• Tartalom

14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

14/2010. (III. 4.) KHEM rendelet

a légi járművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet módosításáról1

2010.03.19.

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A légijárművel végzett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 10/2002. (II. 6.) KöViM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A rendelet hatálya a gazdasági célú légi közlekedési tevékenységet (Lt. 71. § 27. pontja) végző gazdálkodó szervezetekre terjed ki.
(2) Az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet e rendelettel együttesen alkalmazandó.”

2. § A Rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § A légi fuvarozó köteles a mérlegfordulónaptól számított 180 napon belül a légiközlekedési hatósághoz benyújtani az előző üzleti év könyvvizsgáló által ellenőrzött és záradékkal ellátott beszámolóját.”

3. § A Rendelet 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdésében és 8. cikk (8) bekezdésében meghatározott összegnek megfelelő vagyoni biztosíték lehet a pénzügyi intézménynél lekötött és elkülönített pénzösszeg, a pénzügyi intézmény által vállalt kezesség, a bankgarancia vagy a Magyar Köztársaság területén biztosítási tevékenység végzésére jogosult biztosító intézettel kötött biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvény. A vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződést legalább 1 évi időtartamra kell megkötni. A légi fuvarozó legkésőbb a szerződés lejártáig köteles igazolni, hogy a szerződést meghosszabbította, vagy más pénzügyi intézménnyel, biztosítóintézettel új szerződést kötött.
(4) Ha a légiközlekedési hatóság az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el, a légifuvarozónak – megalapozott üzleti terv alapján – könyvvizsgálói nyilatkozattal kell tanúsítania, hogy meghatározott időn belül nagy valószínűséggel várható a pénzügyi feltételek ismételt teljesítése. Az ideiglenes engedély lejártáig a légifuvarozó köteles igazolni a pénzügyi feltételek meglétét. Az a légifuvarozó, aki a pénzügyi feltételek teljesítésére haladékot kapott, a kérelme benyújtásától számított 5 éven belül erre irányuló kérelmet ismételten nem nyújthat be.”

4. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) A 3. § (1) bekezdésében meghatározott kérelmet – a gazdasági célú légiközlekedési tevékenység tervezett megkezdése előtt legalább 45 munkanappal – írásban kell a légiközlekedési hatósághoz benyújtani.
(2) A tevékenységi engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a kérelmező központi ügyintézésének helye, telefonszáma,
b) a tervezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység leírása,
c) a vezető és a szakmai irányító szakmai gyakorlata.
(3) A kérelemhez – a (4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a következőket kell csatolni:
a) a vállalkozói igazolvány vagy a cégkivonat és a társasági szerződés hiteles másolata,
b) a kérelmező arra vonatkozó nyilatkozata, hogy az Lt. 23/B. § (3) bekezdés b)–f) pontjában foglaltak alapján személyes megbízhatósága nincs kizárva,
c) a pénzügyi teljesítőképességre vonatkozóan az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott üzleti terv, továbbá a 9. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott igazolások eredeti példánya vagy hiteles másolata,
d) a biztosítási kötelezettségre vonatkozóan az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikkében, valamint a légifuvarozókra és légi járművek üzemben tartóira vonatkozó biztosítási követelményekről szóló 2004. április 21-i 785/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott felelősségbiztosításról szóló igazolás,
e) a (2) bekezdés c) pontjában foglaltak tekintetében az érintett személyeknek a személyes adatok kezelésére vonatkozó hozzájáruló nyilatkozata.
(4) Ha a kérelmező a kérelemhez az adó-, vám- és járulékfizetési kötelezettség tekintetében a 3 hónapnál nem régebbi hatósági igazolásokat, a vállalkozói igazolványát vagy a cégkivonatát nem csatolja, a légiközlekedési hatóság – az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt – megkeresi a nyilvántartást vezető szervet.”

5. § (1) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tevékenységi engedély a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényben foglaltakon túl a következőket tartalmazza:
a) a légifuvarozó központi ügyintézésének helye,
b) a vezető és a szakmai irányító neve,
c) az engedélyezett gazdasági célú légiközlekedési tevékenység,
d) egyéb feltételek.”

(2) A Rendelet 12. § (3) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„A légiközlekedési hatóság a kiadott tevékenységi engedélyekről nyilvántartást vezet, amelyet a honlapján közzétesz. A nyilvántartás a következőket tartalmazza:”

6. § A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A légifuvarozónak az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (5) bekezdése szerinti bejelentéshez csatolnia kell a bejelentésben foglaltakat igazoló okiratokat, nyilatkozatokat.”

7. § (1) A Rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légiközlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt felfüggeszti, ha a légifuvarozó)

b) a 7. §-ban foglalt kötelezettségének az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül sem tesz eleget, annak teljesítéséig.”

(2) A Rendelet 14. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A légiközlekedési hatóság a tevékenységi engedélyt visszavonja, ha)

a) a légifuvarozó az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az e rendeletben foglalt feltételeket ismételten nem teljesíti, vagy ezeket súlyosan megsérti,”

8. § A Rendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

17. § Ez a rendelet a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

9. § (1) A Rendelet 9. § (1) bekezdés a) pontjában az „a Tanács 2407/92/EGK rendelete” szövegrész helyébe az „az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg, 9. § (1) bekezdés b) pontjában az „a Tanács 2407/92/EGK rendelete 5. cikke (7) bekezdésének a) pontja” szövegrész helyébe az „az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdése és 8. cikk (8) bekezdése” szöveg, 9. § (2) bekezdésében az „a Tanács 2407/92/EGK rendelete” szövegrész helyébe az „az 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg lép.

(2) Hatályát veszti a Rendelet 5. §-a és az azt megelőző alcíme, 11. §-a és az azt megelőző alcíme, 14. § (2) bekezdés b) pontja, 14. § (2) bekezdés c) pontjában az „anélkül, hogy a szünetelést a légiközlekedési hatóságnak megfelelő indokkal bejelentette volna,” szövegrész, 15. § (1) bekezdése.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1

A rendelet a 10. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. március 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére