• Tartalom

13/2010. (IV. 27.) PM rendelet

13/2010. (IV. 27.) PM rendelet

a költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról1

2010.05.02.

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 104. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A költségvetési viszontgarancia vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 48/2002. (XII. 28.) PM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdés a) és b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A viszontgarancia feltételei:]

a) A Részvénytársaság
aa) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvényben meghatározott kis- és középvállalkozások, és
ab) a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján létrejövő szervezetek
(a továbbiakban együtt: vállalkozás) pénzügyi intézményekkel, az Országos Mikrohitel Alapból történő pénzkölcsön nyújtása esetén a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvánnyal, mikrohitelezési tevékenység esetén a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványokkal (a továbbiakban: szervezetek) megkötött hitel-, illetve kölcsön- szerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből (a továbbiakban: lízingszerződés), továbbá faktoring szerződésből eredő kötelezettségeiért vállal készfizető kezességet.
b) Az Alapítvány
ba) természetes személyek,
bb) gazdasági társaságok,
bc) nonprofit gazdasági társaságok,
bd) szövetkezetek, és
be) vállalkozások
(a továbbiakban együtt: vállalkozás) az a) pont szerinti szervezetekkel megkötött hitel-, illetve kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, valamint lízingszerződésből, továbbá faktoring szerződésből eredő kötelezettségeiért vállal készfizető kezességet.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A készfizető kezességvállalási szerződések esetén az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben alkalmazni kell:]

b) az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatások Európai Bizottság részére történő bejelentési rendjéről szóló 4/2009. (I. 10.) Korm. rendeletben foglaltakat,”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[A készfizető kezességvállalási szerződések esetén az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben alkalmazni kell:]

g) a Bizottság 736/2008/EK rendeletét (2008. július 22.) a Szerződés 87. és 88. cikkének a halászati termékek előállításával, feldolgozásával és forgalmazásával foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról (HL L 201., 2008. 07. 30., 16–28. o.),”

3. § Az R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az e rendeletnek megfelelő viszontgarancia forrása a Kvt. Pénzügyminisztérium fejezetében az „állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése” címen előirányzott összeg.”

4. § Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Kezes a beváltott készfizető kezességvállalásokról, valamint a követelések behajtásáról a 3. számú mellékletben meghatározott módon negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig összesítést készít a kincstár részére, a Részvénytársaság által a kezességvállalás biztosítékaként kötött biztosításokból eredő behajtási bevételeknek minősülő, biztosító intézettől származó térítések elkülönített feltüntetésével.”

5. § Az R. 8/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a 8/A. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Nem beruházási célú alapügylet esetében a kezességgel fedezett alapügylet összege nem haladhatja meg a kedvezményezett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 79. §-a szerint számított 2008. évi személyi jellegű ráfordításainak összegét. Amennyiben a vállalkozást 2008. január 1-én vagy azt követően alapították, az alapügylet összege nem haladhatja meg a kedvezményezett a 2008-ban kezdődő pénzügyi év Sztv. 79. §-a szerint számított személyi jellegű ráfordításai és a 2009-ben kezdődő pénzügyi évére vonatkozóan becsült éves, az Sztv. 79. §-a szerint számított személyi jellegű ráfordításai átlagát.
(4a) Beruházási célú alapügylet esetében a kezességgel fedezett alapügylet összege nem haladhatja meg a (4) bekezdésben meghatározott összeg és az Európai Unió 27 tagállamának az Európai Közösségek Statisztikai Hivatala által az alapügylet megkötése előtt legutoljára közzétett átlagos havi bérköltségei alapján számított éves összeg közül a nagyobbat.”

6. § Az R. 1. § (1) bekezdésében az „a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) előírásaiban szereplő mértékig” szövegrész helyébe az „a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvénynek (a továbbiakban: Kvt.) az Alapítványra és Részvénytársaságra vonatkozó rendelkezéseiben,” szöveg lép.

7. § E rendelet a kihirdetést követő ötödik napon hatályba lép és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

8. § E rendelet az Ideiglenes közösségi keretszabály a finanszírozási lehetőségek elérésének támogatására irányuló állami támogatási intézkedésekhez a jelenlegi pénzügyi és gazdasági válság során című (HL C 303., 2009.12.15., 6–6.o) bizottsági közleménynek való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 7. § alapján hatályát vesztette 2010. május 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére