• Tartalom

17/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

17/2010. (II. 5.) Korm. rendelet

a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról1

2010.02.10.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a), b), d), f), g) pontjában, (3) bekezdés ca), cc), cg), ci), cj), ck) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

1. § A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3/A. § (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Nem állapítható meg próbaidő annak a részére sem, aki]

a) a Kt. 18. § (6) bekezdésében meghatározott munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlattal rendelkezik, feltéve, hogy pedagógus-munkakörre szóló kinevezése mellett magasabb vezetői megbízást kap.”

2. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A közoktatási intézményben – az intézmény gazdálkodási jogosítványaitól függetlenül]

a) magasabb vezetői megbízásnak minősül:
aa) a helyi önkormányzat képviselőtestülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás,
ab) a tagintézmény, többcélú intézmény intézményegysége vezetőjének (igazgatójának, óvodavezetőjének, kollégiumvezetőjének) a megbízása,
ac) az intézményvezető-helyettesi megbízás;”

(2) Az R. 5. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Ha az intézményvezetői feladatok ellátására kiírt pályázat nem vezetett eredményre (pl. nem volt pályázó, illetve egyik pályázó sem kapott megbízást), vagy az intézményvezetői feladatok ellátására szóló megbízás a megbízás határidejének lejárta előtt megszűnt, az intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat a pályázati eljárás eredményes befejezéséig, de legfeljebb egy évig a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell ellátni, a (14) bekezdésben meghatározottak alkalmazásával.”

3. § (1) Az R. 14/A. §-át megelőző alcím helyébe a következő alcím lép:

(2) Az R. 14/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az óvónőképzésben (óvodapedagógus-képzésben) és a tanítóképzésben a szakkollégiumi vagy műveltségi területen szerzett képesítés a Kjt. 66. § (2) bekezdésében szabályozott további szakképesítésnek minősül és az ott meghatározott feltételek mellett – figyelemmel az (1) bekezdésben foglaltakra is – illetménynövekedésre jogosít.”

4. § Az R. 14/C. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a fenntartó vezetője vagy megbízottja által adott intézményvezetői megbízás esetén a pótlék mértéke nem lehet kevesebb, mint a közalkalmazotti pótlékalap
a) 200%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma meghaladja a heti 6 órát, továbbá – a b)–c) pontban meghatározott kivétellel – azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk,
b) 230%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti 6 órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, ha az intézmény körzeti feladatot lát el,
c) 250%-a, ha az intézményvezető heti kötelező óraszáma nem haladja meg a heti 2 órát, továbbá azokban a közoktatási intézményekben, amelyekben a vezetőknek nincs kötelező óraszámuk, ha az intézmény térségi vagy országos feladatot lát el.
(2) Az intézményvezető helyettesének, a tagintézmény, többcélú intézményben az intézményegység vezetőjének (igazgatójának, óvodavezetőjének, kollégiumvezetőjének) magasabb vezetői megbízása, továbbá a vezetői feladatok ellátására szóló megbízás esetén a pótlék mértéke nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap
a) 100%-a, ha a vezetői megbízást az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott intézményben adják,
b) 130%-a, ha a vezetői megbízást az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézményben adják,
c) 150%-a, ha a vezetői megbízást az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott intézményben adják, illetve
d) 200%-a, ha a vezetői feladatok ellátása az 5. § (16)–(17) bekezdésében foglaltak alapján történik.”

5. § Az R. 15. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(10) A közalkalmazott valamennyi pótlékra jogosult, amely feltételeinek megfelel, azzal a megkötéssel, hogy az e § (2) bekezdése alapján kifizetett illetménypótlékok együttes összege nem haladhatja meg a közalkalmazotti pótlékalap 75%-át. A korlátozást nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a meghatározott mértéken felüli összeg központi költségvetési többlettámogatás nélkül biztosítható, vagy ha az összeget központi többlet-költségvetési támogatás biztosítja.”

6. § (1) Az R. 18. § (2) bekezdés felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

„A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény pedagógus-munkakörben foglalkoztatott alkalmazottai közalkalmazotti jogviszonyára e rendelet 4. §-át, 7. §-át, 10. § (1) bekezdését, 11/A–11/D. §-ait, 12. §-át, 14/A. § (2) bekezdés a), c) és h) pontjait, 15. § (2) bekezdésének c)–e) pontjait, (3)–(4) bekezdését, (6) bekezdését, (8) bekezdését, (10) bekezdését, 16. § (1)–(6) bekezdéseit kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy”

(2) Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A többcélú közoktatási intézmény esetében
a) a vezetőnek a vezetői feladatok ellátásával való megbízására e rendelet 5. §-ában foglaltakat kell alkalmazni;
b) a közös igazgatású közoktatási intézményben és az általános művelődési központban a munkáltatói jog gyakorlóját megillető jogosítványok közül az intézményegység-vezetői megbízásról és a megbízás visszavonásáról az igazgatótanács dönt.”

(3) Az R. 18. § (5) bekezdés felvezető szövege és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet 5. § (2)–(14) és (16)–(17) bekezdésében meghatározottakat a többcélú közoktatási intézmény intézményegység-vezetői megbízása, illetőleg tagintézmény-vezetői megbízása tekintetében is alkalmazni kell, azzal az eltéréssel, hogy
a) a pályáztató feladatait a többcélú közoktatási intézmény igazgatója (főigazgatója) gyakorolja,”

(4) Az R. 18. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) A többcélú közoktatási intézmény szakmailag önálló intézményegysége alapfeladatára létesített munkakörre benyújtott pályázat elbírálásakor az intézményegység vezetőjét egyetértési jog illeti meg.”

(5) Az R. 18. §-a a következő (9)–(10) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az azonos feladatot ellátó tagintézmény vezetője tekintetében az e § (5) bekezdésének a) pontjában és (6) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
(10) A közoktatási intézményben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor nem kell alkalmazni a Kjt. 20. § (2) bekezdése c) pontjának rendelkezéseit.”

7. § Az R. Melléklet „Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti munkakörök” rész „I. Közoktatási intézmények” cím „Pedagógus-munkakörök” alcím alatti táblázat helyébe az e rendelet melléklete lép.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő 5. napon lép hatályba.

(2) Az R.

a) 3/A. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkakörre nevezik ki” szövegrész helyébe a „megbízást kap” szövegrész,

b) 5. § (4) bekezdés első mondatában a „A magasabb vezetői megbízásra és a magasabb vezetői munkakör betöltésére” szövegrész helyébe a „Az intézményvezetői magasabb vezetői megbízásra, munkakör betöltésére” szövegrész, (17) bekezdésében a „vezetői beosztás ellátására szóló megbízás” szövegrész helyébe a „vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás” szövegrész, (18) bekezdésében a „(15)–(17) bekezdésében” szövegrész helyébe a „(16)–(17) bekezdésében” szövegrész,

c) 7. § (1) bekezdésében a „nevelési-oktatási intézményben” szövegrész helyébe a „nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálat intézményében”, „a nevelési-oktatási intézményen kívül” szövegrész helyébe „az intézményen kívül” szövegrész,

e) 12. § (1) bekezdés második mondatában a „Besorolás tekintetében a szakvizsgával egyenértékű” szövegrész helyébe „A szakvizsgával egyenértékű” szövegrész,

f) 15. § (2) bekezdés a) pontjában a „kollégiumban” szövegrész helyébe a „kollégiumban, alapfokú művészetoktatási intézményben” szövegrész,

g) 17. §-át megelőző alcímben a „Kjt. 20/A. § (2) bekezdésének c) pontjához” szövegrész helyébe a „Kjt. 20/A. § (2) bekezdés e) pontjához” szövegrész, a „85. § (2) bekezdésének b) és (3) bekezdésének ca) pontjához” szövegrész helyébe a „85. § (2) bekezdés b) és (3) bekezdés ca) és cj) pontjához” szövegrész

lép.

(3) Hatályát veszti az R.

a) 5. § (1) bekezdés b) pontjában a „a tagintézmény-vezetői,” szövegrész,

(4) E rendelet a kihirdetést követő 6. napon hatályát veszti.

Melléklet a 17/2010. (II. 5.) Korm. rendelethez

Az egyes fizetési osztályokba tartozó közalkalmazotti munkakörök

Munkakör megnevezése

Fizetési osztályok

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

I.
Közoktatási intézmények
Pedagógus-munkakörök

óvodapedagógus

 

 

 

*

 

*

*

 

 

*

tanító

 

 

 

 

 

*

*

 

 

*

tanár

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

gyógypedagógus (terapeuta)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

konduktor

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

kollégiumi nevelő

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

pszichológus

 

 

 

 

 

 

 

*

*

*

szociálpedagógus

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

könyvtárostanár (tanító)

 

 

 

 

 

*

*

*

*

*

szakoktató, gyakorlati oktató
(beleértve a gyors- és gépírást tanító, a szakmai alapozó, szakmai előkészítő, szakmai orientáció, szakmacsoportos alapozó oktatást végző, munkába állást előkészítő ismereteket oktató, tanórán kívüli foglalkozást tartó, művészetoktatásban gyakorlatot és elméletet oktató pedagógust)

 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

1

A rendelet a 8. § (4) bekezdése alapján hatályát vesztette 2010. február 11. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére