• Tartalom

15/2010. (V. 11.) KvVM–FVM–IRM együttes rendelet

15/2010. (V. 11.) KvVM–FVM–IRM együttes rendelet

a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet, valamint az állatkert és állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet módosításáról1

2010.05.19.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (4) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 165/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában, a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter feladat- és hatásköréről szóló 164/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § n) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeljük el:

1. § (1) Az állatkert és állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az állatkert működési engedélye akkor adható ki, ha az engedélyező hatóság és a szakhatóságok helyszíni ellenőrzése megállapítja, hogy az Átv.-ben és az e rendeletben, valamint a létesítő által az engedélykérelemmel benyújtott szabályzatokban előírtak gyakorlati feltételei biztosítottak, és ennek alapján a 2. §-ban meghatározott rendeltetést és feladatok ellátását az állatkert működése folyamatában teljesíteni tudja.”

(2) Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § Az engedélyező hatóság köteles ötévenként – a szakhatóságok részvételével – az állatkert működését a helyszínen ellenőrizni. Ennek eredményétől függően a működési engedélyt módosíthatja, az állatkertet bezárathatja, vagy azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén a 7. § (1)–(4) bekezdés szerint jár el.”

(3) Az R. 12. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az állatotthon működését az állatvédelmi hatóság – a szakhatóságok részvételével – folyamatosan ellenőrzi, és ötévenként felülvizsgálja. A felülvizsgálat eredményétől függően az állatvédelmi hatóság az állatotthont bezárathatja, vagy azonnali bezárást nem indokoló hiányosságok esetén – határidő tűzésével – a hiányosságok pótlását rendelheti el.”

(4) Az R. 17. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:

17. § Ez a rendelet a vadon élő állatok állatkertben tartásáról szóló, 1999. március 29-i 1999/22/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

(2) Az R. 4. §-a (1) bekezdésének felvezető szövegében a „Magyarországon honosított” szövegrész helyébe a „Magyarországon honosított vagy elismert” szöveg lép.

(3) Hatályát veszti az R. 3. § (2) bekezdés g) pontjában a „hiteles” szövegrész és a veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló 8/1999. (VIII. 13.) KöM–FVM–NKÖM–BM együttes rendelet 2. § (1) bekezdésének a) pontjában az „és büntetlen előéletű” szövegrész.

(4) E rendelet a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. május 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére