• Tartalom

2010. évi CXXXVII. törvény

2010. évi CXXXVII. törvény

a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról1

2010.12.15.

1. § A 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A népszámlálás kiterjed
a) a Magyar Köztársaság területén élő vagy átmenetileg külföldön tartózkodó, de Magyarországon bejelentett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra,
b) a Magyar Köztársaság területén három hónapnál hosszabb ideig tartózkodó
ba) EGT-állampolgárokra,
bb) harmadik országbeli állampolgárokra és
bc) hontalan személyekre
[a továbbiakban az a)–b) pont együtt: természetes személyek], valamint
c) az ország területén lévő lakásokra, lakott üdülőkre, lakott egyéb lakóegységekre (a továbbiakban együtt: lakások) és a közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézményekre (a továbbiakban: intézetek).
(3) A népszámlálást internetes vagy papír alapú önkitöltéses, avagy interjús módszerrel kell végrehajtani. Az adatszolgáltatás módját – a (4) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatói kör kivételével – az adatszolgáltatásra kötelezett személy választja meg.”

2. § A Törvény 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az adatfelvételt 2011. október 1. és 2011. október 31. között kell végrehajtani, az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2011. november 8-ig kell befejezni.”

3. § A Törvény 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § egy új (3) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A népszámlálás során az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakások, valamint az intézetek következő adatköreinek az összeírására terjed ki:
a) a természetes személyekre vonatkozóan: nem, születési időpont, lakóhely, családi állapot, családi állás, élveszületett gyermekek adatai, iskolába járás, iskolai végzettség, gazdasági aktivitás, foglalkozás, munkáltató és munkahely, tanulással, munkavégzéssel összefüggő napi közlekedés és utazás, egészségi állapot, fogyatékosság, állampolgárság, vallás, nemzetiség, anyanyelv, nyelvismeret, a lakáshasználat jogcíme;
b) a lakásokra vonatkozóan: a lakás címe, rendeltetése (típusa), tulajdoni jellege, helyiségeinek száma, alapterülete, kommunális ellátottsága, felszereltsége, építési éve, falazata, a környezet lakóövezeti jellege;
c) az intézetekre vonatkozóan: az intézet címe, rendeltetése, tulajdoni jellege, dolgozói létszáma, férőhelyeinek, egészségügyi helyiségeinek száma, kommunális ellátottsága, az étkeztetés formája; az intézeti épület típusa, nagysága, építési éve, utolsó felújításának éve, falazata, felszereltsége, helyiségeinek típusa és száma, az üzemeltetés időszaka; az intézet fenntartójának gazdálkodási formája, az intézet környezetének lakóövezeti jellege.”
„(3) A lakások címét belső azonosítóval kell ellátni és a teljeskörűség ellenőrzését követően a népszámlálás során felvett adatoktól elkülönítetten kell kezelni.”

4. § A Törvény 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adatszolgáltatás – a (2) bekezdésben felsorolt adatkörök kivételével – kötelező. Az adatszolgáltatók kötelesek a népszámlálás körébe tartozó adatokat a valóságnak megfelelően megadni.”

5. § A Törvény 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) A népszámlálás előkészítésének és végrehajtásának a szakmai felügyeletét, az internetes adatgyűjtés előkészítését és lebonyolítását, az összeírás technikai feltételeinek biztosítását (így különösen az adatfelvétel előkészítési és végrehajtási munkáiban részt vevők felkészítését, a szükséges nyomtatványok és elektronikus kérdőívek, számítástechnikai programok biztosítását), a helyi előkészítés és az összeírás szakmai felügyeletét, továbbá az adatok feldolgozását és közzétételét a Központi Statisztikai Hivatal végzi. A feldolgozott adatoknak az Európai Bizottság (Eurostat) számára történő továbbításáról a Központi Statisztikai Hivatal gondoskodik.
(2) A népszámlálás helyi előkészítéséről és a település közigazgatási területén az adatfelvétel végrehajtásáról, ideértve az ehhez szükséges technikai feltételek biztosítását – az internetes adatgyűjtés előkészítése és lebonyolítása, valamint a (3) bekezdésben foglaltak kivételével –, a települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzője gondoskodik.
(3) A Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek által fenntartott intézetek és a befogadó állomások, valamint az ezekben az intézetekben és a befogadó állomásokon élők vonatkozásában a népszámlálás helyi előkészítéséért és az adatfelvétel végrehajtásáért – a települési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat jegyzőjével együttműködve – az intézet, befogadó állomás vezetője a felelős.
(4) A begyűjtött adatok a feldolgozási folyamat lezárásáig a Magyar Köztársaság területét nem hagyhatják el.”

6. § A Törvény 7. §-a hatályát veszti.

7. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Ez a törvény a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. november 29-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. december 7. A törvény a 7. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. december 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére