• Tartalom

163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

163/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2010.05.12.

A Kormány

az 1–3. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 7. pontjában,

a 4–5. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés k) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 6. és 7. § tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés a) pontjában,

a 9. § tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdésében,

a 10. § tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 11. és 12. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 5. pontjában,

a 13. § tekintetében a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 14–16. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés h) pontjában, a mérésügyi szerv kijelölése tárgyában a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 15. § (3) bekezdés a) pontjában, a műszaki biztonsági szerv kijelölése tárgyában a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. § (1) bekezdés k) pontjában,

a 17. és 18. § tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,

a 8. és 20. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alkotmány 35. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:

1. Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § A kültéri berendezés üzembe helyezését megelőző megfelelőségértékelés tekintetében a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény, továbbá a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.”

(2) Az R1. 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

a) kültéri berendezés: minden olyan kültéri felhasználásra szánt, a környezetbe zajt kibocsátó gép, amelyet a gépek biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló rendelet gépnek határoz meg, és amely – tekintet nélkül a meghajtás módjára – önjáró vagy mozgatható, továbbá a típusa szerint kültéri, nem motoros hajtású, de a környezetbe zajt kibocsátó ipari alkalmazású vagy szabadtéren használatos szerkezet is;”

(3) Az R1. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § A kültéri berendezés (a továbbiakban: berendezés) olyan környezetben való használata, ahol a hangátvitel nem eléggé tompított, szabadtéri használatnak minősül.”

(4) Az R1. 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Csak olyan berendezés hozható forgalomba vagy helyezhető üzembe, amely esetében a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja, hogy)

b) a bejelentett szervezet lefolytatta az 1. számú mellékletben foglalt berendezés tekintetében a 9. § (1) bekezdés szerinti megfelelőségértékelési eljárást vagy a 2. számú mellékletben foglalt berendezések vonatkozásában a 9. § (2) bekezdés szerint járt el;”

(5) Az R1. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(6) Az R1. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(7) Az R1. 5. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(8) Az R1. 6. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(9) Az R1. 7. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

2. § (1) Az R1. 2. § f), i), j) és k) pontjában a „berendezés” szövegrész helyébe a „kültéri berendezés” szöveg lép.

(2) Az R1. 2. § j)–k) pontjában a „tanúsító” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg lép.

(3) Az R1. 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „megfelelőségi jelöléssel” szövegrész helyébe a „CE-jelöléssel” szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R1.

2. A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása

4. § (1) A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

„4. honosított harmonizált szabvány: a megfelelőségértékelő szervezetek kijelöléséről, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének részletes szabályairól szóló 315/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott szabvány;”

(2) Az R2. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A robbanóanyag akkor hozható forgalomba, illetve forgalmazható, ha az e rendelet által megállapított követelményeknek megfelel, és megfelelőségét a 19. § szerinti megfelelőség-értékelési eljárásban bejelentett szervezet tanúsítja, továbbá megfelelőségi jelöléssel ellátták.”

(3) Az R2.19/A. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

„Megfelelőségi jelölés”

(4) Az R2. 2. számú melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

5. § Hatályát veszti az R2.

3. A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Hajózási igazgatási feladatkörében a Kiemelt Ügyek Igazgatósága ellátja)

c) az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító elismert szervezetek elismerését megalapozó javaslathoz az elismerést kérelmező szervezet auditálásával, továbbá az elismerést elnyert szervezet tevékenységének ellenőrzésével,”

(kapcsolatos feladatokat.)

(2) Az R3. 3. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Hajózási igazgatási feladatkörében a Kiemelt Ügyek Igazgatósága ellátja)

i) az úszólétesítmények megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító kijelölt szervezetek kijelölését megalapozó javaslathoz a kijelölést kérelmező szervezet auditálásával”

(kapcsolatos feladatokat.)

7. § Hatályát veszti az R3. 2. § (2) bekezdés e) pontja.

4. A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

8. § A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló 145/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységre nem kell alkalmazni a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény rendelkezéseit.”

5. A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

9. § A fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Fegyverek egyedi vagy típusjóváhagyó vizsgálatára és tanúsítására nem kell alkalmazni a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvény rendelkezéseit.”

6. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

10. § (1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10. § (4) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A bányakapitánysághoz benyújtandó használatbavételi engedély kérelemnek tartalmaznia kell:)

d) ha a létesítési tervdokumentáció nem tartalmazta, akkor a nyomástartó berendezés gyártójának, forgalmazójának, megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet megnevezését, a létesítési engedély számát, a berendezés gyári számát, telepítési helyét, műszaki adatait; különösen a térfogatát, töltetét, tervezési nyomását, hőmérsékletét, az anyagmegválasztás alapjául szolgáló hőmérsékletet, a legkisebb üzemi hőmérsékletet és a legnagyobb üzemnyomását,”

(2) Az R4. 3. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

7. Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása

11. § Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) E rendelet 2. § b) és g) pontja a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 112/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.”

12. § Az R5. 2. § b) és g) pontjában a „készítmény” szövegrész helyébe a „keverék” szöveg lép.

8. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet módosítása

13. § Hatályát veszti a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet 45. § c) pontjában az „a minőség- (megfelelőség-) tanúsításról és” szövegrész.

9. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

14. § (1) A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 6. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a (3)–(4) bekezdésben meghatározott körben a Hivatalt kereskedelmi hatóságként jelöli ki.
(2) A (3)–(4) bekezdés szerinti eljárásban a Hivatal kereskedelmi, piacfelügyeleti, nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatósága folytatja le országos illetékességgel az első fokú eljárást, másodfokon – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – a Hivatal központi szerve jár el.”

(2) Az R6. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A piacfelügyeleti eljárás a gazdasági célfelhasználásra szánt
a) egyes nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeinek és megfelelőség tanúsításának,
b) szállítható nyomástartó berendezések biztonsági követelményeinek és megfelelőség tanúsításának,
c) egyes gázfogyasztó készülékek, valamint folyékony üzemanyaggal működő melegvíz-kazánok tekintetében
ca) az egyes gázfogyasztó készülékek kialakításának és megfelelőség tanúsításának,
cb) a folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz-kazánok hatásfok követelményeinek,
d) egyes villamossági termékek tekintetében
da) a biztonsági követelményeinek és az azoknak való megfelelőség értékelésének,
db) az elektromágneses összeférhetőségének,
dc) a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra, illetve termékekbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeknek,
dd) az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelményeknek,
de) a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményeinek,
df) az egyszerű set-top boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeknek,
dg) az elektromos és elektronikus irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeknek,
dh) a külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelményeknek,
e) egyes gépek
ea) biztonsági követelményeinek és megfelelősége tanúsításának,
eb) kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeinek és megfelelőségük tanúsításának,
f) egyes potenciálisan robbanásveszélyes környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések, védelmi rendszerek vizsgálatának és tanúsításának
ellenőrzésére terjed ki.”

(3) Az R6. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A piacfelügyeleti eljárás a kötelező hitelesítés körébe tartozó egyes mérőeszközök forgalmazási követelményeknek való megfelelősége ellenőrzésére terjed ki.”

(4) Az R6. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatáról, hitelesítéséről és nemesfémtartalmuk tanúsításáról szóló kormányrendeletben nemesfém-tárgy és -termékvizsgálati, -hitelesítési, -ellenőrzési, és ezen árukörrel gazdasági tevékenységet folytatók engedélyezési és nyilvántartási eljárásában első fokon országos illetékességgel a Hivatal kereskedelmi, piacfelügyeleti, nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatósága, másodfokon – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Hivatal központi szerve jár el.”

(5) Az R6. 11. § (3) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Hivatal – ha jogszabály másként nem rendelkezik – műszaki biztonsági hatóságként jár el:)

l) a földgáz csatlakozóvezetékeinek, felhasználói berendezéseinek és telephelyi vezetékeinek, ezek tartozékainak műszaki biztonságával, továbbá a földgázelosztó műszaki-biztonsági tevékenységével kapcsolatos hatósági eljárásokban;”

(6) Az R6. 11. § (3) bekezdése a következő q) ponttal egészül ki:

(A Hivatal – ha jogszabály másként nem rendelkezik – műszaki biztonsági hatóságként jár el:)

q) a helyhez kötött motorbenzin-tároló tartályokra, a motorbenzint szállító tartálykocsikra, valamint a pisztolygáz gőzvisszavezető rendszerekre vonatkozó, jogszabályban előírt követelmények betartásának ellenőrzésével kapcsolatos hatósági eljárásokban.”

(7) Az R6. 11/A. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha az engedélykérelemmel érintett közcélú vezeték, termelői vezeték, magánvezeték, vagy a közvetlen vezeték több területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság illetékességi területén halad át, akkor az illetékes eljárni, amelyiknek az illetékességi területére a vezetékből hosszabb szakasz esik.”

(8) Az R6. 12. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az (1) bekezdés b), j) és m) pontjaiban meghatározott eljárásokban első fokon a Hivatal kereskedelmi, piacfelügyeleti, nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.”

(9) Az R6. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § (1) A Kormány az illékony szerves oldószert tartalmazó termékek forgalmazásának engedélyezési eljárásában hatáskörrel rendelkező hatóságként a Hivatalt jelöli ki.
(2) Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló Korm. rendeletben az illékony szerves oldószert tartalmazó termékeket forgalmazó kötelezettek engedélyezési eljárásában első fokon országos illetékességgel a Hivatal kereskedelmi, piacfelügyeleti, nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatósága, másodfokon – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – a Hivatal központi szerve jár el.”

(10) Az R6. 13/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Ha a bejelentés érinti a 6. melléklet 6. pontjában meghatározott szakkérdést, a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséről szóló határozatot a hatóság közli az ott megjelölt első fokú szakhatósági hatáskörrel rendelkező hatósággal.”

(11) Az R6. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

15. § E rendelet
1. a 7. § (3) bekezdés d) pont dc) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra, illetve termékekbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 641/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,
2. a 7. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 640/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,
3. a 7. § (3) bekezdés d) pont de) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 18-i 245/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,
4. a 7. § (3) bekezdés d) pont df) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszerű set-top boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. február 4-i 107/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikkének,
5. a 7. § (3) bekezdés d) pont dg) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. december 17-i 1275/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,
6. a 7. § (3) bekezdés d) pont dh) alpontjában a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. április 6-i 278/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,
7. a 11/B. §-ban az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. július 9-i 764/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdésének,
8. a 12. § (1) bekezdés m) pontjában az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló, 2005. december 20-i 2173/2005/EK tanácsi rendelet I. fejezet 2. cikk 8. pontjának, valamint az Európai Közösségbe irányuló faanyag-behozatal FLEGT engedélyezési rendszerének létrehozásáról szóló 2173/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes rendelkezések megállapításáról szóló, 2008. október 17-i 1024/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet 2. cikk 4. pontjának
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

(12) Az R6. 1. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

15. § (1) Az R6. 2. § (2) bekezdésben az „a kereskedelmi és piacfelügyeleti hatóság, a nemesfémvizsgáló és -hitelesítő hatóság” szövegrész helyébe a „kereskedelmi, piacfelügyeleti, nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatóság” szöveg lép.

(2) Az R6. 5. § (5) bekezdésben, 7. § (2) bekezdésben, valamint 8. § (2) bekezdésben a „kereskedelmi és piacfelügyeleti hatósága” szövegrész helyébe a „kereskedelmi, piacfelügyeleti, nemesfémvizsgáló és hitelesítő hatósága” szöveg lép.

(3) Az R6. 6. § (4) bekezdésben az „A Kormány kereskedelmi hatóságként a Hivatalt jelöli ki” szövegrész helyébe az „A Hivatal jár el” szöveg lép.

16. § Az R6. 6. melléklet 6. pontjában az „és megszüntetése” szövegrész hatályát veszti.

10. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

17. § A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

33. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8., 9. és 16. cikkének való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet 3. melléklet 2. pontja a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 112/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 7. cikkének való megfelelést szolgálja.”

18. § Az R7. 3. melléklet 2. pontjában az „és készítmények” szövegrész helyébe az „és keverékek, kivéve a Jöt. szerinti tüzelőolaj, propán vagy propán-bután gáz és az üzemanyag” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2011. március 1-jén hatályát veszti.

20. § A pirotechnikai termékek forgalomba hozataláról szóló, 2007. május 23-i 2007/23/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatálya alá tartozó termékek tekintetében a 9. cikkben meghatározott megfelelőségértékelési eljárás lefolytatására a megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott eljárás szerint az iparügyekért felelős miniszter szervezetet jelöl ki és jelent be. E kijelölés a polgári célú pirotechnikai tevékenységek felügyeletéről szóló 155/2003. (X. 1.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében meghatározott követelmények teljesítésének tanúsítására kijelölt szervezet kijelölésének, valamint az e szervezet által végzett vizsgálatok és tanúsítások hatályát nem érinti.

21. § (1) E rendelet 12. és 18. §-a a 76/768/EGK, a 88/378/EGK, az 1999/13/EK tanácsi irányelveknek, és a 2000/53/EK, a 2002/96/EK és 2004/42/EK európai parlamenti és tanácsi irányelveknek az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK rendelethez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról szóló, 2008. december 16-i 112/2008/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 14. §-a

a) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos és elektronikus háztartási és irodai berendezések készenléti és kikapcsolt üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2008. december 17-i 1275/2008/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,

b) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az egyszerű set-top boxokra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. február 4-i 107/2009/EK bizottsági rendelet 6. cikkének,

c) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a beépített előtét nélküli fénycsövek, nagy intenzitású kisülőlámpák és az ilyen lámpák működtetésére alkalmas előtétek és lámpatestek környezetbarát tervezési követelményei tekintetében történő végrehajtásáról, valamint a 2000/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. március 18-i 245/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,

d) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a külső tápegységek üresjáratú üzemmódban fellépő elektromosáram-fogyasztására és aktív üzemmódban mért átlagos hatékonyságára vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. április 6-i 278/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,

e) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az elektromos motorok környezetbarát tervezésére vonatkozó követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 640/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének,

f) a 2005/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a tömszelence nélküli önálló keringetőszivattyúkra, illetve termékekbe beépített tömszelence nélküli keringetőszivattyúkra vonatkozó környezetbarát tervezési követelmények tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2009. július 22-i 641/2009/EK bizottsági rendelet 5. cikkének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Az EK megfelelőségi nyilatkozat
1. Az EK megfelelőségi nyilatkozat a következő adatokat tartalmazza:
1.1. a gyártó vagy annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevét és címét,
1.2. a műszaki dokumentációt őrző személy nevét és címét,
1.3. a berendezés leírását,
1.4. a lefolytatott megfelelőségértékelési eljárás megnevezését,
1.5. az 1. számú mellékletben felsorolt berendezések esetében a bejelentett szervezet nevét és címét,
1.6. a típust reprezentáló berendezés mért hangteljesítményszintjét,
1.7. a berendezés garantált zajszintjét,
1.8. nyilatkozatot arról, hogy a berendezés megfelel e rendelet követelményeinek, valamint a kültéri használatra tervezett berendezések zajkibocsátására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 2000. május 8-i 2000/14/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvnek,
1.9. ha szükséges, akkor hivatkozást más vonatkozó rendeletekre, illetve a megfelelőségi nyilatkozato(ka)t azon rendeleteknek megfelelően,
1.10. a nyilatkozat kiállításának helyét és idejét,
1.11. azon személyek nevét és aláírását, akiket ezen jogi kötelezettségvállalással járó nyilatkozat aláírására felhatalmazott a gyártó vagy annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett, meghatalmazott képviselője.”

2. melléklet a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Az R1. 4. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, aki a 2. pont szerinti kötelezettségeket viseli, biztosítja és igazolja, hogy az adott berendezés megfelel e rendelet követelményeinek. A gyártónak vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének – e rendelet 3. §-ának megfelelően – a berendezés minden darabján el kell helyeznie a CE-jelölést és a garantált zajszint jelzését, valamint az e rendelet 5. §-a szerint írásos EK megfelelőségi nyilatkozatot kell kiállítania.”

3. melléklet a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Belső gyártásközi ellenőrzés a műszaki dokumentáció értékelésével és időszakos ellenőrzéssel
1. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, aki a 2., az 5. és a 6. pontokban meghatározott felelősségeket viseli, biztosítja és igazolja, hogy az érintett berendezés megfelel e rendelet követelményeinek. A gyártónak vagy a Magyar Köztársaságban letelepedett meghatalmazott képviselőjének – e rendelet 3. §-a szerint – a berendezés minden darabján el kell helyeznie a CE-jelölést és a garantált zajszint jelzését, valamint e rendelet 5. §-a szerint ki kell állítania az írásos EK megfelelőségi nyilatkozatot.
2. A gyártónak vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének el kell készítenie a 3. pont szerinti műszaki dokumentációt és ezt meg kell őriznie az utolsó olyan termék gyártása után 10 évig, amelyet az illetékes hatóság rendelkezésére bocsátott ellenőrzés céljára. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője megbízhat egy másik személyt is a műszaki dokumentáció őrzésével. Ebben az esetben ennek a személynek a nevét és címét meg kell adni az EK megfelelőségi nyilatkozatban.
3. A műszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie annak megállapítására, hogy a berendezés megfelel e rendelet követelményeinek. A dokumentációnak legalább a következő információkat kell tartalmaznia:
3.1. a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevét és címét,
3.2. a berendezés leírását,
3.3. a berendezés márkajelét,
3.4. a berendezés kereskedelmi megnevezését,
3.5. a berendezés típusát, sorozatát és számát,
3.6. a berendezés azonosításához és zajkibocsátásának értékeléséhez szükséges műszaki adatokat, ha szükséges, vázlatrajzokat is, és minden olyan leírást, magyarázatot, amelyek ezek megértéséhez nélkülözhetetlen,
3.7. hivatkozást e rendeletre,
3.8. az e rendelet előírásainak megfelelően végrehajtott zajmérésekre vonatkozó műszaki jegyzőkönyvet,
3.9. az alkalmazott műszaki eljárásokat és a gyártási folyamat változásaiból adódó bizonytalanságok értékelésének eredményeit, valamint ezek hatását a garantált zajszintre.
4. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie annak érdekében, hogy a gyártási folyamat biztosítsa a gyártott berendezés megfelelését a 2. és 3. pont szerinti műszaki dokumentációnak, valamint e rendelet követelményeinek.
5. A bejelentett szervezet által a forgalomba hozatal előtt végzett értékelés
5.1. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője a berendezés első tételének forgalomba hozatala vagy üzembe helyezése előtt a berendezés műszaki dokumentációjáról másolatot ad át az általa választott bejelentett szervezetnek.
5.2. Ha a műszaki dokumentáció elfogadhatósága kétséges, akkor erről a bejelentett szervezet tájékoztatja a gyártót vagy annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjét, és szükség esetén módosításokat végez vagy végeztet a műszaki dokumentáción, illetve vizsgálatokat hajt, vagy hajtat végre.
5.3. Miután a kijelölt bejelentett szervezet jegyzőkönyvet adott ki arról, hogy a műszaki dokumentáció megfelel e rendelet előírásainak, a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője e rendelet 2. §-a és 5. §-a szerint rögzítheti a megfelelőségi jelölést, valamint a zajcímkét a berendezésen és kiadhatja az EK megfelelőségi nyilatkozatot, amelyekért teljes felelősséggel tartozik.
6. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője a bejelentett szervezetet bevonja a gyártási folyamatba az általa választott, az alábbi 6.1. vagy 6.2. pont szerinti eljárás egyike szerint:
6.1. A bejelentett szervezet időszakonkénti ellenőrzéseket végez, amellyel felülvizsgálja, hogy a gyártott berendezés folyamatosan megfelel-e a műszaki dokumentációnak és e rendelet követelményeinek. A bejelentett szervezet különösen az alábbiakra összpontosít:
6.1.1. a berendezés e rendelet 3. § szerinti helyes és teljes jelölésére,
6.1.2. az e rendelet 5. §-a szerinti EK megfelelőségi nyilatkozat kiadására,
6.1.3. az alkalmazott műszaki eljárásokra és a gyártásból adódó bizonytalanságok értékelésének eredményeire, valamint ezeknek a garantált hangteljesítményre való hatására.
6.2. A bejelentett szervezet a termékellenőrzéseket véletlenszerű időközönként végzi. A kész berendezés egy, a bejelentett szervezet által kiválasztott megfelelő mintáját kell megvizsgálni a jogszabályban rögzítettek szerinti zajvizsgálatokkal vagy azokkal egyenértékű vizsgálatokkal ahhoz, hogy ellenőrizzék a termék megfelelését e rendelet követelményeinek. A termék ellenőrzésének a következő szempontokat kell magába foglalnia:
6.2.1. a berendezés e rendelet 3. §-a szerinti helyes és teljes jelölésére,
6.2.2. az e rendelet 5. §-a szerinti EK megfelelőségi nyilatkozat kiadását. 6.3. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője szabad hozzáférést biztosít a bejelentett szervezet számára ahhoz a belső dokumentációhoz, amely alátámasztja ezeket az eljárásokat, valamint a belső auditálások tényleges eredményeihez és a módosításokhoz, ha vannak ilyenek.
6.4. A bejelentett szervezet akkor végez zajvizsgálatot, ha a fenti ellenőrzések nem adnak kielégítő eredményeket. A bejelentett szervezet a zajméréseket saját megítélése és tapasztalata alapján leegyszerűsítheti vagy teljeskörűen elvégezheti azt a jogszabályban rögzítettek szerint, a vonatkozó berendezéstípusra meghatározott előírásoknak megfelelően.
7. A bejelentett szervezet az előző értékelés eredményei szerint mindkét eljárásnál kijelöli az ellenőrzések gyakoriságát, a javítást célzó módosítások követésének szükségességét és az ellenőrzések gyakoriságára vonatkozó további útmutatást, amelyeket az éves termelés és a gyártó megbízhatósága határozhat meg arra vonatkozóan, hogy fenntartsa a garantált értékeket. Az ellenőrzést háromévenként legalább egyszer el kell végezni.
8. Ha a műszaki dokumentáció elfogadhatósága vagy a dokumentumokban megadott előírások gyártás során való betarthatósága kétséges, akkor a bejelentett szervezet erről a megfelelő módon tájékoztatja a gyártót vagy annak a Magyar Köztársaságban letelepedett meghatalmazott képviselőjét.
9. Ha az ellenőrzött berendezés nem felel meg e rendelet követelményeinek, akkor a bejelentett szervezetnek tájékoztatnia kell az őt kijelölő hatóságot.”

4. melléklet a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Egyedi termék vizsgálata
1.    A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja és igazolja, hogy a berendezés, amelyet a 4. pont szerinti igazolással hoztak forgalomba, megfelel e rendelet követelményeinek. A berendezésre a gyártónak vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a 2. § követelményei szerint rögzítenie kell az információkkal kiegészített CE-jelölést, a zajcímkét, és ki kell állítania az 5. § szerinti EK megfelelőségi nyilatkozatot.
2.    A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője egyedi felülvizsgálatot végeztet az általa választott bejelentett szervezettel. Az egyedi felülvizsgálathoz a gyártó vagy a meghatalmazott képviselő köteles a bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátani a műszaki dokumentációt a következő tartalommal:
2.1.    a berendezés leírása,
2.2.    a berendezés kereskedelmi elnevezése,
2.3.    a berendezés típusa, sorozatszáma,
2.4.    a berendezés azonosítására alkalmas műszaki adatok és a zajkibocsátásának értékelése, szükség esetén vázlatrajzok, valamint minden leírás és magyarázat, amely ezek megértéséhez szükséges.
3.    A műszaki dokumentációhoz csatolni kell a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nyilatkozatát arról, hogy a felülvizsgálattal más bejelentett szervezetet nem bízott meg.
4.    A bejelentett szervezetnek:
4.1.    meg kell vizsgálnia, hogy a berendezést a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e,
4.2.    meg kell állapodnia a gyártóval vagy meghatalmazott képviselőjével, hogy hol végzik el az e rendelet szerinti zajvizsgálatot, és
4.3.    el kell végeznie vagy el kell végeztetnie az e rendelet szerint szükséges zajvizsgálatokat.
5.    Ha a berendezés megfelel e rendelet előírásainak, akkor a bejelentett szervezet kiadja a kérvényező részére a 7. pont szerinti megfelelőségi tanúsítványt.
Ha a bejelentett szervezet megtagadja a megfelelőségi tanúsítvány kiadását, akkor ezt részletesen meg kell indokolnia.
6.    A gyártónak vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a termék forgalomba hozatala után 10 évig meg kell őriznie a műszaki dokumentációt és a megfelelőségi tanúsítvány másolatát.
7.    Minta a megfelelőségi tanúsítványra:

MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

1. GYÁRTÓ:

2. A MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY SZÁMA:

3. A TANÚSÍTVÁNY TULAJDONOSA:

4. A KIÁLLÍTÓ BEJELENTETT SZERVEZET:

5. LABORATÓRIUMI JEGYZŐKÖNYV

6. A VONATKOZÓ RENDELET:

Szám:   Dátum:

 

Mért hangteljesítményszint:

 

...................................................... dB

 

7. A BERENDEZÉS LEÍRÁSA:

 

Berendezés típusa:

Kategória:

Kereskedelmi elnevezés:

 

Típusszám:

Azonosítószám:

Motor(ok) típusa:

Gyártó:

Meghajtás típusa:

Teljesítmény/fordulatszám:

Egyéb szükséges műszaki jellemzők:

 

8. A KÖVETKEZŐ, A 2. PONT SZERINTI, SZÁMMAL JELÖLT DOKUMENTUMOK VANNAK MELLÉKELVE EZEN TANÚSÍTVÁNYHOZ:

9. A TANÚSÍTVÁNY ÉRVÉNYES:

 

(Bélyegző)

 

Hely:

 

(Aláírás)

 

Dátum:

 

5. melléklet a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Teljes körű minőségbiztosítás
1. A gyártó, aki megfelel a 2. pont szerinti követelményeknek, biztosítja és igazolja, hogy az érintett berendezés megfelel e rendelet követelményeinek. A berendezésre a gyártónak vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a 2. § követelményei szerint rögzítenie kell a CE-jelölést, a zajcímkét, és ki kell állítania az 5. § szerinti EK megfelelőségi nyilatkozatot.
2. A gyártónak a tervezésre, gyártásra, végtermék-ellenőrzésre és vizsgálatra vonatkozóan a 3. pont szerint működtetnie kell a jóváhagyott minőségirányítási rendszert, amelyet a 4. pont szerinti felügyeletnek kell alávetnie.
3. Minőségirányítási rendszer
3.1. A gyártónak a minőségirányítási rendszere megfelelőségértékelését bejelentett szervezettel kell elvégeztetnie. E célból a gyártó köteles a bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátani:
3.1.1. a tervezett berendezéstípusra vonatkozó minden lényeges információt, beleértve a már tervezési vagy gyártási fázisban lévő valamennyi berendezés műszaki dokumentációját, amely legalább a következő információkat tartalmazza:
3.1.1.1. a gyártó és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője nevét és címét,
3.1.1.2. a berendezés leírását,
3.1.1.3. a berendezés márkajelét,
3.1.1.4. a berendezés kereskedelmi elnevezését,
3.1.1.5. a berendezés típusát, sorozatszámát,
3.1.1.6. a berendezés azonosítására alkalmas műszaki adatokat és a zajkibocsátás értékelésének adatait, szükség esetén vázlatrajzokat is, és minden olyan leírást és magyarázatot, amely ezek megértéséhez szükséges,
3.1.1.7. az e rendeletre történő hivatkozást,
3.1.1.8. az e rendelet rendelkezéseivel összhangban elvégzett zajmérések műszaki jegyzőkönyvét,
3.1.1.9. az alkalmazott műszaki eljárásokat és a gyártásból adódó bizonytalanságok értékelésének eredményeit és ezek hatását a garantált zajszintre,
3.1.1.10. az EK megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát,
3.1.1.11. a minőségirányítási rendszerrel kapcsolatos dokumentációt.
3.2. A minőségirányítási rendszernek biztosítania kell a termék minden rá vonatkozó rendelet követelményei szerinti megfelelését. A gyártónak az általa alkalmazott valamennyi elemet, követelményt és rendelkezést írott minőségpolitikai előírások, eljárások és utasítások formájában szisztematikusan és rendszeresen dokumentálnia kell. A minőségirányítási rendszer dokumentációját a minőségpolitikai előírások és eljárások közös értelmezésével kell engedélyezni minőségirányítási programok, tervek, kezelési utasítások és jegyzőkönyvek formájában.
3.3. A 3.2. pont szerinti dokumentációnak a következőket kell tartalmaznia:
3.3.1. a minőségi célkitűzést és a szervezeti felépítést, a tervezéssel és termékminőséggel foglalkozó vezetők felelősségét és jogkörét,
3.3.2. az egyes termékre elkészítendő műszaki dokumentációt, amely legalább a 3.1. pont szerinti műszaki dokumentációval kapcsolatos információkat tartalmazza,
3.3.3. a tervezés-ellenőrzési és tervezés-felülvizsgálati módszereket, folyamatokat és tevékenységeket, amelyeket akkor alkalmaznak, amikor az érintett berendezés-kategóriához tartozó termékeket tervezik,
3.3.4. a megfelelő gyártási, minőség-ellenőrzési és minőségirányítási módszereket, folyamatokat és az alkalmazandó módszeres tevékenységeket,
3.3.5. a gyártás előtt, közben és után végzett vizsgálatokat és ellenőrzéseket, valamint ezek végzésének gyakoriságát,
3.3.6. a minőségi jegyzőkönyveket, mint például az ellenőrzésekről készített jelentések és adataik, a kalibrációs adatok, az érintett személyzet minősítéséről szóló tájékoztatók stb.,
3.3.7. olyan eszközöket, amelyek a megkövetelt tervezési és termékminőségi, valamint a minőségirányítási rendszer hatékony ellenőrzését biztosítják.
3.4. A bejelentett szervezetnek meg kell győződnie arról, hogy a minőségirányítási rendszer kielégíti a 3.2. pont szerinti követelményeket, feltételezve, hogy ezek a követelmények megfelelnek az MSZ EN ISO 9001 végrehajtását biztosító minőségirányítási rendszereknek.
3.5. Az ellenőrzést végző csoportnak legalább egy olyan taggal kell rendelkeznie, akinek gyakorlata van az adott termék gyártástechnológiája terén. Az értékelési eljárás részeként felmérő helyszíni bejárást kell tartani a gyártó létesítményeiben.
3.6. A döntésről értesíteni kell a gyártót. Az értesítésnek tartalmaznia kell a vizsgálat megállapításait és a döntés indokolását.
3.7. A gyártónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a jóváhagyásnak megfelelően teljesíti a minőségirányítási rendszerből származó kötelezettségeket, és annak teljesítését megfelelő módon és hatékonyan fenntartja.
3.7.1. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője a minőségirányítási rendszer minden módosításáról folyamatosan tájékoztatja a minőségirányítási rendszer megfelelőségértékelését elvégző bejelentett szervezetet.
3.7.2. A bejelentett szervezetnek értékelnie kell a javasolt módosításokat és el kell döntenie, hogy a módosított minőségirányítási rendszer továbbra is teljesíti-e a 3.2. pont szerinti követelményeket, vagy újabb megfelelőségértékelésre van szükség. Az értékelés eredményéről és annak indokairól a bejelentett szervezet tájékoztatja a gyártót.
4. A bejelentett szervezet felelősségével végzett felügyelet
4.1. A felügyelet célja annak biztosítása, hogy a gyártó pontosan teljesítse a jóváhagyott minőségirányítási rendszerből eredő kötelezettségeit.
4.2. A gyártó köteles a bejelentett szervezet számára rendelkezésre bocsátani a szükséges információkat, így különösen:
4.2.1. a minőségirányítási rendszer dokumentációját,
4.2.2. a tervezés minőségirányítási rendszere előirányzott minőségadatainak (például: elemzési eredmények, számítások, vizsgálatok stb.) jegyzékét,
4.2.3. a gyártás minőségirányítási rendszere előirányzott minőségadatainak (például: az ellenőrzésekről készített jegyzőkönyvek és adataik, a kalibrációs adatok, az érintett személyzet minősítéséről szóló tájékoztatók stb.) jegyzékét.
4.3. A bejelentett szervezet időszakonként ellenőrzést hajt végre és az ellenőrzésről jelentést ad át a gyártónak, annak biztosítására, hogy a gyártó fenntartsa és alkalmazza a minőségirányítási rendszert.
4.4. A bejelentett szervezet váratlan helyszíni ellenőrzéseket tart a gyártónál. Ezen ellenőrzések során a bejelentett szervezet ellenőrző vizsgálatokat végezhet, vagy ha szükséges végeztethet annak igazolására, hogy a minőségirányítási rendszer helyesen működik. A bejelentett szervezet az ellenőrzéséről jelentést, és ha vizsgálatot is végzett, akkor vizsgálati jelentést is ad át a gyártónak.
5. A gyártónak legalább az utolsó berendezés legyártását követő 10. év végéig meg kell őriznie és a hatóságok számára elérhetővé kell tennie:
5.1. a 3.1. pontjának megfelelően a gyártó számára rendelkezésre bocsátott adatokat,
5.2. a 3.7. pont szerinti naprakész állapotot,
5.3. a bejelentett szervezet 3.7.2. pontban, valamint a 4.3. és a 4.4. pontban említett megállapításait és jelentéseit.”

6. melléklet a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

1. B-MODUL: EK-típusvizsgálat
1. Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, amikor a bejelentett szervezet megvizsgáltatja és tanúsítja, hogy a bemutatott mintának megfelelő termék e rendelet vonatkozó követelményeit kielégíti.
2. Az EK-típusvizsgálatot a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője az általa választott bejelentett szervezettel végezteti el. E célból a gyártó, illetve a meghatalmazott képviselő köteles átadni a bejelentett szervezetnek
2.1. a gyártó nevét és címét, illetve, ha a kérelmet a meghatalmazott képviselő nyújtotta be, az ő nevét és címét is,
2.2. írásos nyilatkozatot arról, hogy ugyanezt a kérelmet másik bejelentett szervezethez nem nyújtották be,
2.3. a 3. pontban leírt műszaki dokumentációt, továbbá
a gyártani tervezett termék egy mintadarabját (a továbbiakban: típusminta). További típusmintákat is kérhet a bejelentett szervezet, ha ezek a vizsgálatok elvégzéséhez szükségesek.
3. A műszaki dokumentációnak alkalmasnak kell lennie annak megállapítására, hogy a termék megfelel-e e rendelet követelményeinek. Az értékeléshez szükséges mértékben ki kell terjednie a tervezésre, a gyártásra, valamint a működés módjára, és tartalmaznia kell a következőket olyan részletességgel, ami az értékeléshez szükséges:
3.1. a típus általános leírását,
3.2. az alkatrészek, szerelési egységek és kapcsolási áramkörök stb. terveit és gyártási dokumentációját,
3.3. leírásokat és magyarázatokat, amelyek a rajzok, a tervek, valamint a termék működési módjának a megértéséhez szükségesek,
3.4. a hivatkozott, egészében vagy részben alkalmazott honosított harmonizált szabványok jegyzékét, továbbá az e rendelet alapvető követelményeinek teljesítését szolgáló megoldások leírását, ha az előbbiekben hivatkozott valamely szabványt nem alkalmazták,
3.5. számítások, az elvégzett vizsgálatok stb. eredményeit,
3.6. a vizsgálati jelentést.
4. A bejelentett szervezet
4.1. Megvizsgáltatja a műszaki dokumentációt; felülvizsgáltatja, hogy a típusmintát a műszaki dokumentációnak megfelelően gyártották-e, és megállapíttatja, hogy mely alkatrészeket tervezték meg a honosított harmonizált szabványok vonatkozó előírásaival összhangban és melyeket e szabványok vonatkozó előírásainak figyelmen kívül hagyásával.
4.2. Ha a honosított harmonizált szabványokat nem alkalmazták, elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és a szükséges ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy a gyártó által választott megoldások e rendelet alapvető követelményeit kielégítik-e.
4.3. Elvégezteti a megfelelő vizsgálatokat és a szükséges ellenőrzéseket annak megállapítására, hogy a vonatkozó honosított harmonizált szabványokat helyesen alkalmazták-e, és a gyártó elkötelezett-e ezek érvényesítésére.
4.4. Egyezteti a kérelmezővel azt a helyszínt, ahol a szükséges vizsgálatokat és ellenőrzéseket elvégzik.
5.1. Ha a típusminta kielégíti e rendelet követelményeit, a kérelmező részére a bejelentett szervezet kiadja a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványt. A tanúsítvány tartalmazza a gyártó nevét és címét, a vizsgálat eredményét, a tanúsítvány érvényességének esetleges feltételeit és a jóváhagyott típus azonosításához szükséges adatokat.
5.2. A lényeges műszaki dokumentumok listáját mellékelni kell a tanúsítványhoz, amelynek egy másolati példányát a bejelentett szervezetnél kell megőrizni.
5.3. Ha a bejelentett szervezet elutasítja a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány kiadására vonatkozó kérelmét, az elutasítást részletesen meg kell indokolnia.
5.4. A fellebbezés lehetőségét biztosítani kell.
6. Az a kérelmező, aki a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány műszaki dokumentációjával rendelkezik, köteles a bejelentett szervezetet tájékoztatni a tanúsított termék minden tanúsításköteles módosításáról, továbbá az olyan módosításokról, amelyek az alapvető követelményeknek vagy a termék használatára előírt feltételeknek való megfelelőséget befolyásolhatják. Ezt a módosítási engedélyt a típus megfelelőségéről szóló eredeti tanúsítvány kiegészítéseként kell kiadni.
7. A bejelentett szervezet a megfelelő adatok közlésével köteles a többi bejelentett szervezetet tájékoztatni az általa kiadott vagy visszavont EK típus-megfelelőségi tanúsítványokról és módosításokról.
8. A többi bejelentett szervezet megkaphatja a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány és a kiegészítéseik másolatát. Biztosítani kell, hogy a tanúsítványok mellékletei a többi bejelentett szervezet rendelkezésére álljanak.
9. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének az utolsó termék előállításának időpontjától számított legalább 10 évig meg kell őriznie a műszaki dokumentációval együtt a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványt és kiegészítései másolatát.
10. Amennyiben sem a gyártó, sem a meghatalmazott képviselője nem rendelkezik székhellyel az Európai Unió területén, a rendelkezésre álló műszaki dokumentáció megőrzésének kötelezettsége azt a személyt terheli, aki a terméket az Európai Unió területén forgalomba hozza.
2. C-MODUL: A típusnak való megfelelés
1. Ez a modul az eljárásnak azt a részét írja le, ahogyan a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja, és nyilatkozatával megerősíti, hogy a gyártott robbanóanyag azonos a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit. A gyártó köteles minden robbanóanyagon a „CE” megfelelőségjelölést elhelyezni, és az EK megfelelőségi nyilatkozatot kiadni.
2. A gyártónak minden szükséges intézkedést meg kell tennie, hogy a gyártási eljárás biztosítsa a gyártott terméknek a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal való azonosságát, és e rendelet követelményeinek való megfelelését.
3. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles a termék utolsó gyártásának időpontjától számított legalább 10 évig megőrizni az EK megfelelőségi nyilatkozat egy másolatát.
4. A bejelentett szervezet a maga által választott időközönként szúrópróbaszerű termékvizsgálatot végez vagy végeztet. A bejelentett szervezet a kész gyártmányok közül a helyszínen kivett megfelelő mintát vizsgáltatja. A vizsgálatot a honosított harmonizált szabványokban meghatározott vagy ezekkel egyenértékű vizsgálati eljárás szerint kell végezni annak megállapítására, hogy a termék megfelel-e az érintett irányelvek követelményeinek. Ha egy vagy több vizsgált termék nem felel meg a követelményeknek, a bejelentett szervezetnek meg kell tennie a megfelelő intézkedéseket.
5. A bejelentett szervezet felelősségére a gyártónak fel kell tüntetnie a bejelentett szervezet azonosító számát és a tanúsítvány számát a termékeken.
3. D-MODUL: A gyártás minőségbiztosítása
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, ahogyan a gyártó, aki a 2. pont szerinti felelősséget viseli, biztosítja, és nyilatkozatával megerősíti, hogy a gyártott robbanóanyag azonos a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit.
1.1. A gyártó köteles minden robbanóanyagon a „CE” megfelelőségi jelölést elhelyezni és az EK megfelelőségi nyilatkozatot kiadni. A „CE” megfelelőségi jelölés mellé a bejelentett szervezetnek a számát is fel kell tüntetni.
2. A gyártónak a 3. pont szerinti jóváhagyott és a 4. pont szerinti felügyelet alatt álló minőségbiztosítási rendszert kell működtetnie a gyártásra, a végellenőrzésre és a vizsgálatra.
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A gyártó az adott robbanóanyagra vonatkozó minőségirányítási rendszere megfelelőségértékelését bejelentett szervezettel köteles elvégeztetni. E célból a gyártó köteles a bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátani
3.1.1. a gyártandó robbanóanyag besorolására vonatkozó minden lényeges információt,
3.1.2. a minőségirányítási rendszer dokumentációját,
3.1.3. a jóváhagyott típus műszaki dokumentációját és a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány egy másolatát.
3.2. A minőségbiztosítási rendszernek biztosítania kell a robbanóanyagnak a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal való azonosságát, továbbá ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való megfelelőségét.
3.3. A gyártó által figyelembe vett minden alapvető követelményt és előírást rendszerezett és szabályozott írásos intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell összeállítani. A minőségbiztosítási rendszer dokumentumainak – a minőségbiztosítási programoknak, terveknek, kézikönyveknek és feljegyzéseknek – egységes dokumentációt kell képezniük.
3.4. A dokumentációnak tartalmaznia kell:
3.4.1. a minőségcélokat, valamint a szervezeti felépítést és a vezetőknek a robbanóanyag minőségével kapcsolatos hatásköreit és illetékességeit,
3.4.2. a gyártási eljárásokat, a minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási módszereket és más rendszeres intézkedéseket,
3.4.3. a gyártást megelőző, a gyártás során és után elvégzendő ellenőrzéseket és vizsgálatokat, valamint ezek gyakoriságát,
3.4.4. a minőségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenőrzési jegyzőkönyvek, a vizsgálatokra és a hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minősítésére vonatkozó jelentések,
3.4.5. azt az eszközt, amellyel a robbanóanyag tervezett minőségének elérését és a minőségbiztosítási rendszer hatásos működését felügyelet alatt lehet tartani.
3.5. A bejelentett szervezetnek a minőségbiztosítási rendszer értékelésével meg kell állapítania, hogy az megfelel-e a 3.2. pontban meghatározott követelményeknek. Nem kell vizsgálni a 3.2. pontban meghatározott követelmények fennállását olyan esetben, amikor a megfelelő minőségbiztosítási rendszer az erre vonatkozó honosított harmonizált szabványban leírt követelményeknek megfelel. Az értékelést végző csoportban legalább egy, az adott gyártástechnológia értékeléséhez kellő gyakorlattal rendelkező szakembernek kell lennie. Az értékelési eljárásnak a gyártási helyszíneken végzett helyszíni szemlét is magában kell foglalnia.
3.6. A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is tartalmaznia kell.
3.7. A gyártó köteles a jóváhagyott minőségügyi rendszer által előírt kötelezettségeket teljesíteni, és a rendszer folyamatos, szakszerű és hatékony működéséről gondoskodni.
3.8. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles tájékoztatni a minőségügyi rendszer megfelelőségértékelését végző bejelentett szervezetet minden, a minőségügyi rendszert érintő tervezett változtatásról.
3.9. A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett változtatásokat, és dönt arról, hogy a minőségügyi rendszer a tervezett változtatásokkal is kielégíti-e még a 3.2. pontban hivatkozott követelményeket vagy új értékelés szükséges.
4. A bejelentett szervezet felelősségével végzett felügyelet
4.1. A felügyeletnek biztosítania kell, hogy a gyártó minden vonatkozásban teljesítse a jóváhagyott minőségügyi rendszerből fakadó kötelezettségeit.
4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie, hogy a bejelentett szervezet – ellenőrzési célokból – bejusson a gyártás, az átvétel, az ellenőrzés, a vizsgálat és a tárolás létesítményeibe, továbbá rendelkezésére kell bocsátani minden szükséges dokumentumot, különösen a következőket:
4.2.1. a minőségügyi rendszer dokumentációját,
4.2.2. a minőségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenőrzési jegyzőkönyvek, a vizsgálatokra és a hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minősítésére vonatkozó jelentések.
4.3. A bejelentett szervezetnek rendszeres utóvizsgálatok végzésével biztosítania kell, hogy a gyártó fenntartsa és működtesse a minőségbiztosítási rendszert. Az utóvizsgálatokról készített jelentést át kell adni a gyártónak.
4.4. A bejelentett szervezet ezen kívül váratlan ellenőrzéseket is tehet a gyártónál. Az ilyen ellenőrzések alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségbiztosítási rendszer szabályszerű működésének ellenőrzésére. A bejelentett szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet és – ha vizsgálatot is végzett – a vizsgálati jegyzőkönyvet.
5. A gyártó köteles a hatósági ellenőrzés céljára a termék utolsó gyártásának időpontjától számított 10 évig megőrizni a következő dokumentumokat:
5.1. a 3.1.1. pont szerinti dokumentációt,
5.2. a 3.4.2. pont szerinti, korszerűsítés miatti módosítások dokumentumait,
5.3. a bejelentett szervezetnek a 3.4.4. pont, a 4.3. és 4.4. pont szerinti döntéseit és jegyzőkönyveit.
6. A bejelentett szervezetnek a vonatkozó adatok közlésével tájékoztatnia kell a többi bejelentett szervezetet a jóváhagyott és a visszavont minőségbiztosítási rendszerekről.
4. E-MODUL: A termék minőségbiztosítása
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, ahogyan a gyártó, aki a 2. pont szerinti felelősséget viseli, biztosítja és nyilatkozatával megerősíti, hogy a gyártott robbanóanyag azonos a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit. A gyártó köteles minden robbanóanyagon a „CE” megfelelőségi jelölést elhelyezni és az EK megfelelőségi nyilatkozatot kiadni. A „CE” megfelelőségi jelölés mellé a bejelentett szervezet számát is fel kell tüntetni.
2. A gyártónak az adott robbanóanyagra a 3. pont szerinti jóváhagyott és a 4. pont szerinti felügyelet alatt álló, a végellenőrzésre és vizsgálatra vonatkozó minőségbiztosítási rendszert kell fenntartania.
3. Minőségbiztosítási rendszer
3.1. A gyártó az adott robbanóanyagra vonatkozó minőségirányítási rendszerének megfelelőségértékelését bejelentett szervezettel köteles elvégeztetni. E célból köteles a bejelentett szervezet rendelkezésére bocsátani
3.1.1. a gyártandó robbanóanyag besorolására vonatkozó minden lényeges információt,
3.1.2. a minőségirányítási rendszer dokumentációját,
3.1.3. a tanúsított típus műszaki dokumentációját és a típus megfelelőségéről szóló tanúsítvány másolatát.
3.2. A minőségbiztosítási rendszer keretében minden robbanóanyagot vizsgálni kell. A vizsgálatokat a honosított harmonizált szabványokban leírt vagy ezekkel egyenértékű vizsgálati eljárás szerint kell elvégezni annak megállapítására, hogy a robbanóanyag megfelel-e ezen rendelet vonatkozó követelményeinek. A gyártó által figyelembe vett minden alapvető követelményt és előírást rendszerezett és szabályozott írásos intézkedések, eljárások és utasítások formájában kell összeállítani. A minőségbiztosítási rendszer dokumentumainak – a minőségbiztosítási programoknak, terveknek, kézikönyveknek és feljegyzéseknek – egységes dokumentációt kell képezniük.
3.3. A dokumentációnak tartalmaznia kell:
3.3.1. a minőségcélokat, valamint a szervezeti felépítést és a vezetőknek a robbanóanyag minőségével kapcsolatos hatásköreit és illetékességeit,
3.3.2. a gyártás utáni ellenőrzéseket és vizsgálatokat,
3.3.3. azt az eszközt, amellyel a minőségbiztosítási rendszer hatásos működését felügyelet alatt lehet tartani,
3.3.4. a minőségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenőrzési jegyzőkönyvek, a vizsgálatokra és a hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minősítésére vonatkozó jelentések.
3.4. A bejelentett szervezetnek a minőségbiztosítási rendszer értékelésével meg kell állapítania, hogy az kielégíti-e a 3.2. pontban megnevezett követelményeket. Nem kell vizsgálni a 3.2. pontban meghatározott követelmények fennállását olyan esetben, amikor a megfelelő minőségbiztosítási rendszer az erre vonatkozó harmonizált honosított szabványban leírt követelményeknek megfelel. Az értékelést végző csoportban legalább egy, az adott gyártástechnológia értékeléséhez kellő gyakorlattal rendelkező szakembernek kell lennie. Az értékelési eljárásnak a gyártási helyszíneken végzett helyszíni szemlét is magában kell foglalnia.
3.5. A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is tartalmaznia kell.
3.6. A gyártó köteles a jóváhagyott minőségügyi rendszer által előírt kötelezettségeket teljesíteni, és a rendszer folyamatos, szakszerű és hatékony működéséről gondoskodni.
3.7. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője köteles tájékoztatni a minőségügyi rendszert jóváhagyó bejelentett szervezet minden, a minőségügyi rendszert érintő tervezett változtatásról.
3.8. A bejelentett szervezet megvizsgálja a tervezett változtatásokat és dönt arról, hogy a minőségügyi rendszer a tervezett változtatásokkal is kielégíti-e még a 3.2. pontban hivatkozott követelményeket vagy új értékelés szükséges.
3.9. A döntést a gyártóval közölni kell. A közlésnek a vizsgálat eredményét és a döntés indokolását is tartalmaznia kell.
4. A bejelentett szervezet felelősségével végzett felügyelet
4.1. A felügyeletnek biztosítania kell, hogy a gyártó minden vonatkozásban teljesíti a jóváhagyott minőségügyi rendszerből fakadó kötelezettségeit.
4.2. A gyártónak lehetővé kell tennie, hogy a bejelentett szervezet – ellenőrzési célokból – bejusson az átvétel, az ellenőrzés, vizsgálat és a tárolás létesítményeibe, továbbá rendelkezésére kell bocsátani minden szükséges dokumentumot, különösen a következőket:
4.2.1. a minőségügyi rendszer dokumentációját,
4.2.2. a műszaki dokumentációt,
4.2.3. a minőségbiztosítási feljegyzéseket, mint pl. az ellenőrzési jegyzőkönyvek, a vizsgálatokra és a hitelesítésekre vonatkozó adatok, az érintett személyzet minősítésére vonatkozó jelentések.
4.3. A bejelentett szervezetnek rendszeres utóvizsgálatok végzésével kell biztosítania, hogy a gyártó fenntartsa és működtesse a minőségbiztosítási rendszert. Az utóvizsgálatokról készített jelentést át kell adni a gyártónak.
4.4. A bejelentett szervezet ezen kívül váratlan ellenőrzéseket is tehet a gyártónál. Az ilyen ellenőrzések alkalmával a bejelentett szervezet szükség esetén vizsgálatokat végezhet vagy végeztethet a minőségbiztosítási rendszer szabályszerű működésének ellenőrzésére. A bejelentett szervezet a gyártó rendelkezésére bocsátja az ellenőrzésről készített jegyzőkönyvet és – ha vizsgálatot is végzett – a vizsgálati jegyzőkönyvet.
5.1. A gyártó köteles a bejelentett szervezetnek bemutatás céljából a termék utolsó gyártásának időpontjától számított 10 évig megőrizni:
5.1.1. a 3.1.2. pont szerinti dokumentációt,
5.1.2. a 3.7. pont szerinti, korszerűsítés miatti módosítások dokumentumait,
5.2. a bejelentett szervezetnek a 3.9. pont, a 4.3. és 4.4. pont szerinti döntéseit és jegyzőkönyveit.
6. A bejelentett szervezetnek a vonatkozó adatok közlésével tájékoztatnia kell a többi bejelentett szervezetet a jóváhagyott és a visszavont minőségbiztosítási rendszerről.
5. F-MODUL: A termék vizsgálata
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője biztosítja, és kiadott nyilatkozatával megerősíti, hogy a 3. pontnak megfelelő robbanóanyag azonos a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal, és kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit.
2. A gyártó minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a gyártási eljárás biztosítsa a robbanóanyag azonosságát a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal és megfeleljen e rendelet vonatkozó követelményeinek. Minden robbanóanyag-terméken el kell helyezni a „CE” megfelelőségi jelölést, és ki kell adni az EK megfelelőségi nyilatkozatot.
3.1. A bejelentett szervezet minden egyes robbanóanyag-termékre kiterjedő ellenőrzéssel és próbával elvégzi a 4. pont szerinti vizsgálatokat annak megállapítása céljából, hogy a robbanóanyag megfelel-e e rendelet vonatkozó követelményeinek.
3.2. A gyártó vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője a robbanóanyag utolsó gyártásának időpontjától számított legalább 10 évig megőrzi az EK megfelelőségi nyilatkozat másolatát.
4. A robbanóanyag-termékek mindendarabos ellenőrzése és próbája
4.1. Minden robbanóanyag-terméket egyenként meg kell vizsgálni a honosított harmonizált szabványokban leírt vagy azokkal egyenértékű vizsgálati eljárások szerint, hogy a típus megfelelőségéről szóló tanúsítványban leírt típussal való azonossága és ezen irányelv vonatkozó követelményeinek való megfelelősége megállapítható legyen.
4.2. A bejelentett szervezetnek saját számát el kell helyeznie, illetve el kell helyeztetnie minden egyes jóváhagyott robbanóanyag-terméken, és ki kell adnia az EK megfelelőségi tanúsítványt az elvégzett vizsgálatok alapján.
4.3. A gyártónak vagy az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselőjének kell gondoskodnia arról, hogy a bejelentett szervezet EK megfelelőségi tanúsítványát kérésre bármikor be tudja mutatni.
6. G-MODUL: A termék egyedi vizsgálata
1. Ez a modul azt az eljárást írja le, amelyben a gyártó biztosítja, és kiadott nyilatkozatával megerősíti, hogy a 2. pont szerint tanúsított robbanóanyag kielégíti e rendelet vonatkozó követelményeit. A gyártó köteles a robbanóanyagon a „CE” megfelelőségi jelölést elhelyezni, és az EK megfelelőségi nyilatkozatot kiállítani.
2.1. A bejelentett szervezetnek vizsgálnia kell a robbanóanyagot a 2. § 5. pontjában hivatkozott szabványok vizsgálati eljárásai szerint vagy azzal egyenértékű vizsgálatokkal annak megállapítására, hogy megfelel-e e rendelet vonatkozó követelményeinek.
2.2. A bejelentett szervezetnek saját számát el kell helyeznie, illetve el kell helyeztetnie minden egyes jóváhagyott robbanóanyag-terméken, és ki kell adnia az EK megfelelőségi tanúsítványt az elvégzett vizsgálatok alapján.
3.1. A műszaki dokumentáció célja, hogy lehetővé tegye e rendelet követelményeinek való megfelelés értékelését, továbbá a robbanóanyag koncepciójának, előállításának és működésének megértetését.
3.2. A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:
3.2.1. a termék típusának általános leírását,
3.2.2. az alkatrészek, részegységek, áramkörök stb. terveit, gyártási rajzait és terveit,
3.2.3. azokat a leírásokat és magyarázatokat, amelyek az említett rajzok és tervek, továbbá a működés módjának megértéséhez szükségesek,
3.2.4. a hivatkozott azon honosított harmonizált szabványok felsorolását, amelyeket teljes egészében vagy részben figyelembe vettek, továbbá az alapvető követelmények teljesítéséhez választott megoldások leírását,
3.2.5. a tervezési számítások, vizsgálatok stb. eredményeit,
3.2.6. a vizsgálati jegyzőkönyveket.”

7. melléklet a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Az R4. 3. számú melléklet 4.7. és 4.8. pontja helyébe a következő pont lép:
„4.7. megfelelőségértékelést végző bejelentett szervezet neve:
4.8. a megfelelőségi tanúsítvány száma:”

8. melléklet a 163/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

 

A

B

A területi szervek

 

megnevezése és székhelye

illetékességi területe

1

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi, Piacfelügyeleti, Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Hatóság, Budapest

ország egész területe

2

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Haditechnikai és Exportellenőrzési Hatóság, Budapest

ország egész területe

3

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Budapesti Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Budapest

a) ország egész területe a következő mérésügyi eljárásokban:
aa) hitelesítési engedélykérelem, közösségi típus-jóváhagyási engedélykérelem, hitelesítési kötelezettség alóli felmentésre irányuló kérelem és hitelesítés érvényességi idejének meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására,
ab) az E1, E2, F1 pontosságú súlyok hitelesítésére,
ac) a sűrűségmérő eszközök hitelesítésére,
ad) a sugárvédelmi és gyógyászati alkalmazású dózismérők és felületi szennyezettségmérők hitelesítésére,
ae) a légzési alkoholmérők hitelesítésére,
af) a sorsoló programok és eszközök, rulettkerekek és közúti ellenőrzésre szolgáló járműsebesség-mérők hitelesítésére

b) Budapest főváros, Pest megye az egyéb mérésügyi eljárásokban

c) Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe a műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban

4

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Debrecen

Hajdú-Bihar megye,
Jász-Nagykun-Szolnok megye,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

5

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Győri Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Győr

Győr-Moson-Sopron megye,
Vas megye,
Zala megye

6

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Miskolc

Borsod-Abaúj-Zemplén megye,
Heves megye,
Nógrád megye

7

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Pécsi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Pécs

Baranya megye,
Somogy megye,
Tolna megye

8

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Szegedi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Szeged

Bács-Kiskun megye,
Csongrád megye,
Békés megye

9

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Székesfehérvári Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Székesfehérvár

a) Fejér megye, Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye a mérésügyi eljárásokban

b) Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe – valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye a műszaki biztonsági, építésügyi és villamosenergia-ipari építésügyi eljárásokban

1

A rendelet a 19. § alapján hatályát vesztette 2011. március 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére