• Tartalom

15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet

15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet

a tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról

2015.11.04.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 10. és 24. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati miniszter feladat- és hatásköréről szóló 132/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában

1. alkalmazhatóság: a tűzvédelmi termék, műszaki paraméterei, minősége, megbízhatósága alapján, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása közben előforduló szélsőséges környezeti körülmények közötti tűzoltói feladatok ellátására való alkalmasság;

2. alkalmassági igazolás: a tűzvédelmi technika műszaki állapotáról és készenléti szolgálatra való alkalmasságáról szóló bizonylat;

3. átminősítés: tűzoltójármű, cserefelépítmény eredeti rendeltetése megváltoztatásának engedélyezése;

4.1 használati engedély: a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKF) által, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tűzoltóság részére egy meghatározott, rendszeresítésre kötelezett tűzvédelmi technika egyedi készenlétben tartásának kérelemre történő engedélye;

5. készenlétben tartás: a tűzvédelmi technika bevethető állapotban tartása;

6. próbahasználat: a rendszeresítésre tervezett tűzvédelmi technika egy vagy több mintadarabjának, a kiválasztott állománycsoport által meghatározott szempontok szerinti kipróbálása kiképzés, gyakorlat és megfelelő begyakoroltság után bevetés vagy egyéb szolgálati feladat során;

7.2 rendszeresítés: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tűzoltóság részére a tűzvédelmi technika korlátozás nélküli alkalmazásának engedélyezése;

8. rendszerből kivonás: a rendszeresített tűzvédelmi technika alkalmazási engedélyének vagy használati engedélyének visszavonása és használatának végleges megszüntetése;

9.3 tűzvédelmi technika: a hivatásos katasztrófavédelmi szerv és az önkormányzati tűzoltóság jogszabályban előírt tűzvédelmi és műszaki mentési alapfeladatainak ellátásához szükséges tűzoltó-technikai termék.

2. A tűzvédelmi technika tervezése és fejlesztése

2. §4 (1) Az OKF meghatározza a tűzvédelmi technika tervezését, fejlesztését és azok főbb irányait.

(2) A létesítményi tűzoltóságok a rendszeresítettel együtt használható tűzvédelmi technikát tartanak készenlétben.

3. A tűzvédelmi technika rendszeresítése, próbahasználat

3. § (1) Az alkalmazhatóság és az együtthasználhatóság biztosítása érdekében rendszeresítési eljárást kell lefolytatni – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – az 1. mellékletben külön megjelölt tűzvédelmi technika tekintetében, amely csak rendszeresítést követően tartható készenlétben.

(2) Ha a korábban rendszeresített tűzvédelmi technikán olyan mértékű műszaki módosítás, korszerűsítés került végrehajtásra, amely alapvetően megváltoztatta paramétereit, ezáltal alkalmazhatóságának lehetőségeit, a rendszeresítési eljárást ismételten le kell folytatni.

(3) A rendszeresítésre kötelezett tűzvédelmi technika az OKF főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató) által kiadott használati engedéllyel is készenlétben tartható, ha annak egyedi kialakítása vagy kis mennyiségű beszerzése miatt rendszeresítése nem indokolt.

4. § (1) A főigazgató jogosult:

a) a rendszeresítési eljárás lefolytatására,

b) a tűzvédelmi technika rendszeresítésére,

c) használati engedély megadására,

d) rendszerből való kivonására,

e) a készenlétben tartás felfüggesztésére,

f) átminősítésére,

g) korlátozott bevethetőséggel történő készenlétbe állítás engedélyezésére, továbbá

h) az üzemeltetés műszaki követelményeinek, feltételeinek meghatározására.

(2)5 A rendszeresítési eljárás a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi, helyi szerve és az önkormányzati tűzoltóság, tűzvédelmi technika gyártója, forgalmazója kezdeményezésére, továbbá hivatalból indulhat.

(3) A tűzvédelmi technika gyártója, forgalmazója által kezdeményezett rendszeresítési eljárás esetén a próbahasználat költségeit a kezdeményező viseli.

(4) A hivatalból indult rendszeresítési eljárást kivéve a kezdeményező irattal együtt meg kell küldeni az OKF-nek a tűzvédelmi technika mintadarabját, és magyar nyelven

a) a jogszabályi előírásoknak való megfelelést és a biztonságosságot igazoló iratokat;

b) a fényképeket, rajzokat tartalmazó ismertetőt és

c) a használatra, karbantartásra és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást.

5. § (1) A rendszeresítési eljárás során a tűzvédelmi technikát próbahasználatra kell bocsátani az együtthasználhatósági és az alkalmazhatósági követelmények vizsgálata céljából.

(2) A próbahasználatot – a (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – valamennyi rendszeresítésre tervezett tűzvédelmi technika esetében el kell végezni.

(3) A próbahasználat lefolytatásától el lehet tekinteni a nagy értékű tűzvédelmi technika kis mennyiségben történő beszerzése esetén, ha a próbahasználat elvégzése – beszerzésének költségéhez képest – aránytalanul magas költséggel járna, vagy az OKF a tűzvédelmi technika sürgős alkalmazási igényét állapítja meg, és az alkalmazhatóság dokumentáció alapján is megítélhető.

(4) A központi közbeszerzési eljárással beszerzett eszközök esetén a tűzvédelmi technika együtthasználhatóságának és alkalmazhatóságának vizsgálatára a központi közbeszerzési eljárás keretében kerül sor. A központi közbeszerzési eljárás során beszerzett, még nem rendszeresített tűzvédelmi technikát a végleges dokumentáció és mintadarab alapján kell a rendszeresített tűzvédelmi technikák nyilvántartásába felvenni.

6. § (1) A próbahasználatot a főigazgató által kijelölt szervnek kell lefolytatnia, amelynek vezetője a próbahasználat tapasztalatairól jegyzőkönyvet készít.

(2) Próbahasználatként elfogadható a Magyar Honvédségnél, a Rendőrségnél, vagy a Vám- és Pénzügyőrségnél végrehajtott próbahasználat eredménye, a már használatba vett tűzvédelmi technika esetén, vagy annak alkalmazási tapasztalatai is, ha az erről készült iratokat az OKF rendelkezésére bocsátják, és azok alapján az eszköz alkalmazhatósága megítélhető.

(3) A próbahasználat megkezdése előtt minden esetben biztosítani kell a végrehajtó állomány kiképzését, munkavédelmi oktatását, szükség esetén ideiglenes szerelési szabályzat kiadását.

(4) A próbahasználat időtartama legfeljebb hat hónap lehet, melyet a főigazgató hat hónappal meghosszabbíthat.

7. § (1) A főigazgató a tűzvédelmi technika rendszeresítéséről vagy használati engedély megadásáról a tűzvédelmi technika dokumentációja, és próbahasználat esetén annak eredménye alapján dönt.

(2) A tűzvédelmi technikát abban az esetben lehet rendszeresíteni, ha az megfelel a jogszabályi előírásoknak, továbbá a korábban rendszeresített eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatóság és az alkalmazhatóság követelményének.

(3) A rendszeresített – málhafelszereléseket is tartalmazó – tűzvédelmi technika málhalistáját és annak elhelyezését a főigazgató felszerelési jegyzékben határozza meg.

(4) A rendszeresített tűzvédelmi technikákról az OKF nyilvántartást vezet, és a honlapján közzéteszi.

8. § (1) A tűzvédelmi technika rendszerben tarthatóságát az OKF – a használat során szerzett bevetési és kiképzési tapasztalatok alapján – folyamatosan figyelemmel kíséri.

(2) Ha a rendszeresített tűzvédelmi technika szükségtelenné válik, vagy a használat során nem felel meg a vele szemben támasztott szakmai, biztonságossági követelményeknek, a rendszerből ki kell vonni, vagy használati engedélyét vissza kell vonni.

(3) Ha a rendszeresített tűzvédelmi technika biztonságosságát igazoló iratát az arra jogosult szerv biztonságtechnikai okból visszavonta, a tűzvédelmi technika készenlétben tartását azonnali hatállyal fel kell függeszteni, és a tűzvédelmi technikát a rendszerből ki kell vonni, vagy a tűzvédelmi technika használati engedélyét vissza kell vonni.

4. Műszaki felülvizsgálat, javítás követelményei és ezen tevékenység végzésének részletes feltételei

9. § (1) A biztonságos használat, üzemeltetés és a baleset-megelőzés érdekében a tűzvédelmi technikát az üzemeltető szerveknek rendszeresen felül kell vizsgáltatnia.

(2) A felülvizsgálatot jogszabály, szabvány, gyártói előírás, azok hiányában az 1. mellékletben meghatározott gyakorisággal kell elvégeztetni.

(3) A felülvizsgálatnak ki kell terjednie a műszaki megfelelőségre, a kiképzési és készenléti alkalmasságra, továbbá a biztonsági és egészségügyi követelmények meglétére.

(4)6 A habképző anyagok felülvizsgálata során a megfelelő minőség igazolása történhet szállítmányonkénti mintavétellel, amennyiben egy szállítmány egységei azonos gyártási eljárásból származnak, azonos körülmények között tárolták, tartották készenlétben, azokat azonos hatások érték. Az időszakos felülvizsgálatok során a mintát mindig más, a legrégebben felülvizsgált egységből kell venni, a felülvizsgálatot végző dönthet további mintavételről.

10. § (1) A tűzvédelmi technika felülvizsgálatát, javítását olyan szervezet folytathatja, amelynek legalább egy személyesen közreműködő tagja vagy alkalmazottja – egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy foglalkoztatottja – rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek. Ha jogszabály szakmai képesítést nem határoz meg feltételként, a tevékenység jellegének megfelelő állam által elismert szakképesítés megléte szükséges.

(2) Felülvizsgálat végzése esetén a szervezetnek rendelkeznie kell:

a) a gyártó által kibocsátott felülvizsgálati, ellenőrzési, technológiai leírással;

b) a felülvizsgálati, ellenőrzési technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel;

c) alkalmassági igazolás mintával az adott tűzvédelmi technikára, tűzvédelmi technika csoportra.

(3) Javítás végzése esetén a szervezetnek rendelkeznie kell:

a) a gyártó által kibocsátott, javítási technológiai leírással;

b) a felülvizsgálati, ellenőrzési, javítási technológiában előírt eszközökkel, felszerelésekkel, berendezésekkel.

(4) A felülvizsgálatra, javításra irányuló szolgáltatási tevékenység megkezdése és folytatása során a felülvizsgálónak, javítónak az (1)–(3) bekezdésben foglalt együttes feltételnek igazoltan, mindvégig meg kell felelnie.

(5)7 A tűzoltás és műszaki mentés során használt járművek járóképes alvázrészét érintő felülvizsgálatot és javítást a közúti közlekedésről szóló törvény, és a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló jogszabály előírásainak megfelelően kell elvégezni.

11. § (1) A felülvizsgáló az általa felülvizsgált tűzvédelmi technika alkalmasságáról igazolást állít ki, amely tartalmazza:

a) a tűzvédelmi technika gyártmányának, típusának megnevezését;

b) az egyedi azonosításra alkalmas jelét, ha a technika egyedi azonosításra alkalmas jelöléssel rendelkezik;

c) a tulajdonos családi és utónevét, születési családi és utónevét és székhelyét;

d) a felülvizsgálat időpontját;

e) a felülvizsgálatnál alkalmazott műszerek típusát, azonosító adatait;

f) a felülvizsgálat eredményét és ennek alapján a részleges vagy teljes alkalmasság igazolását;

g) a felülvizsgálat érvényességi idejét;

h) a felülvizsgálatot végző megnevezését és székhelyének címét;

i) a felülvizsgálatot végző személy családi és utónevét, születési családi és utónevét és aláírását.

(2) A használónak az alkalmassági igazolást, annak érvényességi idejét követő felülvizsgálati ciklusidő végéig, vagy a tűzvédelmi technika használatból történő kivonásáig kell megőrizni.

(3) A felülvizsgálónak a felülvizsgálat dokumentumait 6 évig kell megőriznie.

(4) Ha a tűzvédelmi technika az alkalmassági igazolás alapján nem megfelelő, a készenlétben tartó szervezet vezetője intézkedik a tűzvédelmi technika használatának korlátozásáról.

12. §8

5. A tűzvédelmi technika készenlétben tartása és ellenőrzése

13. § (1) A tűzvédelmi technika abban az esetben tartható készenlétben, továbbá akkor alkalmazható kiképzési célokra, ha rendelkezik:

a) az adott technikára meghatározott hatósági engedéllyel, bizonyítvánnyal;

b) jogszabályban, szabványban, szabályzatban előírt alkalmasságot igazoló időszakos műszaki felülvizsgálati okmánnyal;

c) azonosító jellel, amennyiben jogszabály azonosító jel meglétét írja elő;

d) a gyártás időpontjától számított első bevizsgálási ciklus lejárta után – a felülvizsgálatra kötelezett tűzvédelmi technika esetén – alkalmassági igazolással, vagy felülvizsgálati jegyzőkönyvvel, ellenőrzésre kötelezett technika esetén ellenőrzési jegyzőkönyvvel és

e) a rendszeresítésre kötelezett tűzvédelmi technika esetében használati engedéllyel vagy rendszeresítési irattal.

(2)9 A tűzvédelmi technika korlátozott bevethetőséggel történő készenlétben tartását, átminősítését az OKF az üzemeltető szervek kérelme alapján bírálja el.

(3) Az 1. melléklet D oszlopában meghatározott esetekben, a készenlétben tartó a meghatározott időszakonkénti – felülvizsgálatnak és javításnak nem minősülő – ellenőrzést, a bejelentett szervezet közreműködése nélkül is elvégezheti.

(4) Az ellenőrzést végző alkalmassági igazolást állít ki a 11. § (1) bekezdésben meghatározott adattartalommal, melyet a készenlétben tartó a 11. § (2) bekezdésben meghatározott ideig megőriz.

(5)10 A hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság és a tűzoltó egyesület által készenlétben tartott tűzvédelmi technika műszaki állapotát a hivatásos katasztrófavédelmi szerv illetékes területi szerve jogosult ellenőrizni.

6. Záró rendelkezések

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

15. §11

1. melléklet a 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelethez

A bevetési és kiképzési célra használható tűzvédelmi technika csoportosítása és időszakos felülvizsgálata, ellenőrzése

 

A

B

C

D

1.

Tűzvédelmi technika megnevezése

Rendszeresítési
kötelezettség

Bejelentett felülvizsgáló
által végezhető
felülvizsgálat időszakai
(év)

A készenlétben tartó által
elvégezhető ellenőrzés
időszakai (év)

2.

I. kategória: tűzoltójárművek, felépítmények

3.

1. Gépjárműfecskendők és vízszállítók

igen

2

4.

2. Habbal oltó gépjárművek

 

1

5.

3. Porral oltó gépjárművek

 

1

6.

4. Egyéb oltógépjárművek

igen

1

7.

5. Magasból mentő gépjárművek:

 

 

 

8.

5.1. Létrás gépjárművek

igen

1

9.

5.2. Emelőkosarak

igen

1

10.

6. Tűzoltó daruk

igen

1

11.

7. Műszaki mentőgépjárművek

 

 

 

12.

7.1. Műszaki mentőgépjárművek beépített tűzvédelmi technikával

igen

2

13.

7.2. Műszaki mentőgépjárművek beépített tűzvédelmi technika nélkül

 

14.

8. Hordozó gépjárművek

 

 

 

15.

8.1. Hordozó gépjármű beépített tűzvédelmi technika nélkül

 

16.

8.2. Hordozó gépjármű beépített tűzvédelmi technikával

 

2

17.

9. Cserefelépítményes (konténeres) gépjárművek:

 

 

 

18.

9.1. Cserefelépítmény szállító gépjármű

igen

1

19.

9.2. Cserefelépítmények

igen

 

 

20.

9.2.1. Habszállító

 

OKF műszaki követelmény szerint

21.

9.2.2. Tömlőszállító

 

OKF műszaki követelmény szerint

22.

9.2.3. Műszaki mentő

 

OKF műszaki követelmény szerint

23.

9.2.4. Vegyi elhárító

 

OKF műszaki követelmény szerint

24.

9.2.5. Hordozó konténer beépített tűzvédelmi technika nélkül

 

25.

9.2.6. Egyéb

 

OKF műszaki követelmény szerint

26.

10. Utánfutók:

 

 

 

27.

10.1. Áramfejlesztő

igen

1

28.

10.2. Szivattyúszállító beépített tűzvédelmi technikával

 

2

29.

10.3. Egyéb

 

OKF műszaki követelmény szerint

30.

10.4. Beépített tűzvédelmi technika nélkül

 

31.

11. Híradógépjárművek

igen

1

32.

12. Egyedi kialakítású gépjárművek:

 

 

 

33.

12.1. Vegyi elhárító

igen

1

34.

12.2. Áramfejlesztő

igen

1

35.

12.3. Gépjármű beépített tűzvédelmi technikával

 

2

36.

12.4. Gépjármű beépített tűzvédelmi technika nélkül

 

37.

13. Vízi járművek:

 

 

 

38.

13.1. Tűzoltóhajó

 

2

39.

13.2. Kishajó beépített tűzvédelmi technikával

 

2

40.

13.3. Kishajó beépített tűzvédelmi technika nélkül

 

41.

14. Légi járművek

igen

jogszabály, gyártói előírás szerint

42.

15. Kötött pályán közlekedő járművek

 

jogszabály, gyártói előírás szerint

43.

II. kategória: oltóanyagok, szakfelszerelések

44.

16. Tűzoltó oltóanyagok

 

 

 

45.

16.1. Habképző anyagok

igen

gyártói előírás szerint

46.

16.2. Tűzoltó porok

igen

gyártói előírás szerint

47.

16.3. Tűzoltó gázok

igen

gyártói előírás szerint

48.

16.4. Egyéb tűzoltásra alkalmas anyagok

igen

gyártói előírás szerint

49.

17. Tűzoltó nyomó és szívóoldali szerelvények

 

2

50.

18. Tűzoltó tömlők (szívó, nyomó)

 

2

51.

19. Tűzoltó készülékek:

 

 

 

52.

19.1. Porral oltó készülékek

 

jogszabály, szabvány szerint

53.

19.2. Habbal oltó készülékek

 

jogszabály, szabvány szerint

54.

19.3. Vízzel oltó készülékek

 

jogszabály, szabvány szerint

55.

19.4. Gázzal oltó készülékek

 

jogszabály, szabvány szerint

56.

20. Egyéb oltókészülékek:

 

 

 

57.

20.1. Impulzus oltókészülék

 

gyártói előírás szerint

58.

20.2. Magasnyomású (40 bar) oltókészülék

 

gyártói előírás szerint

59.

20.3. Egyéb

igen

gyártói előírás szerint

60.

21. Kézi tűzoltólétrák

 

OKF műszaki követelmény vagy gyártói előírás szerint

61.

22. Mentőeszközök:

 

 

 

62.

22.1. Tűzoltó mentőkötelek

 

OKF műszaki követelménye szerint

63.

22.2. Ereszkedő eszközök

igen

jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint

64.

22.3. Mentőcsúszdák

igen

jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint

65.

22.4. Ugrópárnák

igen

jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint

66.

22.5. Mentőtömlők

igen

jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint

67.

22.6. Légzőbázis

 

OKF műszaki követelmény vagy gyártói előírás szerint

68.

22.7. Egyéb

igen

jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint

69.

23. Kéziszerszámok, segédeszközök

 

gyártói előírás szerint

70.

24. Motoros kisgépek, elektromos, hidraulikus, pneumatikus működtetésű szerszámok:

 

 

 

71.

24.1. Hidraulikus feszítő-vágó berendezések és tartozékaik

 

1

72.

24.2. Pneumatikus működtetésű emelőpárnák és tartozékaik

 

1

73.

24.3. Hordozható tűzoltó szivattyúk

 

2

74.

24.4. Emelők (a gépjárművek műszaki tartozékai kivételével)

 

1

75.

24.5. Füstelszívók, ventilátorok

 

2

76.

24.6. Benzinmotoros láncfűrész

 

1

77.

24.7. Benzinmotoros roncsvágó

 

1

78.

24.8. Benzinmotoros csörlő

 

1

79.

24.9. Egyéb kisgépek (egyedi elbírálás alapján)

 

2

80.

25. Elektromos áramfejlesztők:

 

 

 

81.

25.1. 5 kVA és az alatti teljesítmény esetén

 

1

82.

25.2. 5 kVA teljesítmény felett

igen

1

83.

26. Nem törpefeszültségű világítóeszközök, fényforrások

 

1

84.

27. Műszerek:

 

 

 

85.

27.1. Hő-, valamint éghető és toxikus gáz érzékelő műszerek

igen

gyártói előírás szerint

86.

27.2. Egyéni és kollektív sugárzásmérő eszközök, műszerek

igen

1

87.

27.3. Egyéb műszerek

igen

gyártói előírás szerint

88.

III. kategória: egyéni védőeszközök

89.

28. Bevetési védőruhák és tartozékaik

igen

gyártói előírás szerint

90.

29. Hővédő ruhák (tűzmegközelítő és belépő ruhák)

igen

gyártói előírás szerint

91.

30. Vegyi védőruhák, gázvédő ruhák

igen

gyártói előírás szerint

92.

31. Védőcsizmák

igen

gyártói előírás szerint

93.

32. Védősisakok

igen

gyártói előírás szerint

94.

33. Mászóövek

igen

gyártói előírás szerint

95.

34. Védőkesztyűk

igen

gyártói előírás szerint

96.

35. Légzésvédő eszközök:

 

 

 

97.

35.1. Szűrőbetétes álarcok

igen

gyártói előírás szerint

98.

35.2. Sűrített levegős légzőkészülékek

igen

gyártói előírás szerint

99.

35.3. Mentő álarcok

igen

gyártói előírás szerint

100.

35.4. Búvárkészülékek

 

gyártói előírás szerint

101.

35.5. Palackok légzőkészülékhez

igen

gyártói előírás szerint

102.

36. Egyéb

igen

jogszabály, szabvány, gyártói előírás szerint

1

Az 1. § 4. pontja a 73/2012. (XII. 15.) BM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

Az 1. § 7. pontja a 73/2012. (XII. 15.) BM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. § 9. pontja a 73/2012. (XII. 15.) BM rendelet 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § a 73/2012. (XII. 15.) BM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a 73/2012. (XII. 15.) BM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

6

A 9. § (4) bekezdését az 58/2015. (X. 27.) BM rendelet 11. §-a iktatta be.

7

A 10. § (5) bekezdését az 58/2015. (X. 27.) BM rendelet 12. §-a iktatta be.

8

A 12. §-t a 73/2012. (XII. 15.) BM rendelet 5. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

9

A 13. § (2) bekezdése a 73/2012. (XII. 15.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 13. § (5) bekezdése a 73/2012. (XII. 15.) BM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 15. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére