• Tartalom

2010. évi CLVII. törvény

2010. évi CLVII. törvény

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről1

2013.07.01.

Az Országgyűlés felismerve, hogy az állami szervek által kezelt, a nemzeti adatvagyon körébe tartozó nyilvántartások fokozott biztonságáról való gondoskodás elengedhetetlen az állampolgárok államba vetett bizalmának visszaállítása, valamint a közigazgatás folyamatos és zavartalan működésének biztosítása érdekében, a következő törvényt alkotja:

1. § E törvény alkalmazásában

1. nemzeti adatvagyon: a közfeladatot ellátó szervek által kezelt közérdekű adatok, személyes adatok és közérdekből nyilvános adatok összessége;

2.2 elektronikus adatfeldolgozás: az elektronikus formában rögzített adatra vonatkozó adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, így különösen az elektronikus úton vezetett nyilvántartás létrehozásának, működtetésének és üzemeltetésének technikai művelete.

2. § (1) A nemzeti adatvagyon részét képező adatállomány tekintetében törvény az adatfeldolgozással megbízható személyek és szervezetek körét korlátozhatja, vagy az adatfeldolgozásnak az adatkezelőtől különböző személy vagy szervezet általi ellátását kizárhatja.

(2) Ha törvény arról rendelkezik, hogy az adatfeldolgozást csak államigazgatási szerv vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezet láthatja el, az adatkezelő kizárólag a Kormány rendeletében az adott nyilvántartás tekintetében meghatározott szervvel vagy szervezettel köthet adatfeldolgozási szerződést. Ha a Kormány rendelete az adott nyilvántartás tekintetében meghatározott adatfeldolgozó igénybevételét teszi kötelezővé, az adatkezelő ezen adatfeldolgozót bízza meg az adatfeldolgozással.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a (2) bekezdés szerinti államigazgatási szerveket és kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket, valamint azon nyilvántartásokat, amelyek tekintetében adatfeldolgozással kizárólag ezek bízhatók meg, továbbá azon nyilvántartásokat, amelyek tekintetében a (2) bekezdés szerinti adatfeldolgozó megbízására az adatkezelő köteles, rendeletben határozza meg.3

(4) A (3) bekezdés szerinti rendelet az adatfeldolgozók körének meghatározásáról – ideértve az adatfeldolgozó kötelező megbízásának esetét – az elektronikus adatfeldolgozásra és a nem elektronikus adatfeldolgozásra külön-külön is rendelkezhet.

(5)4 Törvény lehetővé teheti, hogy amennyiben az (1), illetve (2) bekezdésben foglaltakon alapuló korlátozás valamely adatkezelő esetében a jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítését, vagy a rendelkezésre álló erőforrások szűkössége miatt a jogszabályban előírt feladatok teljesítéséhez szükséges fejlesztések határidőben történő megvalósítását veszélyezteti, az adatkezelő szakmai irányítására vagy felügyeletére kijelölt miniszter előterjesztésére a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a korlátozás alól egyedi felmentést adjon.

(6)5 Az (5) bekezdésben meghatározott egyedi felmentés megadható az időszakosan jelentkező adatfeldolgozási feladatok hatékony ellátásának biztosítása érdekében is, ha azok határidőben való ellátása a rendelkezésre álló erőforrások mellett más módon nem lehetséges. Az egyedi felmentés határozott időre adható meg. Az egyedi felmentés megadását megelőzően a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter a tervezett egyedi felmentés indokáról, tartalmáról és időtartamáról a Kormányt tájékoztatja.

3. §6 A 2. § (3) bekezdése szerint meghatározott nyilvántartásokhoz kapcsolódó adatfeldolgozási műveletet az adatfeldolgozó kizárólag Magyarország területén végezhet.

4. §7

5. §8

6. §9

7. §10

8. §11

9. §12

10. §13

11. §14

12. §15

13. §16

14. §17

15. §18

16. §19

17. §20

18. §21

19. §22

20. §23

21. §24

22. §25

23. §26

24. §27

25. §28

26. §29

27. §30

28. §31

29. § (1) E törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 19. § (2) bekezdése 2011. január 1-jén lép hatályba.

30. §32

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. december 13-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. december 22. A törvényt a 2021: XCI. törvény 17. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2021. július 26. napjával.

2

Az 1. § 2. pontja a 2011: LXIX. törvény 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § (5) bekezdését a 2011: LXIX. törvény 2. §-a iktatta be, szövege a 2011: CXII. törvény 89. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (6) bekezdését a 2011: CXII. törvény 89. § (1) bekezdése iktatta be.

6

A 3. § a 2011: CCI. törvény 384. §-a szerint módosított szöveg.

7

A 4. §-t a 2013: L. törvény 29. §-a hatályon kívül helyezte.

8

Az 5. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

9

A 6. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

10

A 7. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

11

A 8. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

12

A 9. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

13

A 10. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

14

A 11. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

15

A 12. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

16

A 13. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

17

A 14. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

18

A 15. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

19

A 16. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

20

A 17. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

21

A 18. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

22

A 19. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

23

A 20. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

24

A 21. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

25

A 22. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

26

A 23. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

27

A 24. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

28

A 25. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

29

A 26. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

30

A 27. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

31

A 28. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

32

A 30. §-t a 2012: LXXVI. törvény 3. § (1) bekezdés 2. pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező törvény 1. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére