• Tartalom

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet

a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2010.05.21.

Az 1. és 2. § tekintetében a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal műszaki biztonsági tevékenységének és piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 26/2008. (II. 14.) Korm. rendelet 10. § cd) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. és 4. § tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 6–8. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. és 10. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 12–14. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, valamint a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. § tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 11. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 16. és 17. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. és 20. § tekintetében a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 21. és 22. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 23. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában, valamint a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 24. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 25–27. § tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

a 28. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) és c) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet módosítása

1. § (1) Az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Létesítési és használatbavételi engedély olyan tartályokra, tartály csoportokra adható, amelyek az éghető folyadékok és olvadékok tárolására alkalmas kivitelűek, aktív és passzív korrózióvédelemmel vannak ellátva. Az alkalmasság akkor bizonyított, ha a tartály
a) gyártója az adott felhasználási célra való alkalmasságról írásban megfelelőségi nyilatkozatot tett, vagy
b) kísérő dokumentációjából megállapítható, hogy kifejezetten a kívánt célra gyártották, illetve más célok mellett erre is alkalmas, vagy
c) adott célra való alkalmasságát az ügyfél kérelmére a hatóság megállapította.”

(2) Az R1. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben előírt bejelentési kötelezettség során a hatóság köteles a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozatot a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséggel közölni.”

2. § Hatályát veszti az R1. 9. §-a.

2. Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet módosítása

3. § (1) Az egyes villamossági termékek biztonsági követelményeiről és az azoknak való megfelelőség értékeléséről szóló 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

b) gyártó: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott személy,”

(2) Az R2. 2. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

h) bejelentett szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott szervezet;”

(3) Az R2. 2. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

j) harmonizált szabvány: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott szabvány, amelynek hivatkozását az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszik;”

(4) Az R2. 2. §-a a következő k) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

k) honosított harmonizált szabvány: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott szabvány.”

4. § (1) Az R2. 2. § g) pontjában a „tanúsító” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg lép.

(2)2 Az R2. 5. § (2) bekezdésében az „az erre kijelölt tanúsító szerv” szövegrész helyébe az „a bejelentett szervezet” szöveg lép.

(3) Az R2. 5. § (8) bekezdésében a „kijelölt tanúsító” szövegrész helyébe a „bejelentett”, a „megfelelősségről” szövegrész helyébe a „megfelelőségről” szöveg lép.

3. Az egyes veszélyes anyagok csomagolásának gyermekek számára biztonságos zárással és tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel történő ellátásáról szóló 8/1998. (II. 4.) IKIM rendelet hatályon kívül helyezése

5. § Hatályát veszti az egyes veszélyes anyagok csomagolásának gyermekek számára biztonságos zárással és tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelképpel történő ellátásáról szóló 8/1998. (II. 4.) IKIM rendelet.

4. A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet módosítása

6. § (1) A gáznemű vagy folyékony tüzelőanyaggal üzemelő melegvízkazánok hatásfok-követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 20/1998. (IV. 17.) IKIM rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

k) honosított harmonizált szabvány: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott szabvány;”

(2) Az R3. 2. § m) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

m) bejelentett szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott szervezet;”

(3) Az R3. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az EK-típusvizsgálatot a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője az általa választott bejelentett szervezettel végezteti el. E célból a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő köteles közölni a bejelentett szervezetnek a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevét, székhelyét, valamint átadni a 2. számú mellékletben meghatározott dokumentációt.”

7. § (1) Az R3. 2. § o) és p) pontjában, a 4. § (4), (6)–(8) bekezdésében, az 5. §-ban, a 6. § (1) bekezdésében, valamint a 7. §-ban a „tanúsító” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg lép.

(2) Az R3. 3. számú melléklet 1. pontjában a „kijelölt tanúsító” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg lép.

8. § Hatályát veszti az R3. 7/A. §-a.

5. A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló
24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet módosítása

9. § (1) A gyermekjátékszerek biztonságossági követelményeiről, vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 24/1998. (IV. 29.) IKIM–NM együttes rendelet (a továbbiakban: R4.) 12. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E rendelet 2. és 4. számú melléklete a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

(2) Az R4. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) Az R4. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

10. § (1) Az R4. 2. számú melléklet II. Kockázatok alcím 2. Gyúlékonyság b) és d) pontjában, valamint a 3. Kémiai tulajdonságok c) pontjában a „készítményeket” szövegrész helyébe a „keverékeket” szöveg lép.

(2) Az R4. 2. számú melléklet II. Kockázatok alcím 2. Gyúlékonyság b) pontjában a „készítményt” szövegrész helyébe a „keveréket” szöveg lép.

(3) Az R4. 4. számú melléklet 4. a) pontjában a „készítményekre” szövegrész helyébe a „keverékekre” szöveg lép.

6. A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet módosítása

11. § A Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szóló 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet (a továbbiakban: R5.) melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

7. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM rendelet módosítása

12. § (1) A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 8/2002. (II. 16.) GM rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

h) bejelentett szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott szervezet;”

(2) Az R6. 3. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

i) honosított harmonizált szabvány: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott szabvány.”

(3) Az R6. 10. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

13. § (1) Az R6. 6. § (1) bekezdés b) pontjában, valamint 3. számú melléklet 1. pontjában a „kijelölt tanúsító” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg lép.

(2) Az R6. 6. § (5) bekezdésben, a 7. § (1) bekezdésben, a 10. és 11. §-ban, a 12. § (1) bekezdésben, a 3. számú melléklet 2., 4., 5., 6., 7. és 8. pontjában, a 4. számú melléklet 1., 3.1., 3.3., 3.4., 4., 4.2., 4.3., 4.4., 5. és 6. pontjában, az 5. számú melléklet 3., 4.2. és 4.3. pontjában, a 6. számú melléklet 3. pontjában, a 7. számú melléklet 1., 3.1., 3.3., 3.4., 4., 4.2., 4.3., 4.4., 5. pontjában, valamint a 9. számú melléklet 2. pontjában a „tanúsító” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg lép.

(3) Az R6. 6. § (1) bekezdés b) pontjában, 3. számú melléklet 1. pontjában, a 7. számú melléklet 4.4. pontjában a „kijelölt tanúsító” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg lép.

14. § Hatályát veszti az R6. 7. § (2) bekezdése.

8. A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló
72/2003. (X. 29. ) GKM rendelet módosítása

15. § (1) A Feszültség Alatti Munkavégzés Biztonsági Szabályzatának kiadásáról szóló 72/2003. (X. 29.) GKM rendelet (a továbbiakban: R7.) 2. § (3) bekezdés c) pontjában a „Magyar Villamos Művek Részvénytársaság” szövegrész helyébe a „MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság” szöveg lép.

(2) Az R7. 2. § (3) bekezdés d) pontjában az „egy” szövegrész helyébe a „négy” szöveg lép.

9. A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet módosítása

16. § A játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R8.) 2. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

e) kijelölt szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § h) pontjában megfelelőségértékelési tanúsításra, valamint 2. § k) pontjában megfelelőségértékelési vizsgálatra meghatározott szervezet, amelynek kijelölt megfelelőségértékelési területe e rendelet 2. § b) pontjában meghatározott termék;”

17. § (1) Az R8. 3. § (1), 4. § (1), 5. § (1) bekezdésben a „kijelölt tanúsító szervezet” szövegrész helyébe a „kijelölt szervezet” szöveg lép.

(2) Az R8. 6. § (2) bekezdés f) pontjában, valamint a 2. számú melléklet 1. pontjában a „tanúsító szervezet” szövegrész helyébe a „kijelölt szervezet” szöveg lép.

(3) Az R8. 4. § (1) bekezdésben a „gazdasági és közlekedési miniszter által a Gazdasági Közlönyben közleményben” szövegrész helyébe a „Magyar Szabványügyi Testület által” szöveg lép.

10. Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet módosítása

18. §3 Az ipari és mezőgazdasági gázfogyasztó készülékek megfelelőségének tanúsítási, illetve jóváhagyási rendjére és forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokról szóló 13/2004. (II. 13.) GKM rendelet 4. § (6) bekezdésében a „határozatban” szövegrész hatályát veszti.

11. A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet módosítása

19. § (1) A mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 8/2006. (II. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: R10.) 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

d) gyártó: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontjában meghatározott személy;”

(2) Az R10. 3. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

h) honosított harmonizált szabvány: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott szabvány;”

(3) Az R10. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

20. § Ez a rendelet
1. a mérőműszerekről szóló 2004. március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek – a 18. cikk (4) bekezdésének kivételével –,
2. a mérőműszerekről szóló 2004. március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az MI-001-005 műszerspecifikus mellékletekben meghatározott legnagyobb megengedett hiba kihasználása tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. november 10-i 2009/137/EK bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

(4) Az R10. 7. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(5) Az R10. 16. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(6) Az R10. 17. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(7) Az R10. 18. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

(8) Az R10. 19. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul.

(9) Az R10. 20. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

20. § (1) Az R10. 9. § (1) bekezdésben a „A gazdasági és közlekedési” szövegrész helyébe az „Az iparügyekért felelős” szöveg lép.

(2) Az R10. 14. § (1) bekezdésben a „a 93/465/EGK tanácsi határozat mellékletének I. B. d) pontjában” szövegrész helyébe a „a 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletében” szöveg lép.

12. A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet módosítása

21. § (1) A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelősége igazolásának részletes szabályairól szóló 91/2006. (XII. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R11.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

b) honosított harmonizált szabvány: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott szabvány;”

(2) Az R11. 4. §-a a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A Tanácsadó Bizottság ülésein a Vám- és Pénzügyőrség képviselője a Tanácsadó Bizottság vezetőjének felkérése alapján, meghívottként vesz részt.
(3b) A Tanácsadó Bizottság által kialakított szakvéleményeket az iparügyekért felelős minisztérium a honlapján teszi közzé.”

(3) Az R11. 5. § előtti alcím helyébe a következő alcím lép:

„Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölése”

(4) Az R11. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § A csomagolás környezetvédelmi követelményeknek való megfelelőségét igazoló megfelelőségi tanúsítvány kiadására felhatalmazott megfelelőségértékelő szervezeteket (a továbbiakban: kijelölt szervezet) az iparügyekért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőség-értékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól szóló 5/2010. (I. 14.) NFGM rendeletben meghatározott feltételek alapján és eljárás keretében a miniszter jelöli ki.”

(5) Az R11. 1. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(6) Az R11. 2. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(7) Az R11. 3. melléklete a 13. melléklet szerint módosul.

22. § (1) Az R11. 3. § (4) bekezdés első mondatában, valamint a 6. § (2) bekezdésben a „kijelölt tanúsító” szövegrész helyébe a „kijelölt” szöveg lép.

(2) Az R11. 3. § (4) bekezdés második mondatában, valamint a 3. melléklet 1. pontjában a „tanúsító” szövegrész helyébe a „kijelölt” szöveg lép.

(3) Az R11. 4. § (1) bekezdésében az „a gazdasági és közlekedési miniszter” szövegrész helyébe az „az iparügyekért felelős miniszter” szöveg lép.

13. A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet módosítása

23. § (1) A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet (a továbbiakban: R12.) 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

b) kijelölt szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § h) pontjában foglaltak szerint megfelelőségértékelési tanúsításra, 2. § k) pontjában foglaltak szerint megfelelőség-értékelési vizsgálatra engedéllyel rendelkező szervezet;”

(2) Az R12. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A megfelelőségi vizsgálatot a gyártó az általa választott kijelölt szervezettel végezteti el. E célból a gyártó köteles átadni a kijelölt szervezetnek a gyártó azonosító adatait, valamint az I. és II. veszélyességi osztályba tartozó berendezés esetén a berendezés hivatalos műszaki dokumentumgyűjteményét és kézikönyvét. A hivatalos műszaki dokumentumgyűjtemény és a kézikönyv tartalmára a vonatkozó szabvány irányadó.”

14. Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló
28/2007. (III. 7.) GKM rendelet módosítása

24. § Az öngyújtók forgalomba hozatalának egyes követelményeiről szóló 28/2007. (III. 7.) GKM rendelet 8. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)

e) a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló, 2010. március 12-i 2010/157/EU bizottsági határozat.”

15. A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet módosítása

25. § (1) A gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R13.) 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„1. bejelentett szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § a) pontjában meghatározott szervezet, amely kielégíti a 11. számú mellékletben foglalt feltételeket és amelynek kijelölt megfelelőségértékelési területe a 4. mellékletben megadott gépkategóriák, és az 5. § (3) és (4) bekezdésben ismertetett megfelelőségértékelési eljárások szerint meghatározott;”

(2) Az R13. 2. § 8. és 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„8. gyártó vagy meghatalmazott képviselő: a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 3. és 4. pontjában meghatározott személy;”

9. honosított harmonizált szabvány: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2008. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott szabvány;”

(3) Az R13. 6. számú melléklete a 14. melléklet szerint módosul.

26. § Az R13. 10. számú melléklet 4. pontjában az „azonosítóját” szövegrész helyébe az „azonosító számát” szöveg lép.

27. § Hatályát veszti az R13. 12. és 13. §-a.

16. A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló
30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet módosítása

28. § (1)4 A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R14.) 2. számú melléklete a 15. melléklet szerint módosul.

(2) Az R14. 3 számú melléklete a 16. melléklet szerint módosul.

17. Záró rendelkezések

29. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2010. május 1-jén lép hatályba, és 2015. június 2-án hatályát veszti.

(2) E rendelet 1. melléklet 1. és 4. pontja, valamint a 2. melléklet 1. pontja 2010. december 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 1. melléklet 2. és 5. pontja, valamint a 2. melléklet 2. pontja 2015. június 1-jén lép hatályba.

30. § (1) A 9. és 10. § a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 2008/112/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

a) a mérőműszerekről szóló 2004. március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek – a 18. cikk (4) bekezdésének kivételével –,

b) a mérőműszerekről szóló 2004. március 31-i 2004/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az MI-001-005 műszerspecifikus mellékletekben meghatározott legnagyobb megengedett hiba kihasználása tekintetében történő módosításáról szóló, 2009. november 10-i 2009/137/EK bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

(3) A 24. § a kizárólag gyermekbiztos öngyújtók forgalomba hozatalát biztosító és az újszerű öngyújtók forgalomba hozatalát tiltó, tagállamok által meghozandó intézkedések előírásáról szóló 2006/502/EK határozat érvényességének meghosszabbításáról szóló, 2010. március 12-i 2010/157/EU bizottsági határozatnak való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

1. Az R4. 2. számú melléklet II. Kockázatok alcím 2. Gyúlékonyság b) pontja helyébe a következő pont lép:
b) A játékok nem tartalmazhatnak nem gyúlékony komponenseik elpárolgása miatt gyúlékonnyá váló anyagokat vagy keverékeket, amennyiben az ilyen játékok működéséhez – különösen kémiai kísérletekhez, modellezéshez, műanyag- vagy agyagformázáshoz, zománcozáshoz, fényképezéshez vagy hasonló tevékenységekhez szükséges anyagok és felszerelések esetén – elengedhetetlen, hogy a 67/548/EGK irányelvben veszélyesként meghatározott keverékeket vagy az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat tartalmazzanak:
ba) a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;
bb) a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;
bc) a 4.1. veszélyességi osztály;
bd) az 5.1. veszélyességi osztály.”
2. Az R4. 2. számú melléklet II. Kockázatok alcím 2. Gyúlékonyság b) pontja helyébe a következő pont lép:
b) A játékok nem tartalmazhatnak nem gyúlékony komponenseik elpárolgása miatt gyúlékonnyá váló anyagokat vagy keverékeket, amennyiben az ilyen játékok működéséhez – különösen kémiai kísérletekhez, modellezéshez, műanyag- vagy agyagformázáshoz, zománcozáshoz, fényképezéshez vagy hasonló tevékenységekhez szükséges anyagok és felszerelések esetén – elengedhetetlen, hogy az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat vagy keverékeket tartalmazzanak:
ba) a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;
bb) a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;
bc) a 4.1. veszélyességi osztály;
bd) az 5.1. veszélyességi osztály.”
3. Az R4. 2. számú melléklet II. Kockázatok alcím 3. Kémiai tulajdonságok c) pontja helyébe a következő alpont lép:
„3.1. A játék nem tartalmazhat az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról szóló 41/2000. (XII. 20.) EüM–KöM együttes rendelet szerinti veszélyes anyagokat vagy keverékeket olyan mennyiségben, amely veszélyeztetheti a játékot használó gyermek egészségét.
3.2. Kifejezetten tilos játékban veszélyes anyagokat vagy keverékeket alkalmazni.
3.3. Ha azonban bizonyos játék rendeltetéséhez korlátozott mennyiségű ilyen anyag vagy keverék elengedhetetlenül szükséges – különösen a kémiai kísérletekhez, modellépítéshez, hőre lágyuló anyagból vagy kerámiából való formázáshoz, zománcozáshoz, fényképészeti vagy hasonló tevékenységhez szükséges anyagok és felszerelési tárgyak esetén –, akkor ezek használata megengedhető, ha azt a maximális mennyiséget nem lépi túl, amelyet minden anyagra vagy keverékre a vonatkozó előírások megadnak, feltéve, hogy az engedélyezett anyagok és keverékek megfelelnek a 4. számú melléklet 4. pontjában foglaltakon túl az osztályozásra és megjelölésre vonatkozó előírásoknak is.”
4. Az R4. 2. számú melléklet II. Kockázatok alcím 3. Kémiai tulajdonságok pont 3.1–3.3 alpontja helyébe a következő alpont lép:
„3.1. A játékok nem tartalmazhatnak a tagállamoknak veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről szóló, 1999. május 31-i 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében vett veszélyes keverékeket vagy az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat:
3.1.1. a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;
3.1.2. a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;
3.1.3. a 4.1. veszélyességi osztály;
3.1.4. a 5.1. veszélyességi osztály
a játékot használó gyermekek egészségét károsító mennyiségben. Minden esetben szigorúan tilos játékban olyan veszélyes anyagokat vagy keverékeket alkalmazni, amelyek a játék használata során ilyen minőségükben kerülnek felhasználásra.
3.2. Kifejezetten tilos játékban veszélyes anyagokat vagy keverékeket alkalmazni.
3.3. Ha azonban bizonyos játék rendeltetéséhez korlátozott mennyiségű ilyen anyag vagy keverék elengedhetetlenül szükséges – különösen a kémiai kísérletekhez, modellépítéshez, hőre lágyuló anyagból vagy kerámiából való formázáshoz, zománcozáshoz, fényképészeti vagy hasonló tevékenységhez szükséges anyagok és felszerelési tárgyak esetén – akkor ezek használata megengedhető, ha azt a maximális mennyiséget nem lépi túl, amelyet minden anyagra vagy keverékre a vonatkozó előírások megadnak, feltéve, hogy az engedélyezett anyagok és keverékek megfelelnek a 4. számú melléklet 4. pontjában foglaltakon túl az osztályozásra és megjelölésre vonatkozó előírásoknak is.”
5. Az R4. 2. számú melléklet II. Kockázatok alcím 3. Kémiai tulajdonságok pont 3.1–3.3 alpontja helyébe a következő alpont lép:
„3.1. A játékok nem tartalmazhatnak az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat vagy keverékeket:
3.1.1. a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;
3.1.2. a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;
3.1.3. a 4.1. veszélyességi osztály;
3.1.4. a 5.1. veszélyességi osztály
a játékot használó gyermekek egészségét károsító mennyiségben. Minden esetben szigorúan tilos játékban olyan veszélyes anyagokat vagy keverékeket alkalmazni, amelyek a játék használata során ilyen minőségükben kerülnek felhasználásra.
3.2. Kifejezetten tilos játékban veszélyes anyagokat vagy keverékeket alkalmazni.
3.3. Ha azonban bizonyos játék rendeltetéséhez korlátozott mennyiségű ilyen anyag vagy keverék elengedhetetlenül szükséges – különösen a kémiai kísérletekhez, modellépítéshez, hőre lágyuló anyagból vagy kerámiából való formázáshoz, zománcozáshoz, fényképészeti vagy hasonló tevékenységhez szükséges anyagok és felszerelési tárgyak esetén – akkor ezek használata megengedhető, ha azt a maximális mennyiséget nem lépi túl, amelyet minden anyagra vagy keverékre a vonatkozó előírások megadnak, feltéve, hogy az engedélyezett anyagok és keverékek megfelelnek a 4. számú melléklet 4. pontjában foglaltakon túl az osztályozásra és megjelölésre vonatkozó előírásoknak is.”

2. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

1. Az R4. 4. számú melléklet 4. pontjának alcíme és ezen alcím a) pontja helyébe a következő pont lép:
„4. Veszélyes anyagokat vagy keverékeket tartalmazó játékok. Kémiai játékok
a) Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a veszélyes keverékeket vagy az 1272/2008/EK rendelet I. mellékletében meghatározott alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat tartalmazó játékok használati utasítása:
aa) a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;
ab) a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;
ac) a 4.1. veszélyességi osztály;
ad) az 5.1. veszélyességi osztály
figyelmeztet ezen anyagok vagy keverékek veszélyes jellegére, és jelzi azokat az óvintézkedéseket, amelyek segítségével a használó elkerülheti a velük kapcsolatos veszélyeket, amelyeket játéktípusonként röviden összefoglalnak. Továbbá leírják, hogy az ilyen típusú játék használatakor bekövetkező súlyos baleset esetén milyen elsősegélyt kell nyújtani. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a játék kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó.”
2. Az R4. 4. számú melléklet 4. pontjának alcíme és ezen alcím a) pontja helyébe a következő pont lép:
„4. Veszélyes anyagokat vagy keverékeket tartalmazó játékok. Kémiai játékok
a) Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, a rendelet I. mellékletében meghatározott, alábbi veszélyességi osztályok vagy kategóriák bármelyikére vonatkozó kritériumoknak megfelelő anyagokat vagy keverékeket tartalmazó játékok használati utasítása:
aa) a 2.1–2.4., 2.6. és 2.7. veszélyességi osztály, a 2.8. veszélyességi osztály A. és B. típusa, a 2.9., 2.10., 2.12., és 2.13. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája, a 2.14. veszélyességi osztály 1. és 2. kategóriája és a 2.15. veszélyességi osztály A–F. típusa;
ab) a 3.1–3.6., a 3.7. (a szexuális működésre és termékenységre vagy a fejlődésre gyakorolt káros hatások), a 3.8. (kivéve a kábító hatásokat), a 3.9. és a 3.10. veszélyességi osztály;
ac) a 4.1. veszélyességi osztály;
ad) az 5.1. veszélyességi osztály
figyelmeztet ezen anyagok vagy keverékek veszélyes jellegére, és jelzi azokat az óvintézkedéseket, amelyek segítségével a használó elkerülheti a velük kapcsolatos veszélyeket, amelyeket játéktípusonként röviden összefoglalnak. Továbbá leírják, hogy az ilyen típusú játék használatakor bekövetkező súlyos baleset esetén milyen elsősegélyt kell nyújtani. Arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a játék kisgyermekek számára nem hozzáférhető helyen tartandó.”

3. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

1. Az R5. melléklet I. Fejezet 2. Fogalmak alcím 2.29. a) pontja helyébe a következő pont lép:
„2.29 a) kijelölt szervezet: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló 2009. évi CXXXIII. törvény 2. § h) és k) pontjában foglaltak szerint megfelelőségértékelési tanúsításra és vizsgálatra engedéllyel rendelkező szervezet, amelynek kijelölt megfelelőségértékelési területe e rendelet mellékletének IV. fejezet 4. pontjában, V. fejezet 4. pontjában és VI. fejezet 4. pontjában meghatározott termék.”

4. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

1. Az R6. 10. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. Az EK megfelelőségi nyilatkozatnak tartalmaznia kell:
2.1. a gyártó vagy Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselőjének nevét, illetve azonosító jelét és címét,
2.2. az 1. §-ban hivatkozott berendezés, védelmi rendszer vagy eszköz leírását,
2.3. a vonatkozó előírásokat, amelyeknek a berendezés, védelmi rendszer vagy eszköz megfelel,
2.4. a bejelentett szervezet nevét, azonosítási számát és címét, valamint az EK típusvizsgálati tanúsítvány számát, ahol ez értelmezhető,
2.5. a honosított, harmonizált szabványokra való hivatkozást, ahol ez értelmezhető,
2.6. az alkalmazott szabványokat és műszaki specifikációkat, ahol ez értelmezhető,
2.7. az egyéb alkalmazott rendeletekre, illetve irányelvekre való hivatkozást, ahol ez értelmezhető,
2.8. azon személy megnevezését, akinek jogában áll a gyártó vagy az Európai Unióban letelepedett meghatalmazott képviselője nevében aláírásával kötelezettséget vállalni.”

5. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

Az R10. 7. számú melléklet 2.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.1. A gyártónak vagy meghatalmazott képviselőjének minőségirányítási rendszere megfelelőségértékelését bejelentett szervezettel köteles elvégeztetni. E célból a gyártó köteles a bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátani:
2.1.1. a gyártó és ha indokolt, a meghatalmazott képviselőjének nevét és címét,
2.1.2. a gép tervezésének, gyártásának, ellenőrzésének, vizsgálatának és tárolásának helyét,
2.1.3. a 8. melléklet „A” részében leírt műszaki dokumentációt, minden, a 4. mellékletben említett, gyártani tervezett géptípus egy-egy modelljére vonatkozóan,
2.1.4. a minőségirányítási rendszer dokumentációját és
2.1.5. egy írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet nem nyújtották be másik bejelentett szervezethez.”

6. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

Az R10. 16. számú melléklet a Legnagyobb megengedett hiba (MPE) alcímében foglaltak a következő 6.a. ponttal egészül ki:
„6.a. A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hiba (MPE) értékét, és nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a felek valamelyikét.”

7. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

1.    Az R10. 17. számú melléklet I. rész 2.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.1. Gázmérők, amelyek a mérési feltételek melletti térfogatot vagy a tömeget jelzik ki.

 

 

1. táblázat

 

 

 

A

B

C

1. Osztály

1,5

1,0

2. Qmin ≤ Q < Qt

3%

2%

3. Qt ≤ Q ≤ Qmax

1,5%

1%

2.1.1. A gázmérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.”
2.    Az R10. 17. számú melléklet II. rész 8. pontja helyébe a következő pont lép:
„8. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
8.1. 20 °C-os (±3 °C) környezeti hőmérséklet, 60%-os (±15%) környezeti páratartalom és névleges tápfeszültség esetén 0,5%.
8.2. hőmérséklet-számítóegységre névleges működési feltételek mellett 0,7%.
8.3. az egyéb számítóegységekre a névleges működési feltételek mellett 1%.
8.4. Megjegyzés: A gázmérő hibája nincs figyelembe véve.
8.5. A számítóegység nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.”
8. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez
Az R10. 18. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3. Legnagyobb megengedett hiba (MPE)
3.1. A különböző mért és befolyásoló mennyiségek hatását (a, b, c, ...) külön-külön értékelik, mialatt az összes többi mért és befolyásoló mennyiséget viszonylag állandóan a referenciaértékeiken tartják. A mérési hibát, amely nem lépheti túl a 2. táblázatban meghatározott legnagyobb megengedett hibát (MPE) – a következőképpen számítják ki:
3.2. Amennyiben a fogyasztásmérő változó terhelőáram mellett működik, a százalékos eltérések nem haladhatják meg a 2. táblázatban megadott határértékeket.

 

 

 

 

2. táblázat

A legnagyobb megengedett hiba (MPE) az előírt működési feltételek,

 

valamint a meghatározott terhelőáram és üzemi hőmérséklet mellett százalékban

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

1.

Üzemi hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékletek

Üzemi hőmérsékletek

+5°C ... +30°C

–10°C...+5°C
vagy
+30°C ... +40°C

–5°C ... –10°C
vagy
+40°C ... +55°C

–40°C ... –25°C
vagy
+55°C ... +70°C

2. Mérőosztály

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

3. Egyfázisú fogyasztásmérő; háromfázisú fogyasztásmérő, szimmetrikus terheléssel

3.1. Imin ≤ I < Itr

3,5

2

1

5

2,5

1,3

7

3,5

1,7

9

4

2

3.2. Itr ≤ I ≤ Imax

3,5

2

0,7

4,5

2,5

1

7

3,5

1,3

9

4

1,5

4. Háromfázisú fogyasztásmérő egyfázisú terhelés mellett

4.1. Itr ≤ I ≤ Imaxlásd az alábbi kivételt

4

2,5

1

5

3

1,3

7

4

1,7

9

4,5

2

5. A háromfázisú elektromechanikus fogyasztásmérők esetében az egyfázisú terhelés mellett az áramerősség-tartomány 5Itr ≤ I ≤ Imax értékre korlátozódik.

6. Amennyiben a fogyasztásmérő különböző hőmérséklet-tartományokban működik, annak megfelelő legnagyobb megengedett hibaértéket kell alkalmazni.

7. A mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.

9. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

Az R10. 19. számú melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3. A teljes hőfogyasztás-mérőkre alkalmazott legnagyobb megengedett hiba (MPE)
3.1. Az önálló hőfogyasztás-mérőkre alkalmazandó helyes értékre vonatkozó legnagyobb megengedett relatív hiba az egyes pontossági osztályok esetén százalékban kifejezve:
3.1.1. az 1. osztályra: E = Ef + Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1 ÷ 7.3. pontok szerint),
3.1.2. a 2. osztályra: E = Ef + Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1 ÷ 7–3. pontok szerint),
3.1.3. a 3. osztályra: E = Ef + Et + Ec (Ef; Et; Ec a 7.1 ÷ 7.3. pontok szerint).
3.2. A teljes hőfogyasztás-mérő nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.”
10. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez
Az R10. 20. számú melléklet 2. pontja a következő 2.8. ponttal egészül ki:
„2.8. A mérőrendszer nem használhatja ki a legnagyobb megengedett hibára (MPE) vonatkozó értékeket, és nem hozhatja rendszeresen kedvezőbb helyzetbe a részt vevő felek egyikét.”

11. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

Az összesített gyártói megfelelőségi nyilatkozat tartalmi követelményei
1.    A csomagolás (csomagolt termék) gyártójának neve és címe:     
2.    A csomagolás megnevezése és leírása:     
3.    A csomagolás-összetevők megnevezése (anyagok feltüntetésével, figyelembe véve a felvitt bevonatok, feliratok anyagait is):     
4.    A csomagolás-értékelési eredmények összesítése (csomagolás-összetevőkre vonatkozó megfelelőségi igazolások, valamint saját értékelési eredmények és/vagy kijelölt szervezet által adott megfelelőségi tanúsítvány alapján):

A

B

C

D

Követelmény

Értékelési módszerhez referenciaként szolgáló összehangolt szabvány jele

Értékelés eredménye

Értékelési dokumentumok azonosítója

1. Anyagfelhasználás minimalizálása

MSZ EN 13428

 

 

2. Nehézfémtartalom határérték alatti

MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–1

 

 

3. Veszélyesanyag-tartalom minimalizálása

MSZ EN 13428 MSZ CR 13695–2

 

 

4. Újrahasználat

MSZ EN 13429

 

 

5. Anyagában hasznosíthatóság

MSZ EN 13430

 

 

6. Energetikai hasznosíthatóság

MSZ EN 13431

 

 

7. Szerves hasznosíthatóság

MSZ EN 13432

 

 

5.    A megfelelés megállapítása:     
6.    (Megfelelés akkor áll fenn, ha az 1. táblázatban meghatározott 1–3. pontok mindegyike, valamint az 5–7. pontok legalább egyikét tekintve az értékelés eredménye „megfelelő”. Ha a csomagolást újrahasználatra tervezték, az 1. táblázatban meghatározott 4. pont szerint is megfelelőnek kell lennie.)
7.    Az értékelési eredmények alapján ez a csomagolás megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.
Dátum: ...........................................................
.........................................................
cégszerű aláírás

12. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

A csomagolás-összetevőre vonatkozó megfelelőségi igazolás tartalmi követelményei
1.    A csomagolás-összetevő gyártójának neve és címe:     
2.    A csomagolás-összetevő megnevezése (anyagok feltüntetésével, figyelembe véve a felvitt bevonatok, feliratok anyagait is):     
3.    A csomagolás-összetevőre vonatkozó értékelési eredmények összesítése (saját értékelési eredmények és/vagy kijelölt szervezet által adott megfelelőségi tanúsítvány alapján):
4.    A csomagolás-összetevőre vonatkozó értékelési eredmények összesítése:

A

B

C

D

Követelmény

Értékelési módszerhez referenciaként szolgáló összehangolt szabvány jele

Értékelés eredménye

Értékelési dokumentumok azonosítója

1. Nehézfémtartalom határérték alatti

MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–1

 

 

2. Veszélyesanyag-tartalom minimalizálás

MSZ EN 13428
MSZ CR 13695–2

 

 

3. Újrahasználat

MSZ EN 13429

 

 

4. Anyagában hasznosíthatóság

MSZ EN 13430

 

 

5. Energetikai hasznosíthatóság

MSZ EN 13431

 

 

6. Szerves hasznosíthatóság

MSZ EN 13432

 

 

5.    (Megfelelés akkor áll fenn, ha az 1. táblázatban meghatározott 1–2. pontok mindegyikét, valamint a 4–6. pontok legalább egyikét tekintve az értékelés eredménye „megfelelő”. Ha a csomagolás-összetevőt újrahasználatra tervezték, akkor az 1. táblázatban meghatározott 3. pont szerinti vizsgálatot a csomagolás forgalomba hozójával együtt kell elvégezni.)
6.    A megfelelés megállapítása:
Az értékelési eredmények alapján ez a csomagolás-összetevő megfelel a környezetvédelmi követelményeknek.
Dátum: ...........................................................
.........................................................
cégszerű aláírás

13. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

Az R11. 3. melléklet 5. pontja helyébe a következő pont lép:
„5. a vizsgálatokat végző (külső vagy belső) akkreditált vizsgálóhelyek neve, címe, akkreditálási okiratuk száma;”

14. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

Az R13. 6. számú melléklet 2. pontja helyébe a következő pont lép:
„2. Az EK-típusvizsgálatot a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője az általa választott bejelentett szervezettel végezteti el. E célból a gyártó, vagy a meghatalmazott képviselő köteles átadni a bejelentett szervezetnek
2.1. a gyártó és indokolt esetben meghatalmazott képviselője nevét és címét,
2.2. egy írásos nyilatkozatot arról, hogy a kérelmet más bejelentett szervezethez nem nyújtották be és
2.3. a műszaki dokumentációt.
2.4. A kérelmezőnek a bejelentett szervezet rendelkezésére kell bocsátania egy mintát a típusból. A bejelentett szervezet kérhet további mintákat, ha azt a vizsgálati program megkívánja.”

15. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

1. Az R14. 2. számú melléklet 1.2.–1.3. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„1.2. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök és gázfogyasztó berendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés.
1.3. Épületgépész technikus, gázipari technikus és gázfogyasztó berendezés és csőhálózat-szerelő szakképesítés.”
2. Az R14. 2. számú melléklet 2.3.–2.4 alpontja helyébe a következő alpont lép:
„2.3. Épületgépész mérnök, gázipari mérnök, vegyipari gépészmérnök, gázipari szakmérnök, épületgépész üzemmérnök, gázszolgáltatói szak-üzemmérnök, és gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés.
2.4. Épületgépész technikus, gázipari technikus, és gáz- és tüzeléstechnikai műszerész szakképesítés.”

16. melléklet a 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelethez

Az R14. 3 számú melléklet III. fejezet a következő 3. ponttal egészül ki:
(III. A kérelemhez mellékletben csatolt igazolások, nyilatkozatok felsorolása)
„3. Igazolványkép (2 db, egy évnél nem régebbi)”
1

A rendelet a 29. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. június 2. napjával.

2

A 4. § (2) bekezdése a 17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 18. § a 17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 28. § (1) bekezdése a 17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet 3. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére