• Tartalom

14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet

14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelet

a kulturális javak kiviteli engedélyezéséről1

2017.01.01.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés b), d), f), j), m) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az igazgatási szolgáltatási díj vonatkozásában az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó kivitelére vonatkozó közös szabályok

1. § E rendelet alkalmazásában a kulturális javak kategória a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt tételeknek felel meg azzal, hogy a 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó kivitel esetén a kor- és értékküszöböket figyelmen kívül kell hagyni.

2. § (1)2 A kulturális javak kivitelére vonatkozó engedély, illetve műtárgykísérő igazolás iránti kérelmet a kulturális javakkal kapcsolatos hatósági feladatai körében eljáró kulturális örökség védelméért felelős miniszter (a továbbiakban: hatóság) által rendszeresített, az 1. mellékletben meghatározott tartalmú formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon kell benyújtani a hatósághoz.

(2) A kérelmet tárgyanként kell kitölteni, de a több tárgy egyidejű, azonos célállomásra irányuló kivitele iránti kérelem 1. mellékletben meghatározott tartalmú, a hatóság által rendszeresített kiegészítő lap alkalmazásával egy formanyomtatványba vagy elektronikus űrlapba foglalható.

(3) A kérelem benyújtása, az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése, valamint az engedély és a műtárgykísérő igazolás kiállítása szempontjából a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 24. pontjában meghatározott tárgyegyüttes egy tárgynak minősül.

3. § Ha az eljárásban szakértő meghallgatása vagy szakértői vélemény beszerzése szükséges, a 2. mellékletben meghatározott, a kiviendő kulturális javak műfaja, besorolása szerinti szakértő intézményt kell kijelölni.

4. § (1) A kulturális javak kivitelének engedélyezésére irányuló eljárásért a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie.

(2) Az elsőfokú kiviteli engedélyezési eljárásért fizetendő díj mértéke tárgyanként 7200 forint, a fellebbezési eljárásért fizetendő díj mértéke tárgyanként 8000 forint.

(3) A díjat a hatóság Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-01461769-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell átutalással vagy készpénzbefizetéssel megfizetni.

(4) A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 5. §-át és 28. §-ának (2)–(3) bekezdését, a díj visszatérítésére az Itv. 32. §-át, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(5) A hatóságnak a díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályi előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni.

(6) A díj a hatóság bevétele.

2. Védett kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó kivitelére vonatkozó külön szabályok

5. § (1) A védett kulturális javak kiviteli engedélye iránti kérelemhez mellékelni kell

a) a kivitellel érintett tárgyra vonatkozó állami garanciavállalás, biztosítási szerződés vagy ezeknek megfelelő egyéb kötelezettségvállalás fennállását és tartalmát igazoló dokumentumokat és

b) a muzeális intézmény nyilvántartásában szereplő, külföldre kölcsön adandó kulturális javak esetében a kölcsönadásról szóló, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Mtv.) 38. § (6)–(8) bekezdésében meghatározott tartalmú, a kultúráért felelős miniszter által az Mtv. 38. § (9) bekezdése szerint jóváhagyott szerződést és mellékletét.

(2) A kiviteli engedélynek tartalmaznia kell az 1. melléklet a) 1–17. és 20–21. pontjaiban foglalt adatokat.

(3) A kiviteli engedély jogosultja a kivitt tárgyat legkésőbb az engedélyben meghatározott időtartam utolsó napján köteles visszaszállítani Magyarországra.

(4) A kiviteli engedély jogosultja a kivitt tárgy Magyarországra történő visszaszállításának tényét annak megérkezésétől számított nyolc napon belül köteles a hatóság által rendszeresített, az engedélyes nevét, a kiviteli engedély számát és a visszaszállítás időpontját tartalmazó formanyomtatványon vagy elektronikus űrlapon bejelenteni a hatóságnak.

(5) A kiviteli engedély – legfeljebb a kivitellel érintett tárgyra vonatkozó állami garancia, biztosítási szerződés vagy ezeknek megfelelő egyéb kötelezettségvállalás időtartamára történő – meghosszabbítása esetén e § (1)–(4) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy a hosszabbítási kérelemnek a kiviteli engedély számát és az 1. melléklet 21. pontja szerinti adatokat kell tartalmaznia.

3. Nem védett kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó kivitelére vonatkozó külön szabályok

6. § (1) A nem védett kulturális javak esetében a kiviteli engedély, illetve a műtárgykísérő igazolás iránti kérelemhez mellékelni kell:

a) a kulturális javak azonosításra alkalmas fényképét,

b) könyvek és egyéb könyvtári dokumentumok esetén a címlapról készített másolatot,

c) levéltári anyag esetén a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti biztonsági másolatkészítésről szóló nyilatkozatot,

d) amennyiben rendelkezésre áll, a szakirodalmi, kiállítási, árverési hivatkozásokat, műkereskedelmi számlát, továbbá

e) az országba visszaviteli kötelezettséggel behozott kulturális javak esetében a visszaviteli kötelezettséget igazoló iratot.

(2) A kiviteli engedély tartalmára az 5. § (2) bekezdésben foglaltak alkalmazandók.

(3) A műtárgykísérő igazolás tartalmát a 3. melléklet határozza meg.

(4) A hatóság a határozott időre szóló műtárgykísérő igazolás időbeli hatályát a kulturális javak védetté nyilvánításának külön jogszabályban meghatározott szempontjai esetleges bekövetkezésének várható időpontjára tekintettel állapítja meg.

4. Kulturális javaknak a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kivitelére vonatkozó szabályok

7. §3 A kulturális javaknak Magyarország területéről a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kivitelének engedélyezésére a 2. § (2)–(3) bekezdését, a 4. §-t és az 5. §-t megfelelően alkalmazni kell.

5. Záró rendelkezések

8. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

9. § E rendelet

a) a kulturális javak kiviteléről szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet és

b) a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

10–12. §4

1. melléklet a 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelethez

a) A kulturális javak kivitelére vonatkozó engedély, illetve műtárgykísérő igazolás iránti kérelem tartalma
1. Címzett (szállítási célország, hely)
2. Kivitel jellege: határozott vagy határozatlan idejű (védett kulturális javak kizárólag határozott időre vihetők ki az országból)
3. A tárgy(ak) tulajdonosa
4. A kulturális tárgy kategóriája
5. A kulturális tárgy (javak) leírása (műfaji meghatározása)
6. KN-kód
7. Darabszám/mennyiség
8. Érték nemzeti fizetőeszközben (muzeális intézmény esetében biztosítási érték)
9. A kulturális tárgy (javak) kivitelének célja / Az engedély iránti kérelem indoka
10. A kulturális tárgy (javak) címe, neve (Cím vagy tárgy megjelölése)
11. Méretek (magasság, szélesség, mélység)
12. Készítési, keletkezési kor
13. Egyéb jellemzők (különleges jelzések, ismertető jegyek)
14. A kulturális tárgy (javak) azonosítását elősegítő dokumentumok
15. Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus
16. Anyag és készítési eljárás
17. A kérelmező vagy képviselőjének nyilatkozata természetes személyazonosító adatainak a vámhatóság által a vámigazgatási eljárás során történő kezelése engedélyezéséről
18. A kulturális tárgy (javak) fényképe
19. Kiegészítő lapok: az esetleg használt kiegészítő lapok számának megjelölése
20. A kivitelre vonatkozó további adatok
21. Védett kulturális javak esetén:
21.1. a kivitel célja
21.2. a külföldi őrzés helye
21.3. a szállítás módja
21.4. a kulturális javak állagmegóvását és biztonságát biztosító feltételek leírása
b) Több tárgy egyidejű, azonos célállomásra irányuló kivitele iránti kérelem esetén alkalmazandó kiegészítő lap tartalma
1. Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus
2. A kulturális tárgy (javak) címe, neve (cím vagy tárgy megjelölése)
3. Készítési, keletkezési kor
4. Anyag és készítési eljárás
5. Méretek (magasság, szélesség, mélység)
6. Egyéb jellemzők (különleges jelzések, ismertető jegyek)
7. A kulturális tárgy (javak) leírása (műfaji meghatározása)
8. Darabszám/mennyiség
9. A kulturális tárgy kategóriája
10. KN-kód
11. Érték nemzeti fizetőeszközben (muzeális intézmény esetében biztosítási érték)

2. melléklet a 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelethez5

A kulturális javak kivitelére irányuló eljárásban szakértőként közreműködő intézmények

 

A
A kiviendő kulturális javak műfaja, besorolása

B
Szakértő (köz)intézmény

1.

Magyarországi eredetű képzőművészeti alkotás

Szépművészeti Múzeum

2.

Külföldi eredetű képzőművészeti alkotás, kivéve a 3. és 5. pontnál lévők

SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM

3.

Iparművészeti alkotás, kelet-ázsiai eredetű műtárgy

IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM

4.

Népművészeti és néprajzi alkotás, tárgy

NÉPRAJZI MÚZEUM

5.

A magyar nemzet és Magyarország népei történelmének emlékei, régészeti leletei, régészeti emléknek nem minősülő pénzérme és egyéb numizmatikai tárgy

MAGYAR NEMZETI MÚZEUM

6.

Könyvek, antikváriák, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, kéziratok, hangfelvételek, elektronikus információ hordozók

ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR

7.

Ásványtani, őslénytani és természettudományi leletek

MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM

8.

Irodalmi emlékek

PETŐFI IRODALMI MÚZEUM

9.

Színháztörténeti emlékek

ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS INTÉZET

10.

Műszaki, technika- és közlekedéstörténeti emlékek

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

11.

Zenetörténeti emlékek

Zenetörténeti Múzeum

12.

Hadtörténeti emlékek

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM

13.

Sporttörténeti emlékek

TESTNEVELÉSI ÉS SPORTMÚZEUM

14.

Mezőgazdaság-történeti emlékek

MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI MÚZEUM

15.

Budapest várostörténetére vonatkozó emlékek és leletek

BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM

16.

Kereskedelmi és vendéglátó-ipari emlékek

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI MÚZEUM

17.

Orvos- és gyógyszerészet-történeti emlékek

SEMMELWEIS ORVOSTÖRTÉNETI MÚZEUM, KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

18.

Rendőrség- és bűnözéstörténeti tárgyi emlékek

Rendőrmúzeum

19.

Neveléstudományi (pedagógiai) emlékek

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

20.

A tűzkárok elleni küzdelem, a tűzvédelem tárgyi emlékei

TŰZOLTÓ MÚZEUM

21.

Bélyegek, filatélia

BÉLYEGMÚZEUM

22.

Iratok, irategyüttesek

Magyar Nemzeti Levéltár (VAGY BÁRMELY KÖZLEVÉLTÁR)

23.

Építészettörténeti emlékek

MAGYAR ÉPÍTÉSZETI MÚZEUM

24.

Vízügytörténeti és környezetvédelmi emlékek

MAGYAR KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MÚZEUM

25.

Mozgófilmek

Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

26.

Egyház- és vallástörténeti emlékek, kegytárgyak, műalkotások

A tárgy jellegének megfelelő fenti közgyűjtemények, az alábbi illetékes felekezeti intézmények bevonásával:

26.1.

 

– ORSZÁGOS KATOLIKUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

26.2.

 

– EVANGÉLIKUS ORSZÁGOS MÚZEUM

26.3.

 

– ORSZÁGOS REFORMÁTUS GYŰJTEMÉNYI KÖZPONT

26.4.

 

– ORSZÁGOS ZSIDÓ VALLÁSI ÉS TÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY

3. melléklet a 14/2010. (XI. 25.) NEFMI rendelethez

A műtárgykísérő igazolás tartalma
1. Az igazolás száma: [Reference number of this certificate]
2. A kulturális tárgy azonosításának szempontjai: [Criteria to be used for identification of the cultural object]
2.1. Műfajának (besorolásának) meghatározása: [Description]
2.1.1. A kategória megnevezése: [Name of the category]
2.1.2. A kategória sorszáma: [Number of the category]
2.2. Címe vagy neve: [Title or subject]
2.3. Alkotó vagy szerző, korszak, műhely és/vagy stílus: [Artist, period, workshop and/or style]
2.4. Készítési kor: [Dating]
2.5. Méretek: [Measurements]
2.6. Anyag és készítési eljárás [Medium or technique]
2.7. Egyéb jellemzők: [Other characteristics]
2.8. Csatolt tárgyjegyzék oldalainak száma (gyűjtemény esetén kötelező) [Number of pages of attached list of objetcs – in case of collections obligatory]
2.9. A kulturális tárgy fényképe [Photograph of cultural object]
3. Az igazolás kiállításának helye és időpontja: [Place and date of issuing]
4. Az igazolás időbeli hatálya lejártának dátuma: [Valid until]
5. A kiállító hatóság aláírása és bélyegzője: [Signature and stamp of the issuing authority]
6. Záradék [Clause] „Jelen igazolás nem tanúsítja a kulturális tárgy (javak) szerzőségét, korát, értékét és eredetiségét!” [„This certificate does not certify the authority, age, value and originality of cultural goods!”]
1

A rendeletet a 14/2020. (VII. 15.) MvM rendelet 1. §-a hatályon kívül helyezte 2020. július 16. napjával.

2

A 2. § (1) bekezdése az 54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 4. § a) pontja, a 37/2016. (XII. 29.) MvM rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 7. § a 18/2012. (III. 28.) NEFMI rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 10–12. §-t a 12. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

5

A 2. melléklet az 54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet 4. § b)–g) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére