• Tartalom

15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet

15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet

a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet, továbbá a külföldi illetőségű adományozót és a tőle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjét terhelő igazolási kötelezettségekről, valamint az általános forgalmi adó-visszatéríttetési kérelmek kötelező adattartalmáról és az utólagos általános forgalmi adóvisszatérítés egyes eljárási szabályairól

2011.01.02.

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A közhasznú tevékenységet folytató személyre, szervezetre vonatkozó különös rendelkezések

1. § (1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 100. §-ában szabályozott általános forgalmi adó (a továbbiakban: adó) visszatéríttetése iránti jog gyakorlása érdekében a termék beszerzőjének igazolnia kell, hogy személyes jogállása szerint olyan, bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban bejegyzett személy vagy szervezet, aki (amely) tevékenységét – alapszabálya (alapító okirata) szerint – közhasznú tevékenységként folytatja (a továbbiakban: közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet). Ezt annak az államnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által kibocsátott okirat igazolja, ahol a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet ilyenként bejegyezték.

(2) Az (1) bekezdésben említett okirat a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet személyes jogállásának igazolására abban az esetben alkalmas, ha legalább a következő adatokat tartalmazza:

a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,

b) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet neve, tevékenységi köre, állandó lakóhelyének vagy székhelyének címe, továbbá egyedi azonosítására szolgáló jele, amely alatt a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban közhasznú tevékenységet folytató személyként, szervezetként bejegyezték,

c) idő vagy más feltétel megjelölése az okirat érvényességének megállapítására,

d) az okirat kiállításának helye és kelte,

e) az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és

f) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására.

2. § (1) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési joga a termék értékesítése fejében járó, az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítésekor keletkezik.

(2) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet a naptári évben keletkezett adó-visszatéríttetési jogát legfeljebb a naptári évet követő év szeptember 30. napjáig érvényesítheti.

3. § (1) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési kérelmének kötelező adattartalma a következő:

a) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet neve és levelezési címe, ha az eltér az 1. § szerinti okiratban szereplő címtől,

b) az adó teljes összegének megjelölése, amelyre az adó-visszatéríttetési igény vonatkozik,

c) az adóvisszatérítés esetére a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve és a fizetési számlaszáma, amelyre a visszatérítendő adó átutalását kéri, illetőleg ha az átutalásra külföldön vezetett fizetési számlát közöl, a számlavezető bank BIC (SWIFT) kódja is,

d) a kérelemhez mellékletként csatolt okiratok darabszáma,

e) azon okiratok darabszáma, amelyekre a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja,

f) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet írásos nyilatkozata arról, hogy

fa) a részére értékesített terméket az Áfa tv. 100. § (1) bekezdésében meghatározott helyen és tevékenységéhez használja, egyéb módon hasznosítja,

fb) a kérelemben közölt adatok, egyéb információk a valóságnak megfelelnek, továbbá

fc) a részére esetlegesen nem jogszerűen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésére kötelezettséget vállal,

g) a kérelem kiállításának helye és kelte és

h) a kérelmező vagy a kérelmező nevében és képviseletében eljáró személy aláírása a kérelem hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve olvasható módon.

(2) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési kéreleméhez mellékletként csatolandó mindazon okirat eredeti példánya,

a) amelyre a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja [Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a) pontja];

b) amely igazolja az Áfa tv. 98. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesülését;

c) amely igazolja, de legalábbis kétséget kizáróan valószínűsíti, hogy a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet a részére értékesített terméket az Áfa tv. 100. § (1) bekezdésében meghatározott helyen és tevékenységéhez használja, egyéb módon hasznosítja; valamint

d) amely igazolja az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítését.

(3) A közhasznú tevékenységet folytató személynek, szervezetnek az adó-visszatéríttetési kérelemmel együtt az 1. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás eredeti példányát szintén mellékletként be kell nyújtania, kivéve, ha az igazolás érvényességéből más nem következik. Utóbbi esetben az érvényessége alatt az igazolást elegendő csak egyszer, az első alkalommal benyújtani, feltéve, hogy ez idő alatt az adó-visszatéríttetési jog egyéb feltételei változatlanul teljesülnek.

4. § A közhasznú tevékenységet folytató személynek, szervezetnek az adó-visszatéríttetési kérelmet az állami adóhatóság jogszabályban kijelölt szervének címezve kell benyújtani.

5. § Ha a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet nem forintban kéri a visszatérítendő adó átutalását, az átváltás költsége a visszatérítendő adó összegéből tartandó vissza.

2. A külföldi illetőségű adományozóra és a tőle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjére vonatkozó különös rendelkezések

6. § (1) A külföldi illetőségű adományozónak az Áfa tv. 257/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel teljesülését annak az államnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által – kérelmére – kiállított okirattal kell igazolnia, ahol az adományozás tekintetében az adóügyi illetősége van.

(2) Az (1) bekezdésben említett okirat kötelező adattartalma a következő:

a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,

b) az adományozó neve, székhelye vagy állandó lakóhelye, adószáma, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jele és levelezési címe, ha az eltér székhelyének vagy állandó lakóhelyének címétől,

c) az okiratot kibocsátó hatóság nyilatkozata arról, hogy az adományozó az adomány összegét a vonatkozó adózási rendelkezésekkel összhangban számolta el,

d) az okirat kiállításának helye és kelte,

e) az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és

f) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására.

7. § (1) A külföldi illetőségű adományozótól származó pénzbeni adomány kedvezményezettjének (a továbbiakban: kedvezményezett) a személyét, valamint az általa ellátott tevékenységet, feladatot érintő feltétel [Áfa tv. 257/A. § (1) bekezdés a) pontja] teljesülését annak az államnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósága által – kérelmére – kiállított okirattal kell igazolnia, ahol alapszabálya (alapító okirata) szerint bírósági vagy más hatósági nyilvántartásba bejegyezték.

(2) Az (1) bekezdésben említett okirat kötelező adattartalma a következő:

a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,

b) a kedvezményezett neve, általa ellátott tevékenység, feladat, állandó lakóhelyének vagy székhelyének címe, továbbá egyedi azonosítására szolgáló jele, amely alatt a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban bejegyezték,

c) idő vagy más feltétel megjelölése az okirat érvényességének megállapítására,

d) az okirat kiállításának helye és kelte,

e) az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és

f) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására.

8. § (1) A kedvezményezett adó-visszatéríttetési joga

a) a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása fejében járó, az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítésekor, ha nem a kedvezményezett az adófizetésre kötelezett, illetőleg

b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben pedig az adó fizetendő adóként való megállapításakor és bevallásakor

keletkezik.

(2) A kedvezményezett a naptári évben keletkezett adó-visszatéríttetési jogát legfeljebb a naptári évet követő év szeptember 30. napjáig érvényesítheti.

9. § (1) A kedvezményezett adó-visszatéríttetési kérelmének kötelező adattartalma a következő:

a) a kedvezményezett neve, székhelye vagy állandó lakóhelye, adószáma, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jele és levelezési címe, ha az eltér székhelyének vagy állandó lakóhelyének címétől,

b) az adományozó neve, székhelye vagy állandó lakóhelye, adószáma, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jele és levelezési címe, ha az eltér székhelyének vagy állandó lakóhelyének címétől,

c) az Áfa tv. 257/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységnek, feladatnak a körülírása, amelynek ellátását a termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele szolgálja,

d) annak az adóösszegnek a megjelölése, amelyet a kedvezményezett visszatéríteni kér, és a visszatéríteni kért adó összegének megállapítása során alkalmazott számítás leírása, figyelemmel az Áfa tv. 257/A. § (2) bekezdésében meghatározottakra is,

e) a számlavezető pénzforgalmi szolgáltató neve és az a fizetési számlaszám, amelyre a kedvezményezett a visszatérítendő adó átutalását kéri,

f) a kérelemhez mellékletként csatolt okiratok darabszáma,

g) azon okiratok darabszáma, amelyekre a kedvezményezett adó-visszatéríttetési igényét alapítja,

h) a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy

ha) a közölt adatok és egyéb információk a valóságnak megfelelnek, továbbá

hb) a részére esetlegesen nem jogszerűen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésére kötelezettséget vállal,

i) a kérelem kiállításának helye és kelte, valamint

j) a kedvezményezett vagy a kedvezményezett nevében és képviseletében eljáró személy aláírása a kérelem hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve olvasható módon.

(2) A kedvezményezett adó-visszatéríttetési kéreleméhez mellékletként csatolandó mindazon okirat eredeti példánya,

a) amelyre a kedvezményezett adó-visszatéríttetési jogát alapítja [Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja] és

b) amely a 8. § (1) bekezdés a) pontja esetében igazolja az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítését.

(3) A kedvezményezettnek az első adó-visszatéríttetési kérelemmel együtt a 6. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás, valamint a külföldi illetőségű adományozó és a kedvezményezett közötti adományozásról szóló, az Áfa tv. 257/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételt is tartalmazó okirat eredeti példányát szintén mellékletként be kell nyújtania.

(4) A kedvezményezettnek az adó-visszatéríttetési kérelemmel együtt a 7. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás eredeti példányát szintén mellékletként be kell nyújtania, kivéve, ha az igazolás érvényességéből más nem következik. Utóbbi esetben az érvényessége alatt az igazolást elegendő csak egyszer, az első alkalommal benyújtani, feltéve, hogy ez idő alatt az adó-visszatéríttetési jog egyéb feltételei változatlanul teljesülnek.

10. § Ha az állami adóhatóság rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján úgy ítéli meg, hogy a kedvezményezett adó-visszatéríttetési kérelméről megalapozott döntés azért nem hozható, mert az adományozás körülményei kellően nem tisztázottak, írásbeli megkeresés útján kiegészítő adatokat, egyéb információkat kérhet a külföldi illetőségű adományozótól.

3. A közhasznú tevékenységet folytató személyre, szervezetre és a kedvezményezettre vonatkozó
közös rendelkezések

11. § A visszatérítendő adó átutalás útján történő teljesítéséhez a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet, valamint a kedvezményezett (a továbbiakban együtt: kérelmező) csak olyan fizetési számlát adhat meg, amellyel mint annak jogosultja rendelkezik.

12. § Az állami adóhatóság a nem magyar nyelvű adó-visszatéríttetési kérelmet és az annak mellékleteként csatolt vagy az azt követően benyújtott okiratokat hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellőzésével is elfogadja, ha azt az Európai Unió (a továbbiakban: Unió) érintett tagállamának hivatalosként elismert nyelvén vagy az Unió valamely munkanyelvén (angol, francia, német) állították ki.

13. § Abban az esetben, ha e rendelet az okirat eredeti példányának benyújtását írja elő, de az kizárólag elektronikus formában létrehozott okiratként áll a kérelmező személyes rendelkezésére, az eredeti példány helyett az arról készített másolatot kell benyújtani.

14. § (1) Az állami adóhatóság mindazon okiratot, amelyre a kérelmező adó-visszatéríttetési jogát alapította, olyan jelzéssel látja el, amely egyértelművé teszi, hogy arra az okiratra a kérelmező ismételt adóvisszatérítési jogot – a 17. § (2) és (3) bekezdésében meghatározottak kivételével – nem alapíthat.

(2) A 13. § szerint rendelkezésre bocsátott okiratok kivételével az (1) bekezdésben meghatározott jelzéssel ellátott okiratokat, valamint az adó-visszatéríttetési kérelemhez mellékletként csatolt többi, vagy az azt követően benyújtott okiratokat az állami adóhatóság azok beérkezésétől számított 30 napon belül a kérelmező levelezési címére postai úton visszaküldi.

(3) A kérelmező – a (2) bekezdéstől eltérően – írásban kérheti, hogy az állami adóhatóság a részére visszajuttatandó okiratokat legkésőbb az első fokú döntés megküldésével egyidejűleg küldje meg a kérelmező számára.

15. § Ha az állami adóhatóság rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján úgy ítéli meg, hogy az adó-visszatéríttetési kérelemről megalapozott döntés nem hozható, írásbeli megkeresés útján kiegészítő adatokat, egyéb információkat kérhet a kérelmezőtől.

16. § A visszatérítendő adó forintban illeti meg a kérelmezőt, amelynek átutalás útján történő teljesítéséről az állami adóhatóság hivatalból intézkedik.

17. § (1) Ha az az adóösszeg, amelyre az adó-visszatéríttetési jog eredetileg vonatkozott, utólag változik, a változással megegyező összegben a visszatéríteni kért vagy a visszatérített adó összege is változik.

(2) Ha az adó-visszatéríttetési kérelem benyújtását követően, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként az adó összege csökken, a kérelmező köteles azt az állami adóhatóságnak haladéktalanul, de legkésőbb attól az időponttól számított 15 napon belül bejelenteni, amelytől kezdődően a különbözet alapjául szolgáló okirat személyes rendelkezésére áll, és a különbözettel – az adó-visszatéríttetési jog érvényesítéséhez fűződő egyéb feltételektől függetlenül – a visszatérítendő adót mérsékelni, vagy ha a különbözetet elbírált igényként az állami adóhatóság már visszatérítette, azt visszafizetni.

(3) Ha az adó-visszatéríttetési kérelem benyújtását követően, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként az adó összege nő, a kérelmező jogosult azt az állami adóhatóságnak bejelenteni, és a különbözettel – a különbözet alapjául szolgáló okirat eredeti példányának egyidejű csatolásával – a visszatéríteni kért adót növelni, vagy ha kérelmét már elbírálták, az adó-visszatéríttetési kérelmet – az adó visszatéríttetése iránti jog érvényesítéséhez fűződő egyéb feltételek teljesítése mellett – a különbözettel módosított tartalommal benyújtani.

4. Záró rendelkezések

18. § Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

19. § E rendeletnek a közhasznú tevékenységet folytató személyre, szervezetre vonatkozó rendelkezései az Áfa tv. 100. §-ával együtt a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 146. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálják.

20. §1

1

A 20. § a (2) bekezdés alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére