• Tartalom
Oldalmenü

2010. évi CXXVI. törvény

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról1

2019.01.01.

Az Országgyűlés a jó állam kialakítása keretében, a területi államigazgatási szervezetrendszer működésének egységessé és hatékonyabbá tétele, ezáltal a területi államigazgatási feladatellátás fejlődése és színvonalának növelése, valamint az ügyfél-centrikus területi államigazgatás megvalósítása érdekében a következő törvényt alkotja:

1.2 Értelmező rendelkezések

1. §3

2.4 A fővárosi és megyei kormányhivatal

2. §5

3. §6

4. §7

3.8

5. §

4.9 A fővárosi és megyei kormányhivatal irányítása

6. §10

7. §11

8. §12

5.13 A fővárosi és megyei kormányhivatal funkcionális feladatainak ellátása

9. §14

6.15 A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetése

10. §16

10/A. §17

11. §18

11/A. §19

11/B. §20

11/C. §21

11/D. §22

12. §23

13. §24

7.25

14. §

8.26 A munkáltatói jogok gyakorlása

15. §27

9.28 A fővárosi és megyei kormányhivatal feladat- és hatásköre

16. §29

16/A. §30

17. §31

18. §32

19. §33

19/A. §34

19/B. §35

20. §36

9/A.37 A járási (fővárosi kerületi) hivatal

20/A. §38

20/B. §39

20/C. §40

20/D. §41

20/E. §42

20/F. §43

20/G. §44 (1) Törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott ügyekben a járási hivatal az ügyre vonatkozó jogszabályban meghatározott, az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság mellett az elsőfokú eljárás lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak minősül.

(2) Amennyiben jogszabály olyan közigazgatási hatósági eljárásért határoz meg igazgatási szolgáltatási díjat, amely a járási hivatal hatáskörébe tartozik, ideértve, amikor a járási hivatal az (1) bekezdés alapján jár el, úgy a járási hivatal eljárásáért a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díj – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a fővárosi és megyei kormányhivatal bevételét képezi, és azt a miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott módon kell megfizetni.

(3) Ha jogszabály olyan közigazgatási hatósági eljárásért határoz meg igazgatási szolgáltatási díjat, amely eljárásban a járási hivatal külön jogszabályban meghatározottak szerint közreműködő hatóságként jár el, és a kérelem a járási hivatalhoz kerül benyújtásra, úgy a jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat a miniszternek az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott módon kell megfizetni.

(4) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, ha valamely bejelentésnek a hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz történő megtételéhez jogszabály joghatást fűz, ideértve valamely jogosultság egyidejű gyakorolhatóságát, a joghatás a kormányablaknál történő bejelentéssel beáll, a bejelentés alapján gyakorolható jogosultság a kormányablaknál történő bejelentést követően azonnal gyakorolható.

(5) A Kormány által rendeletben meghatározott hatósági nyilvántartások tekintetében az ügyfél jogosult a rá vonatkozó adatok megváltozását a kormányablakban bejelenteni. A kormányablak a változásbejelentést továbbítja a hatósági nyilvántartást vezető hatósághoz.

(6) Ha a kérelmet a kormányablaknál terjesztették elő, és az eljárásra a járási hivatalnak nincs hatásköre vagy nem illetékes, a kérelmet öt napon belül továbbítja a döntés meghozatalára hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz. Jogszabály a kérelem továbbítására rövidebb határidőt is meghatározhat. A konzuli tisztviselő eljárásában a kérelmet haladéktalanul, de legkésőbb a kérelem benyújtását követő első diplomáciai futárpostával kell továbbítani.

9/B.45 A fővárosi és megyei kormányhivatal adatkezelésével összefüggő rendelkezések

20/H. § (1) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal törvény alapján valamely, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás tekintetében adatkezelői jogokkal rendelkezik, a fővárosi és megyei kormányhivatal az érintett adatok tekintetében megfelelő műszaki és technikai intézkedésekkel gondoskodik a személyes adatok célhoz kötött kezelése elvének érvényesítéséről.

(2) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal jogszabályban meghatározott feladat- és hatáskörében olyan közigazgatási hatósági eljárásban jár el, amely alapján döntését más szerv által vezetett nyilvántartásban rögzíti, e döntésével összefüggő adattartalom tekintetében – a nyilvántartás vonatkozásában – adatkezelőnek minősül.

(3) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal törvény alapján valamely, személyes adatokat tartalmazó nyilvántartás tekintetében adatkezelői jogokkal rendelkezik, e nyilvántartások adattartalmát – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem kapcsolhatja össze, a törvényben meghatározott céltól eltérő céllal nem használhatja fel, illetve nem továbbíthatja.

20/I. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a természetes személy ügyfelek tekintetében belső technikai azonosítót alkalmaz, amely

a) sem az ügyintéző, sem az ügyfél által nem megismerhető, az informatikai rendszerből továbbításra nem kerül,

b) semmilyen módon nem származtatható az ügyfél valamely azonosítójából, és

c) a természetes személyhez rendelése a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény előírásai szerinti titkosított kapcsolati kódokkal történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti belső technikai azonosító alkalmazásának célja a fővárosi és megyei kormányhivatal működéséhez szükséges egységes, közös informatikai támogatási szolgáltatásoknál a különböző személyhez rendelt azonosítók jogosulatlan összevonásának kizárása.

20/J. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal ügyfélszolgálatain, a járási (fővárosi kerületi) hivatal kormányablakaiban, illetve a települési ügysegédnél az elektronikus dokumentumok ügyfél általi hitelesítésére az aláírás képi, dinamikai és íráserősségi adatainak elektronikus felvételezésére képes hitelesítő eszköz rendszeresíthető.

(2) Az (1) bekezdés szerinti eszközök rendszeresítése esetén a Kormány által rendeletben kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatal az aláírás képi, dinamikai és íráserősségi adatait tartalmazó kormányhivatali aláírás-minta nyilvántartást vezet.

(3) A kormányhivatali aláírás-minta nyilvántartás a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény szerinti összerendelési nyilvántartással, annak szabályai szerint kapcsolati kóddal rendelhető a természetes személyhez, az aláírás-minta kiértékeléshez szükséges adatokon túl egyéb személyazonosító vagy biometrikus adatot nem tartalmazhat.

(4) A nyilvántartásba csak az ügyfél önkéntes beleegyezésével lehet mintát rögzíteni, az ügyfél az (1) bekezdés szerinti hitelesítési mód alkalmazására nem kötelezhető.

(5) Az (1) bekezdés szerint rendszeresített eszközön történő aláírásnál csak a mintával való egyezés ellenőrizhető, a vizsgálat eredményéről tanúsított, zárt rendszer által kiállított, a dokumentumazonosítót is tartalmazó elektronikus igazolást a dokumentumhoz kell csatolni. Az igazolás az aláírás dinamikai és íráserősségi adatait nem tartalmazhatja.

(6) Az (5) bekezdés szerinti elektronikus igazolással ellátott dokumentum teljes bizonyító erejű magánokirat.

(7) A kormányhivatali aláírás-minta nyilvántartás kizárólag az aláírások egyezőségének ellenőrzése céljából, az (5) bekezdésben meghatározottak szerint használható fel, a kormányhivatali aláírás-minta nyilvántartásból adattovábbítást – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem lehet teljesíteni.

9/C.46 Egyedi eljárásrend alkalmazhatósága a fővárosi és megyei kormányhivatal eljárásaiban

20/K. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal – ha törvény eltérően nem rendelkezik – jogosult mind a hatósági, mind a működéséhez kapcsolódó egyéb ügyviteli eljárást elektronikusan lefolytatni, határozatait elektronikusan meghozni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak érdekében a fővárosi és megyei kormányhivatal jogosult a részére benyújtott papír alapú iratokról a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály rendelkezései szerint hiteles elektronikus másolat készítésére, és az eljárás hiteles másolatra alapozott lefolytatására.

(3) Ha a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus dokumentumban (különösen elektronikus űrlapon) készíti el az eljárás valamely dokumentumát, és az ügyfél annak kinyomtatott példányát hitelesíti, akkor az eljárás az ügyintéző által hitelesített elektronikus dokumentum felhasználásával lefolytatható.

(4) A fővárosi és megyei kormányhivatal az eljárások lefolytatásának támogatására zártnak minősülő informatikai szakrendszert alkalmazhat, ennek használatakor az ügyintéző általi hitelesítésre a zárt rendszeren belüli működés szabályi alkalmazhatók.

(5) Ha az ügyféllel a kapcsolattartás papír alapon történik, a fővárosi és megyei kormányhivatal az érintett hiteles elektronikus dokumentumról a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály rendelkezései szerinti hiteles papír alapú másolatot készít vagy az arra kijelölt szolgáltatóval készíttet és az ügyfelet azzal értesíti.

(6) A (2) és (3) bekezdés szerinti ügyfél által aláírt papír alapú dokumentumot a fővárosi és megyei kormányhivatal

a) az iratkezelési szabályzata szerint őrzi és jogvita esetén bemutathatóságát biztosítja, vagy

b) megőrzési és bemutatási kötelezettséggel visszaadja az ügyfélnek vagy a képviseletében eljáró személynek.

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti eljárás alkalmazása esetén az ügyfél az általa bemutatott papír alapú irat megőrzésére, és felszólításra annak bemutatására köteles. A miniszteri rendeletben meghatározott megőrzési kötelezettségről és a megőrzési időről az ügyfelet tájékoztatni kell.

(8) A (6) bekezdés b) pontja alkalmazható

a) az ügyfél által átadott közokiratnak minősülő iratra,

b) a miniszteri rendeletben ebbe az eljárási körbe sorolt iratra.

10. Záró rendelkezések

21. §47 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy

a)48

b)49

c)50

d)51

e)52

f)53

g)54 a fővárosi és megyei kormányhivatal elektronikus űrlapra épülő ügyintézésnél alkalmazott egyedi eljárásrendjének, az automatikus döntéshozatalnak, a kapcsolódó nyilvántartási és ügyfélkapcsolati szolgáltatásoknak a részletes szabályait,55

h)56 a hatósági közvetítők tevékenységére, a hatósági közvetítővé válás feltételeire és a hatósági közvetítő kiválasztására vonatkozó szabályokat,

i)57 a hatósági eljárásban kirendelt ügygondnokok tevékenységére, az ügygondnokká válás feltételeire, az ügygondnok kiválasztására és kirendelésére vonatkozó szabályokat

rendeletben határozza meg.

21/A. §58

21/B. §59 (1)60

(2)61 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a járási hivatal eljárására vonatkozóan az igazgatási szolgáltatási díjjal kapcsolatos részletes szabályokat az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsa meg.62

(3)63 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok informatikai működésére vonatkozó szakmai követelményeket rendeletben határozza meg.64

(4)65 Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben a fővárosi és megyei kormányhivataloknál az ügyfelek megőrzésében maradó papír alapú iratok körét, a megőrzés időtartamát meghatározza.

22. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A 27. §, a 40. §(1) és (4) bekezdése, a 42. § és a 64. alcím az e törvény kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(3) A 89. § 2010. december 31-én lép hatályba.

23. §66 (1) A megyei kormányhivatal a székhelye szerinti megyei közigazgatási hivatal általános jogutódja.

(2) A fővárosi kormányhivatal a fővárosi közigazgatási hivatal általános jogutódja.

24. §67 E törvénynek az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvénnyel megállapított 10/A. §-át az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választásának időpontjában hivatalban lévő kormánymegbízottra is alkalmazni kell azzal, hogy a 10/A. § (4) bekezdésében meghatározott határidő kezdő napjának az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvény hatálybalépését68 követő napot kell tekinteni.

25–26. §69

27. §70 E törvény 64. alcíme az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló, 2006. július 5-i 1082/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

11–66.71

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 16-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. november 19.

2

Az 1. alcím a 22. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

3

Az 1. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 2. alcím a 22. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

5

A 2. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 3. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

8

A 3. alcímet (5. §) a 2015: VI. törvény 29. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 4. alcím a 22. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

10

A 6. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 7. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 8. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

Az 5. alcím a 22. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

14

A 9. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 6. alcím a 22. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

16

A 10. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 10/A. §-t a 2014: XXXV. törvény 75. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja.

18

A 11. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

23

A 12. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

24

A 13. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 7. alcímet (14. §) a 2015: VI. törvény 29. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 8. alcím a 22. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

27

A 15. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

28

A 9. alcím a 22. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

29

A 16. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

31

A 17. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

32

A 18. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 19. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

34

A 19/A. §-t a 2015: CLXXXVI. törvény 167. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja.

36

A 20. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

37

A 9/A. alcímet (20/A–20/F. §) a 2012: CCX. törvény 44. §-a iktatta be.

38

A 20/A. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

39

A 20/B. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

40

A 20/C. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

41

A 20/D. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

42

A 20/E. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

43

A 20/F. §-t a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte.

44

A 20/G. §-t a 2013: CCXVIII. törvény 39. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2017: L. törvény 356. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

45

A 9/B. alcímet (20/H–20/J. §) a 2016: CIV. törvény 88. § (11) bekezdése iktatta be.

46

A 9/C. alcímet (20/K. §) a 2016: CIV. törvény 88. § (11) bekezdése iktatta be.

47

A 21. § a 22. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

48

A 21. § a) pontját a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

49

A 21. § b) pontját a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

50

A 21. § c) pontját a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

51

A 21. § d) pontját a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

52

A 21. § e) pontját a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

53

A 21. § f) pontját a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

54

A 21. § g) pontját a 2016: CIV. törvény 88. § (12) bekezdése iktatta be.

56

A 21. § h) pontját a 2017: L. törvény 356. § (6) bekezdése iktatta be.

57

A 21. § i) pontját a 2017: L. törvény 356. § (6) bekezdése iktatta be.

60

A 21/B. § (1) bekezdését a 2018: CXXV. törvény 294. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte.

61

A 21/B. § (2) bekezdése a 2014: XXI. törvény 44. § a) pontja, a 2017: L. törvény 357. § b) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 21/B. § (3) bekezdését a 2015: VI. törvény 27. § (15) bekezdése iktatta be, szövege a 2018: CXXV. törvény 294. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

65

A 21/B. § (4) bekezdését a 2016: CIV. törvény 88. § (14) bekezdése iktatta be, szövege a 2018: CXXV. törvény 294. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 23. § a 22. § (4) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

67

A 24. §-t a 2013: CCXVIII. törvény 39. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2014: XXXV. törvény 78. §-a iktatta be.

68

A hatálybalépés időpontja 2014. július 16.

69

A 25–26. §-t a 2013: CCXVIII. törvény 39. § (6) bekezdése hatályon kívül helyezte.

70

A 27. § a 22. § (2) bekezdése alapján 2010. december 4-én lép hatályba.

71

A 11–66. alcímet (28–105. §) a 105. § hatályon kívül helyezte.