• Tartalom

14/2010. (IV. 22.) IRM rendelet

az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott Magyar–Szlovén Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszakáról készült, Budapesten, 2009. november 11-én aláírt jegyzőkönyv jóváhagyásáról

2010.04.30.

Az államhatárról szóló 2007. évi LXXXIX. törvény 16. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott Magyar–Szlovén Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszakáról készült, Budapesten, 2009. november 11-én aláírt jegyzőkönyvet (a továbbiakban: Jegyzőkönyv) e rendelettel jóváhagyom.

(2) A Jegyzőkönyvet e rendelet melléklete tartalmazza.

2. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Melléklet a 14/2010. (IV. 22.) IRM rendelethez

JEGYZŐKÖNYV
az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott Magyar–Szlovén Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszakáról
Az államhatár felújítására, megjelölésére és karbantartására létrehozott Magyar–Szlovén Vegyesbizottság (a továbbiakban: Vegyesbizottság) a magyar–szlovén közös államhatár felújításával, megjelölésével és karbantartásával kapcsolatos tizenhetedik rendes ülésszakát a magyar–szlovén államhatáron a határvonal és a határjelek felújítására, megjelölésére és karbantartására 1983. évi október hó 20. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény), valamint a Vegyesbizottság tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5.4. pontja alapján, Budapesten, 2009. november 10–11. között tartotta meg.
A szlovén küldöttség tájékoztatást adott arról, hogy a Szlovén Köztársaság Kormánya a Külügyminisztériumban dolgozó nagykövetét, Phd. Franc Mikšát nevezte ki a szlovén küldöttség tagjává. Mikša úr Marko Vrevc urat váltotta fel, aki jelenleg diplomáciai kiküldetésben van.
Az ülésszakon résztvevők névsorát e jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.
A Vegyesbizottság az alábbi
NAPIRENDET
fogadta el:
1. A vegyes munkacsoport és a vegyes szakértői csoport vezetőinek beszámolója a 2009. évben elvégzett munkákról:
1.1. Jelentés a 2009. évi terepmunkákról
1.2. Jelentés az új határokmányok kidolgozásáról
1.3. Jelentés a vegyes szakértői csoport és a vegyes munkacsoport munkatalálkozóiról
2. A Vegyesbizottság megállapításai a jelentésekkel kapcsolatban
3. A 2010. évi munkák programja
4. Egyebek
4.1. Tájékoztató a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló szerződés előkészítéséről
4.2. Az A644.3–B1 számú határjelek közötti határszakasz határjeleinek karbantartása
4.3. A vegyes szakértői csoport 2010. évi munkatalálkozói
4.4. A Vegyesbizottság tizennyolcadik ülésszaka
Ad.1.
A vegyes munkacsoport és a vegyes szakértői csoport vezetőinek beszámolója a 2009. évben elvégzett munkákról
1.1. Jelentés a 2009. évi terepmunkákról
A vegyes munkacsoport vezetői tájékoztatást adtak arról, hogy a Vegyesbizottság tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 4. pontja alapján a vegyes munkacsoport az alábbi munkákat végezte el.
A vegyes munkacsoport magyar tagozata 2009. március 30. és augusztus 28. között 1240 db határjel felújítását végezte el
– az A1–A199MK számú határjelek között (beleértve az A1 és az A199MK számú határjelet is),
– az A357.1–A443RS számú határjelek között (beleértve az A357.1 és az A443RS számú határjelet is),
– a Lendva-patak bal partján az A615MK–A643.2MK számú határjelek között (beleértve az A615MK és az A643.2MK számú határjelet is),
– az Egyezmény 3. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján felfestette a határvonal által metszett műutakon az államhatárt jelző 20 cm széles piros sávot a Felsőszölnök–Martinje és Nemesnép–Kobilje települések térségében,
– elvégezte a határokmányokban szereplő, magyar államterületen lévő háromszögelési pontok karbantartását.
A vegyes munkacsoport magyar tagozata tájékoztatást adott arról, hogy
– az A126.3 számú határjel megsemmisült, a helye földútra esik, ezért nem pótolták,
– az A128RS számú határjel kerítéssel védett magánterületen van, ezért nem tudta megközelíteni és karbantartani,
– az A199MK számú határjelet biztonságos helyre áthelyezte,
– az A621.3MK számú határjel megsemmisült, pótlása nem célszerű a Lendva-pataknál folyamatban lévő területcsere miatt,
– az A272 és A273 számú határjelek térségében szlovén oldalon megépített vadvédelmi kerítés helyenként a határnyiladékban halad.
A vegyes munkacsoport magyar tagozata az elvégzett munkákat Munkaösszesítő nyomtatványon rögzítette és a karbantartott határjelekről fényképes dokumentációt is készített, melyeket átadott a szlovén küldöttség részére.
A vegyes munkacsoport magyar tagozata tájékoztatást adott arról, hogy 2009. szeptember 7–25. között elvégezte az A1–A62 számú határjelek közötti szakaszon lévő határjelek komplex, új felmérését.
A vegyes munkacsoport szlovén tagozata 2009. március 9. és május 15. között a tervezett 493 db határjelből 466 db határjel felújítását végezte el az A443.1RS–A613.1 számú határjelek között (beleértve az A443.1RS és az A613.1 számú határjelet is). A hátralévő 27 db határjel közül 16 db súlyosan sérült, 2 db határjel hiányzik, 6 db határjel ferde és 3 db határjel esetében a feliratok hiányosak. Az időszakos felújítás folyamatban van és folytatódik a következő évben.
A magyar–szlovén–osztrák hármashatárjel felújítását a felek 2009. május 26-án végezték el.
A vegyes munkacsoport által elvégzett munkákról szóló részletes beszámolókat a vegyes szakértői csoport és a vegyes munkacsoport munkatalálkozóiról készült jegyzőkönyvek tartalmazzák.
1.2. Jelentés az új határokmányok kidolgozásáról
A vegyes szakértői csoport és a vegyes munkacsoport vezetői tájékoztatták a Vegyesbizottságot az új határokmányok készítésének folyamatáról.
A vegyes szakértői csoport a vegyes munkacsoport terepi tapasztalatai alapján áttekintette azon eseteket, amelyeknél az államhatár leírásában változtatni szükséges annak érdekében, hogy az új határokmányokban már az aktuális terepi állapotok szerepeljenek.
A vegyes szakértői csoport megállapodott abban, hogy elkészíti az államhatár jeleinek és jelöletlen határpontjainak aktualizált koordináta-jegyzékét. A magyar küldöttség ennek tervezetét ellenőrzésre átadta a szlovén küldöttség részére.
1.3. Jelentés a vegyes szakértői csoport és a vegyes munkacsoport munkatalálkozóiról
A vegyes szakértői csoport a Vegyesbizottság tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5.3. pontja alapján a 2009. évben két munkatalálkozót tartott.
A vegyes szakértői csoport vezetői beszámoltak a Lendván, 2009. február 17–19. és Lentiben, 2009. szeptember 15–17. között megtartott munkatalálkozóikról, amelyeken:
– megvitatták a 2009. évi terepmunkák programját és eredményeit,
– folytatták az új határokmányok előkészítését,
– javaslatot dolgoztak ki az államhatár megjelölésének egyszerűsítése érdekében az A429–A440 számú határjelek térségében (Jósva-patak) egyes közvetett határjelek megszüntetésére,
– egyeztették a 2010. évi terepmunkák tervét,
– elkészítették a Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszakának napirendi javaslatát.
A munkatalálkozóikról jegyzőkönyvet készítettek, amelyeket a vegyes szakértői csoport vezetői felülvizsgálatra és jóváhagyásra a Vegyesbizottság elé terjesztettek.
Ad. 2.
A Vegyesbizottság megállapításai a jelentésekkel kapcsolatban
A Vegyesbizottság a vegyes szakértői csoport javaslata alapján egyetértett azzal, hogy
– az A126.3 számú megsemmisült határjel pótlására nincs szükség, az a továbbiakban jelöletlen határpontként szerepeljen a határokmányokban;
– az A128RS számú határjel megszüntetendő, mivel az egyébként meglévő határmegjelölés elégséges a terepen;
– az A199MK számú határjelet biztonságos helyre áthelyezték;
– az A621.3MK számú határjel megszüntetendő, pótlása nem célszerű a Lendva-pataknál folyamatban lévő területcsere miatt.
A Vegyesbizottság elfogadta a vegyes munkacsoport vezetőinek és a vegyes szakértői csoport vezetőinek jelentését. Jóváhagyta a vegyes szakértői csoport és vegyes munkacsoport Lendván, 2009. február 17–19. között és Lentiben, 2009. szeptember 15–17. között megtartott munkatalálkozóiról készült jegyzőkönyveket, amelyeket 2. és 3. számú mellékletként e jegyzőkönyvhöz csatolt.
A Vegyesbizottság küldöttségei egyetértettek abban, hogy az A272 és az A273 számú határjelek térségében lévő vadvédelmi kerítés létesítése ellentétes az Egyezményben foglaltakkal és a belső jogszabályi előírásokkal. A szlovén küldöttség jelezte, hogy a kerítés áthelyeztetése érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket.
A Vegyesbizottság megállapította, hogy a teljes magyar–szlovén államhatár mentén a határnyiladék tisztítása a 2009. évben sem magyar sem szlovén részről nem történt meg.
A Vegyesbizottság áttekintette a vegyes szakértői csoport által kidolgozott javaslatot az államhatár megjelölésének egyszerűsítésére az A429–A440 számú határjelek térségében (Jósva-patak), amellyel egyetértett. A magyar–szlovén államhatáron az A429 és A440 számú határjelek között, az államhatár megjelölésének egyszerűsítése érdekében megszüntetni javasolt B típusú közvetett határjelek jegyzéke e jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.
A Vegyesbizottság megállapította, hogy a vegyes munkacsoport és a vegyes szakértői csoport a Vegyesbizottság tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyvben meghatározott feladatokat teljesítette.
Ad. 3.
A 2010. évi munkák programja
A Vegyesbizottság a tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 4. pontja alapján megállapodott a határmunkák megosztásában. Figyelemmel a 2009. évben elvégzett munkákra, a 2010. évben a határvonal és a határjelek időszakos ellenőrzése, felújítása és karbantartása tekintetében az alábbiakat tervezi:
a vegyes munkacsoport szlovén tagozata
– az A199/a–A357 számú határjelek között (beleértve az A199/a és az A357 számú határjelet),
– az A443.1RS–A613.1 számú határjelek között azt a 27 db határjelet, amely kimaradt a 2009. évi karbantartásból,
– a Lendva-patak jobb partján az A614RS–A644.2 számú határjelek között (beleértve az A614RS és az A644.2 számú határjelet),
végzi el a felújítási munkákat.
A határjelek karbantartása során a szlovén fél a 2010. évi terepmunkák során elvégzi a vegyes szakértői csoport 2008. április 7–10. között megtartott munkatalálkozójáról készült jegyzőkönyv 4.2. pontjában szereplő, a szlovén fél illetékességébe tartozó határjel-helyreállításokat is.
A Vegyesbizottság megbízza a vegyes munkacsoportot, hogy a határjelek időszakos ellenőrzésével egyidejűleg – az új határokmányok elkészítése érdekében – szükség szerint további terepi mérésekkel elemezze a hagyományos geodéziai mérések eredményeit.
Az Egyezmény 5. cikke szerint mindkét fél gondoskodik a határnyiladék tisztításáról, melynek ütemezésénél figyelembe veszik a határjelek karbantartásának munkatervét.
Ad. 4.
Egyebek
4.1. Tájékoztató a Magyar Köztársaság és a Szlovén Köztársaság között a Lendva-patak vízgazdálkodási szabályozása következtében az államhatár megváltoztatásáról szóló szerződés előkészítéséről
A Vegyesbizottság megállapította, hogy a szabályozott Lendva-patak menti területek cseréjéről szóló szerződés megkötéséhez szükséges műszaki okmányok elkészültek. A szlovén küldöttség tájékoztatást adott arról, hogy a Külügyminisztériumon keresztül a legrövidebb időn belül választ ad a magyar félnek ezzel a szerződéssel kapcsolatban (tizenhatodik ülésszakról készült jegyzőkönyv 3. pontja).
4.2. Az A644.3–B1 számú határjelek közötti határszakasz határjeleinek karbantartása
A Vegyesbizottság egyetért azzal, hogy az A644.3–B1 számú határjelek között a határjelek karbantartására szükség van.
A karbantartási munkák biztosítása érdekében a magyar fél továbbra is vállalja a magyar–szlovén–horvát háromoldalú, bizottsági szintű találkozó megszervezését és lebonyolítását.
A küldöttségek egyetértettek abban, hogy a fenti határszakasz karbantartása semmilyen szempontból nem befolyásolja a szlovén–horvát államhatár végleges megállapítását és megjelölését.
4.3. A vegyes szakértői csoport 2010. évi munkatalálkozói
A Vegyesbizottság által meghatározott munkák végrehajtása érdekében a vegyes szakértői csoport és vegyes munkacsoport vezetői 2010. február 16–18. között szlovén területen és 2010. szeptember 14–16. között magyar területen munkatalálkozót tartanak. A tolmácsot a találkozóra a fogadó fél biztosítja.
4.4. A Vegyesbizottság tizennyolcadik ülésszaka
A Vegyesbizottság tizennyolcadik rendes ülésszakát 2010. november 9–11. között, szlovén területen tartja.
A Vegyesbizottság megállapította, hogy a tárgyalás a kölcsönös megbecsülés és megértés jegyében zajlott.
E jegyzőkönyv két példányban készült, magyar és szlovén nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
Budapest, 2009. november 11.
(Aláírások)

1. számú melléklet a 2009. november 11-én kelt jegyzőkönyvhöz

A résztvevők névsora
(…)

2. számú melléklet a 2009. november 11-én kelt jegyzőkönyvhöz

Jegyzőkönyv
a magyar–szlovén vegyes szakértői és a vegyes munkacsoport munkatalálkozójáról
A Magyar–Szlovén Vegyesbizottság az Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására (a továbbiakban: Vegyesbizottság) tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5.3. pontja alapján a vegyes szakértői és a vegyes munkacsoport Lendván, 2009. február 17–19. között munkatalálkozót tartott.
Résztvevők:
(…)
A vegyes szakértői és a vegyes munkacsoport az alábbi napirendben állapodott meg:
1. A 2009. évi terepmunkák szervezése
2. Kiegészítő geodéziai mérések eredményeinek összehasonlítása
3. Új határokmányok előkészítése
4. Tájékoztatás határjel-sérülésekről
1. A 2009. évi terepmunkák szervezése
A Vegyesbizottság tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 4. pontja alapján a vegyes szakértői csoport megállapodott abban, hogy elvégzik a határvonalon álló közvetlen, valamint a magyar és a szlovén államterületen álló közvetett határjelek karbantartását az alábbiak szerint:
a vegyes munkacsoport magyar tagozata
– az A1–A199MK számú határjelek között (beleértve az A1 és az A199MK számú határjelet),
– az A357.1–A443RS számú határjelek között (beleértve az A357.1 és az A443RS számú határjelet),
– a Lendva-patak bal partján az A615MK–A643.2MK számú határjelek között (beleértve az A615MK és az A643.2MK számú határjelet);
a vegyes munkacsoport szlovén tagozata
– az A443.1RS–A613.1 számú határjelek között (beleértve az A443.1RS és az A613.1 számú határjelet).
A terepmunkák során a vegyes munkacsoport magyar tagozata elvégzi a határokmányokban szereplő, magyar államterületen lévő háromszögelési pontok karbantartását is.
A terepi munkákat a vegyes munkacsoport magyar tagozata előreláthatólag 2009. március 30-án kezdi meg és 2009. szeptember 30-ig fejezi be. A vegyes munkacsoport magyar tagozatának vezetője Dobó Géza mérnök, a terepi irányító Kovács Lajos. A terepmunkák során a GNW–452 és JGC–069 forgalmi rendszámú Land Rover terepjárókat veszik igénybe.
A magyar fél az A1 számú határjel (magyar–szlovén–osztrák hármashatárjel) felújítását 2009 májusában tervezi elvégezni. A pontos időpontot levélváltás útján egyezteti a szlovén és az osztrák féllel.
A terepi munkákat a vegyes munkacsoport szlovén tagozata előreláthatólag 2009. márciustól októberig végzi el.
A terepi munkavégzésről mindkét fél értesíti az illetékes határrendészeti szerveket.
Az Egyezmény 3. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a vegyes munkacsoport elvégzi a határvonal által metszett műutakon az államhatárt jelző 20 cm széles piros sáv felfestését az alábbi helyeken:
– magyar tagozat: Felsőszölnök–Martinje és Nemesnép–Kobilje települések térségében,
– szlovén tagozat: Magyarszombatfa–Prosenjakovci, Rédics–Dolga Vas és Tornyiszentmiklós–Pince települések térségében.
Az elvégzett munkákat a terepi munkacsoportok a 2001. március 1-én jóváhagyott, a magyar–szlovén államhatár megjelöléséhez, a határjelek ellenőrzéséhez, felújításához és karbantartásához kiadott Utasítás alapján a Munkaösszesítő nyomtatványban rögzítik és a karbantartott határjelekről fényképes dokumentációt is készítenek.
A vegyes szakértői csoport egyetértett azzal, hogy a magyar fél kidolgoz egy javaslatot az államhatár megjelölésének egyszerűsítése érdekében az A429–A440 számú határjelek térségében (Jósva-patak). A javaslatot a magyar fél 2009. március végéig megküldi a szlovén félnek. Az egyeztetés után a szakértői javaslatot a Vegyesbizottság elé terjesztik.
2. Kiegészítő geodéziai mérések eredményeinek összehasonlítása
A vegyes munkacsoport szlovén tagozata tájékoztatást adott arról, hogy 2008. október 6–9. között az A463–A480 számú határjelek közötti szakaszon elvégzett GPS és klasszikus méréseket feldolgozta. E szakaszon található azon 16 határjel, amelynek terepi ellenőrzése a szlovén fél feladata volt (lásd a 2008. áprilisi szakértői munkatalálkozóról készült jegyzőkönyv 1. pontját).
A GPS és klasszikus mérések feldolgozása, valamint a Helmert-transzformáció után a határjelek kiszámított koordinátáit a szlovén fél összehasonlította a hatályos határokmányokban szereplő koordinátákkal. Valamennyi helyzeti eltérés 9 cm-nél kisebb lett. A kapott eredmények alapján – véleménye szerint – a határjelek a határokmányoknak megfelelő helyen állnak. A szlovén fél a mérési és számítási adatokat és eredményeket e munkatalálkozó során átadta a magyar félnek.
A szakértők az új eredmények elemzése alapján valószínűsítik, hogy a határjelek koordinátáiban korábban megállapított eltérések lecsökkentek és nem lépik túl a hibahatárt.
A magyar fél az átvett adatokat feldolgozza és ellenőrzi, az eredményekről a soron következő munkatalálkozón ad tájékoztatást.
A vegyes munkacsoport magyar tagozata tájékoztatást adott arról, hogy a 2008. július 7.–augusztus 8. között, az A13RS–A53RS számú határjelek közötti szakaszon elvégzett kiegészítő bekapcsoló méréseket feldolgozta. A kapott eredményeket elemezte és megállapította, hogy a határjelek koordinátáiban fellelt, csoportosan előforduló ellentmondások továbbra is fennállnak. A magyar fél az eredmények ismeretében e szakaszon komplex új felmérés végrehajtását tervezi a 2009. évben.
3. Új határokmányok előkészítése
A vegyes szakértői csoport megállapította, hogy az államhatár megjelölésében bekövetkezett változások miatt a határtérkép és a határleírás tervezetében javítani kell:
– az A93.4 számú határjelet jelöletlen töréspontként kell szerepeltetni,
– az A432.1/a és az A433RS számú határjelet szerepeltetni kell, és az A433 számú határpont jelkulcsát jelöletlen töréspontra kell változtatni.
A vegyes szakértői csoport megállapodott továbbá abban, hogy a határjelek most kezdődő karbantartása során aktualizálják az államhatár leírását a terepi viszonyok figyelembevételével. Változások esetén feljegyzik az eltéréseket annak érdekében, hogy az új határokmányokban már az aktuális terepi állapotok szerepeljenek.
A szakértők 33 határjelet egyedileg megvizsgáltak és az ellentmondásokat megszüntették. A szlovén fél az idei terepmunkák keretében még megvizsgálja az A494.1 számú határjel helyzetét.
A csoportosan előforduló ellentmondások feloldása még folyamatban van:
– az A7–A19,
– az A28–A59,
– az A279–A288,
– az A310–A344 és
– az A387–A437RS számú határjelek között.
Az elemzések lezárásig az új határokmányok kidolgozását a hatályos határokmányok adatai alapján végzik.
4. Tájékoztatás határjel-sérülésekről
A magyar fél tájékoztatást adott arról, hogy 2008 novemberében elvégezte az államhatár megjelölésének ellenőrzését. Az ellenőrzéskor feltárt határjel-sérülésekről készült fényképes dokumentációt e munkatalálkozó során bemutatta és átadta a szlovén félnek.
A vegyes szakértői csoport megállapította, hogy a közelmúltban jelentősen megnőtt az ismeretlen személyek által elkövetett határjel-rongálások száma. Erre a jelenségre felhívja a Vegyesbizottság figyelmét.
A vegyes szakértői csoport megállapítja, hogy a tárgyalás a teljes megértés szellemében folyt.
E jegyzőkönyv két eredeti példányban készült, magyar és szlovén nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
Lendva, 2009. február 19.
(Aláírások)

3. számú melléklet a 2009. november 11-én kelt jegyzőkönyvhöz

Jegyzőkönyv
a magyar–szlovén vegyes szakértői és a vegyes munkacsoport munkatalálkozójáról
A Magyar–Szlovén Vegyesbizottság az Államhatár Felújítására, Megjelölésére és Karbantartására (a továbbiakban: Vegyesbizottság) tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 5.3. pontja alapján a vegyes szakértői és a vegyes munkacsoport Lentiben, 2009. szeptember 15–17. között munkatalálkozót tartott.
Résztvevők:
(…)
A vegyes szakértői és a vegyes munkacsoport az alábbi napirendben állapodott meg:
1. Az államhatáron a 2009. évben végzett munkák
1.1. Terepmunkák
1.2. Számítások
2. Új határokmányok előkészítése
3. A Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszakának napirendi javaslata
1. Az államhatáron a 2009. évben végzett munkák
1.1. Terepmunkák
A Vegyesbizottság tizenhatodik ülésszakáról készült jegyzőkönyv 4. pontja alapján a 2009. évben a vegyes munkacsoport elvégezte a határvonalon álló közvetlen, valamint a magyar és a szlovén államterületen álló közvetett határjelek karbantartását az alábbiak szerint.
A vegyes munkacsoport magyar tagozata 2009. március 30. és augusztus 28. között 1240 db határjel felújítását végezte el
– az A1–A199MK számú határjelek között (beleértve az A1 és az A199MK számú határjelet is),
– az A357.1–A443RS számú határjelek között (beleértve az A357.1 és az A443RS számú határjelet is),
– a Lendva-patak bal partján az A615MK–A643.2MK számú határjelek között (beleértve az A615MK és az A643.2MK számú határjelet is),
– az Egyezmény 3. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján felfestette a határvonal által metszett műutakon az államhatárt jelző 20 cm széles piros sávot a Felsőszölnök–Martinje és Nemesnép–Kobilje települések térségében.
A terepmunkák során a vegyes munkacsoport magyar tagozata elvégezte a határokmányokban szereplő, magyar államterületen lévő háromszögelési pontok karbantartását is.
A vegyes munkacsoport magyar tagozata az elvégzett munkákat Munkaösszesítő nyomtatványon rögzítette és a karbantartott határjelekről fényképes dokumentációt is készített, melyeket átadott a szlovén fél részére.
A magyar–szlovén–osztrák hármashatár-jel felújítását a felek 2009. május 26-án végezték el.
A vegyes szakértői csoport megállapodása alapján a magyar fél kidolgozott egy javaslatot az államhatár megjelölésének egyszerűsítése érdekében az A429–A440 számú határjelek térségében (Jósva-patak). A javaslatot a magyar fél megküldte a szlovén félnek. Az egyeztetést követően a vegyes szakértői csoport megállapodott abban, hogy a javaslatot a Vegyesbizottság elé terjesztik.
A vegyes munkacsoport magyar tagozata tájékoztatást adott arról, hogy
– az A126.3 számú határjel megsemmisült, a helye földútra esik, ezért nem pótolták,
– az A128RS számú határjel kerítéssel védett magánterületen van, ezért nem tudta megközelíteni és karbantartani,
– az A199MK számú határjelet biztonságos helyre áthelyezte,
– az A621.3MK számú határjel megsemmisült, pótlása nem célszerű a Lendva-pataknál folyamatban lévő területcsere miatt,
– az A272 és A273 számú határjelek térségében szlovén oldalon megépített vadvédelmi kerítés helyenként a határnyiladékban halad.
A vegyes munkacsoport magyar tagozata tájékoztatást adott arról, hogy 2009. szeptember 7-én megkezdte az A1–A62 számú határjelek közötti szakaszon lévő határjelek komplex új felmérését.
A vegyes munkacsoport szlovén tagozata 2009. március 9. és május 15. között a 493 db határjelből 466 db határjel felújítását végezte el az A443.1RS–A613.1 számú határjelek között (beleértve az A443.1RS és az A613.1 számú határjelet is). A hátralévő 27 db határjel közül 16 db súlyosan sérült, 2 db határjel hiányzik, 6 db határjel ferde és 3 db határjel esetében a feliratok hiányosak. Az időszakos felújítás folyamatban van és folytatódik a következő évben.
A vegyes szakértői csoport megvitatta a beszámolókat, és ennek alapján javasolja a Vegyesbizottságnak, hogy
– az A126.3 számú megsemmisült határjel helye földútra esik, megjelölésére nincs szükség, a továbbiakban jelöletlen határpontként szerepeljen a határokmányokban,
– az A128RS számú határjel megszüntethető, mivel az egyébként a terepen meglévő határmegjelölés elégséges,
– fogadja el az A199MK számú határjel biztonságos helyre való áthelyezését,
– az A621.3MK számú határjel megszüntethető, pótlása nem célszerű a Lendva-pataknál folyamatban lévő területcsere miatt.
A vegyes szakértői csoport megállapította, hogy a teljes magyar–szlovén államhatár mentén a határnyiladék tisztítása a 2009. évben sem szlovén sem magyar részről nem történt meg.
1.2. Számítások
A magyar fél feldolgozta a szlovén fél által 2008. október 6–9. között az A463–A480 számú határjelek közötti szakaszon elvégzett GPS és klasszikus méréseket (lásd a 2009. februári szakértői munkatalálkozóról készült jegyzőkönyv 2. pontját).
A magyar fél a határjelek kiszámított koordinátáit összehasonlította a hatályos határokmányokban szereplő koordinátákkal. Valamennyi helyzeti eltérés 24 cm-nél kisebb lett. A magyar fél a számítási adatokat és eredményeket e munkatalálkozó során átadta a szlovén félnek.
A szakértők az új eredmények elemzése alapján megállapították, hogy a határjelek koordinátáiban korábban megállapított eltérések lecsökkentek és nem lépik túl a hibahatárt. A kapott eredmények alapján a határjelek a határokmányoknak megfelelő helyen állnak.
2. Új határokmányok előkészítése
A vegyes szakértői csoport megállapította, hogy az államhatár megjelölésében bekövetkezett változások miatt a határtérkép és a határleírás tervezetében javítani kell:
– az A126.3 számú határjelet jelöletlen töréspontként kell szerepeltetni,
– az A199MK számú határjelet az új koordináták szerint kell szerepeltetni,
– az A128RS és A621.3MK számú határjeleket törölni kell,
– fel kell tüntetni az A457.1/a és az A458.1/a számú határjeleket a térképen, távolságukat javítani a határleírásban.
A vegyes szakértői csoport a vegyes munkacsoport terepi tapasztalatai alapján áttekintette azon eseteket, amelyeknél az államhatár leírásában változtatni szükséges annak érdekében, hogy az új határokmányokban már az aktuális terepi állapotok szerepeljenek.
A vegyes szakértői csoport megállapodott abban, hogy elkészíti az államhatár jeleinek és jelöletlen határpontjainak aktualizált koordináta-jegyzékét. A magyar fél ennek tervezetét ellenőrzésre átadta a szlovén fél részére.
3. A Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszakának napirendi javaslata
A vegyes szakértői csoport kidolgozta a Vegyesbizottság tizenhetedik ülésszakának napirendi javaslatát, és az egyes napirendi pontokhoz egyeztetett szövegtervezetet dolgozott ki.
A vegyes szakértői csoport megállapítja, hogy a tárgyalás a teljes megértés szellemében folyt.
E jegyzőkönyv két eredeti példányban készült, magyar és szlovén nyelven. Mindkét nyelvű szöveg egyaránt hiteles.
Lenti, 2009. szeptember 17.
(Aláírások)

4. számú melléklet a 2009. november 11-én kelt jegyzőkönyvhöz

A magyar–szlovén államhatáron az A429 és A440 számú határjelek között, az államhatár megjelölésének egyszerűsítése érdekében megszüntetni javasolt B típusú közvetett határjelek jegyzéke.
Seznam posrednih mejnikov tipa B, za katere je predlagana opustitev zaradi poenostavitve označevanja državne meje med mejnikoma A429 in A44O na slovensko-madžarski meji

Magyar oldali határjelek:

Szlovén oldali határjelek:

Na madžarski strani:

Na slovenski strani:

A429.2MK

 

A429.6MK

A429.6RS

A429.12MK

A429.12RS

A429.14MK

A429.14RS

A430.5MK

A430.5RS

A430.7MK

A430.7RS

A430.9MK

A430.9RS

A431.13MK

A431.13RS

A431.15MK

A431.15RS

A434.6MK

A434.6RS

A434.8MK

A434.8RS

A434.11MK

A434.11RS

A434.13MK

A434.13RS

A434.16MK

A434.16RS

A434.19MK

A434.19RS

A435.1MK

A435.1RS

A435.3MK

A435.3RS

A435.4MK

A435.4RS

A435.5MK

A435.5RS

A435.7MK

A435.7RS

A435.8 MK

A435.8RS

A435.11MK

A435.11RS

A435.13MK

A435.13RS

 

A435.14RS

A436.5MK

A436.5RS

A437.1MK

A437.1RS

A437.2MK

A437.2RS

A437.3MK

A437.3RS

A437.4MK

A437.4RS

A438.1MK

A438.1RS

A438.2MK

A438.2RS

A438.3MK

A438.3RS

A438.5MK

A438.5RS

A438.6MK

A438.6RS

A439.1MK

A439.1RS

A megszüntetni javasolt határjelek darabszáma összesen: 68 db
Skupno število mejnih znakov predlaganih za ukinitev je 68.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére