• Tartalom

2010. évi CLXVII. törvény

2010. évi CLXVII. törvény

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról1

2010.12.24.

1. § A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Nkatv.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek javaslata alapján bízza meg. A Bizottság elnöke a miniszter vagy az általa megbízott személy.”

2. § Az Nkatv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az Alap bevételi forrásai:
a) az ötöslottó szerencsejáték játékadójának 90 százaléka;
b) központi költségvetési előirányzatokból átvett pénzeszközök;
c) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetései;
d) költségvetési támogatás;
e) egyéb bevételek.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt befizetések közérdekű kötelezettségvállalásnak minősülnek (Ptk. 593–596. §).
(3) A központi költségvetési előirányzatból évközben átvett pénzeszköz kezelésére, illetve a pályáztatás lebonyolítására az átvétel tárgyában kötött megállapodás rendelkezései az irányadók.
(4) Költségvetési támogatás felhasználását a miniszter e törvényben foglaltaktól eltérően szabályozhatja.
(5) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az év végi maradvány a tárgyévi bevételi terv teljesülése előtt igénybe vehető – az előző évek kötelezettség vállalásainak fedezeteként – a kiadási és bevételi előirányzat egyidejű módosításával. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6) A miniszter jogosult – a pályázati döntések függvényében – az Alap 7. § (1) bekezdése szerinti kiadási jogcímei között átcsoportosítást végrehajtani.”

3. § Az Nkatv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Alapból természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, társasházak, egyéni cégek, valamint egyéni vállalkozók igényelhetnek támogatást.”

4. § Az Nkatv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatások nyílt vagy meghívásos pályázatok útján, illetve – a miniszteri keret felhasználása során vagy kivételesen indokolt esetben – egyedi pályázatok elbírálása alapján – gazdálkodási formától függetlenül – adhatók.”

5. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) A törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az Nkatv. 2/A. § (3)–(4) bekezdése.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2010. december 20-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2010. december 23. A törvény az 5. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. december 25. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére