• Tartalom

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény

az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról1

2013.01.03.

Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság versenyképességének helyreállítása és az adminisztrációs terhek csökkentése érdekében a következő törvényt alkotja:

I–X. FEJEZET2

XI. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

26. Hatályba léptető rendelkezések


234. § (1) E törvény – a (2)–(11) bekezdésekben foglalt kivétellel – a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E törvény 103–108. §-ai 2010. november 27-én lépnek hatályba.
(3) E törvény 139. §-a 2010. december 1-jén lép hatályba.
(4) E törvény 40. §-ának k) pontja és 43. §-a 2010. december 16-án lépnek hatályba.
(5) E törvény 33–35. §-ai és 146. § 2010. december 31-én lépnek hatályba.
(7) E törvény 69. § (2) bekezdése 2011. március 3-án lép hatályba.
(8) E törvény 84. §-a 2011. április 1-jén lép hatályba.
(9) E törvény 91. §-a, 205–209. §-ai, 211. §-a, valamint 221. §-a 2011. július 1-jén lépnek hatályba.
(10) E törvény 153. §-a 2012. január 1-jén lép hatályba.
(11) E törvény 39. § és a 40. § f)–h) és j) pontja 2013. január 1-jén lép hatályba.

27. Átmeneti rendelkezések


236. § (1) Az Áfa tv. 251/C. § (2) bekezdésében meghatározott határidőtől eltérően a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany 2009. évre vonatkozó adó-visszatéríttetési kérelmét 2011. március 31. napjáig terjesztheti elő. E határidő elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.
(2) Ha az állami adóhatóság a Közösség más tagállamában letelepedett adóalany 2009. évre vonatkozó adó-visszatéríttetési kérelmét 2010. október 1-jétől e törvény hatálybalépéséig a határidő elmulasztása miatt utasította el, az adóhatóság a felettes szerv vagy bíróság által még el nem bírált elutasító határozatát visszavonja és az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével új határozatot hoz. Az e bekezdés szerint visszavonandó elutasító határozat elleni jogorvoslati kérelemmel kapcsolatban lerótt illetéket vissza kell téríteni.
(3) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 9. számú melléklete I. 3. A) pontban meghatározott határidőtől eltérően a belföldön letelepedett adóalany a 2009. évre vonatkozó adó-visszatéríttetési kérelmét 2011. március 31-ig terjesztheti elő az állami adóhatósághoz.

28.4

1–6. számú melléklet a 2010. évi CXXIII. törvényhez5

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadata el. A kihirdetés napja: 2010. november 19. A törvényt a 2012: LXXVI. törvény 7. § (3) bekezdés 18. pontja hatályon kívül helyezte 2020. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

2

Az I–X. fejezetet (1–233. §-t) a 235. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

3

A 235. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

4

A XI. fejezet 28. alcímét (237. §-t) a 235. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

Az 1–6. számú mellékletet a 235. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére