• Tartalom

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról

2023.08.01.

A Kormány a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. § (1) bekezdés z) pontjában és az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007. évi LXXXII. törvény 6. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a 9. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok (a továbbiakban: dokumentációk) a következők:

a) a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) szerint elfogadott területi tervek, beleértve a területi tervek módosításait is:

aa)1 az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció, a vármegye, a kiemelt térség területfejlesztési koncepciója és programja,

ab)2

ac) az Országos Területrendezési Terv, a kiemelt térség területrendezési terve,

ad)3 a vármegye területrendezési terve, a vármegye térségére készített területrendezési terv;

b) az a) pontban meghatározott területi tervekhez kapcsolódóan, illetve azoktól függetlenül készült,

ba) az a) pont aa)–ac) alpontja szerinti területi terv megalapozó munkarészei,

bb) az a) pont ad) alpontja szerinti területi terv megalapozó munkarészei,

bc) a területrendezési tanulmánytervek;

c)4 a területrendezési hatósági eljárás során kiadott határozat és a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelem, valamint a bírósági határozat;

d) a költségvetésből származó pénzeszközökből megvalósuló területfejlesztési és területrendezési célú, vagy ahhoz kapcsolódó területi kutatások dokumentációi;

e)5 az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum, a térségi fejlesztési tanácsok üléseiről készült jegyzőkönyvek;

f) az önkéntesen átadott dokumentációk, gyűjtemények, dokumentumtárak, szakvélemények;

g)6 az országos, kiemelt térségi és vármegyei szintű monitoring jelentés, éves elemző jelentés, a területi folyamatok alakulásáról szóló jelentés;

h)7 az országos, kiemelt térségi és vármegyei szintű fejlesztési koncepció, program és terv értékelő, elemző jelentése.

2. § (1)8 Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központ (a továbbiakban: Dokumentációs Központ) működéséért az építésügyi szabályozásért és építéshatósági ügyekért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) felelős.

(2)9

(3)10

(4)11 A Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzatát a miniszter hagyja jóvá. Az Üzemeltetési Szabályzatot a Dokumentációs Központ honlapján közzé kell tenni.

(5) Az Üzemeltetési Szabályzatnak tartalmaznia kell különösen

a) a dokumentációk fogadásának rendjét, a dokumentációk beküldésének módját,

b) a Dokumentációs Központ által vezetett nyilvántartások leírását, és

c) a Dokumentációs Központ felelősségi körét.

(6)12 A Dokumentációs Központ, amennyiben alapfeladatának ellátását nem veszélyezteti, a kötelező gyűjtőkörön kívüli dokumentumokat is gyűjthet. A kötelező gyűjtőkörön kívüli dokumentumok átadásáról a Dokumentációs Központ megállapodást köt az átadó szervvel vagy személlyel, amelyben rendelkezni kell a dokumentumok átvételével és tárolásával kapcsolatban felmerülő költségek viseléséről.

3. § (1) Az 1. § a) pont aa)–ac) alpontja szerinti dokumentációk kidolgozásáért felelős szerv megküldi a Dokumentációs Központnak az elfogadást követő 90 napon belül az elfogadott területi tervet és az 1. § b) pont ba) alpontja szerinti megalapozó munkarészeket.

(2)13 Az 1. § a) pont ad) alpontja, valamint az 1. § b) pont bb) alpontja szerinti dokumentáció (6) és (7) bekezdés szerinti elektronikus példányát a kidolgozásért felelős szerv az elfogadást követően 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(3)14 Az 1. § c) pontja szerinti határozatot és a térségi területfelhasználási engedély iránti kérelmet a határozat véglegessé válását követő 30 napon belül az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal megküldi a Dokumentációs Központnak. Ha a térségi területfelhasználási engedélykérelemről hozott határozat elleni kereset ügyében a bíróság határozatot hoz, azt az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak. Az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatal évente megküldi az illetékességébe tartozó területrendezési hatósági eljárásokat tartalmazó – a 2. melléklet szerint kitöltött – összesítő táblázatot a Dokumentációs Központnak.

(4) Az 1. § d) pontja szerinti területi kutatás iratanyagait a kutatást megrendelő szerv vezetője a kutatás lezárásától számított 90 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(5)15 Az 1. § e) pontja szerinti jegyzőkönyvet az Országos Területfejlesztési Érdekegyeztető Fórum és a térségi fejlesztési tanács a hitelesítést követő 90 napon belül megküldi a Dokumentációs Központnak.

(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti dokumentációkat elektronikus úton az ISO 32000 – 1:2008 szabványnak megfelelő PDF (Portable Document Format) formátumban kell a Dokumentációs Központnak 100 MB terjedelemig elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, 100 MB terjedelem felett egyszer írható elektronikus adathordozón postai úton megküldeni.

(7)16 Az 1. § a) pont ac) és ad) alpontja szerinti dokumentációk elfogadott rajzi munkarészei esetében a dokumentumokat az R.-ben meghatározott követelményeknek, valamint a területrendezésért felelős miniszter részéről a www.e-epites.hu honlapon közzétett, a területrendezési tervek téradat-rétegei műszaki követelményeinek megfelelően kell megküldeni a Dokumentációs Központ részére, 100 MB terjedelemig elektronikus úton a központi elektronikus szolgáltató rendszeren keresztül, 100 MB terjedelem felett egyszer írható elektronikus adathordozón, postai úton.

(8) Az (1), (3) és (5) bekezdés szerinti dokumentációkat papíralapon is meg kell küldeni a Dokumentációs Központnak.

(9)17 A dokumentációk leíró adatainak megküldését a Dokumentációs Központ Üzemeltetési Szabályzata szerint, az ott meghatározott adattartalommal kell megtenni.

(10)18 Az 1. § g)–h) pontja szerinti dokumentációt a kidolgozásért felelős szerv az elfogadást követő 90 napon belül elektronikus úton megküldi a Dokumentációs Központnak.

(11)19

4. § A Dokumentációs Központ a részére átadott és beküldött dokumentációt megőrzi, nyilvántartja, rendszerezi és katalogizálja. A Dokumentációs Központ a dokumentumok biztonságos tárolását, a további megtekintésre, hasznosításra, jó minőségű másolat készítésére alkalmas állapotban tartását a megfelelő intézményi feltételek kialakításával folyamatosan biztosítja.

5. §20 A Dokumentációs Központ az átadott dokumentációkat az 1. §-ban felsoroltaknak megfelelően elkülönítetten gyűjti, a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti metaadatokat feldolgozza és adatbázisban tárolja, valamint az 1. § c) pontja szerinti dokumentációkat a 2. mellékletnek megfelelően tartja nyilván.

6. § (1)21

(2) A Dokumentációs Központ által kezelt dokumentumállományra a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvénynek a közérdekű adatokra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

6/A. §22 A Dokumentációs Központ az 1. § a) pont ac) és ad) alpontja szerinti dokumentációk esetében, a térinformatikai feldolgozhatóság érdekében ellenőrzi azok helyzeti és topológiai helyességét, valamint a 3. § (7) bekezdésében meghatározott követelményeknek való megfelelést. Ha a Dokumentációs Központ hiányosságot és az előírásoktól eltérő kidolgozottságot talál, erről tájékoztatja a beküldő szervezetet, valamint a területrendezésért felelős minisztert.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

8. § (1) A területfejlesztési koncepciók, programok és a területrendezési tervek nyilvántartásáról, továbbá az építésügyi műszaki dokumentációk megőrzésének és hasznosításának részletes szabályairól szóló 5/2000. (II. 11.) FVM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján gyűjtött dokumentációk megőrzéséről, nyilvántartásáról és hasznosításáról a Dokumentációs Központ gondoskodik.

(2) A Rendelet alapján gyűjtött dokumentációkat 2019. december 31-ig kell e rendelet szabályai szerint az új nyilvántartási rendszerbe illeszteni.

(3)23

9. §24

10. §25

1. melléklet a 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez26

2. melléklet a 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez27

A területrendezési hatósági eljárások éves összesítő táblázatának kötelező adattartalma

Sorszám

KÉRELEMRE VONATKOZÓ ADATOK

Kérelem beérkezésének időpontja

Kérelmező megnevezése

ELJÁRÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

Engedélyezés típusa

Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett területrendezési terv

Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett településrendezési eszköz

Térségi területfelhasználási engedéllyel érintett települések

HATÁROZATRA VONATKOZÓ ADATOK

Engedélyt kiadó hatóság

Ügyintéző

Érintett hatóságok*

Engedély iktatószáma

Engedély kiadásának dátuma

Engedély érvényességi dátuma


* Több állami főépítészi hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal illetékesség esetén.
2

Az 1. § a) pont ab) alpontját a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § a) pont ad) alpontja a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 107. § b) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1. § c) pontja a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított, a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 285. § a) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 618. §-át.

6

Az 1. § g) pontját a 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 107. § c) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § h) pontját a 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. § (3) bekezdésével megállapított, a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 107. § c) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (1) bekezdése a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 7. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. § (2) bekezdését a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

10

A 2. § (3) bekezdését a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 18. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 2. § (4) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésével megállapított, a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (6) bekezdése a 351/2023. (VII. 27.) Korm. rendelet 8. §-a szerint módosított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdése a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 3. § (5) bekezdése a 67/2012. (IV. 5.) Korm. rendelet 25. § (4) bekezdésével megállapított, a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 17. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (7) bekezdése a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 3. § (9) bekezdése a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 3. § (10) bekezdését a 37/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be.

19

A 3. § (11) bekezdését a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 22. § a) pontja.

20

Az 5. § a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 14. §-ával megállapított szöveg.

21

A 6. § (1) bekezdését a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 22. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

22

A 6/A. §-t a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 121/2019. (V. 27.) Korm. rendelet 21. §-ával megállapított szöveg.

23

A 8. § (3) bekezdését a 10. § (3) bekezdése hatályon kívül helyezte.

24

A 9. §-t a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 18. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

25

A 10. §-t a (3) bekezdés hatályon kívül helyezte.

26

Az 1. mellékletet a 343/2016. (XI. 17.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 217/2018. (XI. 27.) Korm. rendelet 17. §-a.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére