• Tartalom

157/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

157/2010. (V. 6.) Korm. rendelet

az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet és a szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.05.09.

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint – a 7. § tekintetében – a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Ösztöndíjprogram az alábbi alprogramokból áll:)

c) Út a szakmához ösztöndíj, amelynek célja a részt vevő szakiskolai tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése [a továbbiakban az a)–c) pontok együtt: esélyegyenlőségi ösztöndíjak]; valamint”

2. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében pályázhat az a Magyar Köztársaság területén működő közoktatási intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar állampolgár vagy külföldi állampolgár, aki halmozottan hátrányos helyzetű vagy védelembe vett vagy családba fogadott vagy átmeneti nevelésbe vett vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül vagy hátrányos helyzetű, és abban a tanévben, amelyre az ösztöndíj vonatkozik nappali rendszerű iskolai oktatás keretében:
a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében 7–8. évfolyamon tanul;
b) az Út az érettségihez ösztöndíj esetében érettségit adó középiskolában érettségit adó képzésben 9–12. évfolyamon, illetve 6 vagy 8 évfolyammal működő középiskolában 7–12. évfolyamon vagy két tanítási nyelvű oktatásban 9–13. évfolyamon vagy nyelvi előkészítő évfolyamon 9–13. évfolyamon tanul;
c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében
ca) szakiskolai képzésben általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás keretében – 9–10. évfolyamon – tanul,
cb) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 27. § (8) bekezdésében meghatározott felzárkóztató oktatásban vesz részt, vagy
cc) szakiskola valamely szakképző évfolyamán az ösztöndíjas jogviszony tanévében hiányszakmát tanul.”

(2) A Rendelet 3. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében mentorként pályázhat:)

b) az Út a szakmához ösztöndíj esetében
ba) a szakiskolában, szakközépiskolában oktató, tanári képzésben vagy tanítói képzésben szakképzettséget szerzett személy vagy szakoktató, vagy a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan, szakiskolában, szakközépiskolában oktató hallgatója, aki tanári képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését a pályázat meghirdetését követő félévben kezdi meg, valamint a működő tanoda tanára;
bb) a szociálpedagógus;
bc) a gyógypedagógus.”

3. § A Rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) Az Út a tudományhoz alprogramban a közoktatási intézmény pályázatában igényelheti, hogy ösztöndíjban részesülhessen a kutatócsoportban részt vevő tanuló és mentor; ebben az esetben a kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes tanuló Ösztöndíjprogramban való részvételéhez szükséges a tanuló törvényes képviselőjének írásbeli hozzájárulása. A mentor kizárólag abban az esetben részesülhet ösztöndíjban, ha a kutatócsoportban részt vevő valamennyi tanuló ösztöndíjban részesül. Az igényelt ösztöndíj havi legkisebb és legnagyobb összegét a pályázati felhívás határozza meg azzal, hogy az igényelt ösztöndíjak kutatócsoporton belüli együttes összege nem haladhatja meg a megítélt támogatásnak a pályázati felhívásban meghatározott százalékát.”

4. § A Rendelet 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az esélyegyenlőségi ösztöndíjak esetében a mentor feladata, hogy segítse a tanulót a tanulásban és a pályaválasztásban. Ennek megfelelően a mentor a pályázat benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, különösen a következő feladatokat köteles ellátni:)

b) rendszeresen és személyesen kapcsolatot tart az általa mentorált tanulóval, ezen belül legalább heti 3 órában – önállóan vagy több tanuló esetén csoportosan – foglalkozik a mentorált tanuló felkészítésével, a vonatkozó tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott tanítási szünetek kivételével;”

5. § (1) A Rendelet 9. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve – akkor válik jogosulttá, ha)

a) az Út a középiskolába ösztöndíj esetében az általa mentorált 7. évfolyamos tanuló felsőbb évfolyamba lép, a 8. évfolyamos tanuló pedig középiskolába vagy szakiskolába nyer felvételt;”

(2) A Rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mentor ösztöndíjának a pályázati felhívásban meghatározott részére – a (3) bekezdésben foglaltakat kivéve – akkor válik jogosulttá, ha)

c) az Út a szakmához ösztöndíj esetében az általa mentorált tanuló a felzárkóztató oktatást sikeresen befejezi, vagy felsőbb évfolyamba lép, vagy sikeres szakmai vizsgát tesz.”

(3) A Rendelet 9. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(13) Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele – a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó feltételek kivételével – megszűnik, a közoktatási intézmény a tanulóval, valamint annak mentorával megkötött ösztöndíjszerződést – több tanulót mentoráló mentor esetén az érintett tanulóra vonatkozó részben – egyoldalúan megszünteti, és erről a pályáztató szervet 8 munkanapon belül értesíti: a közoktatási intézmény az ösztöndíjszerződést azon hónap utolsó napjával szünteti meg, amely hónapban az ösztöndíjra való jogosultság feltétele megszűnik. Amennyiben a 3. § (1) bekezdésben meghatározott, a szociális rászorultságot alátámasztó valamely feltétel megszűnik az ösztöndíjas jogviszony időtartama alatt, az az ösztöndíjas jogviszony fennállását nem érinti. Amennyiben a tanuló vagy a mentor tekintetében az ösztöndíjra való jogosultság valamely feltétele az ösztöndíjas jogviszony létrejöttét megelőzően szűnik meg – ideértve a 9. § (8) bekezdésében meghatározott, az ösztöndíjas jogviszony folytatására vonatkozó rendelkezéseket is – a közoktatási intézmény a tanulóval, valamint annak mentorával az ösztöndíjszerződést nem köti meg, és erről a pályáztató szervet 8 munkanapon belül értesíti.”

6. § A Rendelet 12. §-a a következő 10. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„10. Hiányszakma: a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 13. § (2) bekezdés j) pontjában meghatározottak szerint a regionális fejlesztési és képzési bizottság által meghatározott, a gazdaság által igényelt szakképesítés.”

7. § A szakiskolai tanulmányi ösztöndíjról szóló 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem részesülhet ösztöndíjban)

d) a tanuló az adott tanévben a Kt. 76. § (2) bekezdés c), e) és f) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától.”

8. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba és 2011. június 30-án hatályát veszti.

9. § E rendeletet a hatálybalépését követően meghirdetett pályázatokra és a hatálybalépését követően létrejött ösztöndíjas jogviszonyokra kell alkalmazni.

1

A rendelet a 8. § alapján hatályát vesztette 2011. június 30. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére