és megvalósításra javasolt projekteket tartalmazó programját a területileg érintett régiók fejlesztési tanácsaival előzetesen, a pályázat benyújtásának határidejéig egyezteti.

32. § (1) A 27. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatási cél esetén a pályázat elbírálásakor – a pályázati felhívásban rögzítettek szerint – biztosítani kell, hogy az egy pályázatra adható maximális pontérték 10%-a annak értékelésére szolgáljon, hogy a pályázatot leghátrányosabb helyzetű kistérségből nyújtották-e be.

(2) A 27. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti támogatási cél esetén a pályázat elbírálásakor – a pályázati felhívásban rögzítettek szerint – biztosítani kell, hogy az egy pályázatra adható maximális pontérték 5%-a annak értékelésére szolgáljon, hogy a pályázatot hátrányos helyzetű kistérségből nyújtották-e be.

33. § (1) A támogatásról szóló döntést – a szakmai bizottság döntés-előkészítő javaslata, a 27. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás esetén a térségi tanács által a miniszternek megküldött program alapján – a miniszter 2010. szeptember 30-ig hozza meg.

(2) A döntésről szóló értesítést követő 30 napon belül a miniszter, a 27. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás esetén a térségi tanács támogatási szerződést köt a kedvezményezettel.

(3) A támogatott program alapadatait – a kedvezményezett nevét, a támogatott fejlesztés megnevezését, a fejlesztés megvalósulásának helyszínét, a fejlesztés összköltségét, a támogatás összegét – a döntéssel egyidejűleg a minisztérium honlapján közzé kell tenni.

34. § Ahol a 4. alcím pályázati felhívást említ, a 27. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatás esetén programkészítési felhívást kell érteni.

III. Fejezet

A VÁSÁRHELYI TERV TOVÁBBFEJLESZTÉSE

5. A támogatás felhasználására vonatkozó általános szabályok

35. § (1) A VTT terhére a Lónyai árapasztó fióktározó építési munkálataihoz kapcsolódóan Lónya, Mátyus, Tiszakerecseny településeken az önkormányzati belterületi bel- és csapadékvíz-elvezetési célú, továbbá egyes szennyvíz-elvezetési és -tisztítási célú infrastrukturális fejlesztések engedélyezési tervdokumentációjának elkészítése és az engedélyezési eljárás lefolytatása támogatható.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt támogatási jogcímen túl VTT terhére a Jánd-Gulácsi (Beregi) tározó építési munkálataihoz kapcsolódóan Csaroda, Gulács, Hetefejércse, Jánd, Márokpapi, Tákos, Tivadar, Tarpa és Vásárosnamény településeken

a) a települési belterületi elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezető hálózat,

b) a települési belterületi belvíz és csapadékvíz elvezető árok és csatorna, műtárgy, átemelő-telep, belvíz- és záportározó,

c) a települési belterületi bel- és csapadékvíz közösségi célú gazdálkodását biztosító rendszer tervezése, építése, rekonstrukciója és

d) a szilárd burkolatú belterületi utak a)–c) pont szerinti munkák elvégzése miatt szükségessé váló burkolatfelújítása

támogatható.

36. § (1) A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

(2) A támogatási intenzitás a 35. § (1) bekezdése szerinti támogatás esetén legfeljebb 100%, a 35. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetében legfeljebb 95% lehet.

37. § (1)18 A 35. § (1) bekezdése szerinti támogatás esetén elszámolható költségnek minősül az engedélyezési tervdokumentáció elkészítéséhez és az engedélyezési eljárás lefolytatásához közvetlenül igénybe vett gazdasági szolgáltatások ellenértéke. Az engedélyezési tervdokumentáció és a megtervezett fejlesztés megkezdhetőségét igazoló, jogerős vízjogi létesítési vagy építési engedély Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács, vagy az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács általános jogutódjaként eljáró megyei önkormányzat (a továbbiakban: Tanács) számára történő benyújtását követően kerülhet sor az engedélyezési eljárás költségének elszámolására.

(2) A 35. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén elszámolható költségnek minősül az infrastrukturális beruházások költségének az Sztv. 47–48. §-a és 51. §-a szerinti bekerülési értéke, és a projekt előkészítéséhez és megvalósításához közvetlenül igénybe vett gazdasági szolgáltatások – különösen a tervezés, engedélyeztetés, műszaki ellenőrzés és közbeszerzés – ellenértéke.

(3) A 35. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén a projekt előkészítéséhez és megvalósításához közvetlenül igénybe vett gazdasági szolgáltatások címén elszámolt költségek aránya nem haladhatja meg a projekt összes elszámolható költségének 5%-át.

(4) A 35. § (2) bekezdés d) pontja szerinti tevékenység címén elszámolt költség mértéke nem haladhatja meg a projekt (2) bekezdés szerinti összes elszámolható költségének 3%-át.

38. § A kedvezményezett írásban benyújtott kérelme alapján a megítélt támogatás legfeljebb 40%-áig támogatási előleg adható. Előleg igénybevétele esetén a támogatás fennmaradó része az előleggel való elszámolás elfogadását követően és a teljesítést igazoló számla alapján igényelhető.

39. § A kedvezményezett a támogatási szerződés szerint tervezett befejezési határidőt követő 3 hónapon belül elszámoló adatlapon elszámol a támogatás felhasználásáról a Tanácsnak. Az elszámolással egyidejűleg a fel nem használt támogatásról le kell mondani. A Tanács az ellenőrzött elszámoló adatlap megküldésével tájékoztatja a Kincstárt az elszámolás megtörténtéről.

40. § A 35. § (2) bekezdése szerinti támogatással megvalósult fejlesztés fenntartását, valamint a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló kormányrendelet szerinti üzemeltetését a kedvezményezettnek a projekt befejezésétől számított 7 éven keresztül folyamatosan biztosítania kell. Ha a kedvezményezett az üzemeltetési kötelezettségét nem teljesíti, a Tanács a megítélt támogatás visszavonásáról dönt.

41. § A Tanács a VTT keretének 2%-át a feladat ellátásával kapcsolatos kiadása fedezeteként használhatja fel.

6. A támogatás igénylése és a támogatási döntés

42. § (1) A VTT terhére a 35. §-ban meghatározott települések önkormányzata vagy települési önkormányzatok jogi személyiségű társulása által a 35. § (1) bekezdése szerinti támogatás esetén legkésőbb 2010. május 31-ig, a 35. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén legkésőbb 2010. szeptember 30-ig benyújtott támogatási kérelem alapján, pályázati rendszeren kívül nyújtható támogatás.

(2) A támogató döntés feltétele, hogy a támogatási kérelemmel együtt a települési önkormányzat, vagy a települési önkormányzatok jogi személyiségű társulása a Tanács számára benyújtsa

a) a 35. § (1) bekezdése szerinti támogatás esetén a projekt szakmai leírását, az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének és az engedélyezési eljárás lefolytatásának részletes költségtervét,

b) a 35. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén a projekt szakmai leírását, műszaki tervdokumentációját, a beruházás részletes költségtervét és a saját forrás rendelkezésre állását igazoló dokumentumot, és

c) nyilatkozatát arról, hogy a támogatási kérelem szerinti fejlesztésre az Európai Unió fejlesztési forrásai terhére megkötött támogatási szerződéssel vagy támogató döntéssel nem rendelkezik.

(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumok hiánypótlására egy alkalommal kerülhet sor.

(4) A 35. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén a támogatást igénylő nyilatkozik arról, hogy a támogatási kérelem szerinti tartalomra vonatkozó építési beruházás ajánlati felhívásában bírálati szempontként rögzíti a Kbt. 53. § (9) bekezdésében meghatározott sajátos szociális feltételek alkalmazását.

(5) A 35. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén a beruházás megkezdéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyt legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig be kell nyújtani a Tanácshoz.

43. § (1) A támogatásról szóló döntést a Tanács a 35. § (1) bekezdése szerinti támogatás esetén 2010. augusztus 31-ig, a 35. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén 2010. november 30-ig hozza meg.

(2) A támogatási döntést követő 90 napon belül a Tanács támogatási szerződést köt a kedvezményezettel.

(3) A támogatási szerződés mintáját a miniszter 2010. április 30-ig juttatja el a Tanács részére.

(4) Ha a támogatási szerződés megkötésére a kedvezményezett mulasztásából a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül nem kerül sor, a támogatási döntés hatályát veszti.

(5) A támogatott projektek alapadatait – a kedvezményezett nevét, a támogatott fejlesztés megnevezését, a fejlesztés megvalósulásának helyszínét, a fejlesztés összköltségét és a támogatás összegét – a döntéssel egyidejűleg a Tanács a honlapján közzéteszi.

44. § A 35. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén a kedvezményezett a támogatási szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy az építéssel járó támogatott beruházás vagy felújítás megvalósítása során megfelelő képesítéssel rendelkező műszaki ellenőrt biztosít, aki a számlán a műszaki teljesítést igazolja.

45. § (1) Ha a 35. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén jogszabályváltozás vagy hatósági döntés miatt a folyamatban lévő beruházás műszaki tartalmának megváltoztatása szükséges, a kedvezményezett kérelmezheti a beruházás műszaki tartalmának módosítását a Tanácsnál. A műszaki tartalom módosítására irányuló kérelemben a kedvezményezett

a) ismerteti a beruházás műszaki tartalmának megváltoztatását előidéző okokat és körülményeket,

b) bemutatja a támogatási szerződés mellékletét képező, a fejlesztés támogatott műszaki tartalmát és költségeit, a fejlesztés pénzügyi forrásait bemutató táblázatok módosított, tételesen kitöltött tartalmát, és

c) benyújtja a hatósági döntést alátámasztó dokumentumot és a hatósági engedély hiteles másolatát.

(2) A benyújtott kérelemről a Tanács a benyújtást követő 30 napon belül dönt és döntését haladéktalanul közli a kedvezményezettel.

(3) A beruházás műszaki tartalmának Tanács által elfogadott módosítását a támogatási szerződésben kell rögzíteni.

(4) A beruházás műszaki tartalmának változtatásából származó többletköltség miatt a kedvezményezettet a beruházás elfogadott összköltségéhez képest további támogatás nem illeti meg.

7. A támogatás folyósítása

46. § (1)19 A támogatás folyósításával, a támogatás visszavonásából fakadó esetleges követeléskezeléssel kapcsolatos feladatokat a TRFC és a 2008. évi terület- és régiófejlesztési célelőirányzat felhasználásának részletes szabályairól szóló 148/2008. (V. 26.) Korm. rendelet 39. § (3) bekezdés szerinti jogelőd előirányzatokra a Kincstár látja el és eljár a támogatásokhoz kapcsolódó peres és nemperes eljárásokban.

(2) A 35. § (2) bekezdésében foglalt fejlesztés megvalósítása során a Kincstár és a Tanács a támogatás lehívása előtt közösen helyszíni ellenőrzést végez, ha az igényelt támogatás egyszeri vagy halmozott összege eléri a megítélt támogatás 50%-át.

(3) Az elszámoló adatlap Kincstárhoz történő beérkezését követő 3 hónapon belül a Kincstár és a Tanács közösen utóellenőrzést végez.

(4) A 35. § (2) bekezdésében foglalt fejlesztés esetén a Kincstár és a Tanács közösen kötelezettségvállalási ellenőrzést végez a kötelezettségvállalás teljesítésének negyedik évét követő 3 hónapon belül, és záró ellenőrzést végez a kötelezettségvállalás lejáratát követően legfeljebb 3 hónapon belül.

(5) A miniszter, a Tanács és a Kincstár a támogatás szabályszerű felhasználását a (2)–(4) bekezdésben meghatározott ellenőrzésen túl is ellenőrizheti.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

47. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

48. § Ez a rendelet

a) az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379., 2006.12.28., 5–10. o.) és

b) az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005. november 28-i 2005/842/EK bizottsági határozat (HL L 312., 2005.11.29., 67–73. o.)

hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

49. §20 E rendeletnek az egyes területfejlesztési és önkormányzati fejlesztési célokat szolgáló hazai támogatási előirányzatokról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 35/2012. (III. 9.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított 15. §-át a módosító rendelet hatálybalépése21 előtt megkötött szerződésekre is alkalmazni kell.

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 260. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

A 2. § (2) bekezdése a 35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet 18. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdés e) pontját a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 5. § (3) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6. § a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. § a) pontja és 24. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 7. § (2) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

7

A 8. § (1) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § d) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 9. § (2) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § e) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 10. § (2) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § f) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 11. § (1) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § g) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 11. § (3) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § g) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 12. § (1) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § h) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 15. § a 35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

14

A 2. alcímet a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 16–19. §-t a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § i) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 24. § (2) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. § c) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 25. § (1) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 23. § d) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 37. § (1) bekezdése a 35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet 20. §-ával megállapított szöveg.

19

A 46. § (1) bekezdése a 370/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

20

A 49. § a 35/2012. (III. 9.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

21

A hatálybalépés időpontja 2012. március 10.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére