• Tartalom

150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet

150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelet

az oktatási és kulturális ágazathoz tartozó, a közalkalmazotti foglalkoztatást és egyes hatósági eljárásokat szabályozó kormányrendeletek módosításáról1

2010.05.02.

A Kormány

az 1–16. § tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdésében, a (3) bekezdés c) és f) pontjában,

a 7. § tekintetében az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 47. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 17–19. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 94. § (3) bekezdés l) pontjában,

a 20. § tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 94. § (3) bekezdés e) és g) pontjában,

a 21–23. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá

a 24. § tekintetében a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (6) bekezdésében

foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére című 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó költségvetési szerveknél – a közoktatási intézményeket kivéve – foglalkoztatott azon közalkalmazottakra is, akik az 1. mellékletben felsorolt művészeti, közgyűjteményi, közművelődési munkakörök, vagy a 4. mellékletben felsorolt kulturális, közművelődési, és közgyűjteményi munkakörök valamelyikét töltik be.”

2. § (1) A rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében a nemzetbiztonsági ellenőrzéshez kötött munkakört magyar állampolgársággal rendelkező személy töltheti be.”

(2) A rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Közművelődési és közgyűjteményi intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki a munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudással rendelkezik.”

3. § (1) A rendelet 2/A. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Nem kötelező pályázatot kiírni)

a) kulturális intézményben az 1. mellékletben szereplő egyéb közalkalmazotti munkakörök közül a gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző, az ügyviteli alkalmazott és a műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott munkakörök esetén,
b) az előadó-művészeti intézményeknél az 1. mellékletben meghatározott művészi és művészeti, továbbá az előadás létrehozásához, megvalósulásához közvetlenül kapcsolódó egyéb munkakörökben foglalkoztatott közalkalmazottak esetében,”

(2) A rendelet 2/A. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Nem kötelező pályázatot kiírni)

f) az 1. mellékletben meghatározott alkotóművészeti intézményekben ellátott művészeti szakmai munkakörök esetén.”

4. § A rendelet a következő 2/B. §-sal és az azt megelőző hivatkozással egészül ki:

2/B. § A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézményben a pályázati felhívást a Honvédelmi Minisztérium honlapján, a magasabb vezető és vezető megbízásra, valamint a magasabb vezető és vezető kinevezésre irányuló pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben (a továbbiakban: hivatalos lap) is közzé kell tenni. A pályázati felhívásnak a Kjt.-ben meghatározottakon kívül tartalmaznia kell az állás betöltésének várható időpontját is.”

5. § (1) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A gyakornoki idő kikötése, valamint a munkaerő-kölcsönzés szempontjából a munkáltató alaptevékenységi körébe tartozó munkakörök:
a) előadó-művészeti intézményben az 1. melléklet szerinti művészi és művészeti munkakörök,
b) alkotóművészeti intézményben az 1. mellékletben szereplő művészeti szakmai munkakörök,
c) közgyűjteményi intézményben az 1. mellékletben szereplő muzeális intézményi, könyvtári, kép- és hangarchívumi, levéltári szakmai munkakörök,
d) közművelődési intézményben az 1. mellékletben szereplő közművelődési szakmai munkakörök,
e) a honvédelmi ágazathoz tartozó közgyűjteményi intézményben a 4. mellékletben szereplő kulturális, közművelődési, és közgyűjteményi szakmai munkakörök.”

(2) A rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem kell gyakornoki időt kikötni:)

a) előadó-művészeti intézménynél az 1. melléklet szerinti művészi és művészeti munkakörökben,”

6. § A rendelet 5. §-a és az azt megelőző hivatkozás helyébe a következő rendelkezés és hivatkozás lép:

5. § Az előadó-művészeti intézményben a 3. melléklet 1.1.1.–1.1.9. pontjában felsorolt vezetők tekintetében a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni.”

7. § A rendelet a következő 6/A–6/H. §-sal és az azt megelőző hivatkozással egészül ki:

6/A. § (1) Közművelődési intézményben az intézmény vezetésére irányuló magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) felsőfokú közművelődési végzettséggel és szakképzettséggel vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,
b) a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését okirattal igazolja,
c) a felsőfokú közművelődési végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának megfelelő feladatkörben legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
d) kiemelkedő közművelődési tevékenységet végez.
(2) Közművelődési intézményben egyéb magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, vagy
ac) főiskolai közművelődési képzettséggel,
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai tevékenységet végez.
(3) Közművelődési intézményben vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, és
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
6/B. § (1) Könyvtárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával, vagy
ac) főiskolai könyvtárosi képzettséggel,
b) rendelkezik idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
c) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
d) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Könyvtárban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) nem szakirányú felsőfokú végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri
szakvizsgával, és
b) a felsőfokú szakirányú végzettségének és szakképzettségének vagy az ab) alpontban megnevezett szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
(3) Az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt követelményt a városi és a községi könyvtár vezetője esetén nem kötelező alkalmazni.
(4) Könyvtárban magasabb vezető beosztáshoz a 2009 után szerzett főiskolai könyvtárosi képzettség esetén az (1) bekezdés c) pontjától eltérően legalább tíz éves szakmai gyakorlat, vezető beosztáshoz a (2) bekezdés b) pontjától eltérően legalább öt éves szakmai gyakorlat szükséges.
6/C. § (1) Kép- és hangarchívumban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Kép- és hangarchívumban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségének és szakképzettségének és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
6/D. § (1) Levéltárban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
b) végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Levéltárban vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel,
b) a végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) szakirányú tudományos tevékenységet végez.
6/E. § (1) Múzeumban magasabb vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, és
ab) tárgyalásszintű idegennyelv-ismerettel, amelynek igazolása történhet különösen legalább államilag elismert komplex típusú középfokú nyelvvizsga-bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, a szakmai gyakorlat külföldi teljesítéséről szóló igazolás bemutatásával,
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(2) Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen magasabb vezető beosztás ellátásával az a közalkalmazott bízható meg, aki:
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
(3) Múzeumban vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel,
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett, és
c) szakirányú tudományos tevékenységet végez.
(4) Közérdekű muzeális gyűjteményben és közérdekű muzeális kiállító helyen vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik
aa) szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, vagy
ab) 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább három éves szakmai gyakorlatot szerzett.
6/F. § (1) Alkotóművészeti intézményben a magasabb vezető és a vezető beosztás ellátásával csak olyan közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.
(2) Előadó-művészeti intézményben magasabb vezető beosztás ellátásával csak az bízható meg, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.
(3) Előadó-művészeti intézményben vezető beosztás ellátásával csak az a közalkalmazott bízható meg, aki
a) rendelkezik szakirányú felsőfokú végzettséggel és szakképzettséggel, és
b) a végzettségnek és szakképzettségnek vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább öt éves szakmai gyakorlatot szerzett.
6/G. § A 6/A–6/F. § rendelkezései nem terjednek ki a gazdasági, műszaki, igazgatási magasabb vezető és vezető beosztásokra.
6/H. § (1) Könyvtárban jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott segédkönyvtáros megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.
(2) Levéltárban jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az OKJ-ben meghatározott segédlevéltáros megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.
(3) Muzeális intézményben a muzeológus és segédmuzeológus munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt főiskolai végzettségnek a 2009 előtt szerzett szakirányú főiskolai végzettséget és szakképzettséget kell tekinteni.
(4) Közművelődési intézményben jogszabályban előírt felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával egyenértékű az OKJ-ben meghatározott felsőfokú közművelődési szakember, a felsőfokú kulturális menedzser és a felsőfokú közművelődési menedzser megnevezésű szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány.”

8. § (1) A rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Közgyűjteményi és közművelődési intézményben magasabb vezető beosztás ellátására történő megbízás a pályázat elnyerését követően legfeljebb öt év határozott időre szól.”

(2) A rendelet 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az intézményvezető és az intézmény gazdasági vezető megbízás ellátására vonatkozó pályázati felhívás a hivatalos lapban közzétehető. A pályázat benyújtásának határidejét minden esetben a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől kell számítani.”

(3) A rendelet 7. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Magasabb vezető megbízásához – amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója – szükséges a fenntartó egyetértése is. Nincs szükség ilyen egyetértésre a közgyűjteményi, közművelődési intézmény főosztályvezetőjének megbízása esetében.”

9. § A rendelet 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Közgyűjteményi és közművelődési intézmény 2. melléklet szerinti tudományos munkakörben foglalkoztatott:
a) tudományos munkatársnak minősülő közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 80%-ának,
b) a tudomány(ok) kandidátusa, Ph.D., illetve DLA fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 70%-ának,
c) tudományok doktora fokozattal rendelkező közalkalmazottja a heti munkaidőkeret 60%-ának
megfelelő időtartamban köteles a munkavégzés helyén tartózkodni.”

10. § A rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

19. § A magasabb vezető, valamint a vezető beosztások körét és a vezetői pótlék minimális mértékét a 3. melléklet tartalmazza.”

11. § A rendelet a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § (1) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézményben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreinek elnevezését, fizetési osztályokba sorolását, a magasabb vezetői, valamint a vezetői munkaköreit, a magasabb vezetői megbízásait a 4. melléklet tartalmazza.
(2) A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézmények munkaköri jegyzéke kizárólag az e rendelet 4. melléklete szerinti munkaköri megnevezéseket tartalmazhatja.”

12. § (1) A rendelet 22. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

a) kulturális intézmény: a művészeti, a közművelődési intézmény és a közgyűjtemények (muzeális intézmény, levéltár, könyvtár, kép- és hangarchívum);”

(2) A rendelet 22. § (1) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet alkalmazásában:)

c) előadó-művészeti intézmény: az az előadó-művészeti szervezet, amelyik költségvetési szerv formájában működik;
d) alkotóművészeti intézmény: a képző-, ipar- és fotóművészeti galéria, a kiállítási intézmény, az alkotótelep, illetve az alkotóház;
e) közgyűjteményi intézmény: az állam, a helyi önkormányzat, valamint az országos kisebbségi önkormányzat, a köztestület és a közalapítvány tulajdonában (fenntartásában) működő, vagy általuk alapított könyvtár, levéltár, muzeális intézmény, kép-, és hangarchívum;”

(3) A rendelet 22. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

g) szakirányú felsőfokú végzettség: felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diploma, oklevél, vagy a jogász, illetve a közgazdász szakképzettséget tanúsító oklevél.”

(4) A rendelet 22. § (1) bekezdés a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

h) felsőfokú közművelődési szakképzettségek: felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor diploma, oklevél.”

13. § A rendelet 23. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:

„(6) Az 5. § a 2010. május 2-át követően kiírt pályázatok alapján betöltendő vezetői munkakörök esetén alkalmazandó.
(7) A 6/A. § (1) bekezdés b) pontjában előírt követelmény olyan megbízás esetén alkalmazandó, amely 2011. január 1-je után jön létre.
(8) A 3. melléklet 1.1.1–1.1.9. pontjában megállapított vezetői pótlékok a 2010. május 2-át követően kiírt pályázatok alapján betöltendő vezetői munkakörök esetén nem alkalmazandók.”

14. § (1) A rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

15. § A rendelet

a) 12. § (3) bekezdésében és a 22. § (1) bekezdés b) pontjában az „előadóművészeti” szövegrész helyébe az „előadó-művészeti” szöveg lép,

b) 4. §-át megelőző, az „[A Kjt. 22. § (4)–(5) és (9) bekezdéséhez]” hivatkozás helyébe az „[A Kjt. 22. § (4), (5) és (10) bekezdéséhez és 54. § (3) bekezdéséhez]” hivatkozás lép.

16. § Hatályát veszti a rendelet

c) 3. §-át megelőző hivatkozás,

d) 6. §-a és azt megelőző hivatkozás,

e) 7. §-át megelőző hivatkozás,

g) 10. §-át megelőző hivatkozás,

h) 11. §-át megelőző hivatkozás,

j) 13. §-a és az azt megelőző hivatkozás,

k) 15. §-át megelőző hivatkozás,

l) 21. §-át megelőző hivatkozás,

17. § A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben című 138/1992. (X. 8). Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem állapítható meg próbaidő annak a részére sem, aki)

a) a Kt. 18. § (5)–(6) bekezdésében meghatározott munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy pedagógus-munkakörre szóló kinevezése mellett magasabb vezetői megbízást kap.”

18. § A Vhr. 5. § (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(19) A munkáltató kiemelkedő tevékenysége alapján, megbízása lejártát követően az intézményvezetőnek címzetes óvodavezetői, illetőleg címzetes igazgatói címet adományozhat.”

19. § (1) A Vhr. 18. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) E rendelet 5. § (2)–(5), (7)–(14) és (16)–(17) bekezdésében meghatározottakat a közoktatási intézmény szervezeti és szakmai tekintetben önálló intézményegysége vezetőjének megbízása tekintetében is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy
a) a pályáztató feladatait a közoktatási intézmény igazgatója (főigazgatója) gyakorolja,
b) alkalmazni kell továbbá az intézményegység által ellátott feladatoknak megfelelő intézményre vonatkozó jogszabályokban foglaltakat,
c) nem kell alkalmazni a 14/C. § (2) bekezdésének d) pontját.”

(2) A Vhr. 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A közoktatási intézmény intézményegysége, tagintézménye alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott pályázat elbírálásakor az intézményegység, tagintézmény vezetőjét egyetértési jog illeti meg.”

(3) A Vhr. 18. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A közoktatási intézmény szakmailag nem önálló tagintézménye vezetőjének megbízása tekintetében az (5) bekezdés a) pontjában és a (6) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell. Alkalmazni kell továbbá az 5. § (2), (5) és (14) bekezdésében foglaltakat is.”

20. § A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ha a közoktatási intézmény nem helyi önkormányzati fenntartásban működik, a jegyző, főjegyző a közoktatási intézmény működési engedélyének, illetve – ha arra nincs szükség – a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos határozatának jogerősítő záradékkal ellátott példányát – a jogerőre emelkedést követő öt munkanapon belül – az Oktatási Hivatal által meghatározott formában és módon megküldi a KIR részére, mellékelve hozzá:)

e) a közoktatási intézmény egységes szerkezetű alapító okiratát.”

21. § A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő f) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

e) a kulturális javak kiviteléről szóló, 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendeletben és a kulturális javak kiviteléről szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezésekről szóló, 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendeletben meghatározott feladatok ellátására,
f) előadó-művészeti államigazgatási szervként”

[a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt (a továbbiakban: Hivatal), mint országos illetékességű központi hivatalt jelöli ki.]

22. § Az R. a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § E rendelet 1. § (1) bekezdés e) pontja és 2. § (5) bekezdése a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-i 116/2009/EK tanácsi rendelet és a kulturális javak kiviteléről szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

23. § Az R. 2. § (5) bekezdésében az „a)-b) pontjaiban” szövegrész helyébe az „a), b) és e) pontjaiban” szöveg lép.

24. § A Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum javaslatának mérlegelésével a Közalapítvány kuratóriuma az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott források terhére meghívásos pályázatot is hirdethet.”

25. § E rendelet 2010. május 2-án lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

26. § E rendelet 21–23. §-a a kulturális javak kiviteléről szóló 2008. december 18-ai 116/2009/EK tanácsi rendelet és a kulturális javak kiviteléről szóló, 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. március 30-ai 752/93/EGK bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

1. melléklet a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Kulturális közalkalmazotti munkakörök

 

A
Munkakör megnevezése

B
Fizetési osztályok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

Előadó-művészeti intézménynél művészi és művészeti munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

rendező

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

1.2

karmester, karnagy

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

1.3

balettmester, koreográfus

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

1.4

dramaturg

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

1.5

lektor

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

1.6

színész

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

1.7

bábszínész

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

1.8

magánénekes

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

1.9

magántáncos, első magántáncos

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

1.10

énekes, hangszeres szólista

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

1.11

táncos szólista

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

1.12

vers- és prózamondó

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

1.13

opera-, szimfonikus és kamarazenei tag

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

1.14

játékmester

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

1.15

korrepetítor, énekmester

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

1.16

díszlet-, jelmeztervező

 

 

 

 

 

 

 

*

 

 

1.17

népi zenekar vezető

 

 

 

*

 

*

 

*

 

 

1.18

festő, szobrász, bábtervező

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

1.19

bábkészítő

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

1.20

énekkari tag

*

*

 

*

 

*

 

*

 

 

1.21

egyéb zenekari tag

*

*

 

*

 

*

 

 

 

 

1.22

tánckari tag

*

*

 

*

*

*

 

*

 

 

1.23

artista

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

1.24

pantomimes

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

1.25

segédrendező, asszisztens

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

1.26

ügyelő, súgó

 

 

*

 

 

*

 

 

 

 

1.27

szcenikus

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

1.28

segédszínész

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

1.29

csoportos szereplő (statiszta)

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Alkotóművészeti intézménynél művészeti szakmai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

művészeti főtanácsadó

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

2.2

művészeti tanácsadó

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

2.3

művészettörténész-kiállításrendező

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

2.4

kiállításrendező

 

 

 

 

 

*

 

*

 

 

2.5

gyűjteménykezelő, adattáros

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Levéltári szakmai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

főlevéltáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

3.2

levéltáros

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

3.3

segédlevéltáros

 

 

 

 

*

*

 

*

 

 

3.4

levéltári asszisztens

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

3.5

levéltári főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

3.6

levéltári restaurátor

 

 

 

 

*

*

 

*

*

*

3.7

levéltári segédrestaurátor

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

3.8

levéltári könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

3.9

levéltári könyvtári asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

3.10

levéltári kezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

3.11

levéltári fotós

 

 

 

*

*

*

 

*

 

 

3.12

levéltári könyvkötő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

3.13

levéltári informatikus

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

3.14

levéltári rendszerszervező

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

3.15

levéltári adatrögzítő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Muzeális intézményi szakmai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

főmuzeológus (vagy főkurátor)

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

4.2

muzeológus (vagy kurátor)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4.3

segédmuzeológus (vagy segédkurátor)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4.4

muzeológus asszisztens

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

4.5

műtárgykölcsönzési szakember (vagy múzeumi regisztrátor)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

4.6

főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

4.7

restaurátor

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

4.8

segédrestaurátor

 

 

 

 

*

 

*

*

*

*

4.9

műtárgyvédelmi munkatárs:
restaurátor technikus

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

4.10

műtárgyvédelmi munkatárs: műtárgyvédelmi asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

4.11

műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi preparátor

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

4.12

műtárgyvédelmi munkatárs: múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

4.13

múzeumi könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4.14

múzeumi segédkönyvtáros

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

4.15

múzeumi könyvtári asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

4.16

múzeumi adattáros

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

4.17

vezető múzeumpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4.18

múzeumpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4.19

múzeumi közművelődési szakember vagy múzeumi kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4.20

múzeumi marketing-, reklám- és kommunikációs szakember

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4.21

tárlatvezető (vagy múzeumi mediátor vagy múzeumi animátor)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

4.22

múzeumi fotós

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

4.23

régésztechnikus

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

4.24

múzeumi geodéta vagy múzeumi rajzoló

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

4.25

múzeumi grafikus vagy kiállítás-tervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4.26

múzeumi kiállítás-kivitelező

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

4.27

múzeumi informatikus

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

4.28

múzeumi rendszerszervező

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

4.29

múzeumi adatrögzítő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

4.30

múzeumi kiadvány- vagy múzeumi honlapszerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

4.31

vezető teremőr

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

4.32

teremőr vagy közönségkapcsolati szakember

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

4.33

múzeumi jogász

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Könyvtári szakmai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

főkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

 

 

*

*

5.2

tudományos kutató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

5.3

könyvtáros, informatikus könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

5.4

bibliográfus, feldolgozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

5.5

gyermekkönyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

5.6

gyűjteményszervező könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

5.7

helyismereti könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

5.8

olvasószolgálati könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

5.9

tájékoztató, szaktájékoztató könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

5.10

zenei könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

5.11

könyvtári restaurátor

 

 

 

*

*

*

 

*

*

*

5.12

könyvtári szakinformatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

5.13

informatikus

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

5.14

segédkönyvtáros

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

5.15

könyvtáros asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

5.16

könyvtári könyvkötő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

5.17

könyvtárkezelő

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

5.18

raktáros

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

5.19

adatrögzítő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Kép- és hangarchívumi szakmai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

főarchivátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

6.2

archivátor

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

6.3

tudományos kutató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

6.4

nemzetközi referens

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

6.5

szaktájékoztató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

6.6

adatbáziskezelő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

6.7

filmes szakkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

6.8

fotó-plakát gyűjteményvezető

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

6.9

elektronikus tár gyűjteményvezető

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

6.10

technikai főmunkatárs

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

6.11

technikai munkatárs

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

6.12

mozgókép restaurátor

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

6.13

főraktáros

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

6.14

raktáros

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

6.15

kiadvány főszerkesztő

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

6.16

kiadvány szerkesztő

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

6.17

honlap szerkesztő

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

6.18

filmmúzeum moziüzemvezető

 

 

 

 

 

*

 

*

*

*

6.19

mozgóképforgalmazó szakreferens

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Közművelődési szakmai munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.1

közművelődési szakember I.

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

7.1.2

közművelődési szakember II.

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

7.1.3

közművelődési szakember III.

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

7.2.

A közművelődési munkát közvetlenül segítő munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1

tudományos kutató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

7.2.2

informatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

7.2.3

közszolgálati és közösségi média szerkesztő és szervező

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

7.2.4

művészeti vezető

 

 

 

*

*

*

*

*

*

*

7.2.5

népijáték- és kismesterségek oktató

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

7.2.6

marketing és reklámszervező

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

7.2.7

sportszervező

 

*

 

*

*

*

*

*

*

 

7.3.

A közművelődési munkát segítő egyéb munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3.1

dekoratőr

 

 

*

*

 

*

 

*

 

 

7.3.2

mozgókép-forgalmazó

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

7.4.

Állat- és növénykertek közművelődést segítő szakmai munkakörei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1

közművelődési szakember I.

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

7.4.2

közművelődési szakember II.

 

 

 

 

 

*

*

 

 

 

7.4.3

közművelődési szakember III.

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

7.4.4

tudományos kutató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

7.4.5

zoopedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

7.4.6

könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

7.4.7

segédkönyvtáros

 

 

 

 

*

 

 

 

 

 

7.4.8

könyvtári asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

7.4.9

fotós, videotechnikus

 

*

 

*

 

*

 

 

 

 

7.4.10

kiállításrendező

 

 

*

*

 

*

 

*

 

 

7.4.11

preparátor

 

 

 

*

 

*

 

 

 

 

7.4.12

zajtáros, dokumentátor, sajtóarchiváló

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

7.4.13

adattáros

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Egyéb közalkalmazotti munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

kulturális menedzser

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

8.2

kulturális szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

8.3

biztonsági szakreferens

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

8.4

gazdasági, műszaki, igazgatási szakalkalmazott

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

8.5

gazdasági, műszaki, igazgatási ügyintéző

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

8.6

ügyviteli alkalmazott

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

8.7

műszaki, fenntartási, üzemviteli alkalmazott, szakmunkás, segédmunkás, kisegítő alkalmazott

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Tudományos munkakörök jegyzéke

 

A
Intézmény

B
Tudományos munkakör megnevezése

1.

Múzeumok:

 

1.1.

 

főmuzeológus

1.2.

 

muzeológus

1.3.

 

főrestaurátor

1.4.

 

felsőfokú végzettséggel rendelkező restaurátor

1.5.

 

felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkező múzeumi könyvtáros

1.6.

 

felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves múzeumi szakmai gyakorlattal rendelkező közművelődési szakember, múzeumpedagógus

2.

Könyvtárak:

 

2.1.

 

tudományos fokozattal rendelkező munkatárs által betöltött munkakör

2.2.

 

az a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott, aki a könyvtári és információs tevékenység vagy az intézmény szakterületéhez kapcsolódó valamely terület elméletével, történetével, alkotói fejlesztésével foglalkozik, legalább munkaidejének fele részében

3.

Levéltárak:

 

3.1.

 

főlevéltáros

3.2.

 

levéltáros

3.3.

 

főrestaurátor, restaurátor

3.4.

 

felsőfokú végzettséggel és legalább 3 éves gyakorlattal rendelkező levéltári könyvtáros

4.

Kép- és hangarchívumok:

 

4.1.

 

tudományos kutató

5.

Közművelődési intézmények:

 

5.1.

 

tudományos fokozattal rendelkező közművelődési szakember I.

5.2.

 

tudományos kutató

3. melléklet a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelethez

Vezetői és magasabb vezető beosztások

 

A
Beosztás megnevezése

B
Vezetői pótlék (%)

1

Előadóművészet

 

1.1

Magasabb vezető:

 

1.1.1

főigazgató

300

1.1.2

főigazgató-helyettes

275

1.1.3

művészeti igazgató

275

1.1.4

igazgató főrendező

300

1.1.5

igazgató

300

1.1.6

igazgató karnagy

300

1.1.7

főzeneigazgató

275

1.1.8

főrendező

275

1.1.9

balettigazgató

275

1.2

Vezető:

 

1.2.1

művészeti vezető

200

1.2.2

igazgatóhelyettes

200

1.2.3

ügyvezető igazgató

200

1.2.4

zeneigazgató

200

1.2.5

első karmester

200

1.2.6

marketing-menedzser igazgató

175

1.2.7

művészeti főtitkár

175

1.2.8

karvezető

175

1.2.9

karigazgató

175

1.2.10

zenei vezető

175

1.2.11

zenekar-igazgató

175

1.2.12

vezető karnagy

175

 

 

 

2

Alkotóművészet

 

2.1

Magasabb vezető:

 

2.1.1

(fő)igazgató

300

2.1.2

(fő)igazgatóhelyettes

275

2.2

Vezető:

 

2.2.1

főosztályvezető

200

2.2.2

osztályvezető

175

2.2.3

alkotótelepi vezető

150

 

 

 

3

Közgyűjtemény, közművelődés

 

3.1

Magasabb vezető:

 

3.1.1

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint

300

 

egyetemi könyvtár, országos múzeum főigazgatója, igazgatója

 

3.1.2

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint

275

 

egyetemi könyvtár, országos múzeum főigazgató-helyettese, igazgatóhelyettese

 

3.1.3

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, országos múzeum főosztályvezetője (tudományos titkára)

225

3.1.4

Megyei intézmény, főiskolai könyvtár, megyei múzeum igazgatója

275

3.1.5

Megyei intézmény, főiskolai könyvtár, megyei múzeum igazgatóhelyettese

250

3.1.6

Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának, országos szakmúzeum igazgatója

250

3.1.7

Fővárosi könyvtár-igazgató

250

3.1.8

Megyei jogú városi (fővárosi kerületi) közművelődési intézmény igazgatója

225

3.1.9

Megyei jogú városi könyvtár igazgatója

225

3.1.10

Megyei jogú városi (fővárosi kerületi) közművelődési intézmény igazgatóhelyettese

200

3.1.11

Megyei jogú városi könyvtár igazgatóhelyettese

200

3.1.12

Városi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója

225

3.1.13

Községi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatója

200

3.1.14

Felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatója, kari könyvtár vezetője

200

3.1.15

Országos szakmúzeum, felsőoktatási, tudományos, kulturális vagy egészségügyi intézmény szaklevéltárának igazgatóhelyettese

150

3.1.16

Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának igazgatóhelyettese

200

3.1.17

Megyei jogú városi levéltár, valamint területi múzeum igazgatója

200

3.1.18

Megyei jogú városi levéltár, valamint területi múzeum igazgatóhelyettese

150

3.1.19

Tematikus múzeum igazgatója

150

3.1.20

Tematikus múzeum igazgatóhelyettese

100

3.1.21

Fővárosi kerületi könyvtár, közművelődési intézmény igazgatóhelyettese

200

3.1.22

Közérdekű muzeális gyűjtemény, közérdekű muzeális kiállítóhely vezetője

150

3.1.23

Városi levéltár igazgatója, városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény igazgatóhelyettese

175

3.1.24

Városi levéltár igazgatóhelyettese

125

3.1.25

Egyéb községi önkormányzati kulturális intézmény vezetője

150

3.2

Vezető

 

3.2.1

Minisztérium, országos hatáskörű szerv szaklevéltárának osztályvezetője

150

3.2.2

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, országos múzeum főosztályvezető-helyettese

175

3.2.3

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint egyetemi könyvtár, országos múzeum osztályvezetője

150

3.2.4

Országos (fővárosi) intézmény, országos szakkönyvtár és közművelődési intézmény, valamint egyetemi könyvtár egyéb vezetője

100

3.2.5

Fővárosi könyvtár főosztályvezetője

225

3.2.6

Fővárosi könyvtár főosztályvezető-helyettese

200

3.2.7

Fővárosi könyvtár osztályvezetője

150

3.2.8

Fővárosi könyvtár osztályvezető-helyettese

125

3.2.9

Fővárosi könyvtár csoportvezetője, országos szakmúzeum egyéb vezetője

100

3.2.10

Területi múzeum, tematikus múzeum egyéb vezetője

100

3.2.11

Megyei, fővárosi kerületi intézmény, megyei múzeum osztályvezetője (tudományos titkára)

150

3.2.12

Megyei, fővárosi kerületi intézmény, megyei múzeum egyéb vezetője

100

3.2.13

Fővárosi kerületi közművelődési intézmény osztályvezetője

150

3.2.14

Fővárosi kerületi közművelődési intézmény egyéb vezetője

100

3.2.15

Városi könyvtár, továbbá közművelődési intézmény osztályvezetője

125

3.2.16

Városi közgyűjtemény, közművelődési intézmény egyéb vezetője

100

 

 

 

4

Gazdasági, műszaki és igazgatási szakterület

 

4.1

Magasabb vezető:

 

4.1.1

Gazdasági, műszaki, igazgatási szakterület irányításával megbízott vezető, amennyiben a kulturális intézmény vezetője és helyettese magasabb vezetőnek minősül

250

4.2

Vezető:

 

4.2.1

Magasabb vezető gazdasági (művészeti intézmény) műszaki, igazgatási szakterületen működő helyettese

200

4.2.2

Az intézmény vezetőjének gazdasági, műszaki, igazgatási területen működő helyettese

150

4.2.3

A munkamegosztás szempontjából elkülönült gazdasági, műszaki, üzemeltetési és igazgatási szervezeti egység irányítója

100

4. melléklet a 150/2010. (IV. 30.) Korm. rendelethez

A honvédelmi ágazatba tartozó közgyűjteményi intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak munkaköreinek megnevezése, fizetési osztályokba sorolása és a vezetői pótlék mértéke

 

Munkakörök megnevezése

A munkakör ellátásához szükséges iskolai végzettség,
szakképzettség besorolása/Fizetési osztályok

Vezetői pótlék
%-a

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

 

1

Vezetői munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

a)

Magasabb vezető munkakör:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1

 

főigazgató

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

1.1.2

 

főigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

1.1.3

 

gazdasági igazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

1.1.4

 

igazgató (főig. h.)

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

1.1.5

 

könyvtárigazgató ZMNE EKK

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

1.2

b)

Vezető munkakör:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1

 

igazgató, igazgatóhelyettes

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

1.2.2

 

gazdasági igazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

1.2.3

 

osztályvezető

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

1.3

c)

Csoportvezető:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.1

 

Irodavezető

(kirendeltségvezető)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

1.3.2

 

irodavezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

1.3.3

 

osztályvezető-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

1.3.4

 

részlegvezető (ügyviteli)

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

2

Vezetői megbízás:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

 

főszerkesztő

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

150

3

Kulturális munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1

Csoportvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

    könyvtárvezető,
    könyvtárigazgató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

3.1.2

 

könyvtárvezető-helyettes,  

könyvtárigazgató-helyettes

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

3.1.3

 

alosztályvezető (könyvtár)

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

4

Közművelődési munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1

 

kulturális menedzser

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

4.2

 

népművelő-szervező

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

4.3

 

főmunkatárs

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

4.4

 

főelőadó

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

4.5

 

munkatárs

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

4.6

 

segédmunkatárs

 

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

4.7

 

audiovizuális technikus

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

 

4.8

 

előadó

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

5

Közgyűjteményi munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

a)

Levéltári munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1

 

főlevéltáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

5.1.2

 

levéltáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

 

 

5.1.3

 

segédlevéltáros

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

5.1.4

 

levéltári főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

*

 

 

 

 

5.1.5

 

(levéltári) kezelő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

5.1.6

 

(levéltári) fotós

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

5.1.7

 

(levéltári) könyvkötő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

5.1.8

 

levéltári restaurátor

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

5.1.9

 

(levéltári) adatrögzítő

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

5.2

b)

Múzeumi munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.1

 

főmuzeológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

5.2.2

 

főrestaurátor

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

 

5.2.3

 

restaurátor

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

 

5.2.4

 

muzeológus

 

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

5.2.5

 

segédmuzeológus

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

5.2.6

 

múzeumpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

5.2.7

 

kiállítás-építő

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

5.2.8

 

szerkesztő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

5.2.9

 

fotós

 

 

*

*

*

*

*

 

 

 

 

5.2.10

 

adatrögzítő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

5.2.11

 

adattáros

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

5.2.12

 

irattáros

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

5.2.13

 

kezelő

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

5.2.14

 

grafikus

 

 

 

*

*

*

*

 

 

 

 

5.2.15

 

gyűjteménykezelő

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

5.2.16

 

nyomdász, nyomdavezető

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

5.2.17

 

gépmester

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

5.2.18

 

segédrestaurátor

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

5.2.19

 

tárlatvezető

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

5.2.20

 

gondnok

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

5.2.21

 

ügykezelő

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

5.2.22

 

szakmunkás

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

5.3

c)

Könyvtári munkakörök:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1

 

főkönyvtáros

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

 

5.3.2

    könyvtáros, informatikus
    könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

5.3.3

 

bibliográfus, feldolgozó

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

5.3.4

    gyűjteményszervező
    könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

5.3.5

 

olvasószolgálati könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

5.3.6

    tájékoztató, szaktájékoztató
    könyvtáros

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

5.3.7

 

könyvtári restaurátor

 

 

 

*

*

*

*

*

*

 

 

5.3.8

 

könyvtári szakinformatikus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

 

 

5.3.9

 

könyvtári asszisztens

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

5.3.10

 

könyvtári könyvkötő

 

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

5.3.11

 

raktáros

 

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4

d)    Tudományos kutatói
    munkakörök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1

    tudományos kutatói munkakörök a Kjt. 79/C. § (2) bekezdése, illetve a 2. számú melléklete szerint

5.4.2

 

kutató

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

 

1

A rendelet a 25. § alapján hatályát vesztette 2010. május 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére