• Tartalom

15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet

15/2010. (III. 5.) KHEM rendelet

a személyszállítási közszolgáltatási menetrendek egységes egyeztetési eljárásáról

2024.01.03.

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 19. §-ában, valamint a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (2) bekezdés 29. és 30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 133/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések

1. § E rendelet hatálya a vasúti közlekedésről szóló törvényben és az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényben meghatározott egységes egyeztetési eljárásnak a vasúti és az autóbusszal végzett (a továbbiakban: közúti) menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási menetrend (a továbbiakban: menetrend) elkészítésére, továbbá a Regionális Közlekedési Szakbizottság (a továbbiakban: RKSZ) szervezetének és működésének alapvető szabályaira terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. menetrendi felhívás: a vasúti közlekedésről szóló törvényben, valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényben meghatározott célok és alapelvek figyelembevételével a közlekedésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által közzétett, a kiemelt feladatokat és a szolgáltatási megfelelés szempontjait közlekedési áganként tartalmazó dokumentum;

2. menetrendi tervezet: a szolgáltatók által elkészített dokumentum, amely meghatározza az átszállási csomópontok helyét, a járatok vagy vonatok gyakoriságát;

3. szolgáltató: a vasúti személyszállítási közszolgáltatás nyújtásában érdekelt vállalkozó vasúti társaság és a közúti személyszállítási közszolgáltatás nyújtásában érdekelt társaság;

4. tanulmány menetvonal: a tervezetben szereplő vonatok pályahálózat működtető által megadott paraméterek alapján kidolgozott menetvonalai.

2. A Regionális Közlekedési Szakbizottság

3. § Az RKSZ-ek illetékességi területét az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1)1 Az RKSZ elnökét a KTI Magyar Közlekedéstudományi és Logisztikai Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság adott régióban illetékes Közlekedésszervezési Irodája (a továbbiakban: KTI-KSZI) javaslatának figyelembevételével a miniszter bízza meg.

(2)2 Az RKSZ alelnöke a KTI-KSZI vezetője.

(3) Az RKSZ további tagjait

a) az érintett régióhoz tartozó megyei jogú városok főjegyzője,

b)3 az érintett régióhoz tartozó vármegyei önkormányzatok közgyűlése,

c) az érintett régióban létrejött közlekedési célú kistérségi társulások,

d)4 az érintett régióban az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal,

e) az érintett régió regionális fejlesztési tanácsa és

f) az érintett régió kistérségi fejlesztési tanácsai,

g)5 az elnök, az alelnök és az a)–f) pontban felsorolt tagok által konszenzussal megnevezett, a tagok megítélése szerint a civil érdekeket felelősen képviselő szakmai érdek-képviseleti szervezetek

javaslata alapján a b), és az f–g) pont tekintetében vármegyénként egy főt, az a) és a c) pontok tekintetében egy-egy főt, d) pont tekintetében régiónként egy főt, a miniszter kéri fel.

(4) A Közép-Magyarországi RKSZ tekintetében a miniszter a Budapesti Közlekedés-Szervező Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: BKSZ) javaslata alapján is felkér egy személyt a részvételre.

5. § (1) Az RKSZ az illetékessége szerinti régióban a következő feladatokat látja el:

a) javaslattétel az állami finanszírozási kereteken belül az adott régióra vonatkozó helyközi személyszállítási közszolgáltatás regionális szintjének minőségi és mennyiségi paramétereinek meghatározására, valamint az országos közszolgáltatási menetrendek adott régióra vonatkozó elemeinek véleményezése,

b) javaslattétel a közlekedési infrastruktúra- és hálózatfejlesztésekre,

c) javaslattétel a régiós vagy a régiót érintő közösségi közlekedési rendszer korszerűsítésére,

d) részvétel a menetrendnek az egységes egyeztetési eljárás során a régióban érintett kistérségekkel, önkormányzatokkal, szakmai érdek-képviseleti és egyéb társadalmi szervezetekkel történő egyeztetésében,

e) a régiónak a szomszédos régiók egységes egyeztetési eljárásában történő képviselete,

f)6 javaslattétel a területi (vármegyei, kistérségi) kiegészítő források alapján történő többlet szolgáltatások meghatározására, és

g) közreműködés a menetrend előkészítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségeknek, valamint a menetrendi felhívásnak és menetrendi koncepciónak megfelelően az érintett közlekedési szolgáltatókkal, a szomszédos régiókkal, valamint a miniszterrel együttműködve a régió közösségi közlekedésére vonatkozó menetrend előkészítésében.

(2)7 Az RKSZ a KTI-KSZI szakmai támogatásával látja el feladatát.

(3) Az RKSZ ügyrendjét maga alkotja meg és a miniszter hagyja jóvá.

3. Az egységes egyeztetési eljárás

6. § (1)8 Az egységes egyeztetési eljárásban a vasúti közlekedésről szóló törvényben, valamint az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló törvényben meghatározott szervezeteken túl a KTI-KSZI és – a budapesti elővárosi viszonylatok tekintetében – a BKSZ vesz részt.

(2) Az RKSZ kizárólag a regionális egységes egyeztetési eljárásban vesz részt.

(3)9 Az egységes egyeztetési eljárást a KTI-KSZI koordinálja.

7. § (1) Az egységes egyeztetési eljárás országos és regionális egységes egyeztetési eljárásból áll.

(2) Az országos egységes egyeztetési eljárás

a) a nemzetközi,

b) a budapesti indulási vagy végpontú,

c) a nem szomszédos régiók közötti (távolsági), és

d) a budapesti elővárosi

viszonylatokra vonatkozó menetrend tervezetének kidolgozására és egyeztetésére irányul.

(3) A regionális egységes egyeztetési eljárás az egyes régiókon belüli és a szomszédos régiók közötti viszonylatokra vonatkozó menetrend tervezetének kidolgozására és egyeztetésére irányul.

(4)10 Az országos és a regionális egységes egyeztetési eljárást egymással összhangban kell lefolytatni oly módon, hogy a menetrendnek a regionális egységes egyeztetési eljárással érintett részét az országos egységes egyeztetési eljárás eredményeihez igazodóan kell kialakítani. A KTI-KSZI rendszeresen tájékoztatja az RKSZ-t az országos egységes egyeztetési eljárás eredményeiről.

4. Az országos és a regionális egységes egyeztetési eljárás közös szabályai

8. § (1) A miniszter legkésőbb a menetrend hatálybalépését megelőző tizenötödik hónap második hétfőjéig közzéteszi a menetrendi felhívást.

(2) Az egységes egyeztetési eljárás a menetrendi felhívásnak a miniszter által vezetett minisztérium honlapján történő közzétételével indul meg.

9. § (1)11 A szolgáltatók a közzétett menetrendi felhívással összhangban vonali menetrendi tervezetet készítenek és megküldik a VPSZ, továbbá a KTI-KSZI és az RKSZ részére

a) a nemzetközi vonatok által érintett viszonylatokra vonatkozóan legkésőbb a menetrend hatálybalépését megelőző tizenharmadik hónap második hétfőjéig, és

b) a nemzetközi vonatok által nem érintett viszonylatokra vonatkozóan legkésőbb a menetrend hatálybalépését megelőző tizenkettedik hónap második hétfőjéig.

(2) A vonali menetrendi tervezetben elkülönített módon kell feltüntetni a vasúti és a közúti személyszállításra, a 7. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott egyes viszonylatokra, és az egyéb közlekedési szolgáltatókkal való átszállási, csatlakozási pontokra vonatkozó információkat.

10. § (1) A vasúti pályahálózat működtetője a menetrend hatálybalépését megelőző tizennegyedik hónap második hétfőjéig átadja a VPSZ részére az általa működtetett pályahálózatnak a menetrendet érintő alapadatait. A menetrendet érintő alapadatokat a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A VPSZ a vonali menetrendi tervezetek alapján tanulmány menetvonalakat készít és menetvonal-katalógust állít össze, amelyet legkésőbb a menetrend hatálybalépését megelőző tizenegyedik hónap második hétfőjéig a saját honlapján közzétesz.

5. Az országos egységes egyeztetési eljárás

11. § (1) Az országos egyeztetési eljárás során az eljárás résztvevői egyeztetéseket folytatnak a 9. § (1) bekezdésében meghatározott vonali menetrendi ajánlatok tekintetében, oly módon, hogy először a vasúti személyszállítási közszolgáltatási menetrenddel kapcsolatos egyeztetéseket, ezt követően, ehhez igazodva a közúti személyszállítási közszolgáltatási menetrenddel kapcsolatos egyeztetéseket folytatják le.

(2)12 Az országos jelentőségű megrendelés tekintetében párhuzamos menetrendi ajánlatok esetén a KTI-KSZI választja ki az előzetes miniszteri jóváhagyásra javasolandó szolgáltatást. A KTI-KSZI a menetrendi felhívás, a nemzetközi vasúti és közúti személyszállítás adatainak és a (4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – a VPSZ bevonásával – alakítja ki javaslatát, amelyet a menetrend hatálybalépését megelőző kilencedik hónap második hétfőjéig előzetes jóváhagyásra benyújt a miniszterhez, és tájékoztatás céljából megküld a szolgáltatóknak, az RKSZ-eknek.

(3)13 A KTI-KSZI abban az esetben javasolhatja a miniszternek közúti közszolgáltatás megrendelésének előzetes jóváhagyását egy adott országos viszonylatra, ha ott a menetrendi felhívásban lefektetett mennyiségi és minőségi paraméterek mellett vasúti szolgáltatással nem biztosítható az ellátás vagy megítélése szerint a közúti közlekedés a közlekedési munkamegosztás szerint hatékonyabban és jobban tudja ellátni a közszolgáltatási feladatokat.

(4) A miniszter az államháztartásért felelős miniszter véleményének megkérését követően a (2) bekezdés szerinti menetrendi javaslatok előzetes jóváhagyásának tárgyában legkésőbb a menetrend hatálybalépését megelőző nyolcadik hónap első hétfőjéig dönt (előzetesen jóváhagyott menetrendi javaslat) és erről tájékoztatja az egyeztetésben részt vevőket.

12. § (1) Az országos egyeztetési eljárás résztvevői további tárgyalásokat folytatnak a menetrend hatálybalépését megelőző nyolcadik, hetedik és hatodik hónapban, amennyiben – az ütköző pályakapacitási igények és az éves pályakapacitás-elosztási folyamat során felmerülő szempontok miatt, továbbá az éves üzemi menetrend tervezete alapján – az előzetesen jóváhagyott menetrendi javaslat módosítása válik szükségessé.

(2) A menetrend ajánlatot – az előzetesen jóváhagyott menetrendi javaslat módosítása esetén a módosítás indokainak ismertetésével együtt – a szolgáltató a menetrend hatálybalépését megelőző ötödik hónap második hétfőjéig jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek.

6. A regionális egységes egyeztetési eljárás

13. § (1)14 Az RKSZ a KTI-KSZI közreműködésével legkésőbb a menetrend hatálybalépését megelőző kilencedik hónap második hétfőjéig megteszi a 9. § (1) bekezdésében megjelölt vonali menetrendi ajánlatokkal kapcsolatos javaslatát a szolgáltatók részére. Amennyiben az RKSZ a megjelölt határidőig nem alakítja ki javaslatát a KTI-KSZI tesz javaslatot a menetrend hatálybalépését megelőző kilencedik hónap harmadik hétfőjéig.

(2)15 Az RKSZ-ek egyeztetései során kialakult álláspontok és a nemzetközi vasúti és közúti személyszállítás adatainak figyelembevételével a szolgáltató – a KTI-KSZI bevonásával – kidolgozza a menetrend javaslatát, amelyet a menetrend hatálybalépését megelőző kilencedik hónap harmadik hétfőjéig előzetes jóváhagyásra benyújt a miniszterhez, és tájékoztatás céljából megküld az RKSZ-nek.

(3) A miniszter az államháztartásért felelős miniszter véleményének megkérését követően a (2) bekezdés szerinti menetrendi javaslatok előzetes jóváhagyásáról legkésőbb a menetrend hatálybalépését megelőző nyolcadik hónap első hétfőjéig dönt (előzetesen jóváhagyott menetrendi javaslat).

14. § (1) A regionális egyeztetési eljárás résztvevői további tárgyalásokat folytatnak a menetrend hatálybalépését megelőző hetedik, hatodik és ötödik hónapban, amennyiben – az ütköző pályakapacitási igények és az éves pályakapacitás-elosztási folyamat során felmerülő szempontok miatt, továbbá az éves üzemi menetrend tervezete alapján – az előzetesen jóváhagyott menetrendi javaslat módosítása válik szükségessé.

(2) A menetrendi ajánlatot – az előzetesen jóváhagyott menetrendi javaslat módosítása esetén a módosítás indokainak ismertetésével együtt – a szolgáltató a menetrend hatálybalépését megelőző negyedik hónap második hétfőjéig jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek.

7. A menetrend nem kötelező erejű jóváhagyása

15. § (1) A miniszter az államháztartásért felelős miniszter véleményének megkérését követően a menetrend hatálybalépését megelőző harmadik hónap második hétfőjéig az érintett szolgáltatóknak megküldi a menetrendre vonatkozó, nem kötelező erejű jóváhagyását.

8. Záró rendelkezések

16. § Ez a rendelet 2010. március 8-án lép hatályba.

17. §16

18. §17

1. melléklet a 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelethez

A Regionális Közlekedési Szakbizottságok

1. Észak-magyarországi Regionális Közlekedési Szakbizottság az Észak-magyarországi Régió vonatkozásában;

2. Észak-alföldi Regionális Közlekedési Szakbizottság az Észak-alföldi Régió vonatkozásában;

3. Dél-alföldi Regionális Közlekedési Szakbizottság a Dél-alföldi Régió vonatkozásában;

4. Közép-magyarországi Regionális Közlekedési Szakbizottság a Közép-magyarországi Régió vonatkozásában;

5. Közép-dunántúli Regionális Közlekedési Szakbizottság a Közép-dunántúli Régió vonatkozásában;

6. Nyugat-dunántúli Regionális Közlekedési Szakbizottság a Nyugat-dunántúli Régió vonatkozásában;

7. Dél-dunántúli Regionális Közlekedési Szakbizottság a Dél-dunántúli Régió vonatkozásában.

2. melléklet a 15/2010. (III. 5.) KHEM rendelethez

A pályahálózat-működtető adatszolgáltatási kötelezettsége

1. Vonalak és szolgálati helyek távolság-adatai szelvényszám és kilométeradatok szerint, a hibaszelvények figyelembevételével.

2. Lejtviszonyok, a fékszázalékok feltüntetésével.

3. Sebességadatok és sebességkorlátozások (lassúmenetek, mozdony- és vonattípusok figyelembevételével).

4. Szolgálati helyek topográfiája (vágányok használható hossza, peronhossz, peronmagasság, a peron megközelíthetőség, utasvédelem, menesztési jelek, útátjárók, állomási vágányok villamosítása stb.).

5. Állomási és vonali biztosító berendezések, követési rend.

6. Állomási időközök vágányutanként, követési időközök.

7. Vonali topológia (egy-, két- vagy többvágányú pálya, villamosítottság, útátjáró-jelek, fázishatárok helye stb.).

8. Jelfeladás (vonali, valamint állomási vágányok szerint).

9. Állomási személyzet rendelkezésre állása (részleges szolgálat, szolgálat-szünetelés, üzemszünet stb.).

10. Pályavasúti szolgáltatások rendelkezésre állása (tolatószemélyzet, mozdony, vágányhídmérleg stb.).

1

A 4. § (1) bekezdése a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 4. § (2) bekezdése a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (3) bekezdés b) pontja a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 9. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 4. § (3) bekezdés d) pontja a 15/2015. (III. 31.) NFM rendelet 22. §-ával megállapított, a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 4. § (3) bekezdés g) pontja a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (1) bekezdés f) pontja a 2/2023. (II. 20.) ÉKM rendelet 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (2) bekezdése a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 6. § (1) bekezdése a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 6. § (3) bekezdése a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. § (4) bekezdése a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 11. § (2) bekezdése a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdés b) és c) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 11. § (3) bekezdése a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 13. § (1) bekezdése a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 13. § (2) bekezdése a 39/2023. (XII. 29.) ÉKM rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 17. §-t a 18. § hatályon kívül helyezte.

17

A 18. § ugyanezen § alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére