• Tartalom

13/2010. (X. 5.) NFM rendelet

13/2010. (X. 5.) NFM rendelet

a meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről1

2017.01.03.

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés b) pont 27. alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII.1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1)2 A rendelet hatálya Magyarország területén közúton és közforgalom elől el nem zárt magánúton közlekedő, a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, a lánctalpas, továbbá a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó járműre és járműszerelvényre (a továbbiakban együtt: jármű), azok tulajdonosára (üzemben tartójára), valamint a járművek vezetőjére terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában megengedett össztömeget, illetve megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, valamint túlméretes járműnek minősülnek azok a járművek, amelyek meghaladják a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: R.) 5–7. §-ában foglalt értékeket.

(3) E rendelet alkalmazásában jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 14. § (1) bekezdés z/2. pontjában meghatározott, „Korlátozott forgalmú övezet (zóna)” közúti jelzőtáblával megjelölt közlekedési korlátozás.

2. § (1)3 Az R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott útkímélő tengelyre (tengelycsoportra) vonatkozó, az R. 6. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában, 6. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontjában, 6. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontjában és 7. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában engedélyezett értékeket a díjszámítás tekintetében akkor lehet figyelembe venni, ha azt a magyar hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátott jármű esetében a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal a jármű forgalmi engedélyébe tett bejegyzéssel megállapította, és e bejegyzésből egyértelműen kitűnik, hogy az érték útkímélő tengelyre vagy tengelycsoportra vonatkozik.

(2)4 Külföldi hatósági jelzéssel és engedéllyel ellátott jármű esetében a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő, valamint a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott járási (kerületi) hivatal az (1) bekezdés szerinti esetekben a tengely (tengelycsoport) útkímélő jellegének megállapítása érdekében az ezt igazoló iratokat bekérheti.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott járművek közlekedéséhez közútkezelői hozzájárulás szükséges.

(2) A közútkezelői hozzájárulást

a) országos közút esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt. – amennyiben nem a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos közút kezelője – az érintett közútkezelő előzetes hozzájárulásával,

b) helyi közút esetén annak kezelője, vagy

c) közforgalom elől el nem zárt magánút esetén annak tulajdonosa

adja meg.

(3) Ha a jármű közlekedése több útkezelő által kezelt utat érint, a közútkezelői hozzájárulást országos közutat

a) érintő közlekedés esetén a Magyar Közút Nonprofit Zrt., vagy

b) nem érintő közlekedés esetén az indulás helye szerinti út kezelője vagy tulajdonosa

az érintett útkezelő előzetes hozzájárulása alapján adja meg.

(4)5 E rendelet alkalmazásában – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 1. pontja alapján – a főváros közigazgatási területén a helyi közutak tekintetében a Fővárosi Önkormányzat minősül útkezelőnek.

(5) A közútkezelői hozzájárulás a vasút vagy a közmű (más létesítmény) kezelőjének egyetértésével vagy feltételekkel adható meg, ha a közútkezelői hozzájárulásban kijelölni tervezett útvonal

a) vasúti átjárón vezet keresztül, és a jármű 22 méternél hosszabb, 4 méternél magasabb vagy tengelyterhelése a külön jogszabályban meghatározott értékeket meghaladja, vagy

b) az út területén, az alatt vagy felett más létesítményt érint.

(6)6 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges a közútkezelő hozzájárulása az 1. § (2) bekezdésében meghatározott szélességű, mezőgazdasági rendeltetésű, irattal, gépkönyvvel vagy üzemeltetői nyilatkozattal (amely tartalmazza a vontatmány 5. melléklet szerinti besorolását és azonosítóját, mint például: gyártmánya, típusa, alvázszáma, motorszáma, kódszáma) ellátott erőgépekre és vontatmányukra, amelyek útvonalengedély nélkül vehetnek részt a közúti forgalomban. Az ilyen járművek felsorolását és biztonságos közlekedésükhöz szükséges feltételeket az országos és helyi közutakon, valamint a közforgalom elől el nem zárt magánúton az 5. melléklet határozza meg.

4. § (1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes, továbbá a lánctalpas jármű esetében a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt az erre a célra rendszeresített, 1. melléklet szerinti nyomtatványon a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelőhöz kell – papír alapon vagy elektronikus úton – benyújtani. A jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelőhöz – az általa meghatározott formában – kell a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt benyújtani.

(2) A közútkezelői hozzájárulás igénylésével egyidejűleg a közútkezelői hozzájárulás kiadásának költségeivel arányban álló eljárási díjat kell a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő részére fizetni. A fizetendő eljárási díj – közútkezelői hozzájárulásonként – az alapdíj és a 2. mellékletben meghatározott szorzószámok szorzata. Az alapdíj 1000 Ft + ÁFA.

(3) A közútkezelői hozzájárulás kiadásához szükséges vizsgálat bonyolultságától függően az annak kiadására jogosult útkezelő a közútkezelői hozzájárulás kiadását az útvonal előzetes bejárásához és egyéb feltételekhez kötheti, amelyeket a közútkezelői hozzájárulásban határoz meg.

(4)7 Ha a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, a túlméretes vagy a lánctalpas jármű üzemben tartója a szükséges közútkezelői hozzájárulással nem rendelkezik, a határátkelőhelyen a megyei adó- és vámigazgatóság, vagy a határrendészeti kirendeltség, illetve ennek hiányában a rendőrkapitányság a jármű be- vagy kiléptetését a közútkezelői hozzájárulás beszerzéséig megtagadja.

(5) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármű közlekedéséhez kiadott közútkezelői hozzájárulás – külön díjfizetés nélkül – magában foglalja a jármű útvonala által érintett, jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás alóli felmentést is.

5. § (1) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a közútkezelői hozzájárulásban a jármű üzemben tartója részére meghatározza azt az útvonalat, amelyen a jármű közlekedhet és azokat a feltételeket, amelyek a jármű közlekedése során biztosítják a közút és tartozékainak védelmét, valamint a közúti közlekedés biztonságának megóvását.

(2) A közútkezelői hozzájárulás lehet eseti vagy határozott időre szóló.

(3) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a biztonságos közlekedés, valamint az utak védelme érdekében a jármű közlekedéséhez – a kérelmező költségére – rendőri kíséretet, szakkíséretet vagy egyéb kíséretet is megjelölhet. Szakkíséretet vagy egyéb kíséretet csak a 4. mellékletben megjelölt személyi és tárgyi feltételek biztosításával lehet ellátni.

(4) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a közútkezelői hozzájárulás iránti igényt elutasíthatja, illetve az érintett útkezelő a meghatározott előzetes hozzájárulást megtagadhatja, ha

a) a megengedett össztömeget, a megengedett legnagyobb tengelyterhelést túllépő vagy a túlméretet okozó szállítmány megbontható vagy más közlekedési eszközzel is továbbítható, vagy

b) az út a teherbírása és állapota alapján – figyelemmel az alatta elhelyezett nyomvonal jellegű létesítményekre és a közút feletti, illetve melletti szabad tér méretére, továbbá az utat övező növényzetre is – nem alkalmas arra, hogy a megengedett össztömeget, tengelyterhelést vagy méretet meghaladó vagy lánctalpas jármű azon közlekedjék.

(5) A közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő a honlapján közzéteszi az (1) bekezdésben szereplő feltételekre és a (3) bekezdésben szereplő kíséretre vonatkozó előírásait.

6. § (1) A megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó járművek közlekedése esetén díjat (a továbbiakban: túlsúlydíj) kell fizetni. A díjfizetés elmulasztása miatt – külön jogszabály szerint – fizetendő közigazgatási bírság nem mentesít a 4. § (2) bekezdése szerinti eljárási díj és a túlsúlydíj megfizetésére vonatkozó kötelezettség alól.

(2) A fizetendő túlsúlydíj összege a 3. melléklet szerinti díjtételek (Ft/km) és a távolság (km) szorzata növelve a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékével. Közútkezelői hozzájárulás igénylése esetén az abban meghatározott távolság, a közútkezelői hozzájárulás igénylésének elmulasztása esetén a ténylegesen megtett távolság alapján kell a díjat megállapítani.

(3) A túlsúlydíjat – a közútkezelői hozzájárulásban előírt módon és időpontig – a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelő számlájára kell befizetni. A beszedett túlsúlydíj a közforgalom elől el nem zárt magánút esetén annak tulajdonosát, helyi közút esetén annak kezelőjét, a koncessziós szerződés alapján működtetett közút tekintetében a koncessziós társaságot az adott úton megtett távolság arányában illeti meg, melynek szétosztásáról a közútkezelői hozzájárulást kiadó útkezelő gondoskodik.

(4)8 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az általa a tárgynegyedévben beszedett, a fentiek szerint szétosztásra nem került túlsúlydíjból származó tényleges bevételeket negyedévente a tárgynegyedévet követő második hónap utolsó napjáig a „Közúthálózat fenntartás és működtetés” fejezeti kezelésű előirányzat javára köteles átutalni.

(5) Jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén a díjat a közútkezelői hozzájárulásban meghatározott érvényességi idő és a jármű össztömegének alapul vételével kell meghatározni, növelve a mindenkor hatályos általános forgalmi adó mértékével. Jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetén a díj közvetlenül illeti meg a hozzájárulás kiadóját.

(6) A jármű üzemben tartója jogosult a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó jármű közlekedéséért járó díjat évente egy összegben megfizetni vagy a díjjal kapcsolatban utólagosan a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelővel elszámolni a hozzájárulásban meghatározott időpontban és feltételek szerint.

7. § (1) Nem kell a 6. § (1) bekezdés szerinti díjat és a 4. § (2) bekezdése szerinti eljárási díjat fizetni

a) a közforgalmú személyszállító jármű után,

b) a kommunális feladatot ellátó jármű után,

c) a katasztrófa elhárításában, megelőzésében, valamint ezzel összefüggésben a tűzoltásban és a műszaki mentésben alkalmazott, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által üzemeltetett (ideértve a járműnek és a személyi állománynak a feladatra történő felkészítését is) jármű után,

d)9 a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést legfeljebb 10%-kal meghaladó, Magyarország területén közúti-vasúti vagy közúti-vízi kombinált forgalomban – a kombi terminál vagy belvízi RO-RO kikötő (illetve előre bejelentett alkalmi rakodóhely) és a fel-, illetőleg lerakodás helye között – a közúton legfeljebb 70 kilométer távolságon belül közlekedő járművek után,

e) az út kezelését (üzemeltetését és fenntartását) végző olyan járművek után, amelyek esetében a közútkezelői hozzájárulást igénylő útkezelő azonos a közútkezelői hozzájárulás kiadására jogosult útkezelővel, és

f) a főváros közigazgatási területének kivételével a szilárd burkolattal nem rendelkező közutakon közlekedő túlméretes járművek után.

(2) E rendelet alkalmazásában kommunális feladatot ellátó jármű az a gépjármű, amely – műszaki felépítésénél fogva – csak a mentőszolgálatban, a tűzoltószolgálatban, halottszállításra, úttisztításra, valamint kommunális hulladékszállításra használható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti díjmentesség – az (1) bekezdés a)–b) és f) pontjában meghatározottak kivételével – nem érinti a közútkezelői hozzájárulás beszerzése iránti kötelezettséget. Közútkezelői hozzájárulás nélküli közlekedés esetén a jármű üzemben tartója a díjmentességre utólagosan nem jogosult.

(4) A díjfizetési kötelezettség alól indokolt esetben

a) országos közút esetén a közlekedésért felelős miniszter,

b) helyi közút esetén az illetékes helyi önkormányzat, vagy

c) közforgalom elől el nem zárt magánút esetén annak tulajdonosa

felmentést adhat.

8. § (1) A járművek össztömegét, tengelyterhelését és méretét a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott ellenőrző hatóság az általa bevont közútkezelő vagy más szervezet segítségével helyszíni mérés, hitelesített mérőberendezéssel végzett mérésről kiállított okmány vagy menetokmányok alapján ellenőrizheti.

(2)10 A helyi közúton végzett ellenőrzés költségét a közútkezelőnek, a közforgalom elől el nem zárt magánúton végzett ellenőrzés költségét a tulajdonosnak kell fedezni.

(3) Az ellenőrzést végző jelzésére a jármű vezetője köteles a járművét megállítani, a jármű és a rakomány okmányait bemutatni, a járművet a helyszíni mérésnek alávetni, valamint az ellenőrzéssel kapcsolatos felhívást teljesíteni.

(4) Az ellenőrzés alá vont járművel az ellenőrzés helyszínét csak a mérés befejezése után, illetve a mérést végző engedélyével szabad elhagyni. Az ellenőrzés során a továbbhaladás feltételeként szabható a közútkezelői hozzájárulás pótlólagos beszerzése vagy az össztömeg-, tengelyterhelés- és mérethatár túllépésének megszüntetése a rakomány átrendezésével vagy átrakodással.

(5) Ha a megengedett össztömeget vagy a megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó, valamint a túlméretes jármű közútkezelői hozzájárulás nélkül vagy a közútkezelői hozzájárulásban foglalt feltételektől eltérően vesz részt a közlekedésben, erről az ellenőrzést végző jegyzőkönyvet vesz fel. A jegyzőkönyvet az ellenőrzést végző és a jármű vezetője írja alá.

(6) A jegyzőkönyv egy példányát az ellenőrzött jármű vezetőjének át kell adni. Ha az ellenőrzött jármű vezetője a jegyzőkönyvben foglaltakkal nem ért egyet, a helyszínen a jegyzőkönyvbe észrevételt tehet. Erre a lehetőségre az ellenőrzést végző a jármű vezetőjét figyelmeztetni köteles. Ha a jármű vezetője a jegyzőkönyv aláírását vagy átvételét megtagadja, ennek tényét a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

9. § (1) A közútkezelői hozzájárulással egyenértékű az a hiteles mérési bizonylat, amellyel az indulás időpontjára vonatkozóan igazolható, hogy a jármű a megengedett össztömeget és tengelyterhelést nem haladta meg. E rendelkezés nem vonatkozik a jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozás esetére.

(2) Nem minősül a megengedett értékek túllépésének az élő állatot szállító, valamint a tartálykocsiban folyékony vagy ömlesztett árut szállító jármű esetében a megengedett tengelyterhelési értékek 1 tonnával való túllépése.

(3) Az ellenőrzés helyszínén – ha a jármű vezetője a tengelytúlterhelést a rakomány átrendezésével, illetve lerakásával megszünteti – az ellenőrző hatóság, illetve a mérést végző egyéb szervezet egy alkalommal engedélyezi az újramérlegelést, amennyiben átrakodás történt. Az újramérlegelés adatai a már megtett útra vonatkozóan nem érvényesek, azoknak csak a továbbközlekedés szempontjából van jelentőségük.

10. § (1) Ez a rendelet 2010. november 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott közútkezelői hozzájárulások iránti kérelmek, valamint a hatálybalépését követő ellenőrzések esetén kell alkalmazni.

(2)11

(3) Ez a rendelet nem érinti a hatálybalépése előtt kiadott közútkezelői hozzájárulások érvényességét. A folyamatban lévő ügyeket a kérelem benyújtásakor, illetve az ellenőrzés időpontjában hatályos rendelkezések alapján kell elbírálni.

(4) A rendelet tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításairól szóló – a 98/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-ei 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez

Közútkezelői hozzájárulás össztömeg-, tengelyterhelés- és mérethatárt meghaladó jármű közúti közlekedéséhez

1. Járművek

B. BEÉRKEZÉS

A. KIADJA

Rendszám

Honosság

Fajta

Tengelyek
száma

Saját tömeg t

 

2. Hivatkozás

3. Átvétel helye

4. Üzembentartó

5. Származási adatok (név, cím, adószám)

6. Igénylő (üzembentartó/fuvarozó/szállítmányozó)

7. Ügyintéző (név, telefon, fax, e-mail)

8. Szállítási idötartam kezdete

9. Kiindulás (helységnév/határátkelőhely)

10. Kiindulás (utca, házszám)

11. Szállítási időtartam vége

12. Célállomás(helységnév/határátkelőhely)

13. Célállomás (utca, házszám)

14. Sürgősség

15. Típus

16. Alváz magasság m

17. Hossz m

18. Szélesség m

19. Magasság m

6 óra

3 nap

15 nap

eseti

3

6

12 hónap

 

 

 

 

 

időtartam

 

20. Rakomány megnevezése

21. Raktömeg t

22. Bonthatóság

23. Díjkedvezmény

24. Ca. Magasság m

25. Tengelyadatok

C. Díjszámítás

Sorsz.

Típus

Hajtott

Útkímélő

Tengelyterhelés t

Tengelytáv m

Kerékszám

Keréktáv. m

Tengely csoport
terhelés t

Kedvezmény %

Ft/km

Fizetendő díj Ft

  

 

 

 

 

 

 

 

26. Össztömeg t

 

 

 

D. Távolság km

E. Fizetendő távolság km

F. Túlsúlydíj összesen Ft

27. Megjegyzés

G. Útvonal, megkötések

H. Közútkezelői hozzájárulás kiadása
Közútkezelői hozzájárulás száma
Érvényes:
Kiállítás dátuma:

Bélyegző

Aláírás

28. Kérelmező

 

 

 

Bélyegző

 

Kelt

 

Aláírás

2. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez12

A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséhez szükséges közútkezelői hozzájárulásért fizetendő eljárási díj*

1. Az alapdíj a 3. § (7) bekezdésében meghatározott összeg

2.

a) Sürgősség

b) Feltételek

c) szorzószám

2.1.

Normál

15 munkanapon belül

1

2.2.

Sürgős

3 munkanapon belüli kiállítás

2

2.3.

Azonnali

6 munkaórán belül

3

3.

Távolság

 

 

3.1.

Térségen belül

távolság <= 100 km

1

3.2.

Térségek között

távolság > 100 km

1,5

4.

Bonyolultság

 

1

4.1.

Egyszerű

szélesség <= 3,2 m

 

 

hosszúság <= 22 m

 

 

magasság <= 4,2 m

 

 

össztömeg <= 50 t

 

 

egyes tengelyterhelés <= 11,5 t

 

 

tengelycsoport terhelés <= megengedett érték 120%

4.2.

Bonyolult

3,2 m < szélesség <= 4 m

2

22 m < hosszúság <= 35 m

4,2 m < magasság <= 4,5 m

50 t < össztömeg <= 80 t

11,5 t < egyes tengelyterhelés <= 13 t

megengedett érték 120%-a < tengelycsoport
terhelés** <= megengedett érték 135%-a

4.3.

Különösen bonyolult

4 m < szélesség

3

35 m < hosszúság

4,5 m < magasság

80 t < össztömeg

megengedett érték 135%-a < tengelycsoport
terhelés** <= megengedett érték 150%-a

5.

Időtartam

 

 

5.1.

 

3 hónap

4

5.2.

 

6 hónap

6

5.3.

 

12 hónap

8

6.

Útvonalak

 

 

6.1.

Egy kijelölt útvonalra

szélesség <= 3,5 m

1

hosszúság <= 26 m

magasság <= 4,3 m

össztömeg

2 tengelyes jármű <= 26 t

3 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 36 t

4 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 48 t

5 vagy több tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 60 t

egyes tengelyterhelés <= 13 t

tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 150%-a

6.2.

Kiindulási cím és a tőle 30 km-en belül lévő úticélok közötti közlekedésre

Mezőgazdasági vontató, önjáró
Vontatott Munkagép vagy
Lassú jármű
össztömeg <= 28 t

0,6

6.3.

Teljes úthálózatra érvényes

szélesség <= 3 m

2,5

hosszúság <= 22 m

magasság <= 4 m

össztömeg

2 tengelyes jármű <= 24 t

3 tengelyes jármű <= 28 t

4 tengelyes jármű <= 32 t

3 tengelyes járműszerelvény <= 32 t

4 tengelyes járműszerelvény <= 38 t

5 vagy több tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 40 t

egyes tengelyterhelés <= 12 t

tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 135%-a

6.4.

Gyorsforgalmi és főúti úthálózatra érvényes

szélesség <= 3,5 m

4

hosszúság <= 26 m

magasság <= 4,3 m

össztömeg

2 tengelyes jármű <= 26 t

3 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 36 t

4 tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 48 t

5 vagy több tengelyes jármű vagy járműszerelvény <= 60 t

egyes tengelyterhelés <= 13 t

tengelycsoport terhelés** <= megengedett érték 150%-a

* A díj összegét
a) az egy alkalomra érvényes közútkezelői hozzájárulás esetén az 1., 2., 3., 4. pontban,
b) a meghatározott időtartamra vonatkozó közútkezelői hozzájárulás esetén az 1., 2., 5., 6. pontban meghatározott alapdíj és szorzószámok szorzataként kell megállapítani.
** A tengelycsoporton belül egyik tengely terhelése sem haladhatja meg a 12 t értéket.

3. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez

1.    A megengedett össztömeget meghaladó járművek után fizetendő díjak

a)

b)

Össztömeg, t

Díj [Ft/km]

 

 

1.1. 40,0-nél nagyobb 45,0-ig

110

1.2. 45,0-nél nagyobb 50,0-ig

130

1.3. 50,0-nél nagyobb 55,0-ig

160

1.4. 55,0-nél nagyobb 60,0-ig

220

1.5. 60,0-nál nagyobb 65,0-ig

290

1.6. 65,0-nél nagyobb 70,0-ig

350

1.7. 70,0-nél nagyobb 75,0-ig

450

1.8. 75,0-nél nagyobb 80,0-ig

540

1.9. 80,0-nál nagyobb 85,0-ig

700

1.10. 85,0-nél nagyobb 90,0-ig

860

1.11. 90,0-nél nagyobb 95,0-ig

1020

1.12. 95,0-nél nagyobb 100,0-ig

1220

100,0 tonna felett megkezdett 10 tonnánként további 480 Ft/km

 

2.    A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó – fúvott gumiabronccsal felszerelt kerekű – járművek után fizetendő díjak
2.1.    Egyes tengely

a)

b)

Túllépés t

Díj [Ft/km]

 

 

2.1.1. 0-nál nagyobb 0,5-ig

50

2.1.2. 0,5-nél nagyobb 1,0-ig

80

2.1.3. 1,0-nél nagyobb 1,5-ig

130

2.1.4. 1,5-nél nagyobb 2,0-ig

240

2.1.5. 2,0-nél nagyobb 2,5-ig

370

2.1.6. 2,5-nél nagyobb 3,0-ig

520

2.1.7. 3,0-nál nagyobb 3,5-ig

700

2.1.8. 3,5-nél nagyobb 4,0-ig

900

2.1.9. 4,0-nél nagyobb 4,5-ig

1100

2.1.10. 4,5-nél nagyobb 5,0-ig

1400

2.1.11. 5,0-nél nagyobb 5,5-ig

1700

2.1.12. 5,5-nél nagyobb 6,0-ig

2000

6.0 tonna túllépés felett minden megkezdett 0,5 tonnánként további 300 Ft/km

2.2.     Kettős tengelycsoport

a)

b)

Túllépés, t

Díj [Ft/km]

 

 

2.2.1. 0-nál nagyobb1,0-ig

80

2.2.2. 1,0-nél nagyobb 2,0-ig

130

2.2.3. 2,0-nél nagyobb 3,0-ig

230

2.2.4. 3,0-nál nagyobb 4,0-ig

350

2.2.5. 4,0-nél nagyobb 5,0-ig

480

2.2.6. 5,0-nél nagyobb 6,0-ig

630

2.2.7. 6,0-nál nagyobb 7,0-ig

800

2.2.8. 7,0-nél nagyobb 8,0-ig

990

2.2.9. 8,0-nál nagyobb 9,0-ig

1240

2.2.10. 9,0-nél nagyobb 10,0-ig

1540

10,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 1,0 tonnánként további 300 Ft/km

2.3.    Három tengelyből álló tengelycsoport

a)

b)

Túllépés, t

Díj [Ft/km]

 

 

2.3.1. 0-nál nagyobb 1,0-ig

110

2.3.2. 1,0-nél nagyobb 2,0-ig

170

2.3.3. 2,0-nél nagyobb 3,0-ig

260

2.3.4. 3,0-nél nagyobb 4,0-ig

350

2.3.5. 4,0-nél nagyobb 5,0-ig

450

2.3.6. 5,0-nél nagyobb 6,0-ig

560

2.3.7. 6,0-nál nagyobb 7,0-ig

680

2.3.8. 7,0-nél nagyobb 8,0-ig

800

2.3.9. 8,0-nál nagyobb 9,0-ig

930

2.3.10. 9,0-nél nagyobb 10,0-ig

1090

2.3.11. 10,0-nél nagyobb 11,0-ig

1280

2.3.12. 11,0-nél nagyobb 12,0-ig

1470

2.3.13. 12,0-nél nagyobb 13,0-ig

1700

13,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 1,0 tonnánként további 250 Ft/km

3.    A megengedett legnagyobb tengelyterhelést meghaladó – fúvott gumiabronccsal fel nem szerelt kerekű – járművek után fizetendő díjak (lánctalpas járművek kivételével)

a)

b)

Túllépés, t

Díj [Ft/km]

 

 

3.1. 0-nál nagyobb 0,5-ig

50

3.2. 0,5-nél nagyobb 1,0-ig

80

3.3. 1,0-nél nagyobb 1,5-ig

130

3.4. 1,5-nél nagyobb 2,0-ig

190

3.5. 2,0-nél nagyobb 2,5-ig

260

3.6. 2,5-nél nagyobb 3,0-ig

340

3.7. 3,0-nál nagyobb 3,5-ig

420

3.8. 3,5-nél nagyobb 4,0-ig

510

3.9. 4,0-nél nagyobb 4,5-ig

600

3.10. 4,5-nél nagyobb 5,0-ig

690

3.11. 5,0-nél nagyobb 5,5-ig

790

3.12. 5,5-nél nagyobb 6,0-ig

900

6,0 tonna túllépés felett minden megkezdett 0,5 tonnánként további 150 Ft/km

4.    A jelzőtáblával elrendelt össztömeg-korlátozást meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű járművek után fizetendő legmagasabb díjak
A jelzőtáblán meghatározott össztömeghatár feletti megkezdett tonnánként: legfeljebb 300 Ft/nap, vagy 6000 Ft/hónap, vagy 60 000 Ft/év.

4. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez13

A megengedett össztömeget, tengelyterhelést és mérethatárt meghaladó járművek kíséretéhez előírt személyi és tárgyi feltételek
1.    A szakkíséretre vonatkozó személyi feltételek
1.1.    Szakkíséretet csak olyan személy láthat el, aki a közlekedésért felelős minisztertől szakkísérői képesítést kapott.
1.2.    Szakkísérői képesítést az a „C” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és 5 év szakmai (vezetési) gyakorlattal rendelkező személy kaphat, aki a közlekedésért felelős miniszter által vezetett minisztérium vizsgabizottsága előtt az 1.3. pontban előírt témakörökből szakkísérő vizsgát tett, illetve szakirányú képesítései alapján a közlekedésért felelős miniszter a vizsga alól felmentette.
1.3.    A szakkísérőnek a következő témakörökből kell vizsgát tennie:
1.3.1.    Közlekedésbiztonsági ismeretek (szóbeli)
1.3.2.    Közúti műszaki ismeretek (szóbeli)
1.3.3.    Árufuvarozási ismeretek (szóbeli)
1.3.3.1.    Rakodás, rakománykezelés, rakomány elhelyezés-rögzítés
1.3.3.2.    Fuvarozáshoz szükséges dokumentumok és azok használata
1.3.4.    Esettanulmány (összevont járműkísérői feladat) megoldása
2.    A szakkíséret ellátásához előírt tárgyi feltételek
2.1.    Kísérő jármű, amely alkalmas a 2.3. pontban foglalt berendezés előírt módon történő üzemeltetésére, és amelynek szerkezeti magassága legalább 1800 mm.
2.2.    2 db jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés.
2.3.    Külön jogszabályban meghatározott: „előzni tilos”, és „tehergépkocsival előzni tilos” jelzőtáblák jelzését a mögöttes forgalom, valamint „egyéb veszély” jelzőtábla jelzését a szembejövő és a mögöttes forgalom számára mutató, változtatható jelzésképű, legkevesebb 1250×1050 mm méretű, piros-fehér sávozású, lehajtható kivitelű berendezés, amely a kísérő jármű tetején van elhelyezve.
2.4.    A kísérő jármű hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen megjelölve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára szolgáló tájékoztatást adó jelzés rögzítésére.
2.5.    „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú, kitűzhető, legkevesebb 1200×300 mm méretű tábla a kísért járműre történő elhelyezés céljából.
2.6.    „Túlméretes szállítmány” vagy „Különleges szállítmány” feliratú, kitűzhető, 900×450 mm méretű tábla a kísérő járműre történő elhelyezés céljából.
2.7.    Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között.
2.8.    Rádiótelefon.
2.9.    Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járművön kívüli munkavégzés esetén a kísérő jármű vezetőjének, illetve a szakkísérethez tartozó személynek viselnie kell.
2.10.    Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa és piros fényű lámpa.
2.11.    Legkevesebb 2 db, legalább 400×400 mm méretű, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.
2.12.    Legalább 50 m hosszúságú mérőszalag.
2.13.    A rakomány és az út feletti akadály magasságának ellenőrzésére alkalmas teleszkópos magasságmérő rúd.
2.14.    Munkavégzés helyét megvilágító lámpa.
2.15.    Forgalomkorlátozást biztosító eszközök:
2.15.1.    terelőkúp, legkevesebb 4 db,
2.15.2.    kihelyezhető, villogó, borostyánsárga fényt adó lámpa, legkevesebb 2 db,
2.15.3.    jelzőszalag.
2.16.    1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tűzoltó készülék.
2.17.    A hajtott kerekekre felszerelhető hólánc.
3.    Az egyéb kíséretre vonatkozó személyi feltételek
Egyéb kíséretet csak olyan személy láthat el, aki legalább „B” kategóriára érvényes vezetői engedéllyel és 2 év vezetési gyakorlattal rendelkezik.
4.    4. Az egyéb kíséret ellátásához előírt tárgyi feltételek
4.1.    Legalább 1 db, jól látható módon elhelyezett, figyelmeztető jelzést adó berendezés.
4.2.    A kísérő jármű hátsó homlokfelülete piros-fehér sávozású, fényvisszaverésre alkalmas felülettel legyen megjelölve, amely homlokfelületen legyen kialakítva egy rögzítési pont a mögöttes forgalom számára szolgáló tájékoztatást adó jelzés rögzítésére.
4.3.    „Túlméretes jármű” feliratú, kitűzhető, 600x300 mm méretű tábla a kísérő járműre történő elhelyezés céljából.
4.4.    Folyamatos mobil hírkapcsolatot biztosító eszköz a kísérő és a kísért jármű között.
4.5.    Fényvisszaverő figyelemfelkeltő mellény, amelyet a járművön kívüli munkavégzés esetében a kísérő jármű személyzetének viselnie kell.
4.6.    Jelzőőri jeladásra alkalmas jelzőtárcsa (fényvisszavető fóliával vagy fénykibocsátó eszközzel ellátva).
4.7.    Legkevesebb 2 db, legalább 400x400 mm méretű, piros-fehér csíkos tábla vagy piros zászló.
4.8.    Legalább 50 m hosszúságú mérőszalag.
4.9.    Forgalomkorlátozást biztosító eszközök:
4.9.1.    terelőkúp, legkevesebb 4 db,
4.9.2.    jelzőszalag.
4.10.    1 db 6 kg-os, szabványos, porral oltó tűzoltó készülék.
4.11.    A hajtott kerekekre felszerelhető hólánc.
5.    E rendelet 3. § (6) bekezdésében meghatározott mezőgazdasági erőgépek és vontatmányok közlekedése esetén az 5. melléklet B) pontjában előírt járműkíséret tárgyi feltételei csak a 4.1., 4.4., 4.5. és 4.6. pontokra terjed ki.

5. melléklet a 13/2010. (X. 5.) NFM rendelethez14

A megengedett szélességi méretet meghaladó mezőgazdasági rendeltetésű erőgépek és vontatmányaik felsorolása, valamint közúti közlekedési feltételeik
A)    Az útvonalengedély nélkül közlekedő mezőgazdasági rendeltetésű erőgépek és vontatmányaik felsorolása.
1    ERŐGÉPEK
11    Traktorok
111    Hagyományos felépítésű mezőgazdasági traktorok
112    Különleges traktorok
12    Magajáró betakarítók
121    Szántóföldi növények betakarító gépei
129    Egyéb betakarítók
19    Egyéb magajáró gépek
191    Magajáró rakodók
199    Magajáró egyéb gépek
2    ERŐGÉPEK MUNKAGÉPEI
21    Talajművelő- és földmunkagépek
211    Ekék
212    Boronák
213    Hengerek
214    Tárcsás talajművelők
215    Kultivátorok
216    Magágykészítők
217    Talajlazítók
218    Talajművelő egyéb gépek
22    Vető- és ültetőgépek
221    Vetőgépek
222    Ültetőgépek
23    Növényvédő gépek, műtrágya- és szerves trágya szórók
231    Permetező-, porozó- és foly. műtr. kijutt. gépek
232    Műtrágyaszóró gépek
234    Folyékony(híg)trágya-kijuttatók
24    Betakarítógépek, adapterek
241    Kalászosgabona-betakarító gépek, adapterek
242    Kukoricabetakarító gépek, adapterek
243    Cukorrépa-betakarító gépek
244    Burgonyabetakarító gépek
245    Szálastakarmány-betakarító gépek, adapterek
246    Szántóföldi növények egyéb betakarítógépei, adapterei
249    Egyéb betakarítógépek
25    Álló- és vegyes munkák gépei
251    Vontatott és rászerelt rakodógépek, adapterek, szállító-felépítmények
253    Gyümölcs- és szőlőápolás gépei
254    Takarmányozással, almozással összefüggő gépek
6.    EGYES KIEMELT TERMELÉSI FELADATOK SPECIÁLIS GÉPEI, BERENDEZÉSEI
61    Erdőgazdálkodás speciális gépei, berendezései
612    Erőgépek erdészeti munkagépei
B)    Mezőgazdasági rendeltetésű erőgépek és vontatmányaik közúti közlekedési feltételei
1.    Figyelmeztető jelzést adó berendezés(ek) használata kötelező a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendelet 50. § (1) bekezdés d) pontja szerint oly módon, hogy a sárga villogó fény a szembejövő és a követő forgalom számára egyaránt jól látható legyen.
2.    A járművezető köteles az úthasználat megkezdése előtt tájékozódni az útvonalra vonatkozó forgalmi rendről és az aktuális forgalomkorlátozásokról.
3.    A járműnek, járműszerelvénynek a közút területének legkisebb igénybevételével kell közlekednie.
4.    Amennyiben a jármű vezetője az út vonalvezetése (pl. beláthatatlan útszakasz, táblával jelzett veszélyes útkanyarulat), aktuális forgalomnagysága és az általa vezetett jármű sajátosságai miatti közlekedése az átlagosnál nagyobb baleseti kockázattal jár, úgy a közúton történő mozgását köteles egyéb járműkísérettel is biztosítani. Az egyéb járműkíséretet oly módon kell ellátni, hogy a beláthatatlan útszakaszon és a táblával jelzett veszélyes útkanyarulatban a kísérő jármű előfutó, egyenes úttesten követő biztosítást végezzen.
5.    A járműnek, járműszerelvénynek úgy kell közlekednie, hogy legalább 3,0 m széles burkolt úttest szabadon maradjon a forgalom elhaladása érdekében. A jármű, járműszerelvény közlekedése során – igény és lehetőség szerint, illetve amennyiben a 3,0 m nem tartható be – félreállással kell biztosítani a mögöttes forgalom zavartalan továbbhaladását.
6.    Kizárólag egyéb járműkísérettel lehet közlekedni a 4,5 m jármű/járműszerelvény szélességet meghaladó méret esetében, továbbá minden lakott területen kívüli emelt sebességű útszakaszon.
1

A rendeletet a 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet 32. §-a hatályon kívül helyezte 2017. szeptember 19. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 71. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 60. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése az 1/2017. (I. 3.) NFM rendelet 60. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (4) bekezdése a 76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 18. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (6) bekezdését a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet 1. §-a iktatta be. E módosító rendelet 4. §-a alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.

7

A 4. § (4) bekezdése a 75/2015. (XII. 29.) NFM rendelet 23. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (4) bekezdése az 51/2015. (IX. 18.) NFM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

9

A 7. § (1) bekezdés d) pontja a 91/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 71. §-a szerint módosított szöveg.

10

A 8. § (2) bekezdése a 28/2015. (VI. 3.) NFM rendelet 46. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg, alkalmazására lásd e módosító rendelet 44. § (2) bekezdését.

11

A 10. § (2) bekezdése ugyanezen bekezdés alapján hatályát vesztette.

12

A 2. melléklet a 76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 18. § b) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. mellékletet a 37/2011. (VII. 19.) NFM rendelet 3. §-a iktatta be. E módosító rendelet 4. §-a alapján a folyamatban lévő engedélyezési eljárásokban is alkalmazni kell.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére