• Tartalom

166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.05.19.

A Kormány a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az egy pontra jutó díj a praxisfinanszírozás 5. számú melléklet szerinti, a 12/A. § (2) bekezdése alapján módosított kiadási előirányzata egy havi összegének a 4/A. §, a 8. § (4) bekezdése, a 10. § (1) bekezdése, valamint a 14. § (2)–(4) bekezdése szerinti kiadásokkal csökkentett része és a 11. § (3) bekezdése szerint megállapított, országos szinten összesített pontszám hányadosa.”

2. § A Kr. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § (1) A háziorvosi szolgáltató a háziorvos gyógyító-megelőző tevékenységének a 11. § (2) bekezdése szerinti értékelése alapján, abban az esetben jogosult teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább 25%-ában pontot ér el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a finanszírozó havonta állapítja meg. Az egy pontra jutó díj összege a minősítő teljesítménydíjazásra elkülönített kiadási előirányzat egy havi összegének és a tárgyhónapban díjazásra jogosult háziorvosi szolgálatok országos szinten összesített pontszámának hányadosa.”

3. § A Kr. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 11–12/A. § alapján megállapított díjat az OEP a jelentés leadását követő hónapban utalványozza.”

4. § A Kr. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 8. számú mellékletben meghatározott krónikus ellátások esetén
a) teljesítmény csak olyan osztályról – a 00017 és a 00022 kódszámú ellátást nyújtó osztály kivételével – számolható el, amelynek ágyszáma eléri vagy meghaladja a tízet;
b) ha a 00015 kódszámú krónikus osztályon a folyamatos orvosi tevékenység feltételei nem biztosítottak, a teljesítmény elszámolásánál a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzóját kell alkalmazni;
c) a 00001 kódszámú ápolási tevékenységet nyújtó osztályról jelentett ápolási eset után elszámolt teljesítménydíjat a felvétel hónapját követő hetedik hónaptól 25 százalékkal, a tizenharmadik hónaptól 50 százalékkal csökkenteni kell;
d) a 00015 kódszámú szakmai csoportba sorolt krónikus osztályról jelentett ápolási eset a felvétel hónapját követő negyedik hónaptól a 00001 kódszámú ápolási tevékenység szakmai szorzójának alkalmazásával számolható el;
e) a c) és d) pont szerinti elszámolási szabályokat nem kell alkalmazni a tartós gépi lélegeztetést igénylő, kómás, illetve tetraplégiában szenvedő betegek ellátása esetében, azzal, hogy a teljes díj kifizetésére a REP ellenőrző hálózatának orvosa (főorvosa) ellenőrzését követően kerülhet sor, mely ellenőrzést az ellátó intézménynek kell kezdeményeznie;
f) a c) és d) pont szerinti elszámolási szabályok alkalmazása szempontjából a szolgáltatónál 00001 vagy 00015 kódszámú ellátásra az elbocsátást követő naptól számított hat hónapon belül történt ismételt felvétel esetén a megelőző 00001 és 00015 kódszámú ápolási esemény időtartamát is figyelembe kell venni.”

5. § A Kr. 40. §-a a következő (15) bekezdéssel egészül ki:

„(15) Az Eftv. 11. §-a alapján befogadott nappali és kúraszerű ellátásra szerződött járóbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató részére – a finanszírozási szerződésben meghatározott szolgáltatás, illetve teljesítmény mennyiség mértékéig, a (11) bekezdésben foglaltak alkalmazásával – az R.-ben meghatározott nappali, illetve kúraszerű ellátások számolhatók el.”

6. § A Kr. a következő 44/A. §-sal egészül ki:

44/A. § Az OEP az 5. számú mellékletben az Összevont szakellátáson belül a rendkívüli kiadásokra rendelkezésre álló előirányzat mértékéig finanszírozza
a) az A(H1N1)v vírus által okozott járvánnyal kapcsolatban felmerülő többletszolgáltatásokat,
b) a nem befogadott életmentő, szervpótló kezeléseket (műszív-kezelés),
c) a korai vetélést megelőző immunglobulin kezeléseket (IVIG kezelés),
d) az olyan eljárást, amely esetében a befogadási eljárás nem indítható el (kis esetszámban előforduló, a finanszírozásba gazdaságosan be nem fogadható eljárás: speciális hallásjavító BAHA implantátum),
e) a befogadási eljárás megindításától a finanszírozás jogi feltételeinek megteremtéséig terjedő időben az eljárás tárgyát képező eszközt (prostata brachyterápia), és
f) a tételes elszámolású, egyszer-használatos eszközt befogadott indikáción kívüli indikációban (müszfinchter).”

7. § (1) A Kr. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Kr. 6/A. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. § A Kr. a következő 53. §-sal egészül ki:

53. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 4. §-ával megállapított 37. § (5) bekezdés e) pontja a 2010. március havi teljesítmények elszámolásától alkalmazható.”

9. § A Kr. a következő 54. §-sal egészül ki:

54. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított 12/A. § szerinti díjat első alkalommal a 2010. október havi kifizetéseknél kell utalványozni.”

10. § Hatályát veszti a Kr. 44/A. §-a.

11. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1–3. § és a 9. § 2010. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 10. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

Gyógyító-megelőző ellátások 2010. évi kiadási előirányzatai

 

Millió forint

Megnevezés

2010. évi
módosított
előirányzat

 

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása

 

 

 

Praxisfinanszírozás

68 063,4

 

 

Eseti ellátás díjazása

511,3

 

 

Ügyeleti szolgálat

9 341,2

1.

Háziorvosi, háziorvosi ügyelet ellátása összesen

77 915,9

 

 

Iskolaegészségügyi ellátás

1 856,0

 

 

Védőnői ellátás

15 440,8

 

 

Anya-, gyermek- és csecsemővédelem

450,5

 

 

MSZSZ: gyermekgyógyászat

121,6

 

 

MSZSZ: nőgyógyászat

96,3

2.

Védőnő, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen

17 965,2

3.

Fogászati ellátás

22 264,4

 

Gondozóintézeti gondozás

 

 

 

Nemibeteg gondozás

394,8

 

 

Tüdőgondozás

1 585,0

 

 

Pszichiátriai gondozás

796,1

 

 

Onkológiai gondozás

384,0

 

 

Alkohológia és drogellátás

253,7

4.

Gondozóintézeti gondozás összesen

 

5.

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

 

8.

Művesekezelés

22 932,2

10.

Otthoni szakápolás

3 778,1

12.

Működési költségelőleg

1 000,0

 

Célelőirányzatok

 

 

 

Bázisfinanszírozott fekvőbeteg szakellátás

10,0

 

 

Méltányossági alapon történő térítések

39,2

 

 

Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj

276,7

 

 

Eseti kereset-kiegészítés fedezete

11 200,0

13.

Célelőirányzatok összesen

11 525,9

14.

Mentés

22 469,0

15.

Laboratóriumi ellátás

20 538,9

 

Összevont szakellátás

 

 

 

Járóbeteg szakellátás + CT, MRI

113 774,9

 

 

Fekvőbeteg szakellátás

399 403,3

 

 

  – aktív fekvőbeteg szakellátás

343 307,9

 

 

  – krónikus fekvőbeteg szakellátás

55 147,4

 

 

  – bázis finanszírozású szakellátás (IRM BVOP)

948,0

 

 

Extrafinanszírozás

17,7

 

 

Rendkívüli kiadások

610,0

 

 

Speciális finanszírozású fekvőbeteg

31 852,8

16.

Összevont szakellátás összesen

545 658,7

21.

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

2 390,0

 

Összesen

757 632,1

2. melléklet a 166/2010. (V. 11.) Korm. rendelethez

1. A Kr. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” alcímében a „22. Az ellátás típusa” pont a „8 = gondozott beteg ellátása” szövegrészt követően a következő alponttal egészül ki:
„9 – nappali ellátás”
2. A Kr. 6/A. számú melléklet „Kitöltési útmutató” alcímében a „27/a. Beavatkozások jellege (J)” pont a „D. magyar biztosítással rendelkező beteg részére orvosbiológiai kutatás során, vagy a kutatás során fellépett szövődmény miatt szükséges, választott időpontban végzett beavatkozás” szövegrészt követően a következő alponttal egészül ki:
„K. kúraszerű ellátás keretében végzett beavatkozás”
1

A rendelet a 11. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2011. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére