• Tartalom

17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet

17/2010. (XII. 17.) KIM rendelet

a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidő-számítással összefüggésben történő módosításáról

2011.01.01.

A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet módosítása tekintetében a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 153. § (1) bekezdés a) pontjában,
a közvetítők igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet módosítása tekintetében a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § a) pontjában,
az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet módosítása tekintetében az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (1) bekezdésében,
a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet módosítása tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § c) pontjában,
az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása tekintetében az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (5) bekezdés c) pontjában,
a jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet módosítása tekintetében a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 75. § a) pontjában,
az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet módosítása tekintetében a külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában, az 1961. október 5. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1973. évi 11. törvényerejű rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében,
a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjéről, valamint a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjéről szóló 22/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása tekintetében a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdésében,
a Nemzeti Civil Alapprogram működését érintő egyes kérdésekről szóló 29/2009. (XII. 11.) SZMM rendelet módosítása tekintetében a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában,
a hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet módosítása tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (3) bekezdés e) és f) pontjában,
a közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 3/2006. (I. 26.) IM rendelet módosítása tekintetében – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény 40. § c) pontjában,
az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 4/2006. (I. 26.) IM rendelet módosítása tekintetében – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés e) pontjában,
a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet módosítása tekintetében – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés c) pontjában,
az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet módosítása tekintetében – az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben – az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. § (6) bekezdés e) pontjában, valamint
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosítása tekintetében – a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel egyetértésben – az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a), d), f), h) és i) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

5. § Az igazolvány 4. § f) pont szerinti érvénytelenségére okot adó tényt az egyéni vállalkozó, köteles haladéktalanul, de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a körzetközponti jegyzőnél bejelenteni. A körzetközponti jegyző haladéktalanul gondoskodik az igazolvány érvénytelensége tényének a nyilvántartáson történő átvezetéséről.”

2. § (1) A választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet 4. § (1) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.

(2) A közvetítők igazolványáról szóló 2/2003. (III. 13.) IM rendelet 2. § (4) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 3. § (3) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(3) Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III. 7.) BM rendelet 99. § (5) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 101. § (1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 101. § (3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 102. §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(4) A jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 6. § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, 7. § (1) bekezdésében az „5 munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 8. § (2) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(5) A közvetítői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 3/2006. (I. 26.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(6) Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 4/2006. (I. 26.) IM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

(7) Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet 8. § (4) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 9. § (4) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 11. § (1) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.

(8) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából teljesített adatszolgáltatásért, a kapcsolatfelvétel céljából való megkeresésért, valamint értesítésért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2007. (III. 13.) IRM–MeHVM együttes rendelet 4. § (7) bekezdés a) pontjában az „az IRM-nek a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10032000-01483305-00000000” szövegrész helyébe az „a KIM-nek a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01397136” szöveg lép.

(9) A jogi segítségnyújtás igénybevételének részletes szabályairól szóló 56/2007. (XII. 22.) IRM rendelet 29. §-ában a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 48. § (2) bekezdésében a „10 munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.

(10) Az igazságügyért felelős miniszter és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara által a külföldi felhasználásra szánt közokiratok tanúsítvánnyal történő ellátásának eljárásáról szóló 16/2008. (VIII. 1.) IRM rendelet 7. §-ában a „kérelem előterjesztésétől számított tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „kérelem előterjesztését követő naptól számított tizenöt napon” szöveg, 12. §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.

(11) A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás rendjéről, valamint a bűnügyi nyilvántartásokban kezelt adatok igazolására kiállított hatósági bizonyítvány kiadásának részletes eljárási rendjéről szóló 22/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 2. §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 5. §-ában az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 8. § (1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 8. § (2) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrészek helyébe az „öt napon” szöveg, 11. § (1) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg, 11. § (2) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.

(12) A Nemzeti Civil Alapprogram működését érintő egyes kérdésekről szóló 29/2009. (XII. 11.) SZMM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „3 munkanap” szövegrész helyébe az „öt nap” szöveg lép.

(13) A hatósági letétről és a lefoglalt dolgok tárolásának és értékesítésének részletes szabályairól szóló 40/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 9. § (1) bekezdésében a „kérelem beérkezésétől számított, egyébként a pénz beérkezését követő 3 munkanapon” szövegrész helyébe a „kérelem beérkezését követő naptól számított, egyébként a pénz beérkezését követő naptól számított öt napon” szöveg, 23. § (1) bekezdésében a „3 munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.

(14) Az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet 5. § (1) bekezdésében a „22 munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.

3. § E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére