• Tartalom

140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet

140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelet

egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2010.05.01.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 2. alcím tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) és c) pontjában,

a 3. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló
164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya – amennyiben nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel kiterjed az ellátás igénylésének időpontjában a Magyar Köztársaság területén élő súlyos mozgáskorlátozott)

d) a közlekedési támogatás tekintetében a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletekben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.”

(2) Az R. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E rendelet alkalmazásában a munkaviszonyban állóval esik egy tekintet alá az a súlyos mozgáskorlátozott személy is, aki a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. § b) és d) pontja szerinti egyéni vagy társas vállalkozó, valamint az, aki a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján munkanélküli járadékban, álláskeresési járadékban, álláskeresési segélyben, vállalkozói járadékban vagy képzési támogatásként nyújtott keresetpótló juttatásban részesül.”

2. § Az R. 20/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20/A. § (1) E rendelet 1. § (1) bekezdés c) pontja az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 24. cikkének való megfelelést szolgálja.
1. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 2. cikke, és
2. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

3. § Az R. 1. § (3) bekezdés d) pontjában a „munkanélküli” szövegrész helyébe az „álláskereső” szöveg lép.

2. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló
223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §2 A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Cstvhr.) 1. § (5) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családtámogatási ellátásra való jogosultságot)

d) az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van – ideértve a Cst. 20/B. §-a szerinti örökbefogadó szülőt is –, a gyámhivatal kötelező gondozásba történő kihelyezést elrendelő határozata,”

(bemutatásával vagy másolatának csatolásával igazolja.)

5. § (1) A Cstvhr. 3. § a) pont aj) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Cst. 39. §-a alapján – írásban – be kell jelenteni a családi pótlék folyósításának, szüneteltetésének időtartama alatt)

aj) az ellátásra jogosult Cst. 45. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatában bekövetkezett változást, továbbá – ha az adatváltozás házasságkötésre, új élettársi vagy bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére tekintettel következett be – a házastárs, bejegyzett élettárs vagy élettárs Cst. 45. § (2) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott adatát;”

(2)3

6. § A Cstvhr. 8. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Első egyetemi szintű alapképzésben vesz részt az a hallgató is, aki az alapfokozat megszerzését követően – folyamatos képzésben – első mesterképzésben, vagy aki első egységes, osztatlan képzésben vesz részt.”

7. § A Cstvhr. a következő 8/A. §-sal egészül ki:

8/A. § A tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásának igazolására benyújtott, nem magyar nyelven kiállított irat nem hiteles magyar fordítás csatolásával is elfogadható. A hatóság honlapján közzéteszi azon nyelvek listáját, amely nyelven a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásának igazolására kiállított irat magyar nyelvű fordítását egyáltalán nem kell csatolni.”
„(8) Amennyiben a gyermekgondozási segély iránti kérelmet örökbefogadó szülő nyújtja be, a hatóság megvizsgálja, hogy a Cst. 20/B. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásának van-e helye és amennyiben annak feltételei fennállnak, a gyermekgondozási segélyre való jogosultságot a Cst. 20/B. § (2) bekezdése szerinti időtartamra állapítja meg.”

9. § A Cstvhr. 27/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megállapított ellátás folyósítása belföldre forintban, míg EGT-államba a kifizetés helye szerinti állam hivatalos pénznemében, a szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletben, valamint az annak felhatalmazása alapján a szociális biztonsági rendszerek koordinációját ellátó igazgatási bizottság által hozott határozatban foglaltak szerint történik.”

10. § A Cstvhr. 27/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek alkalmazása szempontjából pénzbeli családi ellátás a családi pótlék, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás és a gyermekgondozási díj.”

11. § A Cstvhr. 27/H. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Cst. 35. § (4) bekezdése szerinti különbözet megállapítása iránti eljárásban a Regionális Igazgatóság jár el. Különbözet kifizetésére akkor kerül sor, ha az ügyfél családja számára a magyar jogszabályok szerint nyújtható pénzbeli családi ellátások összege magasabb, mint az az összeg, amit ilyen jogcímen a családnak más EGT-állam folyósít.”

12. § A Cstvhr. 32. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet 27/E–27/H. §-a
1. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 1. cikk u) pontja, valamint 76. cikke,
2. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 107. cikke,
3. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk z) pontja, valamint 68. cikke, és
4. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. és 90. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

13. § A Cstvhr. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

14. § A Cstvhr. 8. számú melléklete címében az „Az 1408/71/EGK Tanácsi rendelet” szövegrész helyébe az „A szociális biztonsági rendszerek koordinációjáról szóló közösségi rendeletek” szöveg lép.

3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosítása

16. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Ha az egészségkárosodott személy esetében a (2) bekezdés szerinti szakvélemény vagy szakhatósági állásfoglalás időbeli hatálya lejárt és az egészségkárosodott személy az időbeli hatály lejárta előtt újabb szakhatósági állásfoglalást nem nyújtott be, a jegyző – szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából – megkeresi a szakértői bizottságot.”

4.5

17. §

5. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2010. május 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.

(2) A 4. §, az 5. § (2) bekezdés, valamint a 8. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló, 1971. június 14-i 1408/71/EGK tanácsi rendelet 1. cikk u) pontja, valamint 2. és 76. cikke,

2. a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra és családtagjaikra történő alkalmazásáról szóló 1408/71/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1972. március 21-i 574/72/EGK tanácsi rendelet 107. cikke,

3. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 2004. április 29-i 883/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk z) pontja, valamint 2. és 68. cikke, továbbá

4. a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló 883/2004/EK rendelet végrehajtására vonatkozó eljárás megállapításáról szóló 2009. szeptember 16-i 987/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 60. és 90. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 140/2010. (IV. 28.) Korm. rendelethez

A családi pótlék iránti kérelem adattartalma
1    A kérelmezővel és az ellátás folyósításával kapcsolatos adatok:
1.1    a jogosultság jogcíme;
1.2    a kérelmező
1.2.1    neve
1.2.2    születéskori neve
1.2.3    születési helye, ideje
1.2.4    anyja neve
1.2.5    lakcíme
1.2.6    TAJ száma
1.2.7    állampolgársága;
1.3    a kérelmező házastársának, bejegyzett élettársának, élettársának
1.3.1    neve
1.3.2    lakcíme
1.3.3    TAJ száma;
1.4    a kérelmező, illetve házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa által az EU (EGT) valamelyik tagállamában folytatott kereső vagy vállalkozási tevékenységre vonatkozó adat;
1.5    a családi pótlék megállapításának kérelmezett kezdő időpontja;
1.6    a családi pótlék folyósítása módjának megválasztására vonatkozó nyilatkozat;
1.7    a kérelmező bankszámlaszáma (fizetési számlaszáma), vagy – postai úton (pénzforgalmi számláról történő készpénz- kifizetés kézbesítése útján) történő folyósítás kérelmezése esetén – a folyósítási cím
2.    A gyermek(ek)re vonatkozó adatok
2.1    azon gyermek(ek)nek, aki(k) után a kérelmező a családi pótlék megállapítását kéri
2.1.1    a neve
2.1.2    a születési helye
2.1.3    a születési ideje
2.1.4    az anyja neve
2.1.5    a TAJ száma
2.1.6    a háztartásba kerülés időpontja
2.1.7    a gyermek családi jogállása;
2.2    nyilatkozat a gyermek(ek) tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos állapotáról;
2.3    a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe veendő gyermek(ek)
2.3.1    neve
2.3.2    születési helye
2.3.3    születési ideje
2.3.4    anyja neve
2.3.5    TAJ száma
2.3.6    a beszámítás jogcíme
3.    A jogosultság megállapításához szükséges egyéb adatok és nyilatkozatok
3.1    nyilatkozat arról, hogy a 2. pont szerinti azon gyermek(ek) után, akikre tekintettel a kérelmező a családi pótlék megállapítását kéri, folyósít vagy folyósított-e valamely szerv valamely személy számára családi pótlékot, illetve nyújtott-e be valamely személy családi pótlék iránti kérelmet; amennyiben igen, a jogosult (kérelmező) neve, valamint a folyósító (eljáró) szerv megnevezése, címe;
3.2    nyilatkozat a kérelmező egyedülállóságának tényéről;
3.3    nyilatkozat az egyedülállóság jogcíméről, kezdetéről;
3.4    nyilatkozat arról, hogy a családi pótlék összegének megállapításánál figyelembe veendő valamely gyermek rendelkezik-e rendszeres jövedelemmel, és ha igen, a rendszeres jövedelemmel rendelkező gyermek(ek) neve;
3.5    nyilatkozat a kérelemhez csatolt iratokról, illetve, amennyiben a kérelmező az anyakönyvi nyilvántartásban, gyámhatósági nyilvántartásban vagy a jegyzői szociális nyilvántartásban szereplő adatot nem igazolta, annak a hatóságnak a megnevezése és címe, amely az eljáró hatóság által adatszolgáltatási kérelemmel megkereshető;
3.6    nyilatkozat a családi pótlék folyósítását érintő változások – azok bekövetkezésétől számított 15 napon belül történő – bejelentésére előírt kötelezettségnek, valamint annak tudomásul vételéről, hogy a kötelezettség elmulasztása esetén a jogalap nélkül kifizetett összeg visszakövetelésének van helye;
3.7    a kérelmező vagy a törvényes képviselő aláíróhelye    
1

A rendelet a 18. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

2

A 4. § a 18. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

3

Az 5. § (2) bekezdése a 359/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 9. §-a alapján nem lép hatályba.

4

A 8. § a 18. § (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jén lép hatályba.

5

A 4. alcím (17. §) a 152/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján nem lépett hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére