• Tartalom

17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet

17/2010. (V. 13.) NFGM rendelet

a cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet, valamint a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet módosításáról1

2010.05.21.

Az 1–2. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 5. pontjában,

a 3. § (1) bekezdése tekintetében a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (3) bekezdés 1. pontjában,

a 3. § (2) bekezdése tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 2. pontjában,

a 4. § tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (2) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter feladat- és hatásköréről szóló 134/2008. (V. 14.) Korm. rendelet 1. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet módosítása

1. § (1) A cseppfolyós propán-, butángázok és ezek elegyei tartályban vagy palackban történő forgalmazásának szabályairól és hatósági felügyeletéről szóló 94/2003. (XII. 18.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában:)

c) pébégáz kiskereskedelem: a gázforgalmazótól megvett vagy bizományba átvett pébégáz értékesítése a fogyasztók részére palackban vagy üzemanyagtöltő állomáson, és az ehhez kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatások (pl. házhozszállítás és helyszíni csere) nyújtása, pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtése, értékesítése;
d) gázkiskereskedő: az a természetes személy, vagy gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], aki, illetve amely:
da) a pébégáz palackos pébégázértékesítő hely, vagy üzemanyagtöltő állomáson történő értékesítéshez szükséges, a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerinti bejelentést megtette, illetve rendelkezik a pébégáz palackból turista használatú palackba történő átfejtés végzésére e jogszabály alapján kiadott engedéllyel, vagy
db) önálló kereskedelmi ügynöki tevékenység keretében, a gázforgalmazóval fennálló szerződéses kapcsolat alapján a gázforgalmazó tulajdonában lévő palackos pébégázt a gázforgalmazó nevének és székhelyének feltüntetésével, nem földhöz rögzített gázpalacktárolóból fóliával vagy a 8. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott más módon lezárt, palackos pébégázt értékesít, és a kereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről szóló jogszabály szerint a tevékenységét bejelentette;”

(2) Az R. 2. § g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a következő h)–k) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

g) átfejtés: a 3/A. § és 3/B. § szerinti feltételeknek megfelelő, a tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező gázkiskereskedő által pébégáz palackból turista használatra szolgáló palackba történő gázlefejtő tevékenység;
h) pébégáz palacktöltő üzem: a szállítható nyomástartó berendezések töltésére létesített gázipari létesítmény, amely rendelkezik a bányafelügyelet használatbavételi engedélyével;
i) palackos pébégázfogyasztó (a továbbiakban: fogyasztó): aki pébégázt palackban, saját felhasználásra megvásárol;
j) cseretelep: gázforgalmazó vagy gázkiskereskedő által a palackos pébégáz értékesítésére használt terület, aminek tartozéka az a térrész, ahol a pébégáz palackot tárolják;
k) pébégáz nagykereskedelem: az a kereskedelmi tevékenység, amely során a gázkereskedő a pébégázt, annak feldolgozása, átalakítása nélkül a gázforgalmazónak értékesíti.”

(3) Az R. 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és egyidejűleg a következő (8)–(9) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A pébégázt a gázforgalmazó bizományosaként értékesítő üzlettel nem rendelkező kereskedelmi ügynöknek e tevékenységét a területileg illetékes tűzoltósághoz be kell jelentenie. Tevékenységét akkor kezdheti meg, ha a bejelentést követő 15 napon belül a tűzoltóság nem emel kifogást, valamint a vele szerződéses kapcsolatban álló gázforgalmazó az e jogszabály előírásainak megfelel, és az ország egész területére kiterjedő forgalmazási jogosultsággal rendelkezik.
(8) A pébégázfogyasztó használaton kívüli pébégáz palackját a kijelölt pébégáz cseretelep köteles ártalmatlanításra átvenni. E bekezdésben foglalt előírás megtartását a bányafelügyelet ellenőrzi.
(9) Az átvételre kijelölt cseretelepek listájáról a gázkiskereskedő köteles az árusítás helyén a fogyasztót írásban – a listát jól látható és olvasható helyen kihelyezve – tájékoztatni.”

(4) Az R. az e rendelet 1. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.

2. § Az R. 8. § (6) bekezdésében a „gázforgalmazó bizományosaként” szövegrész helyébe a „gázforgalmazó önálló kereskedelmi ügynökeként” szöveg lép.

2. A termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet módosítása

3. § (1) A termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 4. § (2) bekezdésében az „R1.” szövegrész helyébe az „R2.” szöveg lép.

(2) A termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 28. § (1) bekezdésében az „Az R14.” szövegrész helyébe az „A gázszerelők engedélyezéséről és nyilvántartásáról szóló 30/2009. (XI. 26.) NFGM rendelet (a továbbiakban: R14.)” szöveg lép.

4. § Hatályát veszti a termékek megfelelőségének értékeléséhez kapcsolódó egyes ipari és kereskedelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2010. (IV. 28.) NFGM rendelet 18. §-ában az „(a továbbiakban: R9.)” szövegrész.

5. § E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 17/2010. (V. 13.) NFGM rendelethez

A pébégáz palackok szállításának szabályaI
1. A pébégáz palack szállítása előtt meg kell győződni a palack szelepének zárt állapotáról.
2. Vakanya nélkül az a palack szállítható, amely visszacsapó szeleppel rendelkezik.
3. A turistapalack kivételével, a pébégáz palacknak rendelkeznie kell a szelep védelmére alkalmas védősapkával, illetve védőkosárral.”
1

A rendelet az 5. § alapján hatályát vesztette 2010. május 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére